khoa công nghệ thông tin

1 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:10

• Điểm giữa kỳ (KT thực hành MS Excel): 30% • Điểm thi kết thúc học phần (Thi trắc nghiệm trực tuyến): 60%.[r] (1)03/02/2018 1 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI GIẢNG HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIỚI THIỆU CHUNG • Số tín chỉ: (1.5 LT + 0.5 TH) • Tài liệu mơn học: - Phạm Quang Dũng đồng nghiệp (2015) Giáo trình Tin học đại cương NXB Đại học Nông nghiệp - Đào Kiến Quốc, Bùi Thế Duy (2006) Giáo trình Tin học sở NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - J Glenn Brookshear(2012) Computer science - An overview, 11th edition Pearson Education, Inc., publishing as Addison-Wesley - Carl Reynoldsand Paul Tymannn (2008) Schaum's Outline of Principles of Computer Science McGraw-Hill Companies, Inc HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NỘI DUNG Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Cấu trúc máy tính Chương 3: Phần mềm máy tính Hệ điều hành Chương 4: Mạng máy tính Internet Chương 5: Cơ sở liệu Chương 6: Thuật tốn Ngơn ngữ lập trình Chương 7: Các vấn đề xã hội Cơng nghệ thơng tin HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN • Điểm chuyên cần: 10%
- Xem thêm -

Xem thêm: khoa công nghệ thông tin, khoa công nghệ thông tin