Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 22 - Bài: Đan nong đôi - Năm học 2004-2005

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:06

Dồn nan ngang thứtư khít với nan ngang thứ ba _ Đan nan ngang thứ năm : Giống như đan nan ngang thứ nhất _ Đan nan ngang thứ sáu : Giốpng như đan nan ngang thứ hai _ Đan nan ngang thứ 7:[r] (1)KẾ HOẠCH BAØI HỌC MOÂN : THUÛ COÂNG TUAÀN 22 BAØI : ÑAN NONG ÑOÂI NGAØY THỰC HIỆN: 15 / / 2005 I-MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU: _HS bieát caùch ñan nong ñoâi _ Đan nong đôi đúng quy trình kĩ thuật _ HS yeâu thích ñan nan II- CHUAÅN BÒ : 1/Giáo viên: Mẫu đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu , có kích thước đủ lớn để HS quan sát Tâm đan nong mốt bài trước để so sánh Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi Caùc nan ñan maãu ba maøu khaùc 2/Học sinh : Bìa màu giấy thủ công , bút chì , thước kẻ , kéo thủ công , hồ dán III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1/Khởi động : 2’ Hát bài hát 2/Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra duïng cuï thuû coâng 3/Bài TG 7’ 25 ’ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh *Hoạt động : GV hướng dẫn HS quan sát và nhaän xeùt _GV giới thiệu đan nong đôi và hướng dẫn _HS quan sát đan nong đôi HS quan saùt , nhaän xeùt _ GV gợi ý để HS quan sát và so sánh đan _HS nhận xét cách đan nong mốt và nong mốt bài trước với đan nong đôi nong đôi : kích thước các nan đan nhöng caùch ñan khaùc _ GV neâu taùc duïng vaø caùch ñan nong ñoâi thực tế *Hoạt động : GV hướng dẫn mẫu +Bước : Kẻ , cắt các nan đan _HS quan saùt GV keû vaø caét caùc nan _ Kẻ các đường kẻ dọc , ngang cách ô giấy , bìa không có dòng kẻ Cách kẻ đã làm bài 13 _ Caét caùc nan doïc : caét 1hình vuoâng coù caïnh oâ , sau đó cắt thành nan dọc đã làm bài 13 _ Cắt nan ngang và nan dùng để dán nẹp xung quang taám ñan coù chieàu roäng oâ , daøi oâ Nên cắt các nan ngang khác màu với nan dọc và nan daùn neïp xung quanh Bước : Đan nong đôi _HS quan saùt caùch ñan nong ñoâi Lop3.net ÑDDH Taám ñan nong moát vaø taám ñan nong ñoâi (2) _ Cách đan nong đôi là nhấc nan , đè hai nan và lệch nan dọc ( cùng chiều ) hai haøng nan ngang lieàn keà _ Caùch ñan nong ñoâi ( H.4a , b) _HS vừa quan sát GV đan vừa quan _ Đan nan ngang thứ : Đặt các nan dọc sát sách gioáng nhö ñan nong moát Nhaác caùc nan doïc 2,3,6,7 và luồn nan ngang thứ vào Dồn nan ngang khít với đường nối liền các nan dọc _ Đan nan ngang thứ hai : Nhấc các nan dọc 3,4,7,8 và luồn nan ngang thứ hai vào Dốn nan ngang thứ hai khít với nan ngang thứ _ Đan nan ngang thứ ba : Ngược với đan nan ngang thứ , nghĩa là nhấc các nan dọc 1,4,5 ,8,9 và luồn nan ngang thứ ba vào Dồn nan ngang thứ ba khít với nan ngang thứ hai _ Đan nan ngang thứ tư : Ngược lại với hàng thứ hai , nghóa laø nhaác caùc nan doïc 1,2,5,6,9, vaø luoàn nan ngang thứ tư vào Dồn nan ngang thứtư khít với nan ngang thứ ba _ Đan nan ngang thứ năm : Giống đan nan ngang thứ _ Đan nan ngang thứ sáu : Giốpng đan nan ngang thứ hai _ Đan nan ngang thứ 7:Giống đan nan ngangthứba: _ Do đề ô dán nẹp đan , nên đan hàng ngang thứ bắt đầu nhấc nan dọc 2,3 _ Sau ñan xong moãi haøng ngang phaûi doàn nan cho khít đan tiếp nan sau 7’ Bước : Dán nẹp xung quanh đan _ Duøng nan coøn laïi daùn theo boán caïnh cuûa taám đan để đan nong đôi đan mẫu HS keû , caét caùc nan ñan baèng giaáy , bìa vaø taäp ñan nong ñoâi Củng cố : _GV nhận xét chuẩn bị , tinh thần thái độ học tập và kĩ thực hành HS Daên doø: + Baøi nhaø: Taäp ñan nong ñoâi + Chuẩn bị: giấy thủ công bìa màu , thước kẻ , bút chì , kéo thủ công , hồ dán để học bài “ Đan nong đôi ‘TT’ +Caùc ghi nhaän, löu yù :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Lop3.net (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 22 - Bài: Đan nong đôi - Năm học 2004-2005, Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 22 - Bài: Đan nong đôi - Năm học 2004-2005