CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

63 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:53

tập hợp các quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong khoảng không gian và thời gian xác định, có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhấtA. tập hợp nhiều qu[r] (1)DI TRUYỀN HỌC Chương 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Cơ sở vật chất tượng di truyền cấp độ phân tử a prôtêin b ARN c axit nuclêic d ADN 2 Trong tế bào sinh dưỡng thể lưỡng bội gen thường tồn thành cặp alen Nguyên nhân a tế bào, gen tồn theo cặp alen ( AA, Aa ) b tế bào sinh dưỡng, NST thường tồn theo cặp tương đồng c tồn theo cặp alen giúp gen hoạt động tốt d gen xếp theo cặp 3 Người ta dựa vào đặc điểm sau để chia loại ARN mARN, tARN, rARN? a cấu hình khơng gian b số loại đơn phân c khối kượng kích thước d chức loại Những mô tả sau NST giới tính đúng ? a Ở đa số động vật, NST giới tính gồm có cặp, khác giới b NST giới tính gồm cặp NST đồng dạng, khác giới c Ở động vật, mang cặp NST giới tính XX, đực mang cặp NST giới tính XY d NST giới tính có tế bào sinh dục 5 Ôpêron a nhóm gen đoạn ADN có liên quan chức năng, có chung chế điều hoà b đoạn phân tử AND có chức định q trình điều hoà c đoạn phân tử axit nuclêic có chức điều hồ hoạt động gen cấu trúc d tập hợp gồm gen cấu trúc gen điều hoà nằm cạnh 6 Giả sử gen vi khuẩn có số nuclêơtit 3000 Hỏi số axit amin phân tử prơtêin có cấu trúc bậc tổng hợp từ gen bao nhiêu? a 500 b 499 c 498 d 750 7 Q trình hoạt hố aa có vai trò a gắn aa vào tARN tương ứng nhờ enzim đặc hiệu b gắn aa vào tARN nhờ enzim nối ligaza c kích hoạt aa gắn vào tARN d sử dụng lượng ATP để kích hoạt aa Loại ARN mang ba đối mã? a mARN b tARN c rARN d ARN vi rút 9 Điều không với ưu điểm thể đa bội với thể lưỡng bội? a quan sinh dưỡng lớn b độ hữu thụ lớn c phát triển khoẻ d có sức chống chịu tốt 10 Điểm khác gen cấu trúc gen điều hoà a cấu trúc gen b chức Prôtêin gen tổng hợp c khả phiên mã gen d vị trí phân bố gen 11 Ở opêron Lac, có đường lactơzơ q trình phiên mã diễn lactơzơ gắn với a chất ức chế làm cho bị bất hoạt b vùng vận hành, kích hoạt vùng vận hành c enzim ARN pơlimêraza làm kích hoạt enzim d prơtêin điều hồ làm kích hoạt tổng hợp prôtêin 12 Mỗi Nuclêôxôm đoạn ADN dài quấn quanh vòng? a quấn quanh 11 4 vòng b quấn quanh vòng c quấn quanh 11 2 vòng d quấn quanh (2)13 Nguyên tắc bán bảo tồn chế nhân đôi ADN a hai ADN hình thành sau nhân đơi, có ADN giống với ADN mẹ cịn ADN có cấu trúc thay đổi b hai ADN hình thành sau nhân đơi hồn toàn giống giống với ADN mẹ ban đầu c nhân đôi xảy hai mạch ADN theo hai chiều ngược d hai ADN hình thành ADN gồm có mạch cũ mạch tổng hợp 14 Đơn vị cấu tạo NST a nuclêôtit b ribônuclêotit c axit amin d nuclêôxôm 15 Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit dừng lại ribơxơm a gặp ba kết thúc b gặp ba đa nghĩa c trượt hết phân tử mARN d tế bào hết axít amin 16 Phương thức gây đột biến sau không phải đột biến gen? a Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêơtit khác b Đảo vị trí cặp nuclêơtit dọc theo gen c Chuyển cặp nuclêotit từ NST sang NST khác d Thêm cặp nuclêotit vào gen 17 Đột biến gen a biến đổi vật chất di truyền xảy cấu trúc phân tử NST b biến đổi cấu trúc gen, liên quan đến hay số cặp Nu gen c loại đột biến xảy phân tử ADN d loại đột biến làm thay đổi số lượng NST 18 Thể đột biến a cá thể mang đột biến gen biểu kiểu hình trội b cá thể mang đột biến gen biểu kiểu hình trung gian c cá thể mang đột biến gen biểu kiểu hình lặn d cá thể mang đột biến biểu kiểu hình 19 Trường hợp đột biến gen gây hậu lớn nhất? a Mất cặp nuclêotit b Thêm cặp nuclêotit trước mã kết thúc c Thay cặp nuclêotit đoạn d Mất cặp nuclêotit trước mã kết thúc 20 Sự xảy đột biến phụ thuộc vào a loại tác nhân đột biến thời điểm xảy đột biến b cường độ liều lượng tác nhân đột biến c chất gen hay NST bị tác động d Tất 21 Ở lồi, có số lượng NST lưỡng bội 2n = 20 Số lượng NST thể nhiễm a 2n -1 = 19 b 2n +1 = 21 c n = 10 d 2n + = 22 22 Trong tế bào sinh dưỡng người thấy có 47 NST a thể hội chứng Đao b thể hội chứng Terner c thể hội chứng Klaiphentơ d thể dị bội 23 Ở sinh vật nhân thực, ba mở đầu trình dịch mã a GUA b AUG c.GAU d UUG 24 Phát biểu không đúng đột biến gen a đột biến gen làm thay đổi vị trí gen NST b đột biến gen làm biến đổi đột ngột tính trạng thể sinh vật c đột biến gen phát sinh alen quần thể d đột biến gen biến đổi cặp nuclêotit cấu trúc gen 25 Cơ thể sinh vật có NST tăng thêm cặp gọi a thể tam nhiễm b thể nhiễm c thể đa bội d thể tam bội (3)dạng đột biến a lặp đoạn NST b đảo đoạn NST c đoạn nhỏ d chuyển đoạn NST 27 Một người đàn ơng có nhóm máu O lấy người vợ có nhóm máu A sinh đứa có nhóm máu A đứa có nhóm máu O Câu sau sai? a Bố có kiểu gen IoIo b Mẹ có kiểu gen IAIA. c Đứa trẻ thứ có kiểu gen IAIo d Đứa trẻ thứ hai có kiểu gen IoIo 28 Đột biến đoạn NST số 21 người gây bệnh a ung thư máu b mù màu c tiếng khóc mèo d bạch tạng 29 Chọn trình tự thích hợp nuclêơtit ARN tổng hợp từ đoạn mạch khuôn là: AGXTTAGXA a AGXUUAGXA b UXGAAUXGU c AGXTTAGXA d TXGAATXGT 30 Dạng đột biến phát sinh khơng hình thành thoi vơ sắc trình phân bào đột biến a tự đa bội b chuyển đoạn NST c lệch bội d lặp đoạn NST 31 Mất đoạn NST thường gây nên hậu a gây chết giảm sức sống b chết cịn hợp tử c khơng ảnh hưởng tới sức sống sinh vật d thể số tính trạng 32 Trong q trình nhân đơi ADN, mạch đơn tổng hợp liên tục mạch khuôn a 3’ 5’ b 5’ 3’ c mạch ADN d khơng có chiều định 33 Trong q trình nhân đơi ADN, mạch đơn tổng hợp không liên tục mạch khuôn a 3’ 5’ b 5’ 3’ c mạch ADN d khơng có chiều định 34 Dạng đột biến trồng tạo có quan sinh dưỡng to, phát triển khoẻ, chống chịu tốt? a Đột biến gen b Đột biến c Đột biến lệch bội d Đột biến đa bội thể 35 Câu có nội dung sai a Đột biến gen phát sinh tái qua chế tự nhân đôi ADN b Đột biến gen biến đổi xảy phân tử ADN c Tất đột biến gen phát sinh thể kiểu hình thể d Đột biến gen có khả di truyền cho hệ sau 36 Một đoạn mạch gốc gen mã mARN có trình tự nu sau: TGG GXA XGT AGX TTT Đột biến xảy làm G ba thứ mạch gốc gen bị thay T làm cho a trình tự axit amin từ vị trí mã thứ trở thay đổi b có axit amin vị trí mã thứ thay đổi c q trình tổng hợp prơtêin bắt đầu vị trí mã thứ d q trình dịch mã dừng lại vị trí mã thứ 37 Một đoạn mạch gốc gen mã mARN có trình tự nu sau: TGG GXA XGT AGX TTT Đột biến xảy làm G ba thứ mạch gốc gen bị thay A làm cho a trình tự axit amin từ vị trí mã thứ trở thay đổi b có axit amin vị trí mã thứ thay đổi c trình tổng hợp prơtêin bắt đầu vị trí mã thứ d trình dịch mã dừng lại vị trí mã thứ 38 Dạng đột biến gen gây biến đổi cấu trúc chuỗi polipeptit tương ứng gen tổng hợp (4)c thay cặp nuclêôtit d thay cặp nuclêôtit 39 Nếu đột biến xảy làm gen thêm cặp nuclêôtit số liên kết hidrơ gen a tăng thêm liên kết hidrô b tăng liên kết hidrô c tăng liên kết hidrô d b c 40 Trong tự nhiên, thể đa bội gặp động vật a động vật khó tạo thể đa bội có vật chất di truyền ổn định b đa bội thể dễ phát sinh nguyên phân mà thực vật sinh sản vơ tính nhiều động vật c thực vật có nhiều lồi đơn tính mà đa bội dễ phát sinh thể đơn tính d chế xác định giới tính động vật bị rối loạn gây cản trở trình sinh sản 41 Hội chứng Đao xảy a rối loạn phân li cặp NST thứ 21 b người mẹ sinh tuổi cao c kết hợp giao tử bình thường với giao tử có NST số 21 d câu 42 Ở sinh vật nhân sơ, aa mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit a phêninalanin b mêtionin c foocmin mêtiônin d glutamin 43 Gen đoạn ADN a mang thông tin cấu trúc phân tử prôtêin b mang thông tin di truyền c mang thơng tin mã hố cho sản phẩm xác định ( chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN ) d chứa mã hoá axit amin 44 Mỗi gen mã hố prơtêin điển hình ( gen cấu trúc ) gồm vùng a điều hoà, mã hoá, kết thúc b khởi động, mã hoá, kết thúc c điều hoà, vận hành, kết thúc d điều hồ, vận hành, mã hố 45 Ở sinh vật nhân thực a gen có vùng mã hố liên tục ( gen không phân mảnh) b gen vùng mã hố liên tục c phần lớn gen có vùng mã hố khơng liên tục (gen phân mảnh) d phần lớn gen khơng có vùng mã hoá liên tục 46 Ở sinh vật nhân sơ a gen có vùng mã hố liên tục ( gen không phân mảnh) b gen có vùng mã hố khơng liên tục c phần lớn gen có vùng mã hố khơng liên tục (gen phân mảnh) d.phần lớn gen khơng có vùng mã hoá liên tuc 47 Bản chất mã di truyền a mã hoá cho axit amin b nuclêotit liền kề loại hay khác loại mã hoá cho axit amin c trình tự xếp nuclêơtit gen qui định trình tự xếp axit amin prôtêin d axit amin mã hố gen 48 Mã di truyền có tính thối hố a có nhiều khác mã hố cho axit amin b có nhiều axit amin mã hoá ba c có nhiều ba mã hố đồng thời nhiều axit amin d ba mã hoá axit amin 49 Mã di truyền phản ánh tính thống sinh giới a phổ biến cho sinh vật – mã 3, đọc từ chiều liên tục từ 5’ 3’, có mã mở đầu, mã kết thúc, mã có tính đặc hiệu, có tính phổ biến b đọc từ chiều liên tục từ 5’ 3’, có mã mở đầu, mã kết thúc, mã có tính đặc hiệu c phổ biến cho sinh vật - mã ba, có tính đặc hiệu, có tính phổ biến (5)a có 61 ba, mã hố cho khoảng 20 loại axit amin, xếp theo trình tự nghiêm ngặt ba tạo mật mã thông tin di truyền đặc trưng cho loài b xếp theo trình tự nghiêm ngặt ba tạo mật mã thông tin di truyền đặc trưng cho loài c xếp theo nhiều cách khác ba tạo nhiều mật mã thông tin di truyền khác d với loại nuclêotit tạo 64 mã, mã hố cho 20 loại axit amin 51 Q trình nhân đơi ADN diễn theo nguyên tắc a bổ sung, bán bảo tồn b phân tử ADN có mạch mẹ, mạch tổng hợp c mạch tổng hợp theo mạch khuôn mẹ d mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn 52 Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bổ sung thể chế a nhân đôi, phiên mã, dịch mã b tổng hợp ADN, ARN c tổng hợp ADN, dịch mã d nhân đôi ADN, tổng hợp ARN 53 Q trình phiên mã có a virut, vi khuẩn b sinh vật nhân thực, vi khuẩn c vi rut, vi khuẩn, sinh vật nhân thực d sinh vật nhân thực, vi rut 54 Loại ARN có chức truyền đạt thơng tin di truyền a ARN thông tin b ARN vận chuyển c ARN ribôxôm d a c 55 Q trình nhân đơi ADN có mạch tổng hợp liên tục, mạch lại tổng hợp gián đoạn a enzim xúc tác q trình nhân đơi ADN gắn vào đầu 3’ polinucleotit ADN mẹ mạch polinucleotit chứa ADN kéo dài theo chiều 5’ 3’ b enzim xúc tác trình nhân đơi ADN gắn vào đầu 3’ polinucleotit ADN mẹ mạch polinucleotit chứa ADN kéo dài theo chiều 3’ 5’ c enzim xúc tác q trình nhân đơi ADN gắn vào đầu 5’ polinucleotit ADN mẹ mạch polinucleotit chứa ADN kéo dài theo chiều 3’ 5’ d hai mạch phân tử ADN ngược chiều có khả nhân đơi theo ngun tắc bổ sung 56 Trong q trình nhân đơi ADN, enzim ADN polimeraza có vai trị a tháo xoắn phân tử ADN bẻ gãy liên kết hiđro mạch ADN, lắp ráp nucleotit tự theo nguyên tắc bổ sung b bẻ gãy liên kết hiđro mạch ADN c duỗi xoắn phân tử ADN, lắp ráp nucleotit tự theo nguyên tắc bổ sung d bẻ gãy liên kết hiđro mạch ADN, cung cấp lượng cho q trình nhân đơi 57 Điểm mấu chốt q trình nhân đơi ADN làm cho ADN giống với ADN mẹ a nguyên tắc bổ sung, bán bảo tồn b nguyên tắc bán bảo tồn c lắp ráp nucleotit d bazơ bé bù với bazơ lớn 58 Các protein tổng hợp tế bào nhân thực a bắt đầu axit amin Met (Met – tARN) b bắt đầu axit foocmin – Met c kết thúc Met d phức hợp aa – tARN 59 Theo quan điểm opêron, gen điều hồ giữ vai trị quan trọng a tổng hợp chất ức chế b ức chế tổng hợp protein vào lúc cần thiết c cân cần tổng hợp không cần tổng hợp protein d việc ức chế cảm ứng gen cấu trúc để tổng hợp protein theo nhu cầu tế bào 60 Hoạt động gen chịu kiểm soát (6)61 Hoạt động điều hoà gen E coli chịu kiểm soát a gen điều hoà b chế điều hoà ức chế c chế điều hoà cảm ứng d chế điều hoà theo ức chế cảm ứng 62.Một đặc điểm trình tái AND sinh vật nhân thật ( eucaryôte) a xảy vào kì đầu trình nguyên phân b xảy trước tế bào bước vào giai đoạn phân chia tế bào c trình tái dịch mã diễn đồng thời nhân d xảy tế bào chất 63 Sự điều hoà hoạt động gen nhằm a tổng hợp protein cần thiết b ức chế tổng hợp protein vào lúc cần thiết c cân cần tổng hợp không cần tổng hợp protein d đảm bảo cho hoạt động sống tế bào trở nên hài hoà 64 Ở sinh vật nhân sơ, điều hoà opêron chủ yếu diễn giai đoạn a trước phiên mã b phiên mã c dịch mã d sau dịh mã 65 Trong chế điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò gen điều hồ a nơi gắn vào prơtêin ức chế để cản trở hoạt động enzim phiên mã b mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu c mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành d mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin 66 Ở sinh vật nhân thực, điều hoà hoạt động gen diễn giai đoạn a trước phiên mã b phiên mã c dịch mã d trước phiên mã đến sau dịch mã 67 Thể đột biến thể mang đột biến a biểu kiểu hình b NST c gen trội d gen hay đột biến NST 68 Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào a cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến cấu trúc gen b mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình c sức đề kháng thể d điều kiện sống sinh vật 69 Đột biến điểm có dạng a mất, thêm, thay cặp nuclêotit b mất, thêm vài cặp nuclêôtit c mất, thay vài cặp nuclêôtit d thêm, thay vài cặp nuclêôtit 70 Đột biến cấu trúc gen a đòi hỏi số điều kiện biểu kiểu hình b biểu kiểu hình c biểu thể mang đột biến d biểu trạng thái đồng hợp tử 71 Đột biến thành gen lặn biểu a kiểu hình trạng thái dị hợ p tử đồng hợp tử b phần lớn thể c kiểu hình trạng thái đồng hợp tử d thể mang đột biến 72 Dạng đột biến gen gây hậu lớn mặc cấu trúc gen a cặp nuclêôtit b cặp nuclêôtit trước mã kết thúc c.thay nuclêôtit cặp nuclêôtit khác d tất sai 73 Guanin dạng kết cặp với timin nhân đôi ADN tạo nên (7)a thêm nu loại A b nu loại A c tạo phân tử timin mạch ADN d A –T G – X 75 Tác động tia tử ngoại ( UV) tạo a đột biến thêm nu loại A b đột nu loại A c đimêtimin ( phân tử timin đoạn mạch ADN gắn nối với nhau) d đột biến A – T G - X 76 Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay cặp A –T cặp G – X số liên kết hidrơ a tăng b tăng c giảm d giảm 77 Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay cặp G – X cặp A – T số liên kết hydrơ a tăng b tăng c giảm d giảm 78 Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pơlipeptit gen bình thường tổng hợp có số axit amin khác axit amin thứ 80 Gen cấu trúc bị đột biến dạng a thay cặp nu căp nu khác thứ 80 b cặp nu vị trí 80 c thêm cặp nu vào vị trí 80 d thêm cặp nu vào vị trí thứ 80 79 Một prơtêin bình thường có 398 axit amin Prơtêin bị biến đổi axit amin thứ 15 bị thay aa Dạng đột biến gen sinh prơtêin biến đổi a thêm nu mã hoá axit amin thứ 15 b nu mã hoá aa thứ 15 c thay nu mã hoá aa thứ 15 d thêm thay nu mã hoá thứ 15 80 Đột biến gen thường gây hại cho thể mang đột biến a làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới sinh vật khơng kiểm sốt q trình nhân đơi ADN b làm sai lệch thơng tin di truyền dẫn tới làm rối loạn trình sinh tổng hợp prơtêin c