quyen_1_ha_8_2013.doc

32 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:59

Tính chất nào của chất trong số các chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm.. Tính tan trong nước C.[r] (1) Cơ sở 2: 104 Nguyễn Khuyến, 85A Nguyễn Thái Học, Hà Nội |043 747 5561; 0949 489 899 Email: info@123doc.org; | Website: http://trungtam.hocmai.vn … Hóa Học 8 (Quyển 1) Chất Nguyên tử -Phân tử Họ tên học sinh: ………… ……… Lớp: ……… Năm học: ……… (2)Lưu hành nội - 06/ 2013 - CHƯƠNG I CHẤT – NGUYÊN TỬ -PHÂN TỬ Bài 1: Chất A Kiến thức bản 1 Chất Chất có khắp nơi, đâu có vật thể có chất 2 Tính chất chất - Tính chất vật lí: trạng thái chất, màu, mùi, vị, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi, khối lượng riêng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt… - Tính chất hóa học: khả biến đổi thành chất khác Mỗi chất có tính chất vật lí tính chất hóa học riêng Để biết tính chất chất ta sử dụng phương pháp: quan sát, dùng dụng cụ đo, làm thí nghiệm Việc hiểu biết chất quan trọng, giúp ta nhận biết chất, biết cách sử dụng chất biết cách ứng dụng chất thích hợp đời sống sản xuất (3)- Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào gọi hỗn hợp - Chất tinh khiết chất khơng có lẫn chất khác + Nước cất chất tinh khiết + Chỉ có chất tinh khiết có tính chất định + Dựa vào tính chất vật lí ta tách riêng chất khỏi hỗn hợp B Bài tập I Bài tập trắc nghiệm Bài Khẳng định sau đúng: A Vật thể cấu tạo nên chất B Vật thể hay nhiều chất tạo nên C Vật thể tạo nên chất D Vật thể thiên nhiên tạo nên Bài Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau : Các vật thể ……… gồm số ……… khác nhau, ……… làm từ vật liệu Mọi vật liệu …… … Hay số ……… Nên ta nói : Đâu có ……… có ……… Bài Khẳng định sau đúng: (4)B Các chất khác có tính chất vật lý C Các chất khác có tính chất vật lý, hóa học khác D A B Bài Chất có đâu? A Chỉ có phịng thí nghiệm B Chỉ có vật thể nhìn thấy C Chỉ có Trái Đất D Có khắp nơi Bài Chất có nguồn gốc từ đâu? A Có sẵn tự nhiên B Do người tạo C Cả A B D Cả A B sai Bài Trong tính chất sau, tính chất tính chất hóa học: A Sắt dẫn điện tốt B Sắt bị nung đến nhiệt độ cao bị nóng chảy C Nước 1000C bị hóa hơi. D Gỗ bị cháy biến thành than Bài Làm để biết tính chất chất? A Quan sát B Dùng dụng cụ đo C Làm thí nghiệm D Cả phương án Bài Việc hiểu biết tính chất chất có lợi ích gì? (5)B Để học mơn Hóa học C Để nhận biết chất D Để nhận biết chất, biết cách sử dụng chất ứng dụng sống sản xuất Bài Để phân biệt nước đường nước muối sử dụng phương pháp sau đây? Biết nước muối dẫn điện cịn nước khơng A Quan sát B Đo thể tích C Dùng nhiệt kế D Dùng ampe kế Bài 10 Hỗn hợp tách riêng chất thành phần cách cho hỗn hợp vào nước, sau khuấy kĩ lọc? A Bột đá vôi muối ăn B Bột than bột sắt C Đường muối D Giấm rượu Bài 11 Tính chất chất số chất sau biết cách quan sát trực tiếp mà dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm ? A Màu sắc B Tính tan nước C Khối lượng riêng D Nhiệt độ nóng chảy Bài 12 Dựa vào tính chất mà ta khẳng định (6)A Không màu, không mùi B Không tan nước C Lọc qua giấy lọc D Có nhiệt độ sơi định Bài 13 Một ống có chứa chất lỏng nhiệt độ thường Nhúng ống nghiệm vào cốc thuỷ tinh đựng nước sôi, nhận thấy chất lỏng sơi tức Nhiệt độ sơi chất lỏng ứng với phương án ? A