Thêm một số đề thi Toán học kì 1 (2010 – 2011)

4 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:58

b) Xác định giao điểm J của đường thẳng MN và mp(SCD).[r] (1) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 THỪA THIÊN HUẾ Môn : Toán 11 Cơ bản TRƯỜNG PT DTNT TỈNH Thời gian: 90 phút Câu 1: (1.5 điểm) a) Giải phương trình sau : 2cos2x -3sinx +3 = 0 b) Tìm giá trị lớn hàm số y = 4-3cosx Câu : (1.0 điểm) Tìm hệ số hạng tử chứa x3 khai triển : 2x+ x2¿ 9 ¿ Câu : (1.5điểm) a) Từ chữ số 1,2,3,4,5,6 lập số tự nhiên có chữ số khác ? b) Gieo súc sắc cân đối đồng chất lần.Mô tả không gian mẫu tính xác suất biến cố A : “ Tổng số chấm xuất hai lần “ Câu : (2.0 điểm) a) Chứng minh dãy số (un) với un = -2n+3 cấp số cộng. b) Xác định số hạng u1 công sai d cấp số cộng biết : ¿ u7−u3=8 u2.u7=75 ¿{ ¿ Câu (1.75 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1;1) đường thẳng d : 2x + y -4 = 0 a)Tìm ảnh A qua phép đối xứng tâm O. b) Tìm phương trình đường thẳng d1 , ảnh đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véc tơ ⃗v=(1;2) . c)Tìm phương trình đường thẳng d2 , ảnh đường thẳng d qua phép quay tâm O góc 900. Câu : (2.25 điểm) Cho hình chóp S.ABCD.Gỉa sử AB CD kéo dài cắt điểm I Gọi M N lần lượt trung điểm SA, SB. a) Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (SAB) (SCD). b) Xác định giao điểm J đường thẳng MN mp(SCD). c) Xác định thiết diện hình chóp cắt mp (CMN). (2) -Hết -ĐÁP ÁN +BIỂU ĐIỂM CHÁM TOÁN 11(Thi học kì 1- Năm học 2010-2011) Câu 1(1.5đ) Điểm a) 2cos2x -3sinx +3 = 2sin2x +3sinx -5 = 0 sinx=1 ¿ sinx=5 2(PTVN) ¿ ¿ ¿ ¿ x=π 2+k2π , k∈Z b) Tập xác định D = R , với x thuộc R ta có : cosx ≥ −1⇒−cosx ≤1⇒−3 cosx ≤343 cosx ≤7⇒y ≤7 Dấu = xảy cosx = -1 ⇔x=π+k2π Vậy : Max y = 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu 2(1đ) Điểm Số hạng tổng quát : 1 x2¿ k 2x¿9− k.¿ C9k ¿ = C9 k 29− k.x93k Số hạng chứa x3 : 9-3k = hay k=2 Vậy hệ số cần tìm : C9 k 27=4608 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu3(1.5đ) Điểm a) Mỗi số tự nhiên cần tìm ứng với chỉnh hợp chập phần tử Vậy có : A63=4 6=120 (số) b) Không gian mẫu : Ω={(i ; j):1≤i , j≤6} n( Ω ) = 6.6 =36 A = {(1;5),(5;1),(2;4),(4;2),(3,3)} Vậy : n(A) = P(A)=n(A) n(Ω)= 5 36 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu (2đ) Điểm a) un+1- un =-2(n+1)+3 –(-2n+3) = -2 (không đổi) Vậy (un) CSC có cơng sai d = -2 b) ¿ u7−u3=8 u2.u7=75 ¿(u1+6d)(u1+2d)=8 (u1+d).(u1+6d)=75 ¿{ ¿ ¿ d=2 u12+14u151=0 ¿{ ¿ 0.5 0.5 0.5 (3) d=2 u1=3 ¿{ hay ¿ d=2 u1=17 ¿{ ¿ Câu 5(1.75đ) Điểm a) Anh A qua phép đối xứng tâm O : A’(-1;-1) b) Biểu thức toạ độ phép tịnh tiến : ¿ x '=x+1 y '=y+2 ¿x=x ' −1 y=y ' −2 ¿{ ¿ M(x;y) thuộc d 2x+y-4 = 2(x’-1)+(y’-2) -4 = 2x’+y’-8 = M’(x’;y’) thuộc d1 : 2x+y-8 = c) d cắt Ox M(2;0) cắt Oy N(0;4) Phép quay tâm O góc 900 biến M thành M’(0;2) biến N thành N’(-4;0) d2 đường thẳng qua M’, N’ Vậy : d2 : x 4+ y 2=1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu 6(2.25đ) Điểm a) Hình vẽ : S, I hai điểm chung hai mặt phẳng (SAB) (SCD) Vậy SI giao tuyến hai mặt phẳng nói b) Trong mp(SAB), MN cắt SI điểm J Ta có : J MN J SI(SCD)⇒J∈(SCD) Vậy J giao điểm MN với(SCD) c)Tong mp(SCD), JC cắt SD điểm K mp(CMN) cắt mặt hình chóp theo đoạn giao tuyến : CN, MN, MK, KC Vậy : thiết diện tứ giác : CNMK K N M I B C S A D (4)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1(Năm học 2010-2011) Mơn : Tốn 11(Chương trình chuẩn) Thời gian : 90 phút Nội dung- Chủ đề Mức độ Tổng số Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Hàm số lượng giác-Phương trình lượng giác Phương trình lượng giác Câu1a 0.75 2 1.5 Gía trị lớn nhất Câu1b 0.75 Đại số tổ hợp-Xác suất Nhị thức Niu tơn Câu2 1.0 2.5 Chỉnh hợp Câu3a 0.5 Xác suất Câu3b 1.0 Dãy số Chứng minh dãy cấp số cộng Câu4a 0.5 2 2.0 Tính số hạng đầu cơng sai Câu4b 1.5 Phép biến hình Đối xứng tâm Câu5a 0.25 3 1.75 Tịnh tiến Câu5b 0.5 Phép quay Câu5c 1.0 Đường thẳng – Mặt phẳng Xác đinh giao tuyến hai mặt phẳng Câu6a 0.75 3 2.25 Xác định giao điểm đường thẳng mặt phẳng Câu6b 0.5 Dựng thiết diện hình chóp Câu6c 1.0 Tổng số 3.0 4.0 3.0 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Thêm một số đề thi Toán học kì 1 (2010 – 2011), Thêm một số đề thi Toán học kì 1 (2010 – 2011)