làm ngừng trệ q trình phiên mã, không tổng hợp prôtêin d gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua hệ 81 Nguyên nhân gây đột biến a bắt cặp không đúng, sai hỏng ngẫu nhiên nhân đôi AND tác nhân vật lí, hố học, sinh học mơi trường b sai hỏng ngẫu nhiên nhân đôi AND, tác nhân hố học, sinh học mơi trường c bắt cặp không tác nhân vật lí mơi trường, tác nhân sinh học mơi trường d tác nhân vật lí, hố học 82 Điều không đột biến gen a gây hậu di truyền lớn sinh vật làm biến đổi cấu trúc gen b có lợi có hại trung tính c làm cho sinh vật ngày đa dạng phong phú d nguồn nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hố 83 Đột biến gen có ý nghĩa tiến hố a làm xuất alen mới, tổng đột biến quần thể có số lượng đủ lớn b tổng đột biến quần thể có số lượng lớn c đột biến gen không gây hậu nghiêm trọng d đột biến gen đột biến nhỏ 84 Cấu trúc NST sinh vật nhân sơ a phân tử ADN, mạch kép, dạng vịng, khơng liên kết với prơtêin b phân tử ADN dạng vịng c phân tử ADN liên kết với prôtêin d phân tử ARN 85 Thành phần hố học NST sinh vật nhân thực a ADN prôtêin dạng histôn b ADN prôtêin dạng phi hisơn (8)86 Hình thái NST kì đầu trình phân bào dạng a sợi mảnh bắt đầu đóng xoắn b đóng xoắn co ngắn cực đại c sợi mãnh bắt đầu dãn xoắn d dãn xoắn nhiều 87 Hình thái NST kì kì sau trình phân bào dạng a sợi mảnh bắt đầu đóng xoắn b đóng xoắn co ngắn cực đại c sợi mãnh bắt đầu dãn xoắn d dãn xoắn nhiều 88 Câu sau đúng với trình dịch mã? a trình dịch mã, mARN thường gắn với ribơxơm riêng rẽ b q trình dịch mã, mARN thường gắn với nhóm ribơxơm tạo thành pơliribơxơm (pôlixôm), giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin c ribơxơm tiếp xúc với mã mở đầu q trình dịch mã hồn tất d khơng có câu 89 Hình thái NST kì cuối trình phân bào dạng a sợi mảnh bắt đầu đóng xoắn b đóng xoắn co ngắn cực đại c sợi mãnh bắt đầu dãn xoắn d dãn xoắn nhiều 90 Mỗi NST chứa phân tử ADN dài gấp hàng nghìn lần so với đường kính nhân tế bào a ADN có khả đóng xoắn b gói bọc ADN theo mức xoắn khác c ADN với prơtêin histơn tạo nên nuclêơxơm d dạng cực mảnh 91 Sự thu gọn cấu trúc không gian NST a thuận lợi cho phân li NST trình phân bào b thuận lợi cho tổ hợp NST trình phân bào c thuận lợi cho phân li, tổ hợp NST trình phân bào d giúp tế bào chứa nhiều NST 92 Một nuclêôxôm gồm a đoạn phân tử ADN quấn ¼ vịng quanh khối cầu gồm phân tử histơn b phân tử ADN quấn 7/4 vịng quanh khối cầu gồm phân tử histôn c phân tử histôn quấn quanh đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit d phân tử histôn quấn quanh 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêotit 93 Mức xoắn NST a sợi bản, đường kính 11nm b sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30nm c siêu xoắn, đường kính 300nm d crơmatic, đường kính 700nm 94 Mức xoắn NST a sợi bản, đường kính 11nm b sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30nm c siêu xoắn, đường kính 300nm d crơmatic, đường kính 700nm 95 Mức xoắn NST a sợi bản, đường kính 11nm b sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30nm c siêu xoắn, đường kính 300nm d crơmatic, đường kính 700nm 96 Cấu trúc NST sinh vật nhân thực có mức xoắn theo trật tự a phân tử ADN đơn vị ( nuclêôxôm) sợi sợi nhiễm sắc crômatic b phân tử ADN sợi đơn vị ( nuclêôxôm) sợi nhiễm sắc crômatic c phân tử ADN đơn vị ( nuclêôxôm) sợi nhiễm sắc sợi crômatic d phân tử ADN sợi sợi nhiễm sắc đơn vị nuclêơxơm crơmatic 97 Mỗi lồi sinh vật có NST đặc trưng a số lượng, hình thái NST b số lượng, cấu trúc NST (9)98 Đột biến NST biến đổi cấu trúc số lượng a ADN b NST c gen d nuclêotit 99 Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tác động a tác nhân sinh học, vật lí, hố học, biến đổi sinh lí, hố sinh nội bào b tác nhân vật lí, hố học, sinh học c biến đổi sinh lí, hố sinh nội bào, tác nhân sinh học d tác nhân vật lí, hố học, biến đổi sinh lí, hố sinh nội bào 100 Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST a làm đứt, gãy NST, làm ảnh hưởng tới q trình nhân đơi ADN, tiếp hợp trao đổi chéo không crômatic b làm đứt, gãy NST, làm ảnh hưởng tới trình nhân đôi ADN c tiếp hợp trao đổi chéo không crômatic d làm đứt gãy NST dẫn đến rối lọan trao đổi chéo 101 Đột biến đoạn NST a rơi rụng đoạn NST, làm giảm số lượng gen NST b đoạn NST lặp lại hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen NST c đoạn NST đứt đảo ngược 180o nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen NST d trao đổi đoạn NST không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết NST 102 Đột biến lặp đoạn NST a rơi rụng đoạn NST, làm giảm số lượng gen NST b đoạn NST lặp lại hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen NST c đoạn NST đứt ra,đảo ngược 180o nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen NST. d trao đổi đoạn NST không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết NST 103 Đột biến đảo đoạn NST a rơi rụng đoạn NST, làm giảm số lượng gen NST b đoạn NST lặp lại hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen NST c đoạn NST đứt ra, đảo ngược 180o nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen NST. d trao đổi đoạn NST khơng tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết NST 104 Đột biến chuyển đoạn NST a rơi rụng đoạn NST, làm giảm số lượng gen NST b đoạn NST lặp lại hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen NST c đoạn NST đứt ra, đảo ngược 180o nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen NST. d trao đổi đoạn NST không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết NST 105 Loại đột biến cấu trúc NST làm giảm số lượng gen NST a lặp đoạn, chuyển đoạn b đảo đoạn, chuyển đoạn c đoạn, chuyển đoạn d lặp đoạn, đảo đoạn 106 Loại đột biến cấu trúc NST làm tăng số lượng gen NST a lặp đoạn, chuyển đoạn b đảo đoạn, chuyển đoạn c đoạn, chuyển đoạn d lặp đoạn, đảo đoạn 107 Dạng đột biến cấu trúc NST thường gây hậu lớn a đoạn, đảo đoạn b đảo đoạn, lặp đoạn c lặp đoạn, chuyển đoạn d đoạn, chuyển đoạn lớn 108 Đột biến cấu trúc NST chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen NST thuộc thể đột biến a đoạn b đảo đoạn c lặp đoạn d chuyển đoạn 109 Đột biến cấu trúc NST thường gây chết giảm sức sống sinh vật thuộc đột biến a đoạn b đảo đoạn c lặp đoạn d chuyển đoạn (10)111 Loại đột biến cấu trúc NST thường ảnh hưởng đến sức sống sinh vật a đoạn b đảo đoạn c lặp đoạn d chuyển đoạn 112 Loại đột biến cấu trúc NST làm tăng cường hay giảm bớt biểu tính trạng sinh vật a đoạn b đảo đoạn c lặp đoạn d chuyển đoạn 113 Trên cánh NST loài thực vật gồm đoạn có kí hiệu sau: ABCDEFGH Do đột biến, người ta nhận thấy NST bị đột biến có trình tự đoạn sau: ABCDEDEFGH, dạng đột biến a lặp đoạn b đảo đoạn c chuyển đoạn tương hỗ d chuyển đoạn không tương hỗ 114 Một đoạn NST bình thường có trình tự gen sau: ABCDEFGH, đột biến xảy làm NST có trình tự gen: ADCBEFGH, NST bị đột biến a lặp đoạn b đảo đoạn c chuyển đoạn tương hỗ d chuyển đoạn khơng tương hỗ 115 Một đoạn NST bình thường có trình tự gen sau: ABCDE*FGH ( dấu * biểu cho tâm động), đột biến xảy làm NST có trình tự gen: ABCF*EDGH, dạng đột biến xảy a đảo đoạn tâm động b đảo đoạn có chứa tâm động c chuyển đoạn tương hỗ d chuyển đoạn không tương hỗ 116 Một đoạn NST bình thường có trình tự gen sau: ABCDE*FGH ( dấu * biểu cho tâm động), đột biến xảy làm NST có trình tự gen: ABCD*EHGF, dạng đột biến xảy a đảo đoạn tâm động b đảo đoạn có chứa tâm động c chuyển đoạn tương hỗ d chuyển đoạn không tương hỗ 117 Dạng đột biến cấu trúc NST dẫn đến số gen nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác a chuyển đoạn b lặp đoạn c đoạn d đảo đoạn upload.123doc.net Chất côxisin thường dùng để gây đột biến thể tự đa bội có kả a kích thích quan sinh dưỡng phát triển nên phận bị đột biến thường có kích thước lớn b tăng cường trao đổi chất tế bào, tăng sức chịu đựng sinh vật c tăng cường trình sinh tổng hợp chất hữu d cản trở hình thành thoi phân bào, làm cho NST khơng phân li 119 Cơ chế phát sinh đột biến số lượng NST a trình tiếp hợp trao đổi chéo NST bị rối loạn b trình nhân đơi NST bị rối loạn c phân li bất thường hay nhiều cặp NST kì sau trình phân bào d thoi phân bào khơng hình thành q trình phân bào 120 Đột biến lệch bội biến đổi số lượng NST liên quan tới a cặp NST b số cặp NST c số toàn NST d toàn NST 121 Trường hợp thể sinh vật NST gồm có NST loài khác a thể lệch bội b thể đa bội chẳn c thể dị đa bội d thể lưỡng bội 122 Trường hợp thể sinh vật có cặp NST tăng thêm thể a ba nhiễm b tam bội c đa bội lẻ d tam nhiễm kép 123 Trường hợp thể sinh vật bị hẳn cặp NST thể a không nhiễm b nhiễm c đơn nhiễm d đa bội lệch 124 Tổng số NST lưỡng bội bình thường lồi có số lượng 22, tế bào cá thể A cặp thứ , chứa chiếc, cá thể thể a tứ bội b thể bốn kép c đa bội chẳn d thể tam nhiễm kép( thể kép) 125 Một lồi có 2n = 22 NST, tế bào cá thể B có số NST cặp thứ có chiếc, cá thể thể a ba b tam bội c đa bội lẻ d đơn bội lệch (11)a b tam bội c đa bội lẻ d đơn bội lệch 127 Số lượng NST lưỡng bội lồi 2n = Số NST dự đoán thể kép a 18 b 10 c d 12 128 Một lồi có NST 2n = 24, số NST dự đoán thể nhiễm kép a 26 b 27 c 25 d 23 129 Một phụ nữ có 47 NST có NST X Người thuộc thể a ba b tam bội c đa bội lẻ d đơn bội lệch 130 Sự tăng số nguyên lần số NST đơn bội loài tượng a tự đa bội b tam bội c tứ bội d dị đa bội 131 Sự thụ tinh giao tử ( n + 1) tạo nên a thể bốn thể ba kép b thể ba c thể d thể không 132 Ở người triệu chứng: cổ ngắn, mắt mí, khe mắt xếch, lưỡi dài dày, ngón tay ngắn, chậm phát triển, si đần thường vô sinh hậu đột biến a lệch bội cặp NST số 21 b đoạn NST số 21 c dị bội thể cặp NST giới tính d chuyên đoạn nhỏ NST số 21 133 Thể đơn bội dùng để thể sinh vật có NST nhân tế bào mang đặc điểm a NST cặp b hẳn cặp NST c cặp NST lại d NST cặ p NST giới tính 134 Một lồi có 2n = 14, cá thể lồi có 21 NST, cá thể thuộc thể a dị bội b tam nhiễm c tam bội d đa bội lệch 135 Một lồi có NST 2n = 24 Một cá thể lồi tế bào có 48 NST, cá thể thuộc thể a tứ bội b bốn nhiễm c dị bội d lệch bội 136 Dị đa bội tượng tế bào chứa NST a lưỡng bội loài b lưỡng bội loài c lớn 2n d đơn bội loài 137 Trong tự nhiên , đa bội thể thường gặp phổ biến a vi khuẩn b lồi sinh sản hữu tính c thực vật d nấm 138 Đối với thể đa bội đặc điểm khơng a tế bào có số lượng ADN tăng gấp đôi b sinh tổng hợp chất diễn mạnh mẽ c tế bào to, quan sinh dưỡng lớn, chống chịu tốt d khả sinh sản 139 Ở sinh vật, ba quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã a UAA, UAG, UGA b UAU, UUG, UGX c UAU,UUX, UGG d AAA, UUG, GGA 140 Cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực, dạng sợi có chiều ngang 11nm gọi a sợi nhiễm sắc b sợi c vùng xếp cuộn d crômatic 141 Giả sử phân tử mARN gồm loại nu A U số loại cơđơn mARN tối đa a loại b loại c loại d loại 142 Một gen bị đột biến thành phần số lượng nu gen khơng thay đổi Dạng đốt biến xảy gen a thay cặp A –T cặp T – A b thay cặp A –T cặp G –X c cặp T –A d thêm cặp T –A 143 Phát biểu sau khơng nói đột biến NST? a Đa bội dạng đột biến số lượng NST tế bào đột biến chứa nhiều lần số NST đơn bội ( 3n, 4n, ) b Lệch bội biến đổi số lương NST xảy hay số cặp ( 2n +1, 2n-1, ) (12)144 Dùng côxisin tác động vào lần nguyên phân hợp tử 2n tạo a thể lệch bội b thể bốn c thể dị đa bội d thể tự đa bội 145 Bộ ba đối mã ( anticơđơn) có phân tử a ADN b mARN c rARN d tARN 146 Vùng khơng tương đồng NST giới tính A vùng chứa lôcut gen khác B vùng không chứa gen C vùng chứa gen qui định giới tính D vùng chứa lơcut gen giống 147 Ở gà, vịt nhiễm sắc thể xác định giới tính A cái: XX , đực: XY B đực: XO, cáo XX C XY, đực XX C XO, đưc XX 148 Ở ngơ có 2n = 20, số nhóm gen liên kết A 20 B 15 C 10 D.5 149 Vùng tương đồng NST giới tính A vùng chứa lơcut gen khác B vùng không chứa gen C vùng chứa gen qui định giới tính D vùng chứa lôcut gen giống 150 Chức ARN vận chuyển a mang thông tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit b cấu tạo nên ribơxơm c vận chuyển aa tới ribôxôm để tổng hợp prôtêin d vận chuyển nu tới ribôxôm tổng hợp ADN 151 Ờ lồi ngựa có 64 nhiễm sắc thể lưỡng bội, số nhóm gen liên kết loài A 64 B 32 C 23 D 46 152 Phiên mã trình A tổng hợp prôtêin B tổng hợp axit amin C tổng hợp ADN D tổng hợp mARN 153 Hiện tượng di truyền làm tăng tính đa dạng sinh giới làm tăng biến dị tổ hợp? A hoán vị gen B tương tác gen C.tác động đa hiệu gen D liên kết gen 154 Ở lồi có số nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể lưỡng bội 26 , số nhóm gen liên kết A 26 B 15 C 13 D.10 155 Ở loài có 2n = 48, số nhóm gen liên kết A 24 B 48 C 42 D.20 156 Đặc điểm sau sai nói mã di truyền? A Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức nhiều ba khác xác định1 loại axit amin B Mã di truyền đọc từ điểm xác định theo ba nuclêôtit mà không gối lên C Mã di truyền mang tính phổ biến, tức tất lồi có chung mã di truyền D Mã di truyền có tính thối hố, tức nhiều ba khác xác định loại axit amin 157 Q trình nhân đơi ADN có tham gia enzim sau đây? A ADN polimêraza B ARN polimêrraza C ADN Amilaza D ADN Prôtêaza 158.Trên ARN vận chuyển có mang A ba đối mã B ba mã C ba mã gốc D ba vô nghĩa 159 Khác trình phiên mã sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực A tế bào nhân sơ mARN sau tổng hợp trực tiếp làm khuôn để tổng hợp prôtêin, sinh vật nhân thực mARN loại bỏ intrôn nối exôn lại với B tế bào nhân thực mARN sau tổng hợp trực tiếp làm khuôn để tổng hợp prôtêin, sinh vât nhân sơ mARN loại bỏ intrôn nối exôn lại với C tế bào nhân sơ ADN sau tổng hợp trực tiếp làm khuôn để tổng hợp prôtêin, sinh vật nhân thực ADN loại bỏ intrôn nối exôn với D tế bào nhân thực sau ADN tổng hợp trực tiếp làm khuôn để tổng hợp prôtêin, sinh vật nhân sơ ADN loại bỏ cá intrôn nối exôn với 160 Dịch mã trình (13)161 Trong chế điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trị gen điều hồ A mang thơng tin qui định prơtêin điều hồ B nơi tiếp xúc với enzim ARN pôlimeraza C mang thông tin qui định enzim ARN pôlimeraza D nơi liên kết với prơtêin điều hồ 162 Ngun nhân không phải nguyên nhân gây đột biến gen? A Cho cá thể loài lai với B Sự kết cặp không ADN C Tác động tác nhân lí hố D Tác động tác nhân sinh học 163 Câu sau sai nói đột biến gen? A Trong dạng đột biến gen đột biến thêm ảnh hưởng đột biến thay cặp nuclêôtit B Đột biến gen có lợi, có hại, trung tính C Đột biến gen làm xuất alen cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho trình tiến hố D Đột biến gen có ý nghĩa cung cấp nguyên liệu cho chọn giống 164 Nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng A tồn thành cặp tương đồng giống hình thái, kích thước trình tự gen tạo thành nhiễm sắc thể 2n B tồn thành cặp tương đồng giống hình thái, kích thước trình tự gen tạo thành nhiễm sắc thể n C tồn thành tương đồng giống hình thái, kích thước trình tự gen tạo thành nhiễm sắc thể 2n D tồn thành cặp tương đồng khác hình thái, kích thước trình tự gen tạo thành nhiễm sắc