Dưới 1000C B Giữa 00C nhiệt độ phòng C Giữa nhiệt độ phòng 1000C D 1000C Bài 14 Cách hợp lí để tách muối từ nước biển : A Lọc B Bay nước C Chưng cất D Để yên cho muối lắng xuống gạn nước Bài 15 Rượu etylic (cồn) sôi 78,30 nước sôi ở 1000C Muốn tách rượu khỏi hỗn hợp với nước có thể dùng cách số cách cho ? A Lọc B Bay nước C Chưng cất nhiệt độ khoảng 800C. D Không tách (7)Bài 16 Hãy phân biệt từ (những từ in nghiêng) vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo , hay chất câu sau : - Thuốc đầu que diêm trộn lưu huỳnh - Bóng đèn điện được chế tạo từ thủy tinh, đồng vonfram ( kim loại chịu nóng, làm dây tóc) - Trong quả chanhnước, axit xitric (có vị chua) số chất khác - Cốc thủy tinh dễ vỡ so với cốc chất dẻo - Quặng apatit Lào Cai có chứa canxi photphat với hàm lượng cao Bài 17 Trong số tính chất kể chất, biết tính chất quan sát trực tiếp, tính chất dùng dụng cụ đo, tính chất phải làm thí nghiệm biết : (8) Bài 18 Căn vào tính chất mà : a) Đồng, nhôm dùng làm ruột dây điện ; chất dẻo, cao su dùng làm vỏ dây ? b)Bạc dùng để tráng gương ? c) Cồn dùng để đốt ? Bài 19 Cho biết axit chất làm đổi màu chất quỳ tím thành đỏ (trong phịng thí nghiệm dùng giấy tẩm quỳ) Hãy chứng tỏ nước vắt từ chanh có chất axit (axit xitric) Bài 20 Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy (9)Thiếc hàn nóng chảy khoảng 1800C Vậy, thiếc hàn chất tinh khiết hay có lẫn chất khác ? Bài 21 Cồn (rượu etylic) chất lỏng, có nhiệt độ sơi t0s 78,3 C0 tan nhiều nước Làm để tách riêng cồn từ hỗn hợp cồn nước ? Bài Nguyên tử – Nguyên tố A Kiến thức bản 1 Nguyên tử: - Các chất cấu tạo từ hạt vô nhỏ trung hòa điện gọi nguyên tử - Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ tạo hay nhiều electron mang điện tích âm - Electron kí hiệu e, có điện tích âm nhỏ nhất quy ước ghi dấu âm (-) (10)- Tạo proton (kí hiệu p) nơtron (kí hiệu n) Proton có điện tích electron khác dấu, ghi dấu dương (+) Nơtron khơng mang điện tích - Các ngun tử loại có số proton trong hạt nhân Trong nguyên tử, số proton số electron: (số p = số e) - Proton nơtron có khối lượng, electron có khối lượng nhỏ (bằng khoảng 0,0005 lần khối lượng proton), không đáng kể Do đó, khối lượng hạt nhân coi khối lượng nguyên tử 3 Lớp electron - Trong nguyên tử, electron chuyển động nhanh quanh hạt nhân xếp thành lớp, lớp có số electron định - Nhờ có electron mà nguyên tử liên kết với 4 Nguyên tố hóa học - Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử cùng loại, có số proton hạt nhân - Số p số đặc trưng nguyên tố hóa (11)- Các nguyên tử nguyên tố hóa học có tính chất hóa học 5 Kí hiệu hóa học Mỗi nguyên tố biểu diễn hay nhiều chữ cái, chữ đầu viết dạng in hoa, gọi kí hiệu hóa học 6 Nguyên tử khối Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi đơn vị cacbon, viết tắt đvC Nguyên tử khối khối lượng nguyên tử tính đơn vị cacbon Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt 1 đvC = 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon đvC = 1,66.10-24 g Đến nay, khoa học biết 110 nguyên tố Trong số này, 92 nguyên tố có sẵn tự nhiên, số lại người tổng hợp được, gọi nguyên tố nhân tạo B Bài tập I Bài tập trắc nghiệm Chọn đáp án nhất: (12)A hạt nhân electron B hạt proton hạt nơtron C hạt nhân lớp vỏ electron D hạt proton lớp vỏ electron Bài 23 Trong nguyên tử thì: A số hạt proton số hạt nơtron B điện tích hạt proton điện tích hạt nơtron C số hạt proton số hạt electron D số hạt nơtron số hạt electron Bài 24 Mệnh đề sau đúng: A Chỉ có hạt nhân nguyên tử Na có 11 proton B Chỉ có hạt nhân nguyên tử Na có 11 nơtron C Chỉ có hạt nhân Na có tỉ lệ số proton nơ tron 1:1 D Khối lượng hạt nhân Na lớn khối lượng nguyên tử Na Bài 25 Lớp vỏ electron gồm: A electron đứng yên xếp thành lớp B electron chuyển động hỗn loạn xung quanh hạt nhân C electron chuyển động xung quanh hạt nhân xếp thành lớp D electron chuyển động xung quanh hạt (13)Bài 26 Các nguyên tử liên kết với nhờ: A hạt proton B hạt nơtron C hạt electron D hạt nhân nguyên tử hút electron nguyên tử Bài 27 Nếu tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử 28 số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% số electron nguyên tử là: A B C D 10 Bài 28 Ngun tố hóa học gì? A Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử cùng loại, có số hạt nơtron B Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử cùng loại, có số hạt electron C Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử cùng loại, có tổng số hạt proton nơtron hạt nhân D Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử cùng loại, có số hạt proton Bài 29 Trong dãy kí hiệu hóa học sau, dãy nào đúng: A AL, NA, P, C B mg, li, o, ba C Na, Cl, K , Ca D fE, mG, pB, aG Bài 30 Nguyên tử khối gì? A Là khối lượng nguyên tử tính gam (g) (14)C Là khối lượng hạt nhân tính đơn vị cacbon (đ ) D Là khối lượng lớp vỏ electron tính gam (g) Bài 31 Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống: a) ……… hạt vô nhỏ trung hòa điện Từ ……… tạo chất Nguyên tử gồm………….…mang điện tích dương vỏ tạo bởi……… b) Những nguyên tử có ………trong hạt nhân ……….cùng loại, thuộc một………… Bài 32 Biết nguyên tố X có nguyên tử khối gấp 1,5 lần nguyên tử khối oxi X nguyên tố sau đây: A Na B Mg C Al D Fe Bài 33 Khối lượng tính gam nguyên tử natri là: A 23 g B 3.819.10-23 g C 23.10-23 g D 4,583.10 -22g Bài 34 Cho từ cụm từ sau: khối lượng, nơtron, proton, electron Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau (15)Hạt mang điện tích dương, hạt .khơng mang điện tích Mỗi hạt có điện tích 1+, hạt có điện tích 1- Bài 35 Tổng số hạt (p, n, e) nguyên tử nguyên tố X 46, biết số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 14 Nguyên tố X : A N B O C P D S Bài 36 Nếu tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử 28 số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% số electron nguyên tử là: A B C D 10 Bài 37 Biết nguyên tử C có khối lượng 1,9926.10-23 g, ta tính khối lượng của nguyên tử Na là: A 3,380.10-23g B 3,82.10-23 g C 3,81.10-23 g D 1,91.10-23 g II Bài tập tự luận Bài 38 Hãy tính khối lượng nguyên tử sau gam: a Nguyên tử H b Nguyên tử N c Nguyên tử Fe d Nguyên tử Al (16) Bài 39 Một hợp chất có phân tử gồm nguyên tử X liên kết với nguyên tử O có phân tử khối 56 đvC Tìm ngun tố X Bài 40 Một hợp chất có cơng thức MAx, trong M chiếm 46,67% khối lượng M kim loại, A có 15p' 17 Trong hạt nhân M có n -p = 4, hạt nhân A có n’ = -p’ Tổng số proton MAx 58.Tìm số nơtron proton của M A (17)Bài 41 Tổng số hạt proton, nơtron, electron hai nguyên tử kim loại A B 142, tổng