Chương 5: Lý thuyết sản xuất

16 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:07

ña maø doanh nghieäp coù theå saûn xuaát ñöôïc baèng caùch keát hôïp caùc yeáu toá ñaàu vaøo cho tröôùc vôùi quy trình coâng ngheä nhaát ñònh..  Daøi haïn. Laø khoaûng thôøi gian caàn[r] (1)Chương 5 Lý thuyết sản xuất Lý thuyết sản xuất Các chủ đề thảo luận  Công nghệ sản xuất (2)9.7.2015 Đặng Văn Thanh Công nghệ sản xuất  Hoạt động sản xuất gì? Là hoạt động phối hợp nguồn lực sản xuất (các yếu tố đầu vào) để tạo sản phẩm (xuất lượng) Xuất lượng • Lao động Nguyên liệu Vốn (Đầu vào) (Đầu ra) Công nghệ sản xuất  Công nghệ sản xuất gì? - Cơng nghệ sản xuất phương pháp, bí để sản xuất hàng hóa dịch vụ. - Thay đổi công nghệ cần thời gian dài. - Đổi công nghệ giúp hãng sản xuất (3)9.7.2015 Đặng Văn Thanh Hàm sản xuất Hàm sản xuất cho biết mức sản lượng tối đa mà doanh nghiệp sản xuất được cách kết hợp yếu tố đầu vào cho trước với quy trình cơng nghệ nhất định Hàm sản xuất  Hàm sản xuất tổng quát Q = F(x1, x2,……….xn)  Hàm sản xuất COBB-DOUGLAS (4)9.7.2015 Đặng Văn Thanh Hàm sản xuất 1 20 40 55 65 75 2 40 60 75 85 90 3 55 75 90 100 105 4 65 85 100 110 115 5 75 90 105 115 120 Voán 1 2 3 4 5 Lao động Ngaén hạn dài hạn  Ngắn hạn: Là khoảng thời gian lượng hoặc nhiều yếu tố đầu vào không đổi  Dài hạn (5)9.7.2015 Đặng Văn Thanh Lao động Vốn Sản lượng NSTB Năng suất biên (l) (k) (Q) (APL) (MPL) Sản xuất với yếu tố đầu vào biến đổi 0 10 0 - -1 10 10 10 10 2 10 30 15 20 3 10 60 20 30 4 10 80 20 20 5 10 95 19 15 6 10 108 18 13 7 10 112 16 4 8 10 112 14 0 9 10 108 12 -4 Sản xuất với yếu tố đầu vào biến đổi  Năng suất trung bình lao động APL = Q/l  Năng suất biên lao động MPL = Q/l (6)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 11 Tổng sản phaåm A: độ dốc tiếp tuyến = MP (20) B: độ dốc OB = AP (20) C: độ dốc OC= MP & AP Lao động/tháng Sản lượng/tháng 60 112 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D Sản xuất với yếu tố đầu vào biến đổi Năng suất trung bình (APL) Sản xuất với yếu tố đầu vào biến đổi 8 10 20 Sản lượng/tháng 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10Lao động/tháng 30 E Năng suất biên (MPL) Nhận xét: (7)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 13 Sản xuất với hai đầu vào biến đổi Lao động/năm 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 Q1 = 55 A D B Q2 = 75 Q3 = 90 C E Vốn/năm Biểu đồ đường đồng lượng Biểu đồ đường đồng lượng Đường đồng lượng  Đường đồng lượng là tập hợp nhữngï kết hợp khác yếu tố đầu vào tạo mức sản lượng  Độ dốc đường đồng lượng tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên hai yếu tố đầu vào. (8)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 15 Các đường đồng lượng hai yếu tố đầu vào thay thế hoàn toàn l k Q1 Q2 Q3 A B C Các đường đồng lượng hai yếu tố đầu vào thay thế hồn tồn  Ví dụ  2 loại xe cơng ty taxi  Máy nhân công trạm thu phí  Hàm sản xuất Q = F(k,l) = 2k + 4l (9)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 17 Các đường đồng lượng hai yếu tố đầu vào bổ sung hoàn toàn Lao động/tháng Vốn/tháng l1 k1 Q1 Q2 Q3 A B C Các đường đồng lượng hai yếu tố đầu vào bổ sung hồn tồn  Ví dụ  Công nhân vệ sinh chổi  Cơng nhân xây dựng bay, bàn chà.  