thể 2n 165 Đột biến nhiễm sắc thể gồm dạng A đột biến cấu trúc đột biến số lượng nhiễm sắc thể C lệch bội đa bội B thêm đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể D đa bội chẳn đa bội lẻ 166 Sự không phân li của1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng tế bào sinh dưỡng làm xuất điều gì? A Trong thể có dịng tế bào: dịng tế bào bình thường dịng mang đột biến B Tất tế bào thể mang đột biến C Chỉ quan sinh dục mang tế bào đột biến D Tất tế bào sinh dưỡng mang đột biến, tế bào sinh dục khơng mang đột biến 167 Tế bào thể tam nhiễm có số nhiễm sắc thể A 2n + B 2n – C 2n + D 2n -2 168 Cho mạch ADN có trình tự 5’ AGG GGT TXX TTX 3’ Trình tự mạch bổ sung A 3’ TXX XXA AGG AAG 5’ B 5’ TXX XXA AGG AAG 3’ C 3’ TXX GGA AGG AAG 5’ D 5’ TXX GGA AGG AAG 3’ 169 Cho mạch mã gốc gen có trinh tự 3’ AGG GGT TXX TTX AAA 5’ Trình tự nuclêơtit mARN A 5’ UXX XXA AGG AAG UUU 3’ B 3’ UXX XXA AGG AAG UUU 5’ C 5’ TXX XXA AGG AAG TTT 3’ D 3’ TXX XXA AGG AAG TTT 5’ 170 Các tế bào có nhiễm sắc thể sau đa bội lẻ? A 5n, 7n, 9n, 11n B 3n, 5n, 6n, 9n, 11n C 4n, 6n, 8n, 10n D 3n, 6n, 8n, 11n 171 Một cá thể có kiểu gen: AABBDd, giảm phân bình thường tạo giao tử A ABD, ABd, B ABD, Abd C ABd, BDd D ABD, AbD 172 Cho cá thể có kiểu gen AaBBDdEe tự thụ phấn, hệ sau có tỉ lệ kiểu hình A-BBD-E- (14)173 Điểm sáng tạo phương pháp nghiên cứu Menđen so với nhà nghiên cứu di truyền học trước gì? A Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm định lượng dựa xác suất thống kê khảo sát tính trạng riêng lẻ B Nghiên cứu tế bào để xác định phân li tổ hợp nhiễm sắc thể C Làm chủng cá thể đầu dòng nghiên cứu lúc nhiều tính trạng D Chọn đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu 174 Một đoạn phân tử AND mang thơng tin mã hố chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN gọi A mã di truyền B ba mã hố( cơđơn) C gen D đối mã( anticơđơn) 175 Vùng điều hồ ( vùng khởi đầu) A mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã B mang thơng tin mã hố axít amin C mang tín hiệu kết thúc phiên mã D Quy định trình tự xếp axit amin phân tử prôtêin 176 Vùng mã hố A mang tin hiệu kết thúc q trình phiên mã B mang thơng tin mã hố axit amin C mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiễn mã D mang ba mở đầu, ba mã hoá ba mã kết thúc 177 Vùng kết thúc A mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã B quy định trình tự xếp aa phân tử prơtêin C mang tín hiệu kết thúc phiên mã D mang thơng tin mã hố axít amin 178 Mã di truyền có đặc điểm A có tính phổ biến B có tính đặc hiệu C có tính thối hố D câu 179 Mã di truyền mang tính phổ biến tức A tất loài dùng chung nhiều mã di truyền B ba mã di truyền mã hố cho axít amin C tất loài dùng chung ba mã di truyền, trừ vài ngoại lệ D nhiều ba xác định axít amin 180 Mã di truyền có tính đặc hiệu tức A ba mã hoá mã hoá cho loại aa B tất loài dùng chung ba mã di truyền C nhiều ba xác định aa D B C 181 Mã di truyền mang tính thối hố tức A tất loài dùng chung mã di truyền B nhiều ba khác mã hoá cho loại aa C ba mã di truyền mã hoá cho aa D tất loài dùng chung nhiều ba mã di truyền 182 Vai trò enzim ADN pơlimêraza q trình nhân đơi ADN A tháo xoắn phân tử ADN B bẻ gãy cá liên kết hidrô mạch ADN C lắp ráp nu tự theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn phân tử ADN D câu (15)A ADN B.mARN C.prôtêin D ADN ARN 185 Giai đoạn hoạt hố aa q trình dịch mã diễn A tế bào chất B nhân C màng nhân D nhân 186 ARN tổng hợp từ mạch gen? A từ mạch B từ mạch 1, từ mạch C từ mạch có chiều 5’ -3’ D từ mạch mang mã gốc 187 Hai nhà khoa học pháp phát chế điều hồ qua Ơpêron vi khuẩn đường ruột (E.côli) nhận giải thưởng Noben cơng trình A Jacơp Paxtơ B Jacôp Mônô C Mônô paxtơ D Paxtơ Linnê CHƯƠNG II: TÍNH QUI LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Tính trạng đặc điểm a hình thái,cấu tạo riêng biệt thể sinh vật b đặc tính sinh vật c khác biệt kiểu hình cá thể sinh vật d sinh lí, sinh hoá, di truyền sinh vật Kiểu gen tổ hợp gen a tế bào thể sinh vật b NST tế bào sinh dưỡng c NST thường tế bào sinh dưỡng d NST giới tính tế bào sinh dưỡng Kiểu hình a tổ hợp tồn tính trạng đặc tính thể b kiểu gen qui định, không chịu ảnh hưởng yếu tố môi trường c kết tác động qua lại kiểu gen môi trường d biểu bên kiểu gen Thể dồng hợp thể mang a alen giống gen b nhiều alen giống gen c nhiều alen giống gen d nhiều alen khác gen Thể dị hợp thể mang a alen giống gen b nhiều alen giống gen c nhiều alen giống gen d nhiều alen khác gen Khi lai bố mẹ khác cặp tính trạng chủng tương phản hệ thứ hai a có phân l theo tỉ lệ trội : lặn b có kiểu hình giống bố mẹ c có phân li theo tỉ lệ trội : lặn d có kiểu hình khác bố mẹ Điều không thuộc chất qui luật phân li Menđen a tính trạng thể nhiều cặp gen quy định b tính trạng thể cặp nhân tố di truyền qui định c phân li đồng cặp nhân tố di truyền nên giao tử chứa nhân tố cặp d giao tử khiết 8 Quy luật phân li không nghiệm điều kiện a bố mẹ chủng cặp tính trạng đem lai b số lượng cá thể thu phép lai phải đủ lớn c tính trạng gen quy định chịu ảnh hưởng mơi trường d tính trạng gen quy định gen trội át hoàn toàn gen lặn 9 Ở cà chua, đỏ trội hoàn toàn so với vàng Khi lai giống cà chua chủng đỏ với vàng, đời lai F2 thu a đỏ : vàng b đỏ (16)10 Ở cà chua, đỏ trội hoàn toàn so với vàng Khi lai giống cà chua đỏ dị hợp với vàng, tỉ lệ phân tính đời lai a đỏ : vàng b đỏ c đỏ : qủa vàng d đỏ : vàng 11 Khi lai gà lông đen với gà lông trắng chủng F1 có màu lơng đốm Tiếp tục cho gà F1 giao phối với thu F2 có tỉ lệ lông đen : lông đốm : lơng trắng Tính trạng màu lơng gà đã di truyền theo quy luật a phân li b trội khơng hồn tồn c tác động cộng gộp d tác động bổ sung 12 Để biết kiểu gen có kiểu hình trội vào kết phương pháp a lai thuận nghịch b tự thụ phấn thực vật c lai phân tích d lai gần 13 Khi kiểu gen thể mang tính trạng trội xác định dị hợp, phép lai phân tích có kết a đồng tính, cá thể mang kiểu hình lặn b đồng tính cá thể mang kiểu hình trội c đồng tính, cá thể mang kiểu hình trung gian d phân tính, cá thể mang kiểu hình trội lặn với tỉ lệ 14 Cơ sở tế bào học quy luật phân li độc lập a nhân đôi, phân li NST cặp NST tương đồng b nhân đôi, phân li độc lập, tổ hợp tự NST c gen nằm NST d có tiếp hợp trao đổi chéo 15 Với n cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập số loại giao tử F1 a 2n b 3n c 4n d (12) n 16 Với cặp gen dị hợp di truyền độc lập số lượng loại kiểu gen đời lai a b 16 c 64 d 81 17 Khơng thể tìm thấy người có kiểu gen giống hệt trái đất, ngoại trừ trường hợp sinh đơi trứng q trình sinh sản hữu tính a tạo số lượng lớn biến dị tổ hợp b dễ tạo biến dị di truyền c gen tương tác với d chịu ảnh hưởng môi trường 18 Trong trường hợp trội hoàn toàn, tỉ lệ phân tính 1: xuất kết phép lai a Aa x Aa b Aa x aa c AA x Aa d b c 19 Với n cặp gen dị hợp phân li độc lập qui định n tính trạng, số loại kiểu hình tối đa hệ Fn có thể a 2n b 3n c 4n d n3 20 Qui luật phân li độc lập góp phần giải thích tượng a gen phân li ngẫu nhiên giảm phân tổ hợp tự thụ tinh b biến dị tổ hợp vô phong phú lồi giao phối c hốn vị gen d đột biến gen 21 Trường hợp di truyền liên kết xảy a bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản b gen chi phối tính trạng phải trội hoàn toàn c cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng d cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng khác 22 Trong qui luật phân li độc lập, P chủng khác n cặp tính trạng tương phản Tỉ lệ kiểu hình Fn a : : : b 2n c 3n d (3 : 1)n (17)a gen quy định tính trạng giới tính nằm NST b gen quy định tính trạng thường nằm NST giới tính c gen quy định tính trạng thường nằm NST Y d gen quy định tính trạng thường nằm NST X 24 Menđen sử dụng phép lai phân tích thí nghiệm để a xác định cá thể chủng b xác định tính trạng trội, tính trạng lặn c kiểm tra thể có kiểu hình trội mang cặp nhân tố di truyền đồng hợp tử hay dị hợp tử d xác định tần số hoán vị gen 25 Kiểu gen viết không đúng? a ABab b AbaB c Aabb d Ab ab 26 Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, lai bố mẹ chủng, khác cặp tính trạng tương phản, sau cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình F2 a : : : - gồm kiểu hình, kiểu gen b : : - gồm kiểu hình, kiểu gen c : 1: 1: - gồm kiểu hình, kiểu gen d : - gồm kiểu hình, kiểu gen 27 Dựa vào phân tích kết thí nghiệm, Menden cho màu sắc hình dạng hạt đậu di truyền độc lập a tỉ lệ phân ly cặp tính trạng trội : lặn b F2 xuất biến dị tổ hợp c F2 có kiểu hình d Tỉ lệ kiểu hình F2 tích xác suất tính trạng hợp thành 28 Ý nghĩa thực tiễn quy luật phân li độc lập gì? a Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống b Giải thích ngun nhân đa dạng lồi sinh sản theo lối giao phối c Cho thấy sinh sản hữu tính bước tiến hố quan trọng sinh giới d Chỉ lai tạo chọn giống cần thiết 29 Theo quan niệm Menđen, tính trạng thể a hai cặp nhân tố di truyền quy định b hai nhân tố di truyền khác loại quy định c nhân tố di truyền quy định d cặp nhân tố di truyền quy định 30 Điều sau không với mức phản ứng? a Mức phản ứng không di truyền b Mức phản ứng tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với điều kiện môi trường khác c Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng d Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp 31 Bản đồ di truyền có vai trị cơng tác giống? a Dự đoán tần số tổ hợp gen phép lai b Xác định vị trí gen quy định tính trạng có giá trị kinh tế c Xác định vị trí gen quy định tính trạng khơng có giá trị kinh tế d Xác định vị trí gen quy định tính trạng cần loại bỏ 32 Tác động đa hiệu gen a gen tác động cộng gộp với gen khác để quy định nhiều tính trạng b gen tác động bổ trợ với gen khác để quy định nhiều tính trạng c gen tác động át chế gen khác để quy định nhiều tính trạng d gen quy định nhiều tính trạng (18)a hai gen b ba gen c gen d gen 39 Màu lơng đen thỏ Himalaya hình thành phụ thuộc vào yếu tố nào? a chế độ ánh sáng môi trường b nhiệt độ c độ ẩm d chế độ dinh dưỡng 40 Trường hợp gen không alen diện kiểu gen tạo kiểu hình riêng biệt kiểu tương tác a bổ sung b át chế c cộng gộp d đồng trội 41 Trường hợp gen loại ( trội lặn gen không alen ) góp phần vào biểu tính trạng tương tác a bổ sung B át chế c cộng gộp d đồng trội 42 Khi cho giao phấn thứ đậu thơm chủng hoa đỏ thẩm hoa trắng với nhau, F1 thu hoàn toàn đậu đỏ thẳm, F2 thu 9/16 đỏ thẳm : 7/ 16 trắng Biết gen qui định tính trạng nằm NST thường Tính trạng chịu chi phối quy luật tương tác gen kiểu a cộng gộp b bổ sung c gen đa hiệu d át chế 43 Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến dị a tính trnạg b số tính trạng mà chi phối c loạt tính trạng mà chi phối d tồn kiểu hình 44 Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết a tính trạng phân li làm thành nhóm tính trạng liên kết b cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cặp NST khác c cặp gen qui định cặp tính trạng xét nằm cặp NST d tất gen nằmt rên NST phải di truyền 45 Sự di truyền liên kết không hồn tồn làm a khơi phục lại kiểu hình giống bố mẹ b hạn chế xuất biến dị tổ hợp c hình thành tính trạng chưa có bố mẹ d tạo nhiều biến dị tổ hợp 46 Số nhóm gen liên kết lồi số a tính trạng lồi b NST lưỡng bội loài c NST đơn bội n loài d giao tử loài 47 Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen a trao đổi đoạn tương ứng crơmatic nguồn gốc kì đầu I giảm phân b trao đổi chéo giũa crômatic khác nguồn gốc cặp NST tương đồng kì đầu I giảm phân c tiếp hợp NST tương đồng kì đầu giảm phân d tiếp hợp crômatic nguồn gốc kì đầu I giảm phân 48 Bản đồ di truyền a trình tự xếp vị trí tương đối gen NST lồi b trình tự xếp khoảng cách vật lý gen NST loài c vị trí gen NST lồi d số lượng gen NST lồi 49 Điều khơng NST giới tính người a có tế bào sinh dục b tồn cặp tương đồng XX khơng tương đồng hồn tồn XY c số cặp NST d gen quy định giới tính cịn có gen quy định tính trạng thường khác 50 Trong cặp NST giới tính XY, vùng không tương đồng chứa gen a alen b tồn thành cặp tương đồng c di truyền tương tự gen NST thường d đặc trưng cho NST 51 Trong giới dị giao XY, tính trạng cá gen đoạn khơng tương đồng X qui định di truyền (19)52 Trong giới di giao XY, tính trạng gen đoạn không tương đồng Y quy định di truyền a giống gen nằm NST thường b thẳng ( bố cho trai ) c chéo ( mẹ cho trai, bố cho gái) d theo dòng mẹ 53 Bộ NST người nam bình thường a 44A, 2X b 44A, 1X, 1Y c 46A, 2Y d 46A, 1X, 1Y 54 Bệnh mù màu, máu khó đơng người di truyền a giống gen nằm NST thường b thẳng ( bố cho trai ) c chéo ( mẹ cho trai, bố cho gái) d theo dòng mẹ 55 Ở châu chấu, cặp NST giới tính a cái: XX, đực XY b XY, đực XX c cái: XO, đực: XY d caíXX, đực XO 56 Ở chim, bướm, cặp NST giới tính a XX, đực XY b XY, đực XX c XO, đực XX d XY, đực XO 57 Ở người bệnh mù nàu (đỏ lục) đột biến lặn nằm NST giới tính X gây nên ( Xm), trội M tương ứng quy định mắt bình thường Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái mù màu Kiểu gen cặp vợ chồng a XMXM XmY b XMXm XMY c XMXm XmY d XMXM XMY 58 Bệnh mù màu gen lặn gây nên, thường thấy nam, thấy nữ nam giới a cần gen gây bệnh biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu b cần mang gen gây bệnh biểu hiện, nữ cần mang gen lặn gen trội biểu c cần gen biểu hiện, nữ cần gen lặn biểu d cần mang gen biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu 59 ADN ngồi nhân có bào quan a Plasmit, lạp thể, ti thể b nhân con, trung thể c ribôxôm, lưới nội chất d lưới ngoại chất, lizôxôm 60 Khi nghiên cứu di truyền qua tế bào chất, kết luận rút từ kết khác lai thuận lai nghịch a nhân tế bào có vai trị quan trọng di truyền b thể mẹ có vai trị định tính trạng thể c phát tính trạng gen nhân hay gen tế bào chất qui định d tế bào chất có vai trị định di truyền 61 Lai thuận nghịch sử dụng để phát qui luật di truyền a tương tác gen, trội lặn khơng hồn tồn b tương tác gen, phân li độc lập c liên kết gen NST thường NST giới tính, di truyền qua tế bào chất d trội, lặn hoàn toàn, phân li độc lập 62 Kết phép lai thuận nghịch khác theo kiểu đời có kiểu hình giống mẹ gen qui định tính trạng a nằm NST thường b nằm ngồi nhân c nằm NST thường giới tính d nằm NST giới tính 63 Kiểu hình thể kết a tương tác kiểu gen với môi trừơng b trình phát sinh đột biến c truyền đạt tính trạng bố mẹ cho d phát sinh biến dị tổ hợp 64 Mức phản ứng a khả sinh vật phản ứng trước điều kiện bất lợi môi trường b mức độ biểu kiểu hình trước điều kiện mơi trường khác (20)65 Yếu tố qui định mức phản ứng thể a điều kiện môi trường b thời kì sinh trưởng c kiểu gen thể d thời kì phát triển 66 Tính trạng có mức phản ứng rộng thường tính trạng a chất lượng b số lượng c trội, lặn khơng hồn tồn d trội, lặn hồn tồn 67 Trong gia đình, người bố mắc bệnh máu khó đơng, mẹ dị hợp bình thường xác xuất mắc bệnh a 100% b 75% c 50% d 25% 68 Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường qui định Nếu bố mẹ thể dị hợp sác xuất sinh bạch tạng