10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:14

Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịchNaOHdư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối củavalin. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.[r] (1)SỞ GD&ĐT HẢI PHỊNG TRƯỜNG THPT NGƠ QUYỀN ĐỀ THI THỬ LẦN 2 (Đề có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 888 Câu 41:Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3dư thu m gam Ag Giá trị m A.10,8 B.21,6 C.16,2 D.32,4 Câu 42:Cho phát biểu sau : (a) Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O (b) Trong hợp chất hữu thiết phải có cacbon hiđro (c) Những hợp chất hữu có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 đồng đẳng (d) Dung dịch glucozơ bị oxi hóa dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo Ag (e) Saccarozơ có cấu tạo mạch vòng Số phát biểu A.3 B.5 C.2 D.4 Câu 43:Ở điều kiện thường, Fe không tác dụng với A.dung dịch HCl. B.dung dịch FeCl3 C.H2SO4 đặc nguội D.dung dịch CuSO4 Câu 44:Trong kim loại: Al, Mg, Fe Ag, kim loại có tính dẫn điện tốt A.Ag. B.Fe C.Mg D.Al Câu 45:Dung dịch (chất lỏng) sau làm quỳ tím chuyển màu xanh? A.glyxin. B.Metylamin C.Anilin D.axit glutamic Câu 46:Phản ứng sau không tạo chất kết tủa? A.Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2. B.Cho dung dịch Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch AgNO3 C.Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2. D.Cho dung dịch NaHCO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2. Câu 47:Hiđro hóa hồn tồn glucozơ thu A.ancoletylic B.hexan C.axitgluconic D.Sobitol Câu 48:Sản phẩm phản ứng este hóa ancol etylic axit axetic A.C2H5COOC2H5. B.C3H7COOC2H5 C.CH3COOC2H5 D.C2H5COOC3H7 Câu 49:Thành phần thạch cao A.CaCl2 B.CaCO3 C.Ca(NO3)2 D.CaSO4 Câu 50:Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3 (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịchNaOH (c) Hồ tan Fe3O4 vào dung dịch HCl dư (d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, dung dịch thu chứa muối tan A.3. B.2 C.1 D.4 Câu 51:Polime sau polime thiên nhiên? A.caosu isopren B.protein C.xenlulozơ D.thủy tinh hữu Câu 52:Hịa tan 5,6 gam Fe dung dịch H2SO4lỗng dư thu V lít khí H2 đktc Giá trị V A.1,12 B.2,24 C.3,36 D.4,48 Câu 53:Cho hỗn hợp gồm CH3COOCH3 CH3COOH tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A.16,4. B.8,2 C.9,8 D.12,3 (2)Câu 54:Cho chất: Glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột, etyl axetat, propen Số chất có phản ứng thủy phân mơi trường axit A.4 B.2 C.3 D.5 Câu 55:Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Glucozơ → X → Y → etyl axetat X Y A.ancol etylic, axit axetic B.axit axetic, ancol etylic C.ancol etylic, anđehit axetic D.anđehit axetic, ancol etylic Câu 56:Cho phát biểu sau: (a) Hợp chất FeCl2 vừa có tính khử, vừa có tính oxihóa (b) Dung dịch Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl lỗng (c) Quặng boxit có cơng thức Na3AlF6 (d) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 thu kết tủa (e) Na2CO3 hóa chất quan trọng công nghiệp thủy tinh Số phát biểu A.3 B.2 C.1 D.4 Câu 57:Phản ứng dùng để chứng tỏ cấu tạo dạng mạch hở glucozơ có chứa nhóm chứa anđehit A.AgNO3/NH3 B.Na C.H2 (Ni, t0) D.Lên men Câu 58:Số đồng phân đipeptit tạo từ glyxin alanin A.3 B.2 C.4 D.1 Câu 59:Phát biểu không A.Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. B.Tất peptit có phản ứng màu biure C.tripeptit có liên kết peptit. D.Thành phần phân tử protein ln có ngun tố nito. Câu 60:Dung dịchcó pH <7 A.NH3 B.NaHCO3 C.NaOH D.NaHSO4 Câu 61:Hidroxit có tính chất lưỡng tính A.Al(OH)3. B.Mg(OH)2 C.NaOH D.Fe(OH)3 Câu 62:Cho 11,7 gam kim loại M tác dụng hết với 1,12 lít oxi đkc, thu chất rắn X Cho chất rắn X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu 1,792 lít H2 (đktc) Kim loại M A.Al B.Mg C.Fe D.Zn Câu 63:Polime sau tổng hợp phản ứng trùng ngưng? A.Polietilen. B.Poli(vinylclorua) C.Tơnitron D.Tơ nilon-6,6 Câu 64:Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hóa trị khơng đổi) cần 5,6 lít hỗn hợp khí gồm Cl2 O2 (đktc) Phản ứng hoàn toàn thu 23 gam hỗn hợp chất rắn Kim loại M : A.Zn B.Ca C.Mg D.Cu Câu 65:Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau: (1) X + Y → không xảy phản ứng (2) X + Cu → không xảy phản ứng (3) Y + Cu → không xảy phản ứng (4) X + Y + Cu → xảy phản ứng Hai muối X Y thỏa mãn A.Fe(NO3)3 vàNaHSO4. B.NaNO3 H2SO4 C.NaHSO4 vàNaNO3. D.Mg(NO3)2 Na2SO4 Câu 66:Hòa tan 16,6 gam hỗn hợp Al Al2O3 dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít khí H2 đkc Số mol NaOH cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp A.0,2 B.0,15 C.0,3 D.0,4 