Haøm sản xuất Q = F(k,l) = Min(k,l) (10)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 19 Đường đồng phí Lao động/năm Vốn/năm C0 C1 C2 C2/ r C1/ r C0/ r C2/ w C1/ w C0/ w -w/ r Đường đồng phí  Đường đồng phí là tập hợp kết hợp khác hai yếu tố sản xuất với mức chi phí đầu tư (11)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 21 Phối hợp tối ưu yếu tố sản xuất: Chi phí cho trước, sản lượng cao nhất Lao động/năm Vốn/năm Mức chi phí C1có thể th hai yếu tố sản xuất với kết hợp k2l2hay k3l3 Tuy nhiên, hai kết hợp cho mức sản lượng thấp kết hợp k1l1. Q2 = Q max C1 A k1 l1 k3 l3 k2 l2 Q1 Q3 Phối hợp tối ưu yếu tố sản xuất: Sản lượng cho trước, chi phí thấp nhất Vốn/năm Mức sản lượng Q1có thể sản xuất với kết hợp k2l2hay k3l3 Tuy nhiên, hai kết hợp có chi phí cao kết hợp k1l1. Q1 C0 C1 C2 A k1 k3 k2 (12)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 23 Phối hợp tối ưu yếu tố sản xuất  Phối hợp tối ưu:  Là phối hợp mà đường đồng phí tiếp xúc với đường đồng lượng.  Là phối hợp mà độ dốc đường đồng lượng độ dốc đường đồng phí Phối hợp tối ưu yếu tố sản xuất  Phối hợp tối ưu:  Độ dốc đường đồng lượng = Độ dốc đường đồng phí kl = - w/ r Mà MRTSLK = - k/l  Do đó, phát biểu: nhà sản xuất kết hợp yếu tố sản xuất tối ưu điểm: (13)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 25  Mặt khác: MPL(l) + MPK(k) = 0 Năng suất biên vaø phối hợp tối ưu yếu tố sản xuất  Sắp xếp lại: MPL/MPK = - k/l Do: MRTSLK = - k/l  Nên vieát: MRTS LK MPL /MPK  Khi yếu tố sản xuất kết hợp tối ưu: w/r MRTS LK  Năng suất biên và phối hợp tối ưu yếu tố sản xuất (1) Maø: K L LK MP /MP MRTS   Neân điều kiện tối ưu viết: r w /MP MPL K  / (2) (14)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 27  Để đạt sản lượng cao nhà sản xuất phải phân bổ số tiền đầu tư có hạn để mua yếu tố sản xuất với số lượng mỗi loại cho suất biên đồng đầu tư cho yếu tố khác phải nhau,  Điều gọi là ngun tắc cân biên. Năng suất biên vaø phối hợp tối ưu yếu tố sản xuất Hiệu suất theo quy mô Thể mối quan hệ quy mô sản xuất sản lượng đầu ra. 1) Hiệu suất tăng dần theo quy mô (increasing returns to scale): sản lượng tăng cao hơnmức tăng nhập lượng. 2) Hiệu suất không đổi theo quy mô (constant returns to scale): sản lượng tăng bằngvới mức tăng nhập lượng. (15)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 29 Sự tương đồng lý thuyết hành vi người tiêu dùng lý thuyết sản xuất NGƯỜI TIÊU DÙNG NHÀ SẢN XUẤT MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Tối đa hoá lợi nhuận Tối đa hoá độ thoả dụng CƠNG CỤ PHÂN TÍCH -Đường đẳng ích -Đường ngân sách -Đường đồng lượng -Đường đồng phí THƠNG TIN BÀI TỐN -Hàm thoả dụng U(x,y) - PX, PY -I = I0 hoặc U = U0 -Hàm sản xuất Q(k,l) - w , r -C = C0 hoặc Q = Q0 Sự tương đồng lý thuyết hành vi người tiêu dùng lý thuyết sản xuất NGƯỜI TIÊU DÙNG NHÀ SẢN XUẤT BÀI TỐN THƠNG THƯỜNG MAX Q = Q(k,l) MỤC TIÊU RÀNG BUỘC MAX U = U(x,y) xPX + yPY= I0 wl + rk = C0 BÀI TỐN ĐỐI NGẪU MỤC TIÊU (16)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 31 Sự tương đồng lý thuyết hành vi người tiêu dùng lý thuyết sản xuất NGƯỜI TIÊU DÙNG NHÀ SẢN XUẤT ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU * Đường ngân sách tiếp xúc với đường đẳng ích * Độ dốc đường đẳng ích = độ dốc đường ngân sách y/x = - Px/ Py * Đường đồng phí tiếp xúc với đường đồng lượng * Độ dốc đường đồng lượng = độ dốc đường đồng phí k/l = - w/ r MRSXY = Px/ Py MRTSLK = w/r MUX/ MUY = Px/ Py MPL/ MPK = w/r
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 5: Lý thuyết sản xuất, Chương 5: Lý thuyết sản xuất