số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện nguyên tử B nhiều nguyên tử A 12 Xác định kim loại A B Cho biết số proton số nguyên tố: Na (P = 11), Mg (P= 12), Al (P =13), K (P = 19), Ca (P = 20), Fe (P = 26), Cu (P = 29), Zn (P = 30) Bài 42 Nguyên tử nguyên tố có tổng số hạt 54, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 14 Xác định nguyên tố X (18) Bài 43 Tham khảo thông tin bảng HTTH để điền vào chỗ trống bảng sau : STT trong bảng HTTH Tên hiệu Số p Số n Số e Số khối 14 16 Oxi 7 Lưu huỳn h Na 12 Bài 3: Đơn chất hợp chất – phân tử A Kiến thức bản 1 Đơn chất Đơn chất chất tạo nên từ nguyên tố hóa học (19)Hợp chất chất tạo nên từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học 3 Phân tử – phân tử khối - Phân tử hạt đại diện cho chất, gồm số nguyên tử liên kết với thể đầy đủ tính chất hóa học chất - Phân tử khối khối lượng phân tử tính đơn vị cacbon, tổng nguyên tử khối nguyên tử phân tử 4 Trạng thái chất Mỗi mẫu chất tập hợp vô lớn hạt phân tử hay nguyên tử Tùy điều kiện, chất trạng thái rắn, lỏng khí Ở trạng thái khí, phân tử xa B Bài tập I Bài tập trắc nghiệm Bài 44 Phân tử khối hợp chất có cơng thức Al2(SO4)3 bằng: (20)Bài 45 Một hợp chất có cơng thức Kx(NO3)y có phân tử khối 101 đvC Giá trị x y theo thứ tự là: A B C D Bài 46 Dựa vào đặc điểm cấu tạo, người ta phân loại chất thành loại: A loại B.2 loại C 110 loại D Hàng chục triệu loại Bài 47 Dựa vào dấu hiệu để phân biệt phân tử hợp chất khác với phân tử đơn chất? A Hình dạng phân tử B Số lượng nguyên tử phân tử C Số nguyên tố hóa học có phân tử D Các nguyên tử liên kết với Bài 48 Trong dãy chất sau, dãy chất đơn chất: A Cl2, O2, Na, S B Na2SO4, KCl, NO, H2O C N2, O2, CaCO3, SO2 D NH3, H2O, NaCl, Zn Bài 49 Trong dãy chất sau, dãy chất hợp chất: A KOH, P, H3PO4, CuO, H2 B NO2, KOH, H3PO4, CuO, CO2 C Fe, Pb, O3, Fe3O4 D CuO, H2, CO2, KOH, P, H3PO4 (21)A loại B loại C loại D loại Bài 51 Dựa vào thành phần phân tử, người ta phân hợp chất thành loại? A loại B loại C loại D loại Bài 52 Khối lượng tính gam nguyên tử natri là: A 23 g B 3.819.10-23 g C 23.10-23 g D 4,583.10 -22 g Bài 53 Cho hợp chất có cơng thức CH3COONa Hợp chất tạo thành từ: A nguyên tố B nguyên tố C nguyên tố D Không biết Bài 54 Phân tử khối natri sunfat (Na2SO4) là: A 119 đvC B 71 đvC C 142 đvC D 94 đvC Bài 55 Khối lượng tính g phân tử oxi (O2) là: A 3,188.10-22 g B 5.314.10-23 g C 6,376.10-22 g D 2.66.10-23 g II Bài tập tự luận Bài 56 Viết cơng thức hóa học tính phân tử khối chất sau: (22)d) Đồng photphat, biết phân tử gồm 3Cu, 2P 8O e) Sắt (III) clorua, biết phân tử gồm 1Fe 3Cl Bài 57 Viết cơng thức hóa học tính phân tử khối chất sau: a) Canxi cacbonat (đá vôi), biết phân tử gồm 1Ca, 1C, 3O b) Butan (khí gas), biết phân tử gồm 4C 10H c) Đường saccarozơ, biết phân tử gồm 12C, 22H, 11O d) Glucozơ, biết phân tử gồm 6C, 12H, 6O e) Rượu etylic, biết phân tử gồm 2C, 6H, 1O f) Axit sunfuric, biết phân tử gồm 2H, 1S, 4O Bài 58 Hợp chất A gồm nguyên tử nguyên (23) Bài 59 Phân tử X2(SO4)n có khối lượng 342 đvC a/ Xác định nguyên tố X b/Phân tử X2On nặng hay nhẹ phân tử X(OH)n bao nhiêu lần? Bài 4: Cơng thức hóa học – Hóa trị A Kiến thức bản 1 Cơng thức hóa học: Cơng thức hóa học dùng biểu diễn chất, gồm kí hiệu hóa học (đơn chất) hay hai, ba… kí hiệu hóa học (hợp