bao nhiêu? a 12,5% b 25% c 37,5% d 50% 69 Bệnh máu khó đơng người gen đột biến lặn a nằm NST giới tính X qui định Gen A: máu đơng bình thường Mẹ mang kiểu gen dị hợp, bố có kiểu hình bình thường Kết kiểu hình lai a 75% bình thường: 25% bị bệnh b 75% bị bệnh: 25% bình thường c 50% bị bệnh: 50% bình thường d 100% bình thường 70 Cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai AABb x aabb cho đời có a kiểu gen, kiểu hình b kiểu gen, kiểu hình c kiểu gen, kiểu hình d kiểu gen kiểu hình 71 Biết gen qui định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn, gen phân li độc lập tổ hợp tự Theo lý thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội cặp tính trạng F1 a 27/ 64 b 1/16 c 9/64 d 1/3 72 Theo câu phép lai AABBDd x AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội cặp tính trạng F1 a 9/ 16 b 3/4 c 2/3 d 1/4 73 Phép lai AaBbDd x Aa Bbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn hồn tồn cặp tính trạng F1 a 9/ 16 b 3/ 32 c 1/ 16 d 1/32 74 Đối với sinh vật, liên kết gen hoàn toàn a tăng biến dị tổ hợp, tạo nguồn nguyên liệu phong phú cho tiến hoá b tăng số kiểu gen khác đời sau, làm cho sinh vật đa dạng phong phú c tăng số kiểu hình đời sau, tăng khả thích nghi sinh vật d hạn chế biến dị tổ hợp, gen nhóm liên kết ln di truyền nh!u 75 Các gen thuộc lôcut khác fhau tham gia qui định tính trạng sinh vật g i làᣍ a liên kết gen* b tính đa hiᛇu gen c tương tác gen khơng alen d di truyền ngồi nhân 76 Ỏ Ngô, cặp gen không alen ( Aa, Bb, Dd) nằm cặp NST tương tác cộng gộp quy định tính trạng chiều cao Sự có mặt gen trội kiểu gen làm cao thêm 5cm Cho biết thấp có chiều cao 130cm Kiểu gen cao 140 cm a AABBDD b AaBBDD c AabbDd d aaBbdd 77 Theo câu 76, kiểu gen cao a AABBDD b AaBBDD c AabbDd d aaBbdd 78 Theo câu 76, chiều cao cao a 135cm b 145cm c 150 d 160 79 Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AB ab xᲣy hoán vị gen với tần qố 30% Ch/ biết không xảy đột biᲣn Tỉ lệ giao tử Ab a 24%_ b 32% c 8% d 16% (21)a : b : : c : d : : : 81 Loại giao tử abd có tỉ lệ 25% tạo từ kiểu gen a AaBbdd b AaBbDd c AABBDd d aaBBDd 82 Số loại giao tử tạo từ kiểu gen AaBbDd a c d 83 Số loại giao tử tạo từ kiểu gen aaBbdd a c d 84 Trong trình giảm phân thể có kiểu gen ABDAbd xảy hoán vị gen gen D d với tần số 20% Tỉ lệ loại giao tử Abd a 20% b 40% c 15% d 10% 85 Đặc điểm sau khơng nói tần số hốn vị gen? A Tỉ lệ nghịch với khoảng cách gen B Tần số hốn vị gen ln nhỏ 50% C tần số hoán vị gen lớn gen xa D Tỉ lệ thuận với khoảng cách gen nhiễm sắc thể 86 Tính trạng xác định trực tiếp A gen B prơtêin C kiểu gen D kiểu hình 87 Cây rau mác mọc môi trường khác cho loại kiểu hình khác nhau, ví dụ A đột biến B tương tác gen C tác động đa hiệu D thường biến 88 Câu hoa cẩm tú cầu có kiểu gen trồng môi trường đất có pH khác cho hoa có màu khác Màu sắc hoa phụ thuộc vào A nhiệt độ B môi trường đất C độ pH đất D loại đất 89 Phép lai giúp Coren phát gen nằm nhân A lai thuận nghịch B lai phân tích C lai khác lồi D lai đổi giới tính 90 Hiện tượng liên kết gen A gen nhiễm sắc thể không di truyền B gen nằm nhiễm sắc thể di truyền C gen nằm nhiễm sắc thể khác di truyền D gen nằm nhiễm sắc thể khác không di truyền 81 Hiện tượng di truyền làm hạn chế tính đa dạng sinh giới làm giảm biến dị tổ hợp? A hoán vị gen B tương tác gen C phân li độc lập D liên kết gen 82 Phép lai giúp Moocgan phát di truyền liên kết với giới tính A lai thuận nghịch B lai phân tích C lai khác lồi D lai đổi giới tính 83 Đặc điểm sau khơng nói tần số hoán vị gen? A Tỉ lệ nghịch với khoảng cách gen B Tần số hoán vị gen ln nhỏ 50% C tần số hốn vị gen lớn gen xa D Tỉ lệ thuận với khoảng cách gen nhiễm sắc thể 84 Phép lai giúp Coren phát gen nằm nhân A lai thuận nghịch B lai phân tích C lai khác lồi D lai đổi giới tính 85 Một giống cà chua có alen A qui định thân cao, a qui định thân thấp, B qui định tròn, b qui định bầu dục, gen liên kết hoàn toàn Phép lai cho tỉ lệ kiểu 1:2:1? A Ab/aB x Ab/aB B Ab/aB x Ab/ab C AB/ab x Ab/aB C AB/ab x Ab/ab 86 Một giống cà chua có alen A qui định thân cao, a qui định thân thấp, B qui định tròn, b qui định bầu dục, gen liên kết hoàn toàn Phép lai cho kiểu hình 100% thân cao, trịn (22)C AB/ab x Ab/aB C AB/ab x Ab/ab 87 Điểm khác tượng di truyền phân li độc lập tương tác gen A tỉ lệ phân li kiểu hình hệ lai B hệ lai F1 dị hợp hai cặp gen C tăng biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng sinh giới D cặp gen alen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể khác 88 Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp sắc tố mêlanin nên lông màu trắng, mắt có màu đỏ nhìn thấu mạch máu đáy mắt Đây tượng di truyền theo qui luật A tác động đa hiệu gen B tương tác cộng gộp C tác động đa hiệu gen D liên kết gen hoàn toàn 89 Cơ sở tế bào học tượng hốn vị gen gì? A Trao đổi chéo crômatic nhiễm sắc thể kép tương đồng kì đầu giảm phân I B Hốn vị gen xảy giới đực C Các gen nằm nhiễm sắc thể bắt đơi khơng bình thường kì đầu giảm phân I D Sự phân li độc lập tổ hợp tự nhiễm sắc thể 90 Đặc điểm sau thể qui luật di truyền gen nhân? A Tính trạng ln di truyền theo dịng mẹ B Mẹ di truyền tính trạng cho trai C Bố di truyền tính trạng cho trai D Tính trạng biểu chủ yếu nam, biểu nữ 91 Phát biểu sau khơng đúng với tần số hốn vị gen? A Càng gần tâm động, tần số hoán vị gen cáng lớn B Luôn nhỏ 50% C Tỉ lệ thuận với khoảng cách gen nhiễm sắc thể D Tỉ lệ nghịch với lực liên kết gen nhiễm sắc thể 92 Bệnh máu khó đơng người xác định gen lặn h nằm nhiễm sắc thể giới tính X Một người phụ nữ mang gen bệnh thể dị hợp lấy chồng khoẻ mạnh khả biểu bệnh đứa họ nào? A 50% trai bị bệnh B 25% trai bị bệnh C 100% trai bị bệnh D 12,5% trai bị bệnh 93 Một ruồi giấm mắt đỏ mang gen lặn mắt trắng nằm nhiễm sắc thể X giao phối với ruồi giấm đực mắt đỏ cho F1 nào? A 50% ruồi đực mắt trắng B 100% ruồi đực mắt trắng C 50% ruồi mắt trắng D 75% ruồi mắt đỏ, 25% ruồi mắt trắng đực 94 Sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa A kiểu gen biểu thành nhiều kiểu hình trước điều kiện mơi trường khác B kiểu hình nhiều kiểu gen qui định điều kiện mơi trường khác C tính trạng có mức phản ứng rộng D điều chỉnh kiểu hình theo biến đổi kiểu gen 95 Khi cho hoa màu đỏ lai với hoa màu trắng F1 toàn hoa màu đỏ Cho gen quy định tính trạng Kết luận đưᛣc rút từ kết phép lai này? A F2, cặp tính trạng xét rIêng rẽ phân li theo tỉ lệ # : (23)C phân li cặp gen không phụ thuộc vào cặp gen khác dẫn đến di truyền riêng rẽ cặp tính trạng D P khác n cặp tính trạng tương phản phân li kiểu hình F2 (3 + n)n 96 Điều kiện quan trọng quy luật phân li độc lập A bố mẹ phải chủng tính trạng đem lai B tính trạng trội phải trội hồn tồn C số lượng cá thể phải đủ lớn D cặp gen quy định cặp tính trạng phải nằm cặp NST khác 97 Ý nghĩa liên kết gen A hạn chế xuất biến dị tổ hợp B làm tăng biến dị tổ hợp C đảm bảo di truyền bền vững nhóm tính trạng D A C 98 Hiện tượng hoán vị gen có đặc điểm A gen NST phân li trình phân bào hình thành nhóm gen liên kết B trình giảm phân phát sinh giao tử, hai gen tương ứng cặp NST tương đồng đổi chổ cho C khoảng cách cặp gen lớn tần số hốn vị gen cao D B C 99 Ý fghĩa hoán vị g%n A làm tăng biến dị tổ hợp B gen quý nằm NST khác #ó thể tổ hợp với thành nhóm gen liên kết mẛi C ứng ng lập đồ di truyền d d d d d d d d d d d d d d D A, B, C 100 Một tế bào có kiểu gen ABab Dd giảm phân bình thường thực tế cho loại tinh trùng? A B C.4 101 Một thể có kiểu gen ABab Dd giảm phân có trao đổi chéo xảy cho tối đa loại trứng? A B C D 16 102 Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trạng trội hoàn toàn, gen liên kết hoàn toàn Kiểu gen AaBD bd lai phân tích cho hệ lai có tỉ lệ kiểu hình A : : : B : : : C : : D : 103 Khi cho P dị hợp tử cặp gen không alen( gen quy định tính trạng) lai phân tích tần số hốn vị gen tính A phần trăm số cá thể có hốn vị gen tổng số cá thể thu phép lai phân tích B phần trăm số cá thể có kiểu hình giống P tổng số cá thể thu phép lại phân tích C phần trăm số cá thể có kiểu hình khác P tổng số cá thể thu phép lai phân tích D phần trăm số cá thể có kiểu hình trội 104 Loại tế bào sau có chứa NST giới tính? A giao tử B tế bào sinh dưỡng C tế bào sinh dục sơ khai D câu 105 Sự hình thành tính trạng giới tính đời cá thể chịu chi phối yếu tố nào? A tổ hợp NST giới tính thụ tinh (24)D câu 106 Hiện tượng di truyền thẳng liên quan đến trường hợp sau đây? A gen trội NST thường B gen lặn NST thường C gen NST Y D gen lặn NST X 107 Bệnh sau gen lặn di truyền liên kết với giới tính quy định? A bạch tạng B thiếu máu hồng cầu hình liềm C điếc di truyền D mù màu 108 Cơ sơ tế bào học tượng di truyền liên kết với giới tính A gen qui định tính trạng thường nằm NST giới tính B phân li tổ hợp cặp NST giới tính dẫn tới phân li, tổ hợp gen quy định tính trạng thừơng nằm NST giới tính C phân li tổ hợp NST giới tính dẫn tới phân li, tổ hợp gen quy định tính trạng giới tính D phân li độc lập, tổ hợp tự NST thường 109 Ý nghĩa di truyền liên kết với giới tính gì? A Giải thích số bệnh, tật di truyền liên quan đến NST giới tính bệnh mù màu, bệnh máu khó đong B Có thể sớm phân biệt cá thể đực, nhờ gen quy định tính trạng thường liên kết với gới tính C chủ động sinh theo ý muốn D cà A B 110 Hiện tượng di truyền theo dòng mẹ liên quan tới trường hợp sau đây? A Gen NST X B Gen NST Y C Gen tế bào chất D gen NST thường 111 Để xác định tính trạng gen nhân hay gen tế bào chất quy định, người ta sử dụng phương pháp A lai gần B lai xa C lai phân tích D lai thuận nghịch 112 Dạng biến dị sau thường biến? A bệnh máu khó đơng B tượng nam giới có túm lơng tai C bệnh mù màu D tượng co mạch máu da tái lại trời rét 113 Phương pháp độc đáo Menđen việc nghiên cứu tính qui luật tượng di truyền a lai giống b lai phân tích c phân tích hệ lai d sử dụng xác xuất thống kê 114 Dịng tính trạng a dịng có đặc tính di truyền đồng ổn định, hệ cháu khơng phân li có kiểu hình giống bố mẹ b đồng hợp kiểu gen đồng kiểu hình c dịng ln có kiểu gen đồng hợp trội d A B 115 Cơ sở tế bào học qui luật phân li Menđen a tự nhân đơi NST kì trung gian phân li đồng NST kì sau trình giảm phân b phân li độc lập cặp NST tương đồng ( dẫn tới phân li độc lập gen tương ứng) tạo loại giao tử tổ hợp ngẫu nhiên giao tử thụ tinh c phân li đồng cặp NST tương đồng giảm phân d tự nhân đôi, phân li NST giảm phân 116 Lai phân tích phép lai a thể có tính trạng tương phản b thể chủng khác cặp tính trạng tương phản c thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen (25)117 Trong trường hợp trội khơng hồn tồn Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình phép lai P: Aa x Aa a : : : : b : : :1 c : ; : d : : upload.123doc.net Menđen sử dụng phương pháp phân tích thể lai để xác định a thể chủng b quy luật di truyền c tương quan trội lặn d tỉ lệ phân li kiểu gen 119, Trong trường hợp sau quy luật Menđen khơng cịn nghiệm đúng? a bố mẹ đem lai chủng b tính trạng trội khơng hồn tồn c số lượng cá thể đem phân tích đủ lớn d cặp NST mang nhiều cặp gen 120 Một giống cây, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Muốn xác định kiểu gen thân cao phải cho lai với a thân thấp b với c thân cao khác d a b 121 Xét phép lai AaBbDd x aaBbdd, cặp gen quy định cặp tính trạng trội hồn tồn đời có số loại kiểu hình a b c d 122 Ở đậu Hà Lan, A quy định cao trội hoàn toàn so với a quy định thấp, phép lai AA x Aa có tỉ lệ kiểu hình a 100% cao b cao : thấp c cao : thấp d 100% thấp 123 Ở đậu Hà Lan, gen B quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh Phép lai hat vàng với hạt xanh, tạo F1 có 50% hạt vàng : 50% hạt xanh Kiểu gen P a BB bb b BB Bb c Bb bb d Bb Bb 124 Ở loài, A: thân cao, a: thân thấp; B: hoa đỏ, b : hoa trắng Cho lai thân cao hoa đỏ với thân cao hoa trắng, đời có tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : thân cao hoa trắng : thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng Kiểu gen hệ P a AaBb Aabb b AaBb AaBb c AaBb aabb d AABb aaBb 125 Một thể dị hợp hai cặp gen, kiểu gen thể viết a AbaB b ABab c AaBb d trường hợp 126 Một thể có kiểu gen AB ab xảy hốn vị gen với tần số 20% loịa gioa tử AB chiếm tỉ lệ a 0,2 b 0,3 c 0,4 0,1 CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ 1 Nội dung định luật Hacđi – Vanbec quần thể giao phối a tỉ lệ loại kiểu hình quần thể trì ổn định qua hệ b tỉ lệ loại kiểu gen quần thể trì ổn định qua hệ c tần số tương đối alen gen trì ổn định qua hệ d tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ổn định qua hệ 2 Quần thể giao phối có tính đa hình di truyền a cá thể giao phối tự nên gen tổ hợp với tạo nhiều loại kiểu gen b quần thể dễ phát sinh đột biến nên tạo tính đa hình di truyền c cá thể giao phối tự nên tạo điều kiện cho đột biến nhân lên d quần thể đơn vị tiến hố lồi nên phải có tính đa hình di truyền Sự trì trạng thái cân di truyền quần thể có ý nghĩa (26)b đảm bảo ổn định cấu trúc di truyền loài c đảm bảo cách li, ngăn ngừa giao phối tự quần thể d từ tỉ lệ kiểu hình suy tỉ lệ kiểu gen tần số tương đối alen 4 Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa Kết luận sau không đúng? a Quần thể chưa cân mặt di truyền b Tần số alen A 0,6; alen a 0,4 c Nếu quần thể giao phối hệ tiếp theo, kiểu gen AA chiếm 0,16 d Nếu quần thể tự phối hệ tiếp theo, kiểu gen aa chiếm 0,3 5 Một quần thể có thành phần kiểu gen:0,25 AA: 0,5Aa : 0,25aa Kết luận sau không đúng? a Quần thể chưa cân mặt di truyền b Tần số alen A 0,4 c Nếu cá thể tự thụ phấn tần số tương đối alen bị thay đổi d Nếu loại bỏ kiểu hình lặn quần thể bị cân di truyền 6 Ở loài thực vật, A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng Quần thể sau cân mặt di truyền? a Quần thể có 100% hoa trắng b Quần thể có 100% hoa đỏ c Quần thể có 50% hoa đỏ, 50% hoa trắng d Quần thể có 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng Ở người, qui định tóc quăn trội hồn tồn so với a qui định tóc thẳng Một quần thể người cân mặt di truyền có tỉ lệ tóc quăn 64% Kết luận sau là không đúng? a Tần số tương đối alen Aa 0,8 b Tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa 0,48 c Kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 0,36 d Alen A có tần số thấp alen a Một quần thể có 500 AA, 400 Aa, 100 aa Kết luận sau không đúng? a Quần thể chưa cân mặt di truyền b Alen A có tần số 0,60; alen a có tần số 0,40 c Sau hệ giao phối tự do, kiểu gen Aa có tỉ lệ 0,42 d Sau hệ giao phối tự do, quần thể đạt cân di truyền 9 Tính trạng nhóm máu người alen qui định Ở quần thể cân mặt di truyền, IA chiếm 0,4; IB chiếm 0,3; IO chiếm 0,3 Kết luận sau không xác? a Có loại kiểu gen tính trạng nhóm máu b Người nhom máu O chiếm tỉ lệ 9% c người nhóm máu A chiếm tỉ lệ 40% d Người nhóm máu B chiếm tỉ lệ 25% 10 Ở người bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường qui định Tại huyện miền núi, tỉ lệ người bị bệnh bạch tạng 1/10000 Tỉ lệ người mang kiểu gen dị hợp a 