PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA MÔN HÓA CỦA BỘ GIÁO DỤC

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:14

- 40 câu trong đề không quá áp lực để hoàn thành trong vòng 50 phút nếu như chúng ta biết cách học tập và rèn luyện, đề được số điểm từ 8,5 – 9 thì không phải chuyện khó chỉ cần luyện t[r] (1)PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ GIÁO DỤC I CẤU TRÚC THEO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU – VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO. Nhận biết – thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao TỔNG ĐIỂ M Este – lipit câu câu câu 7 câu 1,75 Cacbohidrat câu 3 câu 0,75 Amin – Aminoaxit -Protein 3 câu câu câu 7 câu 1,75 Polime vật liệu câu 1 câu 0,25 Đại cương kim loại câu câu 9 câu 2,25 Kiềm – Kiềm thổ -Nhôm 2 câu câu câu 5 câu 1,25 Crom – Sắt – Đồng câu câu câu 6 câu 1,5 Phân biệt chuẩn độ câu 1 câu 0,25 Ứng dụng câu 1 câu 0,25 TỔNG 20 câu 16 câu 4 câu ĐIỂM (THANG ĐIỂM 10) 5 điểm 4 điểm 1 điểm Este - Lipit Cacbohidrat Amin - Aminoaxit - Protein Polime vật liệu Đại cương kim loại Kiềm - Kiềm thổ - Nhôm Crom - Sắt - Đồng Phân biệt chuẩn độ Hóa học mơi trường (2)Nhận biết - thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao I Biểu đồ thể cấu trúc đề minh họa theo mức độ II CẤU TRÚC THEO PHÂN BỐ BÀI TẬP HỮU CƠ – VƠ CƠ VÀ BÀI TOÁN – LÝ THUYẾT TOÁN LÝ THUYẾT TỔNG ĐIỂM HỮU CƠ câu 10 câu 19 câu 4,75 điểm VỔ CƠ câu 13 câu 21 câu 5,25 điểm TỔNG 17 câu 23 câu ĐIỂM 4,25 điểm 5,75 điểm 10 điểm II.1 Biểu đồ thể hiệu cấu trúc phân bố tập HỮU CƠ – VÔ VƠ BÀI TOÁN – LÝ THUYẾT III NHẬN ĐỊNH CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA MƠN HĨA KÌ THÌ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 - Theo thơng báo tồn nội dung kiến thức đề thi hoàn toàn thuộc chương trình lớp 12 (3)- Nội dụng đề phần lớn từ đề năm trước – so sánh với đề thi THPT năm 2016 đề minh họa lần sa sút nhiều mặt phân loại học sinh + Không nhiều dạng tập tính tốn q dài q phức tạp, nằm mức giới hạn xử để thí sinh xử lý vòng thời gian 50 phút + Đề minh họa lần cố gắng dàn trải tất chương : Ở mảng vô : có đầy đủ chương chương trình 12  Mảng tập khó vơ thường rơi vào dạng toán hợp chất khử tác dụng H+ NO3-, điện phân dung dịch tập nhôm hỗn hợp sắt oxit … Ở mảng hữu : đề dài trải đầy đủ tất chương chương trình lớp 12  Mảng tập khó hữu thường rơi vào dạng toán biện luận este , amin, aminoaxit peptit + Những dạng tập đếm chất đếm nhận định khơng q chất (hoặc nhận định) + Xét tính phân hóa đề minh họa phân hóa rõ ràng mức độ nhận biết – thông hiểu, vận dụng - Đề chưa có tính phân hóa mức độ vận dụng cao – nói đề dễ nhẹ nhàng nhiều so với năm 2015 – 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA MÔN HÓA CỦA BỘ GIÁO DỤC, PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA MÔN HÓA CỦA BỘ GIÁO DỤC