Câu 67:Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic lysin tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau phản ứng hoàn toàn làm bay cẩn thận dung dịch, thu (m + 18,25) gam muối khan Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), kết thúc phản ứng tạo (m + 8,8) gam muối Giá trị m A.43,9. B.58,7 C.44,0 D.58,5 Câu 68:Lên men m gamglucozơ (hiệusuất 90%), lượng khí CO2sinh hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu 10 gam kết tủa Khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch (3)nước vôi ban đầu Giátrịcủa m A.27 B.12,15 C.15 D.13,5 Câu 69:Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (b) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (c) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 (e) Cho miếng Na vào dung dich CuSO4 (g) Cho dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A.3 B.6 C.5 D.4 Câu 70:Đốtcháy m gam mộtchấtbéo (triglixerit) cần 2,415 mol O2 tạothành 1,71mol CO2 1,59 mol H2O Cho 35,44 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịchNaOHthì khối lượng muối tạo thành A.37,06 gam. B.37,56 gam C.36,56 gam D.38,06 gam Câu 71:Hỗn hợp E gồm muối vô X (CH8N2O3) đipeptit Y (C4H8N2O3) Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu khí Z Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu khí T chất hữu Q Nhận định sau sai? A.ChấtQ H2NCH2COONa. B.ChấtQ ClNH3 CH2COOH C.ChấtZ NH3 D.ChấtT CO2 Câu 72:Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X chất rắn Y: Hình vẽ minh họa cho phản ứng sau đây? A.CuO (rắn) + CO (khí) t   Cu + CO2 ↑ B.K2SO3 (rắn) + H2SO4 t   K2SO4 + SO2↑ + H2O C.Zn + H2SO4 (loãng) t   ZnSO4 + H2↑ D.NaOH + NH4Cl (rắn) t   NH3↑+ NaCl + H2O Câu 73:Hịa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm Al2O3 Na vào nước, thu dung dịch Y x lít khí H2 (đktc) Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biểu diễn đồ thị đây: (4)Giá trị x A.10,08. B.3,36 C.5,04 D.1,68 Câu 74:Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 lượng Cu2S dung dịch HNO3 vừa đủ, thu dung dịch A chứa muối sunfat khí NO sản phẩm khử Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu khối lượng muối khan A.33,6 gam. B.43,2 gam C.57,6 gam D.25,8 gam Câu 75:X, Y, Z este mạch hở khơng chứa nhóm chức khác (trong X, Y đơn chức, Z hai chức) Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịchNaOHvừa đủ thu hỗn hợp F chứa muối có tỉ lệ số mol 1:1 hỗn hợp ancol no, có số nguyên tử cacbon Dẫn tồn hỗn hợp ancol qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam Đốt cháy toàn F thu CO2; 0,39mol H2O 0,13 mol Na2CO3 Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử nhỏ E là: A.3,84% B.3,78% C.3,96% D.3,92% Câu 76:X, Y (MX < MY) hai axit thuộc dãy đồng đẳng axitfomic; Z este hai chức tạo X, Y ancol T Đốt cháy 25,04 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 16,576 lít O2(đktc) thu 14,4 gam nước Mặt khác, đun nóng 12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M Biết điều kiện thường, ancol T không tác dụng với Cu(OH)2 Phần trăm khối lượng X có hỗn hợp E gần với: A.50%. B.45% C.40% D.55% Câu 77:Chất hữu X mạch hở, có cơng thức phân tử C4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu ancol Y m gam muối Đốt cháy hoàn toàn Y, thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Giátrịcủa a m là A.0,1 16,6. B.0,1 16,8 C.0,2 12,8 D.0,1 13,4 Câu 78:Hòa tan hết 3,264 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS Cu 600ml dung dịch HNO3 1M đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y 1,8816 lít (đktc) chất khí Cho Ytácdụngvớilượngdư dung dịch BaCl2 thu 5,592 gam kết tủa Mặt khác, dung dịch Y hịa tan tốiđa m gam Fe Biết trình trên, sản phẩm khử N+5là NO.Giá trị của m là A.11,536 B.11,256 C.9,240 D.12,040 Câu 79:Hỗnhợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng 2:1:1 Cho lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịchNaOHdư, thu 0,25 mol muối glyxin, 0,2 mol muối alanin 0,1 mol muối củavalin Mặtkhác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu tổng khối lượng CO2 H2O 39,14 gam Giá trị m A.22,64. B.20,17 C.16,78 D.25,08 Câu 80:Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, sau thời gian thu dung dịch X chứa chất tan có nồng độ (mol/lít), thấy khối lượng dung dịch giảm 9,28 gam so với ban đầu Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, thu dung dịch Y chất rắn Z khí NO (sản phẩm khử N+5) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tổng khối lượng muối dung dịch Y là A.11,48. B.13,64 C.15,08 D.10,24
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án, 10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án