0,5% b 49,5% c 50% D 1,98% 11 Ở người bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường qui định Một quần thể người có 100000 người có 40 người bị bệnh bạch tạng Số người mang gen gây bệnh( gen a)là a 3920 b 3960 c 96080 d 99960 12 Một lồi có tỉ lệ đực 1: Tần số tương đối alen a giới đực quần thể ban đầu ( lúc chưa cân bằng) 0,4 Qua ngẫu phối, trạng thái cân di truyền là: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09 aa Tần số tương đối alen A giới quần thể ban đầu a A = 0,6 b A = 0,7 c A = 0,8 d A = 0,4 13 Một quần thể tự phối, ban đầu có 50% số cá thể đồng hợp Sau hệ, tỉ lệ dị hợp a 128 b 127 128 c 255 256 d 1 256 14 Một quần thể tự phối có thành phần kiểu gen: 0,5AA : 0,5Aa Sau hệ tự phối, thành phần kiểu gen quần thể (27)c 2332 AA : 161 Aa : 327 aa d 167 AA : 12 Aa : 161 aa 15 Một quần thể tự phối có 100% Aa Đến hệ F5, thành phần kiểu gen a 100% Aa b 25%AA : 50%Aa : 25%aa c 48,4375%AA : 3,125%Aa : 48,4375%aa d 46,875%AA : 6,25%Aa : 46,875%aa 16 Quần thể sau đạt trạng thái cân di truyền theo định luật Hacđi-Vanbec? a 100%Aa b 25%AA : 50%aa : 25%Aa c 100%aa d 48%AA : 36%Aa : 16%aa 17 Một quần thể có thành phần kiểu gen: 30%AA : 20%Aa : 50%aa Tiến hành loại bỏ tất cảc cá thể có kiểu gen aa, sau cho cá thể giao phối tự thành phần kiểu gen trạng thái cân theo định luật Hacđi-Vanbec a 60% AA : 40%aa b 25%AA : 50%Aa : 25%aa c 64%AA : 32%Aa : 4%aa d 81%AA : 18% Aa : 1%aa 18 Vốn gen quần thể a tổng số kiểu gen quần thể b toàn alen tất gen quần thể c tần số kiểu gen quần thể d tần số alen quần thể 19 Tần số tương đối gen ( tần số alen) tỉ lệ phần trăm a số giao tử mang alen quần thể b alen kiểu gen quần thể c số cá thể chứa alen tổng số cá thể quần thể d kiểu gen chứa alen tổng số kiểu gen quần thể 20 Tần số tương đối kiểu gen tỉ số a giao tử mang kiểu gen kiểu gen quần thể b alen kiểu gen kiểu gen quần thể c cá thể chứa kiểu gen tổng số cá thể quần thể d giao tử mang alen kiểu gen tổng số giao tử quần thể 21 Điều không đặc điểm cấu trúc di truyền quần thể tự phối a tự phối làm cho quần thể phân chia thành dòng có kiểu gen khác b qua nhiều hệ tự phối, gen trạng thái dị hợp chuyển dần sang trang thái đồng hợp c làm giảm thể đồng hợp trội, tăng tỉ lệ đồng hợp lặn, triệt tiêu ưu lai, sức sống giảm d hệ cháu thực vật tự thụ phấn giao phối cận huyết động vật, chọn lọc không mang lại hiệu 22 Cấu trúc di truyền quần thể tự phối biến đổi qua hệ theo hướng a giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn b giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử c tăng dần tỉ lệ dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử d giảm dần kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội 23 Nguyên nhân làm cho quần thể giao phối đa hình a có nhiều kiểu gen khác b có kiểu hình khác c trình giao phối d cá thể quần thể 24 Điều không ý nghĩa định luật Hacđi-Vanbec a quần thể tự nhiên đạt trạng thái cân b giải thích tự nhiên có nhiều quần thể trì ổn định qua thời gian dài c từ tỉ lệ loại kiểu hình quần thể suy tỉ lệ loại kiểu gen tần số alen d từ tần số alen dự đốn tỉ lệ loại kiể gen kiểu hình 25* Trong quần thể thực vật, cao trội hồn tồn so với thấp Quần thể ln đạt trạng thái cân Hacđi-Vanbec quần thể có (28)c ¼ số cao, cịn lại thấp d toàn thấp 26 Một quần thể có tần số tương đối A a = 0,8 0,2 có tỉ lệ phân bố kiểu gen quần thể a 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa b 0,04AA + 0,32Aa + 0,64aa c 0,64AA + 0,42Aa + 0,32aa d 0,04AA + 0,16Aa + 0,42aa 27 Tần số alen quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 0,81AA + 0,18 Aa + 0,01aa a 0,9A : 0,1a b 0,7A : 0,3a c 0,4A : 0,6a d 0,3A : 0,7a 28 Trong điều kiện nghiệm sau định luật Hacđi-Vanbec, điều kiện a quần thể phải đủ lớn, cá thể mang kiểu gen kiểu hình khác giao phối với xác xuất ngang b loại giao tử có sức sống thụ tinh c loại hợp tử có sức sống d khơng có đột biến, chọn lọc, di nhập gen 29 Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền hệ P 0,5AA + 0,40Aa + 0,10aa = Tính theo lí thuyết, cấu trúc di truyền quần thể hệ F1 a 0,60AA + 0,20Aa + 0,20aa = b 0,50AA + 0,40Aa + 0,10aa = c 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = d 0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa = 30 Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét gen có alen A a, người ta thấy số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 16% Tỉ lệ phần trăm số cá thể có kiểu gen dị hợp quần thể a 36% b 24% c 48% d 4,8% 31 Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền, số cá thể có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 1% Cho biết gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp Tần số alen a quần thể a 0,01 b 0,1 c 0,5 d 0,001 32 Số thể dị hợp ngày giảm, thể đồng hợp ngày tăng biểu rõ a quần thể giao phối gần b quần thể giao phối có lựa chọn c quần thể ngẫu phối d quần thể tự phối 33 Cấu trúc di truyền quần thể tự phối nào? a đa dạng phong phú kiểu gen b chủ yếu trạng thái dị hợp c phân hố thành dịng có kiểu gen khác d tăng thể dị hợp giảm thể đồng hợp 36 Trong quần thể thực vật hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen Aa = 100% Quần thể tự thụ phấn hệ có tỉ lệ thành phần kiểu gen a 25%AA + 50%Aa + 25% aa b 15%AA + 50%Aa + 35% aa c 50% AA + 25% Aa + 25% aa d 25% AA + 25% Aa + 50% aa 37 Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền, số cá thể có kiểu hình thân thấp chiếm 4% Cho biết A: thân cao, a: thân thấp tần số alen A, a quần thể a A=0,02; a = 0,98 b A=0,2; a=0,8 c a=0,4; A=0,6 d A=0,8 ; a =0,2 38 Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử 0,3 Sau hệ tự thụ phấn tần số kiểu gen dị hợp tử quần thể bao nhiêu? A 0,1 B 0,15 C 0,2 D 0,3 39 Tất tổ hợp gen quần thể tạo nên A vốn gen quần thể B kiểu gen quần thể (29)A 0, 0,6 B 0,6 0,4 C 0,35 0,65 D 0, 0,5 41 Theo câu trên, cấu trúc di truyền quần thể A 0,5 AA : 0,2Aa : 0,3aa B 0,3 AA : 0,2Aa : 0,5aa C 0,5 AA : 0,3Aa : 0,2aa D 0,05AA : 0,02Aa : 0,03aa 42 Quần thể có cân di truyền không? A cân B chưa cân C A,B D A, B sai 43 Một quần thể có 500 AA, 400 Aa, 100 aa Kết luận sau không đúng? a quần thể chưa cân di truyền b tần số A = 0,6 a = 0,4 c sau hế hệ giao phối tự do, kiểu gen A có tỉ lệ 0,42 d sau hệ giao phối tự quần thể đạt trạng thái cân di truyền CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC 1 Đặc điểm sau plasmit? a Nằm tế bào chất vi khuẩn b ADN dạng vòng., mạch kép c Vectơ chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận d AND dạng thẳng, dễ tạo AND tái tổ hợp Để phân lập dòng tế bào chứa AND tái tổ hợp cần phải a chọn tế bào nhận vectơ chuyển gen có dấu hiệu đặc trưng b chọn tế bào nhận vectơ chuyển gen khơng có dấu hiệu đặc trưng c bổ sung tetraxiline vào môi trường nuôi cấy d tế bào vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợp có khả sản xuất insulin Trong kĩ thuật lai tế bào, tế bào trần là? a Các tế bào sinh dục tự lấy khỏi quan sinh dục b Các tế bào xôma tự tách khỏi tổ chức sinh dưỡng c Các tế bào xử lí hố chất làm tan màng tế bào d Các tế bào khác loài hoà nhập để trở thành tế bào lai 4 Điều sau khơng thuộc quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến? a chọn lọc cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn b tạo dòng chủng thể đột biến c xử lí mâu vật tác nhân gây đột biến d lai thể đột biến với dạng mẫu ban đầu 5 Điều không với việc làm biến đổi hệ gen sinh vật? a loại bỏ hay làm bất hoạt gen b đưa thêm gen lạ vào hệ gen c tạo mơi trường cho gen biểu khác thường d làm biến đổi gen có sẵn hệ gen 6 Phương pháp gây đột biến nhân tạo sử dụng phổ biến nhóm sinh vật nào? a thực vật động vật b thực vật vi sinh vật c vi sinh vật động vật d thực vật, động vật vi sinh vật Vì HIV làm khả miễn dịch thể? a tiêu diệt tế bào hồng cầu b tiêu diệt tế bào bạch cầu làm rối loạn chức đại thực bào, bạch cầu đơn nhân c tiêu diệt tất tế bào bạch cầu d tiêu diệt tế bào tiểu cầu Cơ chế gây bệnh di truyền phân tử (30)cơ thể b đột biến đảo đoạn NST phát sinh làm ảnh hưởng tới prơtêin mà mang gen mã hố prơtêin khơng tạo thành nữa, chức prôtêin làm prơtêin có chức khác thường dẫn đến bệnh c đột biến lặp đoạn NST phát sinh làm ảnh hưởng tới prơtêin mà mang gen mã hố prôtêin không tạo thành nữa, chức prơtêin làm prơtêin có chức khác thường dẫn đến bệnh d đột biến đoạn nhỏ NST phát sinh làm ảnh hưởng tới prơtêin mà mang gen mã hố prơtêin khơng tạo thành nữa, chức prơtêin làm prơtêin có chức khác thường dẫn đến bệnh 9 Ưu lai tượng lai a có đặc điểm vượt trội so với bố mẹ b xuất tính trạng lạ khơng có bố mẹ c xuất nhiều biến dị tổ hợp c tạo chọn lọc cá thể 10 Để tạo ưu lai, khâu quan trọng a tạo dòng b thực lai kác dòng đơn c thực lai khác dòng kép D thực lai thuận nghịch 11 Giả thuyết trạng thái siêu trội cho thể lai có tính trang tốt có kiểu gen a Aa b AA c AAAA d aa 12 Đối với trồng để trì củng cố ưu lai, người ta sư dụng a sinh sản sinh dưỡng b lai luân phiên c tự thụ phấn d lai khác dòng 13 Ưu lai cao a F1 b F2 c F3 d F4 14 Không sử dụng thể lai F1 để nhân giống a dễ bị đột biến ảnh hưởng xấu đến đời sau b đặc điểm di truyền không ổn định c tỉ lệ dị hợp thể lai F1 bị giảm dần qua hệ, xuất tính trạng xấu d đời sau dễ phân tính 15 Điều khơng thuộc quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến a tao dòng b chọn lọc thể đột biến có kiểu hình mong muốn c tạo cá thể có kiểu gen dị hợp d xử lí mẫu vật tác nhân vật đột biến 16 Điều không thuộc công nghệ tế bào thực vật a tạo trồng đồng kiểu gen nhanh từ có kiểu gen quý b lai giống khác loài kĩ thuật dung hợp tế bào trần c nuôi cấy hạt phấn gây lưỡng bội tạo lưỡng bội hoàn chỉnh đồng kiểu gen d tạo trồng chuyển gen cho suất cao 17 Để tạo thể mang NST lồi khác mà khơng qua sinh sản hữu tính, người ta sử dụng phương pháp a lai tế bào xôma b đột biến nhân tạo c kĩ thuật di truyền d nhân vơ tính 18 Trong cơng nghệ tế bào động vật thành công a nhân vơ tính động vật, cấy truyền phơi b lai tế bào xôma, cấy truyền phôi c lai tế bào xôma, tạo động vật chuyển gen d nhân vơ tính động vật, lai tế bào xơma 19 Trong kĩ thuật chuyển gen, ADN tái tổ hợp tạo khâu a nối ADN tế bào cho với Plasmit b cắt đoạn ADN tế bào cho mở vòng plasmit (31)20 Trong kĩ thuật chuyển gen, thể truyền a plasmit, virut b plasmit c thể thực khuẩn d vi khuẩn 21 Để nối đoạn AND tế bào cho vào ADN plasmit, người ta sử dụng enzim a pôlimêraza b ligaza c restrictaza d amilaza 22 Xử lí plamit AND chứa gen cần chuyển để tạo loại “đầu dính” ezim cắt a pơlimêraza b ligaza c restrictaza d amilaza 23 Trong kĩ thuật di truyền, điều không phương pháp đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận a dùng muối CaCl2 dùng xung điện b dùng vi kim tiêm súng bắn gen c dùng hoocmôn thích hợp kích thích tế bào nhận AND tái tổ hợp chế thực bào d gói ADN tái tổ hợp lớp màng lipit, chúng liên kết với màng sinh chất giải phóng ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận 24 Trong kĩ thuật di truyền, đưa trực tiếp gen từ tế bào cho sang tế bào nhận mà phải dùng thể truyền a thể truyền xâm nhập dễ dàng vào tế bào nhận b gen đơn lẻ tế bào khơng có khả nhân đơi c gen đơn lẻ tế bào nhận dễ bị tiêu huỷ d thể truyền có khả nhân đôi xen cài vào hệ gen tế bào nhận 25 Trong trường hợp gen có lợi trội hồn tồn theo giả thuyết siêu trội, phép lai sau cho F1 có ưu lai cao nhất? a AabbDD x AABBDD b AabbDD x aaBBdd c aaBBdd x aabbdd d aabbDD x AabbDD 26 Dùng hố chất cơnxisin tác động vào loại trồng tạo giống tam bội đem lại hiệu kinh tế cao a lúa b đâu tương c dâu tằm d ngơ 27 Cừu Đơly có kiểu gen giống với cừu đây? a Cừu cho trứng b Cừu cho nhân tế bào c Cừu mang thai d Cừu cho trứng cừu mang thai 28 Phương pháp sau không sử dụng đề tạo sinh vật biến đổi gen? a Đưa thêm gen lạ vào hệ gen b Làm biến đổi gen có sẳn hệ gen c Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen d Nuôi cấy hạt phấn 29 Phương pháp chủ yếu để tạo biến dị tổ hợp chọn giống vật nuôi, trồng a sử dụng tác nhân vật lí b sử dụng tác nhân hố học c lai hữu tính ( lai giống) d thay đổi môi trường sống 30 Từ nhóm tế bào sinh dưỡng thực vật, người ta sử dụng loại hoocmơn thích hợp nuôi cấy môi trường đặc biệt để tạo trồng hoàn chỉnh Đây phương pháp a tạo giống gây biến dị b tạo giống công nghệ gen c tạo giống công nghệ tế bào d cấy truyền phôi 31 Giống lúa “gạo vàng” có khả tổng hợp β - carôten ( tiền chất tạo vitamin A) hạt tạo nhờ a phương pháp lai giống b công nghệ tế bào c gây đột biến nhân tạo d công nghệ gen 32 Một ứng dụng kĩ thuật di truyền A sản xuất lượng lớn prôtêin thời gian ngắn B tạo thể song nhị bội C tạo giống ăn không hạt D tạo ưu thể lai (32)A nhân vô tính động vật B cấy truyền phơi C công nghệ tế bào thực vật D kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp 34 Sinh vật sau tạo từ phương pháp biến đổi gen? A cừu Đôly B cừu cho sữa chứa prôtêin người C cà chua tứ bội ( 4n) D la tạo từ lừa đực ngựa 35 Sinh vật chuyển gen cá thể A chuyển gen từ loài khác vào thể B làm nhiệm vụ chuyển gen từ tế bảo sinh vật vào tế bào sinh vật khác C bổ sung vào gen gen tái tổ hợp sữa chữa D bổ sung vào gen gen cho suất cao, phẩm chất tổt 36 Không thuộc thành tựu tạo giống nhờ biến đổi gen A tạo tế bào lai động vật thực vật B động vật chuyển gen C giống trồng biến đổi gen D dòng vi sinh vật biến đổi gen 37 Dạng song nhị bội hữu thụ tạo cách A gây đột biến nhân tạo chất 5-brôm uraxin B lai xa kèm đa bội hóa C gây đột biến nhân tạo tia phóng xạ D gây đột biến nhân tạo cônsixin 38.Câu giải thích ưu lai đúng? A lai hai dịng chủng với ln cho đời lai ưu lai cao B lai hai dòng chủng khác xa khu vực địa lí ln cho ưu lai cao C có số tổ hợp lai cặp bố mẹ định cho ưu lai cao D người ta khơng sử dụng lai có ưu lai cao làm giống hệ sau lai thường khơng đồng kiểu hình 39 Tác động cônsixin gây đột biến thể đa bội cơnsixin có khả A ngăn cản trình hình thành màng tế bào B ngăn cản khả tác đôi NST kép kì sau C cản trở hình thành thoi phân bào D kích thích nhân đơi khơng phân li NST 40 Kết không phảo tượng tự thụ phấn giao phối cận huyết đem lại? A Hiện tượng thoái háo giống B Tạo dòng chủng C Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm D Tạo ưu lai 41 Dạng đột biến sau có giá trị chọn giống trồng nhằm tạo giống có suất cao , phẩm chất tốt, khơng có hạt? A đột biến gen B đột biến lệch bội C đột biến đa bội D đột biến thể ba 42 Giao phối cần tự thụ phấn qua nhiều hệ thường dẫn đến thoái hoá giống A gen lặn đột biến có hại bị gen trội át chế kiểu gen dị hợp B gen lặn đột biến có hại biểu thành kiểu hình chúng đưa thể đồng hợp C xuất ngày nhiều đột biến có hại D tập trung gen trội có hại hệ sau 43 Trong kĩ thuật chuyển gen, vectơ A enzim cắt ADN thành đoạn ngắn B đoạn AND cần chuyển C plasmit, thể thực khuẩn dùng để đưa gen vào tế bào trứng D vi khuẩn E.coli 44 Plasmit cấu trúc nằm tế bào chất vi khuẩn có đặc điểm A có khả sinh sản nhanh B có khả tự nhân đơi độc lập