chất) số chân kí hiệu (24)tạo nên chất, số nguyên tử nguyên tố phân tử khối 2 Hóa trị - Hóa trị nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) con số biểu thị khả liên kết nguyên tử (hay nhóm nguyên tử), xác định theo hóa trị H chọn làm đơn vị hóa trị O hai đơn vị hóa trị - Quy tắc hóa trị: Cơng thức hóa học: a b x y A B Trong đó: + a b, hóa trị A B + Theo quy tắc hóa trị: a x b y   Ta suy ra: ' '   x b b y a a Ta chọn x b ', y a ', với ' ' a b phân số tối giản. B Bài tập I Bài tập trắc nghiệm Bài 60 Cho biết công thức hóa học hợp chất nguyên tố A với oxi hợp chất nguyên tố B với hiđro sau: A2O3 BH2 Cơng thức hóa học hợp chất nguyên tố A B là: (25)Bài 61 Theo hóa trị crom (Cr) hợp chất có CTHH Cr2O3 Chọn cơng thức hóa học đúng hợp chất Cr với nhóm (SO4) hóa trị II : A CrSO4 B Cr2(SO4)3 C Cr3(SO4)2 D Cr2(SO4) Bài 62 Trong cơng thức Fe2(SO4)3 hóa trị Fe là: A II B III C IV D V Bài 63 Phân tử khối hợp chất có cơng thức Al2(SO4)3 bằng: A 342 đvC B 315 đvC C 150 đvC D 123 đvC Bài 64 Biết kali (K) có hóa trị I, nhóm CO3 có hóa trị II Cơng thức hóa học chúng là: A K2CO3 B KCO3 C K2C2O3 D K(CO3)2 Bài 65 Al2(SO4)3 cơng thức hố học nhơm sunfat Trong phân tử nhơm sunfat có: A ngun tử Al, nguyên tử S nguyên tử O B hai nguyên tử Al, nguyên tử S nguyên tử O C hai nguyên tử Al, nguyên tử S 12 nguyên tử O D hai nguyên tử Al, nguyên tử S nguyên tử O Bài 66 Hợp chất có cơng thức hóa học A(NO3)x và có khối lượng phân tử 213 A là: A Cu B Fe C Mg D Al II Bài tập tự luận (26)a) Phân tử gồm Cu hóa trị (II) nhóm OH hóa trị (I) b) Phân tử gồm Ca hóa trị (II) nhóm PO4 hóa trị (III) c) Phân tử gồm P hóa trị (V) O hóa trị (II) Bài 68 Tìm hóa trị ngun tố các trường hợp sau: a) Phốt (P) hợp chất P2O5 b) Lưu huỳnh (S) hợp chất SO2 SO3 c) Sắt (Fe) hợp chất FeCl2 FeCl3 biết Cl hóa trị I Bài 69 Tính hóa trị ngun tố các trường hợp sau: a) Ag hợp chất Ag2O b) Cu hợp chất CuSO4 biết nhóm (SO4) hóa trị II c) Ca hợp chất Ca3(PO4)2 biết nhóm (PO4) (27)d) K hợp chất KOH biết nhóm OH hóa trị I Bài 70 Xác định hóa trị nguyên tố hợp chất sau: a) PH3, H2S, CH4, NH3 b) FeO, Fe2O3, BaO, P2O5, SO3 Bài 71 Lập CTHH hợp chất tạo nguyên tố (hay nhóm nguyên tố): a) Na (I) S (II) b) Fe (III) O c) Ca (II) nhóm (SO4) (II) d) Ba (II) nhóm NO3 (I) e) Al (III) Cl (I) (28) Bài 72 Lập cơng thức hóa học của: a) H với nguyên tố Br (I), C (IV), P(III), N(III) b) O với nguyên tố Na (I), Ba (II), Al (III), P (V), S (VI) c) Khí oxi, khí clo, khí nitơ, chất photpho, lưu huỳnh Bài 73 Ngun tố kim loại M có hóa trị khơng đổi liên kết với nguyên tố oxi tạo thành hợp chất có phân tử khối 102 Xác định kim loại M (29) Bài 74 Nguyên tố kim loại A liên kết với nhóm hiđroxit (-OH) tạo thành hai hợp chất Phần trăm khối lượng A hợp chất 52,34% 62,22% Xác định cơng thức hóa học hợp chất Bài 75 Một oxi sắt có dạng FexOy với phân tử khối 232 Xác định cơng thức hóa học oxit sắt Bài 76 Một hợp chất gồm nguyên tố S O (30)khối lượng O 2:3 Xác định công thức hóa học hợp chất Bài 77 Hai hợp chất khí A B có dạng lần lượt ROx ROy Biết phân tử A nặng lần phân tử oxi phân tử B nặng 0,8 lần phân tử A Xác định hợp chất khí A B (31) Chúc em học giỏi thành công! Hệ Thống Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: quyen_1_ha_8_2013.doc, quyen_1_ha_8_2013.doc