với ADN NST C mang nhiều gen D dễ nuôi môi trường nhân tạo (33)a gen trạng thái đồng hợp b tất gen gen trội c khơng có gen lặn có hại d dịng mang tính trạng tốt 46 Thành tựu bật ứng dụng công nghệ gen a chuyển gen từ thực vật vào động vật b tái tổ hợp thơng tin di truyền lồi đứng xa bậc thang phân loịa mà lai hữu tính khơng thực c sản xuất insulin để chữa bệnh đái tháo đường d tạo sinh vật chuyển gen 47 Có nhiều giống tạo phương pháp gây đột biến nhân tạo Để tạo giống mới, việc gây đột biến lên vật ni trồng khơng thể thiếu công đoạn sau đây? a lai cá thể mang biến dị đột biến với b sử dụng kĩ thuật di truyền để chuy6ẻn gen mong muốn c chọn lọc biến dị phù hợp với mục tiêu đề d cho sinh sản để nhân lên thành giống CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI 1 U ác tính khác u lành nào? a tăng sinh không kiểm soát số loại tê bào b tế bào khối u có khả tách khỏi mô ban đầu di chuyển đến nơi khác tạo nên nhiều khối u khác c tế bào khối u khơng có khả tách khỏi mô ban đầu di chuyển đến nơi khác tạo nên nhiều khối u khác d tăng sinh có giới hạn số loại tế bào 2 Việc đánh giá di truyền khả trí tuệ dựa vào sở nào? a cần dựa vào số IQ b dựa vào số IQ thứ yếu c không dựa vào số IQ cần tới số hình thái giải phẫu thể d cần kết hợp số IQ với yếu tố khác 3 Chỉ số IQ xác định a tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi khơn chia cho tuổi sinh học b tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi khôn nhân với 100 c số trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi khơn chia cho tuổi sinh học nhân 100 d tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi khơn chia cho tuổi sinh học nhân 100 4 Cơ sở khoa học luật nhân gia đình “cấm kết vịng đời” a gen lặn có hại có điều kiện biểu kiểu hình b đột biến xuất với tần số cao hệ sau c hệ sau có biểu suy giảm trí tuệ d hệ sau phát triển dần 5 Điều không liệu pháp gen a việc chữa trị bệnh di truyền cách phục hồi chức gen bị đột biến b dựa nguyên tắc đưa bổ sung gen lành vào thể vào thể người bệnh c thay gen bệnh gen lành (34)6 Liệu pháp gen a chữa trị bệnh di truyền cách phục hồi chức gen bị đột biến b phục hồi chức bình thường tế bào hay mô, phụ hồi sai hỏng di truyền c nghiên cứu giải pháp để sửa chữa cắt bỏ gen gây bệnh người d chuyển gen mong muốn từ loài sang loài khác để tạo giống 7 Ở người bệnh di truyền sau liên quan đến đột biến NST? a bệnh mù màu b bệnh máu khó động c bệch bạch tạng d bệnh Đao Người bệnh mù màu gen lặn NST X khơng có alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng mắt bình thường sinh trai bệnh mù màu, cho biết khơng có đột biến xảy ra, người tria nhận gen gây bệnh mù màu từ a ông nội b bà nội c bố d mẹ 9 Ở người bệnh di truyền phân tử a đột biến gen b đột biến cấu trúc NST c đột biến số lượng NST d biến dị tổ hợp 10 Người ta thường nói bệnh máu khó đơng bệnh nam giới a nam giới mẫn cảm với bệnh b bệnh gen lặn NST giới tính X qui định c bệnh gen đột biến NST Y qui định d gặp nam giới không gặp nữ giới 11 Điều không liệu pháp gen A việc chữa trị bệnh di truyền cách phục hồi chức gen bị đột biến B dựa nguyên tắc đưa bổ sung gen lành vào thể người bệnh C thay gen bệnh gen lành D nghiên cứu hoạt động gen người đề giải vấn đề y học 12 Trong chẩn đốn trước sinh, kĩ thuật chọc dị dịch ối nhằm khảo sát A tính chất nứơc ối B tế bào tử cung người mẹ C tế bào thai bong nước ối D khơng có tác dụng 13 Bệnh phêninkêtơ niệu có nguyên nhân A đột biến gen B chế độ ăn uống C rối loạn tiêu hoá D không liên quan dến gen, nên không di truyền 14 Nguyên nhân bệnh Đao người đột biến A đoạn NST 21 B thêm đoạn NST 21 C NST số 21 D đột biến gen 15 Ung thư bệnh A đặc trưng tăng sinh khơng kiểm sốt tế bào thể, hình thành khối u chèn ép quan thể B lành tính, khơng di truyền tế bào ung thư phân chia vơ hạn tạo khối u, ảnh hưởng đến sức sống cá thể C tác nhân mơi trường tạo ra: khí độc hại, hố chất, virut gây ung thư D ác tính lành tính tế bào khối u di vào máu nơi khác thể, gây chết cho bệnh nhân 16 Trong chuẩn đoán trứơc sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm kiểm tra A tính chất nước ối B tế bào tử cung người mẹ C tế bào phôi bong nước ối D A B 17 Những biện pháp để bảo vệ vốn gen loài người A tạo môi trường sạch, tránh hạn chế tác hại tác nhân gây đột biến B sử dụng liệu pháp gen C sử dụng tư vấn di truyền y học D tất câu 18 Hội chứng Đao dễ dàng phát phương pháp sau đây? (35)A số lượng NST đặc trưng người B số lượng gen tế bào C thời gian đợt nhân đôi NST D nhiều dị tật bệnh di truyền liên quan đến đột biến cấu trúc số lượng NST 21 Trong phương pháp nghiên cứu di truyền học người, phương pháp di truyền tế bào phương pháp A sử dụng kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen B phân tích tế bào học NST người để đánh giá số lượng, cấu trúc NST C tìm hiểu chế hoạt động gen qua trình mã dịch mã D xác định số lượng NST tế bào thể người bình thường 22 Bệnh di truyền phân tử bệnh nghiên cứu chế A gây đột biến mức độ phân tử B gây bệnh mức độ phân tử C gây đột biến mức độ tế bào D gây bệnh mức độ tế bào 23 Trong gia đình, bố mẹ bình thường, đầu lòng mắc hội chứng Đao, thứ họ A chắn bị hội chứng Đao dây bệnh di truyền B không bị hội chứng Đao khó xảy C bị hội chứng Đao với tần số thấp D khơng xuất có giao tử mang đột biến 24 Người chồng có nhóm máu B người vợ nhóm máu A có thuộc nhóm máu A A B B AB C AB O D A, B, AB O 25 Cho biết chứng bạch tạng đột biến gen lặn NST thường quy định Bố mẹ có kểiu gen dị hợp xác xuất sinh mắc bệnh chiếm tỉ lệ A 0% B 25% C 50% D 75% 26 Trong bệnh bệnh lệch bội NST thường? A Bệnh Đao B mù màu C máu khó đơng D ung thư máu Phần VI CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ 1 Cơ quan tương đồng quan A có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức phận giống nhau, có hình thái tương tự B nguồn gốc, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống C nguồn gốc, đảm nhiệm chức phận giống D có nguồn gốc khác nhau., nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống 2 Trong tiến hố quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh A tiến hoá phân li B tiến hoá đồng qui C tiến hoá song hành D phản ánh nguồn gốc chung Theo Lamac, nguyên nhân tiến hoá A chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền điều kiện sống không ngừng thay đổi B ngoại cảnh không đồng thường xuyên thay đổi nguyên nhân làm cho loài biến đổi C ảnh hưởng trình đột biến, giao phối D ngoại cảnh thay đổi tác nhân gây đột biến chọn lọc tự nhiên Theo Lamac, chế tiến hố tích luỹ (36)C đặc tính thu đời thể tác dụng ngoại cảnh D đặc tính thu đời cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động Theo Lamac, lồi hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian A tương ứng với thay đổi ngoại cảnh lồi bị đào thải B tác dụng môi trường sống C tác dụng chọn lọc tự nhiên theo đường phân li tính trạng D tác dụng nhân tố tiến hố 6 Lamac chưa thành cơng việc giải thích tính hợp lí đặc điểm thích nghi thể sinh vật, ông cho A ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả thích nghi kịp thời lịch sử khơng có lồi bị đào thải B biến đổi thể tác dụng ngoại cảnh tập quán hoạt động động vật di truyền tích luỹ qua hệ C cá thể loài loạt phản ứng theo cách giống trước điều kiện ngoại cảnh D thể loài loạt phản ứng giống trước điều kiện ngoại cảnh trãi qua trình lịch sử lâu dài, biến đổi trở thành đặc diểm thích nghi 7 Theo quan điểm Lamac, hươu cao cổ có cổ dài A ảnh hưởng ngoại cảnh thường xuyên thay đổi B ảnh hưởng thành phần dinh dưỡng có thức ăn chúng C kết chọn lọc tự nhiên D ảnh hưởng tập quán hoạt động Đacuyn quan niệm biến dị cá thể A biến đổi thể sinh vật tác động ngoại cảnh tập quán hoạt động B phát sinh sai khác cá thể lồi qua q trình sinh sản C biến đổi thể sinh vật tác động ngoại cảnh tập quán hoạt động di truyền D đột biến phát sinh ảnh hưởng ngoại cảnh Theo Đacuyn, nguyên nhân tiến hoá A tác động chọn lọc tự nhiên thơng qua đặc tính biến dị di truyền điều kiện sống không ngừng thay đổi B ngoại cảnh không đồng thường xuyên thay đổi nguyên nhân làm cho lồi biến đổi C ảnh hưởng q trình đột biến, giao phối D ngoại cảnh thay đổi tác nhân gây đột biến chọn lọc tự nhiên 10 Theo đacuyn, chế tiến hố tích luỹ các: A biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại tác dụng chọn lọc tự nhiên B đặc tính thu đời sống cá thể C đặc tính thu đời sống cá thể tác động ngoại cảnh D đặc tính thu đời sống cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động 11 Theo Đacuyn, lồi hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian A khơng có lồi bị đào thải B tác dụng môi trường sống C tác dụng chọn lọc tự nhiên theo đường phân li tính trạng từ nguồn gốc chung D tác dụng nhân tố tiến hoá (37)A phân li tính trạng chọn lọc nhân tạo B phân li tính trạng chọn lọc tự nhiên C tích luỹ biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại sinh vật D phát sinh biến dị cá thể 13 Theo quan niệm Dacuyn, nhân tố quy định chiều hướng tốc độ biến đổi giống vật nuôi, trồng là: A chọn lọc nhân tạo B chọn lọc tự nhiên C biến dị cá thể D biến dị xác định 14 Theo quan niệm Đacuyn, chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính di truyền biến dị nhân tố trình hình thành A đặc điểm thích nghi thể sinh vật hình thành lồi B giống vật nuôi trồng suất cao C nhiều giống, thứ phạm vi loài D biến dị cá thể 15 Theo quan niệm Đacuyn, đơn vị tác động chọn lọc tự nhiên A cá thể B quần thể C giao tử D nhiễm sắc thể 16 Sự thích nghi cá thể theo học thuyết Đacuyn tính A số lượng cháu cá thể sống sót để sinh sản C sức khoẻ cá thể B số lượng bạn tình cá thể hấp dẫn D mức độ sống lâu cá thể 17 Giải thích mối quan hệ loài, Đacuyn cho loài A kết q trình tiến hố từ nhiều nguồn gốc khác B kết q trình tiến hố tử nguồn gốc chung C biến đổi theo hướng ngày hoàn thiện có nguồn gốc khác D sinh thời điểm chịu chi phối chọn lọc tự nhiên 18 Tồn chủ yếu học thuyết Đacuyn chưa A hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị B giải thích thành cơng chế hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật C sâu vào đường hình thành loài D làm rõ tổ chức lồi sinh học 19 Phát biểu khơng nhân tố tiến hoá theo thuyết tiến hoá tổng hợp A đột biến làm phát sinh đột biến có lợi B đột biến q trình giao phối tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá C chọn lọc tự nhiên xác định chiều hướng nhịp điệu tiến hoá D chế cách li thúc đẩy phân hoá quần thể gốc 20 Tiến hoá nhỏ trình A hình thành nhóm phân loại lồi B biến đổi cấu trúc di truyền quần thể dẫn tới hình thành lồi C biến đổi kiểu hình quần thể dẫn tới hình thành lồi D biến đổi thành phần kiểu gen quần thể dẫn tới biến đổi kiểu hình 21 Tiến hố lớn q trình A hình thành nhóm phân loại lồi B hình thành lồi C biến đổi kiểu hình quần thể dẫn tới hình thành lồi D biến đổi thành phần kiểu gen quần thể dẫn tới hình thành nhóm phân loại lồi 22 Yếu tố khơng duy trì đa hình di truyền quần thể A trạng thái lưỡng bội sinh vật B ưu dị hợp tử C đột biến trung tính D ưu đồng hợp tử 23 Cấu trúc di truyền quần thể bị biến đổi nhân tố chủ yếu như: (38)nhiên B đột biến giao phối, chọn lọc tự nhiên C chọn lọc tự nhiên, môi trường, chế cách li 24 Nguồn ngun liệu sơ cấp q trình tiến hố là: A đột biến B trình đột biến C giao phối D tình giao phối 25 Đa số đột biến có hại A thường làm khả sinh sản thể B phá vỡ mối quan hệ hài hồ KG, KG với mơi trường C làm nhiều gen D biểu ngẫu nhiên, khơng định hướng 26 Vai trị q trình đột biến tạo A nguồn nguyên iệu sơ cấp cho q trình tiến hố B nguồn ngun liệu thứ cấp cho q trình tiến hố C tính trạng khác cá thể loài D khác biệt với bố mẹ 27 Điều khơng đúng nói đột biến nguồn ngun liệu q trình tiến hố A tất đột biến biểu biểu hình có khả thích nghi cao B đột biến phần lớn có hại mơi trường thay đổi, thể đột biến thay đổi giá trị thích nghi C giá trị đột biến cịn thay đổi tuỳ tổ hợp gen, trở thành có lợi D nhờ trình giao phối, đột biến phát tán quần thể tạo vô số biến dị tổ hợp 28 Đột biến gen xem nguồn nguyên liệu chủ yếu trình tiến hố A đột biến gen thường trạng thái lặn B so với đột biến NST chúng phổ biến hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sinh sản thể C tần số xuất lớn D đột biến lớn, dễ tạo loài 29 Vai trị chủ yếu CLTN tiến hố nhỏ A phân hố khả sống sót cá thể có giá trị thích nghi khác B phân hoá khả sinh sản kiểu gen khác quần thể C quy định chiều hướng biến đổi thành phần KG quần thể D quy định nhịp diệu biến đổi vốn gen quần thể 30 Theo quan niệm đại, loài giao phối, đối tượng tác động CLTN chủ yếu A cá thể B quần thể C giao tử D NST 31 Tác động chọn lọc đào thải loại alen khỏi quần thể qua hệ chọn lọc chống lại: A đồng hợp B alen lặn C alen trội D alen thể dị hợp 32 Tác động chọn lọc tạo ưu cho thể dị hợp tử chọn lọc chống lại: A đồng hợp B alen lặn C alen trội D alen thể dị hợp 33 Ngẫu phối nhân tố A làm biến đổi tần số alen quần thể B thành phần kiểu gen quần thể C tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá D thay đổi vốn gen quần thể 34 Mối quan hệ đột biến giao phối tiến hoá A đột biến tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp giao phối tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp B đa số đột biến có hại, giao phối trung hồ tính có hại đột biến C đột biến gây áp lực không đáng kể thay đổi tần số tương đối alen, giao phối tăng cường áp lực cho thay đổi (39)35 Điều khẳng định sau chọn lọc tự nhiên nhất? A Chọn lọc tự nhiên tạo nên đặc điểm giúp sinh vật thích nghi với mơi trường B Chọn lọc tự nhiên trực tiếp làm thay đổi tần số alen quần thể C Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi giá trị thích ứng kiểu gen D Chọn lọc tự nhiên sàn lọc biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại 36* Ở sinh vật lưỡng bội, alen trội bị tác động chọn lọc tự nhiên nhanh alen lặn vì? A alen trội phổ biến thể đồng hợp B alen lặn có tần số đáng kể C gen lặn trạng thái dị hợp D alen trội dù trạng thái đồng hợp hay dị hợp biểu kiểu hình 37 Trong tiến hoá, chọn lọc tự nhiên xem nhân tố tiến hố A tăng cường phân hoá kiểu gen quần thể gốc B diễn với nhiều hình thức khác C đảm bảo sống sót cá thể thích nghi D định hướng q trình tích luỹ biến dị, quy định nhịp độ biến đổi kiểu gen quần thể 38 Theo quan niệm đại, nhân tố qui định nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen quần thể, định hướng trình tiến hố A chọn lọc tự nhiên B đột biến C giao phối D chế cách li 39 Khi dùng loại thuốc trừ sâu mới, dù với liều lượng cao không hy vọng tiêu diệt toàn số sâu bọ lúc A quần thể giao phối đa hình kiểu gen B thuốc tác động làm phát sinh đột biến có khả thích ứng cao C sinh vật có chế tự điều chỉnh phù hợp với điều kiện D đó, q trình chọn lọc tự nhiên diễn theo hướng 40 Dạng cách li quan trọng để phân biệt hai loài cách li A sinh thái B tập tính C địa lí D sinh sản 41 Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng dầu để phân biệt hai loài thân thuộc A tiêu chuẩn hoá sinh B tiêu chuẩn sinh lí C tiêu chuẩn sinh thái D tiêu chuẩn di truyền 42* Quần đảo nơi lí tưởng cho q trình hình thành lồi A đảo cách xa nên sinh vật đảo không trao đổi vốn gen cho B dễ xảy tương di nhập gen C đảo có cách li địa lí tương đối khoảng cách đảo lại không lớn D chịu ảnh hưởng lớn yếu tố ngẫu nhiên 43 Nguyên nhân làm cho đa số thể lai xa sinh sản sinh dưỡng A khơng có tương hợp cấu tạo quan sinh sản với cá thể loài B NST bố mẹ lai khác số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc C có cách li hình thái với cá thể lồi D quan sinh sản thường bị thối hố 44 Trong đường hình thành lịai sau, đường hình thành lồi nhanh phổ biến đường A địa lí B sinh thái C lai xa đa bội hoá D đột biến lớn 45 Cánh dơi cánh chim có cấu trúc khác chức lại giống Đây chứng A quan tương đồng B quan tương ứng C quan tương tự D quan thoái hoá 46 Trường hợp sau gọi quan thoái hoá? (40)C Vây cá heo tương tự vây cá chép D Phơi người có dài 47 Cơ quan tương đồng quan có chức khác A có nguồn gốc q trình phát triển phơi, có kiểu cấu tạo giống B khác nguồn gốc trình phát triển phơi có chức giống C có nguồn gốc, hình dạng giống nên chức chúng giống D thể, có nguồn gốc q trình phát triển phôi 48 Cơ quan tương đồng chứng chứng tỏ A gốc chung tiến hố phân li, thích nghi với điều kiện mơi trường khác B có nguồn gốc khác tiến hố phân li, thích nghi với điều kiện môi trường giống C lồi sinh vật có nguồn gốc khác tiến hoá theo hướng khác D A B 49 Bằng chứng quan trọng thể nguồn gốc chung sinh giới A chứng địa lí sinh vật học B chứng phôi sinh học C chứng giải phẩu học so sánh D chứng tế bào học sinh học phân tử 50 Theo Lamac xu hướng tiến hoá chung sinh giới A nâng cao dần trình độ tổ chức từ đơn giản đến phức tạp B ngày đa dạng phong phú C thích nghi ngày hợp lí với môi trường D thể sinh vật biến đổi theo ngoại cảnh 51 Mỗi giống vật nuôi, trồng thích nghi cao độ với nhu cầu xác định người Nguyên nhân A vùng sản xuất có giống xác định B có giống thích nghi cao độ có giá trị kinh tế cao C q trình sản xuất, giống tự hồn thiện D trình chọn lọc nhân tạo theo hướng xác định 52 Trong trình chọn lọc nhân tạo, để tạo giống mong muốn yếu tố sau quan trọng nhất? A Nguồn biến dị di truyền B Nhu cầu người C Môi trường sống giống sinh vật D Điều kiện khí hậu địa phương 53 Ở quần đảo Manđrơ có lồi sâu bọ khơng có cánh cánh bị tiêu giảm sinh sống Nhân tố định hướng chọn lọc quần đảo A nước biển B thức ăn C gió D kẻ thù 54 Ruồi giấm có khoảng 4000 gen Nếu đột biến xảy với tần số 10-4 tỉ lệ giao tử mang gen đột biến A 0,4% B 1% C 4% D 40% 55 Yếu tố ngẫu nhiên có vai trị A làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số tương đối alen không theo hướng B làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số tương đối alen quần thể C hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật D A, B, C 56 Xu hướng thể dị hợp ngày giảm, thể đồng hợp ngày tăng qua hệ thấy A quần thể giao phối B quần thể tự phối C lồi sinh sản hữu tính D lồi sinh sản vơ tính 57 Hình thành lồi lai xa đa bội hóa thường gặp (41)A địa lí B sinh thái C đa bội hố D địa lí hoạc sinh thái 59 Sinh giới chủ yếu tiến hoá theo chiều hướng A ngày đa dạng phong phú B nâng cao dần tổ chức thể từ đơn giản đến phức tạp C Tổ chức ngày cao D thích nghi ngày hợp lí 60 Các chế cách li có vai trị A củng cố, tăng cường phân hoá kiểu gen quần thể bị chia cắt B hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật C củng cố, tăng cường phân hố kiểu gen lồi D kết thúc q trình tiến hố nhỏ, hình thành lồi 61 Cơ quan tương đồng a quan bắt nguồn từ quan loài tổ tiên quan chức khác b quan nằm vị trí khác thể, có nguồn gốc q trình phát triển phơi c quan nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống d quan nằm vị trí tương ứng thể, có nguồn gốc khác q trình phát triển phơi có kiểu cấu tạo giống 62 Bằng chứng tiến hố có sức thuyết phục nhất? a chứng sinh học phân tử b chứng phôi sinh học so sánh c chứng giải phẫu học so sánh d chứng tế bào học 63 Hiện tượng tăng cá thể màu đen loài bướm sâu đo bạch dương vùng công nghiệp không phụ thuộc vào a tác động đột biến b tác động giao phối c tác động CLTN d ảnh hưởng mơi trường có bụi than 64 Q trình hình thành quần thể thích nghi diễn nhanh hay chậm không phụ thuộc vào yếu tố đây? a áp lực CLTN b trình phát sinh tích luỹ gen đột biến loài c tốc độ sinh sản loài d nguồn dinh dưỡng khu phân bố quần thể 65 Ngun liệu thứ cấp q trình tiến hố a đột biến cấu trúc NST b đột biến NST c biến dị tổ hợp d đột biến gen 66 Theo Lamac, đặc điểm thích nghi hình thành a tương tác sinh vật với môi trường theo kiểu “sử dụng hay không sử dụng quan” di truyền lại cho hệ sau b sinh vật vốn có thích nghi với mơi trường theo kiểu “sử dụng hay không sử dụng quan” di truyền lại cho hệ sau c tương tác sinh vật với môi trường theo kiểu “sử dụng hay không sử dụng quan” cách thời không di truyền lại cho hệ sau d thích ứng bị động sinh vật với môi trường theo kiểu “sử dụng hay không sử dụng quan” di truyền lại cho hệ sau 67 Vì nói q trình đột biến nhân tố tiến hố bản? a cung cấp nguồn ngun liệu sơ cấp cho tiến hố b sở để tạo biến dị tổ hợp c tạo áp lực làm thay đổi tần số alen quần thể d tần số đột biến vốn gen lớn 68 Theo Mayơ loài a hay nhóm quần thể gồm cá thể có khả giao phối với tự nhiên sinh đời có khả sinh sản cách li sinh sản với nhóm quần thể thuộc lồi khác (42)nhóm quần thể thuộc lồi khác c hay nhóm quần thể gồm cá thể có kiểu gen riêng biệt, có khả giao phối với tự nhiên sinh đời có khả sinh sản cách li sinh sản với nhóm quần thể khác d hay nhóm quần thể gồm cá thể sống khoảng khơng gian xác định, có khả giao phối với tự nhiên sinh đời có khả sinh sản cách li sinh sản với nhóm quần thể khác 69 Người ta dựa vào khác giống nhiều hay thành phần , số lượng trật tự xếp nu AND để xác định mức độ quan hệ họ hàng lòai sinh vật Đây chứng a sinh học phân tử b giải phẫu so sánh c phôi sinh học d địa lí sinh vật học 70 Theo quan niệm thuyết tiến hố đại, gen đột biến lặn có hại a bị chọn lọc tự nhiên đào thải khỏi quần thể sau hệ b khơng bị chọn lọc tự nhiên đào thải hồn tồn khỏi quần thể c không bị chọn lọc tự nhiên đào thải d bị chọn lọc tự nhiên đào thải nhanh so với đột biến gen trội có hại 71 Theo quan niệm Đacuyn, đối tượng chọn lọc tự nhiên a quần thể b thể c loài d quần xã 72 Theo Lamac, nguyên nhân tiến hoá sinh vật a chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật b thay đổi ngoại cảnh tập quán hoạt động động vật c tích luỹ đột biến trung tính d yếu tố ngẫu nhiên tác động vào sinh vật, không liên quan đến chọn lọc tự nhiên 73 Hiện tượng sau gọi lại giống? a Người có ruột thừa, mấu tai nếp thịt mắt b Người có lơng mặt, có đi, có đến đôi vú c Sự phát triển phôi người lặp lại lịch sử phát triển động vật d Trở thăm quê hương tổ tiên 78 Cơ quan thoái hoá quan tương đồng A Chúng bắt nguồn từ quan lồi tổ tiên khơng cịn chức chức bị tiêu giảm B chúng có hình dạng giống lồi C chúng có kích thước lồi D chúng bắt nguồn từ quan lồi tổ tiên cịn thực chức 79 Nội dung định luật Hacđi – Vanbec A quần thể giao phối tự do, tần số tương đối alen thuộc gen trì ổn định qua hệ B tỉ lệ loại kiểu gen quần thể trì ổn định C tỉ lệ loại kiểu hình trng quần thể trì ổn định D tỉ lệ di hợp tử giảm dần tỉ lệ đồng hợp tăng dần 80 Vai trò chủ yếu CLTN tíên hố nhỏ A phân hố khả sống sót cá thể có giá trị thích nghi khác B phân hoá khả sinh sản kiểu gen khác quần thể C quy đi6nh nhịp địêu biến đổi thành phần kiểu gen quần thể D quy định chiều hướng bíên đổi thành phần kiểu gen quần thể 81.Câu số câu nói CLTN quan niệm Đacuyn? A CLTN thực chất phân hoá khả sống sót cá thể thích nghi B CLTN thực chất phân hoá khả sinh sản kiểu gen (43)nhau 82 Q trình hình thành quần thể thích nghi xảy nhanh hay chậm phụ thuộc vào A trình phát sinh tích luỹ gen đột biến loài B tốc độ sinh sản loài C Áp lực CLTN D A,B C 83 Trong hồ Châu Phi, có hai lồi cá giống số đặc điểm hình thái khác màu sắc, lồi màu đỏ, lồi màu xám, chúng khơng gio phối với Khi nuôi chúng bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng màu cá thể lồi lại giao phối với sinh Ví dụ thể đường hình thành lồi A cách li tập tính B cách li sinh thái C cách li sinh sản D cách li địa lí 84 Từ quần thể 2n, người ta tạo quần thể 4n, xem quần thể 4n lồi quần thể 4n A có khác biệt với quần thể 2n số NST B giao phấn với quần thể 2n C giao phối với quần thể 2n cho lai bất thụ D có đặc điểm hình thái: kích thứơc quan sinh dưỡng lớn hẳn quần thể 2n 85 Vai trò biến động di truyền tiến hoá nhỏ a làm cho thành phần kiểu gen quần thể thay đổi đôt ngột b làm cho tần số tương đối alen thay đổi theo hướng xác định c tạo lồi cách nhanh chóng d thúc đẩy cách li di truyền 86 Theo Đacuyn, biến dị cá thể a biến di di truyền trình sinh sản b baogồm đột biến biến dị tổ hợp c biến dị phát sinh trình sinh sản d sai khác cá thể loài 87 Nhân tố tiến hoá nhân tố a làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể sinh vật b làm xuất loài mới, nòi chi c làm cho sinh vật thích nghi hợp lí với mơi trường d làm cho giới sinh vật đa dạng, phong phú 88 Khi nói đột biến, điều sau khơng đúng? a đột biến nguồn nguyên liệu sơ cấp tiến hố b áp lực q trình đột biến biểu tốc độ biến đổi tần số tương đối alen c phần lớn đột biến tự nhiên có hại cho thể sinh vật d có đột biến có lợi trở thành ngun liệu cho q trình tiến hố 89 Một đột biến có hại sau hệ bị loại khỏi quần thể loại đột biến a lặn b trội c thể đồng hợp lặn có hại d thể đồng hợp trội có hại 90 Quần thể giao phố có tính đa hình kiểu gen Đặc điểm có ý nghĩa a đảm bảo tính cân mặt di truyền cho quần thể b đảm bảo cho quần thể có tính đa hình kiểu hình c giải thích cá thể dị hợp thường ưu thể đồng hợp d giúp quần thể có tiềm thích ứng cao mơi trường sống thay đổi 91 Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi xảy nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào a q trình phát sinh tích luỹ gen đột biến loài b tốc độ sinh sản lồi (44)Chương II SỰ PHÁT SINH VAØ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Cơ sở vật chất chủ yếu sống là: A Lipit axit nuclêic B Protêin axit nuclêic C ADN ARN D ADN prôtêin Ở cấp độ phân tử, cấu tạo vật chất hữu khác với hợp chất vô về: A chức nguyên tố B mức độ hoạt động nguyên tố C tính chất nguyên tố D thành phần, hàm lượng nguyên tố Đặc điểm sau có vật sống vật không sống: A trao đổi chất với môi trường theo phương thức đồng hố, dị hố B có khả tự điều chỉnh, tự đổi C xây dựng từ nguyên tố hóa học D có khả nhân đôi di truyền 4 Đặc tính sau giúp cho thể sống có khả thích ứng với biến đổi mơi trường? A Có khả tự điều chỉnh B Có khả nhân đơi C Có khả tích luỹ thông tin di truyền D Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá dị hoá Kết luận sau không đúng? A Mọi tổ chức sống hệ mở, thường xuyên trao đổi chất với mơi trường ngồi B Các tổ chức sống thường xun tự đổi khơng ngừng trao đổ chất với môi trường C Chỉ có sinh vật trao đổi chất với mơi trường D Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá, dị hoá sinh sản dấu hiệu quan trọng để phân biệt sinh vật với vật vô sinh 6 Khoa học đại khẳng định sống phát sinh từ chất vô Người ta chia phát sinh sống giai đoạn? A B C D Các tổ chức sống có khả tích luỹ thơng tin di truyền nhờ A.nó có khả sinh sản để trì nịi giống B có khả phát sinh tích luỹ đột biến C có khả di truyền đặc điểm vốn có lồi D A, B C 8 Khi nói phát sinh sống, điều sau không đúng? A Phát sinh sống q trình tiến hố hợp chất cacbon B Sự sống phát sinh từ hợp chất vơ theo đường hố học C Ngày nay, sống hình thành từ dạng không sống (45)A tổng hợp chất hữu cho sống từ chất hữu có sẵn tự nhiên B tổng hợp chất hữu từ chất vô sơ nhờ xúc tác enzim C tổng hợp chất hữu từ chất vô theo phương thức hoá học D tổng hợp chất hữu từ chất vơ hữu có sẵn 10 Năm 1953 S.Milơ tiến hành thí nghiêm “Cho tia tử ngoại chiếu qua hỗn hợp nước, CH4, NH3, CO thu axit amin Được đun nóng từ 150oC đến 180oC, số hỗn hợp axit amin tạo thành mạch pơlipeptit” Thí nghiệm nhằm chứng minh: A Cơ thể sống tạo từ chất vô B Các chất hữu hình thành từ chất vơ C Có thể tổng hợp prôtêin từ nước chất vô khác D Con người tạo vật thể sống từ chất không sống 11 Ở giai đoạn tiến hoá tiền sinh học, CLTN tác động chủ yếu vào cấp độ A Phân tử B Giao tử C Tế bào D Cá thể 12 Ngày nay, sống khơng cịn tiếp tục hình thành từ chất vơ theo phương thức hố học Nguyên nhân chủ yếu vì: A thiếu điều kiện lịch sử cần thiết B chất hũu bị vi sinh vật phân huỷ C không đụ thời gian để hình thành nên sống D người can thiệp sâu vào thiên nhiên 13 Chất sau khơng có khí Trái Đất nguyên thuỷ? A CH4 B NH3 C C2N2 D CO2 14 Nói tiến hố hố học, điều sau khơng đúng? A Từ chất vơ hình thành nên hợp chất hữu cacbua hidro B Lipit, saccarit, protein, axit nucleic đềuxuất sau cacbua hidro C Ở khơng khí, hợp chất hữucơ kết hợp với để hình thành hệ tương tác D Tất hợp chất hữu không bị phân huỷ mà rơi xuống biển, đại dương 15 Khi nói giọt cơaxecva, điều sau không đúng? A Các giọt coaxecva hình thành hai dung dịch keo tương tác với B Các giọt cơaxecva có khả hấp thụ chất hữu sinh trưởng C Giọt coaxecva có khả phân chia thànnh giọt chứa axit nucleic D Hình thành giọt coaxecva giai đoạn tiến hoá tiền sinh học 16 Hình thành giọt coaxecva có khả sinh sản dấu hiệu đánh dấu xuất A vật chất di truyền B tổ chức sống C tiến hoá hoá học D tiến hoá tiền sinh học 17 Hoá thạch là: A tượng thể sinh vật bị biến thành đá B di tích sinh vật sống thời lại lớp đất đá C xác sinh vật bảo vệ thời gian dìa mà khơng bị phâ huỷ D chế tạo vật đá nhằm mục đích thẩm mĩ 18 Người ta dựa vào tiêu chí sa để chia lịch sử Trái Đất thành đại, kỉ? A Những biến đổi lớn địa chất, khí hậu giới sinh vật (46)C Thời gian hình thành phát triển Trái Đất 19 Kết luận sau chưa xác? A Lịch sử Trái Đất chia thành đại, đại Nguyên sinh chiếm thời gian dài B Sự pgát triển sinh vật kéo theo biến đổi địa chất, khí hậu C Các lồi xuất sau thường tiến hố loài xuất trước D Sinh vật xuất cạn, sau di cư xuống nước 20 Trong lịch sử phát triển giới sinh vật, sau, tiến hoá diễn với tốc độ nhanh Nguyên nhân chủ yếu sau A tính đa dạng giới sinh vật tăng lên thúc đẩy tiến hoá B sinh vật đạt trình độ thích nghi hồn thiện hơn, lệ thuộc vào môi trường C tốc độ biến đổi địa chất, khí hậu diễn nhanh D trình độ tổ chức thể cao nên sinh vật dễ phát sinh biến dị 21 Trong lịch sử phát triển giới sv, có nhiều lồi bị tuyệt chủng Ngun nhân chủ yếu làm cho loài bị tiêu diệt hàng loạt A loài xuất sau tiêu diệt lồi sv xuất trước B có cạnh tranh khốc liệt loài với C có thay đổi lớn địa chất khí hậu D có thay đổi lớn nguồn thức ăn nơi 22 Kết luận sau chưa xác? A Sự biến đổi địa chất, khí hậu thúc đẩy phát triển sinh giới B Sự phát riển sinh giới thúc đẩy biến đổi địa chất khí hậu C Sự biến đổi thường động vật, qua ảnh hưởng tới thực vật D Càng sau tiến hố diễn với tốc độ nhanh 23 Bằng chứng quan trọng để chứng tỏ đại Thái cổ, sống phát sinh A có mặt than chì đá vơi B hố thạch loài vi khuẩn C sống tập trung nước D hoá thạch dạng động vật nguyên sinh 24 Ở đại Thái cổ, sống tập trung nước A thể có cấu tạo đơn giản B chưa có tầng ơzơn để ngăn chặn tia tử ngoại C động vật hô hấp mang D hầu hết thể sinh vật đơn bào 25 Khi nói đại Cổ sinh, điều sau không đúng? A Ở đv, loài cá phát triển mạnh chiếm ưu B Ở tv, hạt trần phát triển ưu C Ở cuối kỉ, xuất đại diện bò sát D Sinh vật cạn phát triển mạnh, tiến hoá diễn nhanh chóng 26 Sự giống phát triển phơi lồi thuộc nhóm phân loại khác phản ánh a mức độ quan hệ loài b tiến hoá phân li c quan hệ phát triển cá thể phát triển loài d nguồn gốc chung sinh giới 27 Các nhà khoa học đưa giả thuyết nguồn gốc hợp chất hữu đơn giản Trái đất là: a Handan Fox b Oparin Handan c Oparin Milơ d Milơ Fox 28 Phát biểu sau không đúng kiện xảy giai đoạn tiến hoá hoá học? (47)hợp chất hữu đơn giản đến phức tạp axit amin, nuclêơtit b có tổng hợp chất hữu từ chất vô theo phương thức hố học c khí nguyên thuỷ trái đất chưa có có oxi d trình hình thành chất hữu đường hoá học giả thuyết chưa chứng minh thực nghiệm 29 Dạng vượn người sau có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất? a tinh tinh b đười ươi c gơrilia d vượn 30 Trình tự kỉ sớm đến muộn đại cổ sinh a cambri => silua => đêvôn => pecmi => cacbon => ocđôvic b cambri => silua => cacbon => đêvôn => pecmi => ocđôvic c cambri => silua => pecmi => cacbon => đêvôn => ocđôvic d cambri => ocđôvic => silua => đêvôn => cacbon => pecmi 31 Đặc điểm sau khơng có kỉ Krêta? a sâu bọ xuất b xuất thực vật có hoa c cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể bị sát cổ d tiến hố động vật có vú 32 Trong lịch sử phát triển sinh vật trái đất, có mạch dẫn động vật đầu tiênh chuyển lên sống cạn vào đại a cổ sinh b nguyên sinh c trung sinh d tân sinh 33 Lồi người hình thành vào kỉ a đệ tam b đệ tứ c jura d tam điệp 34 Bò sát chiếm ưu kỉ đại trung sinh? a kỉ phấn trắng b kỉ jura c tam điệp d đêvơn 35 Tiến hóa hóa học q trình A tổng hợp chất hữu từ chất vơ theo phương thức hóa học B tổng hợp chất hữu từ chất vô theo phương thức sinh học C tổng hợp chất vô từ chất hữu theo phương thức sinh học D tổng hợp chất vô từ chất hữu theo phương thức hóa học 36 Khi nói phát sinh lồi người, điều sau chưa xác? A Lồi người xuất vào đầu kỉ đệ tứ đại tân sinh B Vượn người ngày tổ tiên loài người C Chọn lọc tự nhiên đóng vai trị quan trọng giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành người D Có tiến hóa văn hóa xã hội loài người 37 Nội dung chủ yếu thuyết “ từ Châu Phi” cho A người H sapiens hình thành từ lồi người H erectus châu Phi B người H sapiens hình thành từ lồi người H erectus châu lục khác C người H erectus di cư sang châu lục khác sau tiến hóa thành H sapiens D người H erectus hình thành từ lồi người H habilis 38 Dựa vào biến đổi địa chất, khí hậu,sinh vật.Người ta chia lịch sử trái đất thành đại theo thời gian từ trước đên A đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh B đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh D đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh 39 Kết tiến hố tiền sinh học A hình thành tế bào sơ khai B hình thành chất hữu phức tạp C hình thành sinh vật đa bào D hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú hôm 40 Điểm khác cấu tạo vượn người với người (48)C cấu tạo kích thước não D cấu tạo xương 41 Sọ người có đặc điểm chứng tỏ tiếng nói phát triển? A có cằm B khơng có cằm C xương hàm nhỏ D khơng có nanh 42 Thí nghiệm Fox cộng chứng minh A điều kiện khí nguyên thuỷ có trùng phân phân tử hữu đơn giản thành đại phân tử hữu phức tạp B điều kiện khí nguyên thuỷ, chất hoá học tạo thành từ chất vơ theo đường hố học C có hình thành tế bào sống sơ khai từ đại phân tử hữu D sinh vật hình thành điều kiện trái đất nguyên thuỷ 43 Ý nghĩa hoá thạch A chứng trực tiếp lịch sử phát triển sinh giới B chứng gián tiếp lịch sử phát triển sinh giới C xác định tuổi hố thạch xác định tuổi đất D xác định tuổi hoá thạch đồng vị phóng xạ 44 Trơi dạt lục địa tượng A di chuyển phiến kiến tạo chuyển động lớp dung nham nóng chảy B di chuyển lục địa, lúc tách lúc liên kết lại C liên kết lục địa tạo thành siêu lục địa Pangaea D tách lục địa dẫn đến biến đổi mạnh mẽ khí hậu sinh vật 45 Sinh vật đại thái cổ biết đến A hoá thạch sinh vật cổ sơ B hoá thạch động vật, thực vật bậc cao C xuất tảo D thực vật phát triển, khí có nhiều oxi 46 Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, hợp chất hữu đơn giản phức tạp hình thành nhờ A nguồn lượng tự nhiên B enzim tổng hợp C phức tạp hóa hợp chất hữu D đông tụ chất tan đại dương nguyên thủy 47 Người ta dựa vào tiêu chí sau để chia lịch sử trái đất thành đại, kỉ? A Những biến đổi lớn địa chất, khí hậu giới sinh vật B Quá trình phát triển giới sinh vật C Thời gian hình thành phát triển trái đất D Hóa thạch khống sản 48 Trong giai đoạn tiến hóa hóa học có A tổng hợp chất hữu từ chất vơ theo phương thức hóac học B rạo thành coaxecva theo phương thức hóa học C hình thành mầm mốmg thể theo phương thức hóa học D xuất enzim theo phương thức hóa học 49 Sự sống xuất môi trường A nứơc đại dương B khí nguyên thủy C lòng đất D đất liền 50 Quá trình tiến hố sống Ttrái đất chia thành giai đoạn A tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học B tiến hoá hoá học, tiến hoá sinh học C tiến hoá tiền sinh hoc, tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học 51 Tiến hố tiền sinh học hình thành A hợp chất hữu từ chất vô B tế bào sơ khai sau hình thành tế bào sống (49)tiến hoá D A C 52 Tiến hoá tiền sinh học giai đoạn tiến hố hình thành A tế bào sơ khai sau hình thành tế bào sống B hợp chất hữu từ chất vơ C lồi sinh vật ngày tác động nhân tố tiến hoá D A C 53 Đại địa chất đơi cịn gọi kỉ nguyên bò sát? A Đại thái cố B Đại cổ sinh C Đại trung sinh D Đại tân sinh 54 Điểm quan trọng phát triển sinh vật đại Cổ sinh A phát sinh thực vật ngành động vật, B phát triển cực thịnh bò sát C tích luỹ ơxi khí quyển, sinh vật phát triển đa dạng, phong phú D di cư thực vật động vật từ nước lên cạn 55 Sau tách từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại phân hoá thành nhiều lồi khác nhau, số có nhánh tiến hố hình thành chi Homo Lồi xuất chi Homo A Homo habilis B Homo sapiens C Homo erectus D Homo neanderthalensis 56 Khi nói đại Tân sinh, điều sau khơng đúng? a hạt kín, chim, thú trùng phát triển mạnh đại b chia thành kỉ, lo người xuất kỉ đệ tứ c phân hoá lớp chim, thú, trùng d kỉ đệ tam, bị sát hạt trần phát triển ưu Phần 7: SINH THÁI HỌC Chương I-II: CÁ THỂ, QUẦN THỂ VÀ QUẦN XÃ SINH VẬT. Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái a vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật b vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến đời sống sinh vật c hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật d hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến đời sống sinh vật Các loại môi trường sống chủ yếu sinh vật môi trường a đất, môi trường cạn, môi trường nước b vô sinh, môi trường cạn, môi trường nước c đất, môi trường cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn d đất, môi trường cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm a tất nhân tố vật lí, hố học mơi trường xung quanh sinh vật b đất, nước, khơng khí, độ ẩm, ánh sáng, nhân tố vật lí bao quanh sinh vật c đất, nước, khơng khí, độ ẩm, ánh sáng, chất hố học mơi trường xung quanh sinh vật d đất, nước, khơng khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ môi trường xung quanh sinh vật 4 Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm a thực vật, động vật người b vi sinh vật, thực vật, động vật người c vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật người d giới hữu môi trường, mối quan hệ sinh vật với (50)a Nhân tố hữu sinh b nhân tố vô sinh c bệnh truyền nhiễm d nước, khơng khí, độ ẩm, ánh sáng 6 Những nhân tố tác động đến sinh vật, ảnh hưởng chúng thường phụ thuộc vào mật độ quần thể bị tác động a nhân tố hữu sinh b nhân tố vô sinh c bệnh truyền nhiễm d nước, khơng khí, độ ẩm, ánh sáng Giới hạn sinh thái a khoảng xác định nhân tố sinh thái, lồi tồn tại, phát triển ổn định theo thời gian b khoảng xác định lồi sống thuận lợi nhất, sống bình thường lượng bị hao tổn tối thiểu c khoảng chống chịu đời sống lồi bất lợi d khoảng cực thuận, lồi sống thuận lợi Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái a sinh vật sinh sản tốt b mức phù hợp để sinh vật thực chức sống tốt c giúp sinh vật chống chịu tốt với mơi trường d sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt 9 Những lồi có giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố sinh thái chúng có vùng phân bố a hạn chế b rộng c vừa phải d hẹp 10 Những loài có giới hạn sinh thái hẹp nhiều nhân tố sinh thái chúng có vùng phân bố a hạn chế b rộng c vừa phải d hẹp 11 Những lồi có giới hạn sinh thái rộng số nhân tố hẹp số nhân tố khác chúng có vùng phân bố a hạn chế b rộng c vừa phải d hẹp 12 Quy luật giới hạn sinh thái có ý nghĩa a phân bố sinh vật Trái Đất, ứng dụng việc di - nhập vật nuôi b ứng dụng việc di - nhập, hố giống vật ni, trồng nơng nghiệp c phân bố sinh vật Trái Đất, việc di - nhập, hoá giống vật nuôi, trồng nông nghiệp d phân bố sinh vật Trái Đất, hố giống vật ni 13 Nơi a khu vực sinh sống sinh vật b nơi cư trú loài c khoảng khơng gian sinh thái d nơi có đầy đủ yếu tố thuận lợi cho tồn sinh vật 14 Ổ sinh thái a khu vực sinh sống sinh vật b nơi thường gặp lồi c khoảng khơng gian sinh thái có tất điều kiện đảm bảo cho tồn tại, phát tiển ổn định lâu dài loài d nơi có đầy đủ yếu tố thuận lợi cho tồn sinh vật 15 Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm a thay đổi đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu, sinh lí thực vật, hình thành nhóm ưa sáng, ưa bóng b tăng giảm quang hợp c thay đổi đặc điểm hình thái, sinh lí thực vật d ảnh hưởng tới cấu tạo giải phẫu, sinh sản 16 Đối với động vật, ánh sáng ảnh hưởng tới (51)không gian b hoạt động, khả sinh trưởng, sinh sản c hoạt động kiếm ăn, khả sinh trưởng, sinh sản d hoạt dộng, khả sinh trưởng, sinh sản, tạo điều kiện cho động vật nhận biết vật, định hướng di chuyển không gian 17 Ếch nhái, gấu ngủ đông nhịp sinh học theo nhịp điệu a mùa b tuần trăng c thuỷ triều d ngày, đêm 18 Hoạt động muỗi chim cú theo nhịp điệu a mùa b tuần trăng c thuỷ triều d ngày, đêm 19 Điều không nói đặc điểm chung động vật sống đất hang động có a tiêu giảm hoạt động thị giác b thích nghi với điều kiện vơ sinh ổn định c tiêu giảm toàn quan cảm giác d tiêu giảm hệ sắc tố 20 Tín hiệu để điều khiển nhịp sinh học động vật a nhiệt độ b độ ẩm c độ dài chiếu sáng d trạng thái sinh lí động vật 21 Nhiệt độ ảnh hưởng tới động vật qua đặc điểm a sinh thái, hình thái, q trình sinh lí, hoạt động sống b hoạt động kiếm ăn, hình thái, q trình sinh lí c sinh sản, hình thái, q trình sinh lí d sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 22 Sinh vật biến nhiệt sinh vật có nhiệt độ thể a phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường b thay đổi c tương đối ổn định d không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường 23 Sinh vật nhiệt sinh vật có nhiệt độ thể a phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường b thay đổi c tương đối ổn định d ổn định không phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường 24 Trong nhóm động vật sau, nhóm thuộc động vật biến nhiệt a cá sấu, ếch đồng, giun đất, mèo b cá voi, cá heo, mèo, chim bồ câu c thằn lằn bóng dài, tắc kè, cá chép d cá rô phi, tôm đồng, cá thu, thỏ 25 Những voi vườn bách thú a quần thể b tập hợp cá thể voi c quần xã d hệ sinh thái 26 Quần thể tập hợp cá thể a loài, sống khoảng khơng gian xác định, có khả sinh sản tạo hệ b khác loài, sống khoảng không gian xác d9ịnh, vào thời điểm xác định c loài, sống khoảng không gian xác định, vào thời điểm xác định d lồi, sống khoảng khơng gian xác định, vào thời điểm xác định, có khả sinh sản tạo hệ 27 Ý nghĩa sinh thái quan hệ cạnh tranh ảnh hưởng đến số lượng, phân bố a ổ sinh thái b tỉ lệ đực – cái, tỉ lệ nhóm tuổi c ổ sinh thái, hình thái d hình thái, tỉ lệ đực – 28 Các dấu hiệu đặc trưng quần thể a cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, phân bố cá thể, sức sinh sản, tử vong, kiểu tăng trưởng b phân bố cá thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, tử vong, kiểu tăng trưởng c cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, phân bố cá thể, sức sinh sản, tử vong d độ nhiều, phân bố cá thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, tử vong, kiểu tăng trưởng (52)quần thể mật độ có ảnh hưởng tới a mức độ sử sụng nguồn sống sinh sản tác động lồi quần xã b mức độ lan truyền vật kí sinh c tần số gặp cá thể mùa sinh sản d cá thể trưởng thành 30 Mật độ cá thể quần thể nhân tố điều chỉnh a cấu trúc tuổi quần thể b kiểu phân bố cá thể quần thể c sức sinh sản mức độ tử vong cá thể quần thể d mối quan hệ cá thể quần thể 31 Trạng thái cân quần thể là trạng thái số lượng cá thể ổn định a súc sinh sản giảm, tử vong giảm b sức sinh sản giảm, tử vong tăng c sức sinh sản tăng, tử vong giảm d tương quan tỉ lệ sinh tỉ lệ tử vong 32 Yếu tố quan trọng chi phối đến chế tự điều chỉnh số lượng quần thể a sức sinh sản b tử vong c sức tăng trưởng cá thể d nguồn thức ăn từ môi trường 33 Những nguyên nhân làm cho kích thước quần thể thay đổi a mức độ sinh sản b mức độ tử vong c mức độ nhập cư xuất cư d a, b c 34 Trong q trình tiến hố, lồi hướng tới việc tăng mức sống sót cách, trừ a tăng tần số giao phối cá thể đực b chuyển từ kiểu thụ tinh sang thụ tinh c chăm sóc trứng non d đẻ nuôi sữa 35 Điều không chế tham gia điều chỉnh số lượng cá thể quần thể a thay đổi mức độ sinh sản tử vong tác động nhân tố vô sinh hữu sinh b cạnh tranh loài di cư phận hay quần thể c điều chỉnh vật ăn thịt vật kí sinh d tỉ lệ sinh tăng tỉ lệ tử giảm quần thể 36 Quần xã a tập hợp sinh vật loài, sống khoảng không gian xác định b tập hợp quần thể khác loài, sống khoảng không gian thời gian xác định, gắn bó với thể thống có cấu trúc tương đối ổn định c tập hợp quần thể khác loài, sống khu vực, vào thời điểm định d tập hợp quần thể khác loài, sống khoảng không gian xác định, vào thời điểm định 37 Trong quần xã sinh vật đồng cỏ, loài chiếm ưu a cỏ bợ b trâu, bò c sâu ăn cỏ d bướm 38 Lồi ưu lồi có vai trị quan trong quần xã a số lượng cá thể nhiều b sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh c có khả tiêu diệt loài khác d số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh 39 Các tràm rừng U Minh loài a ưu b đặc trưng c đặc biệt d có số lượng nhiều 40 Các đặc trưng quần xã a thành phần lồi, tỉ lệ nhóm tuổi, mật độ b độ phong phú, phân bố cá thể quần xã c thành phần loài, sức sinh sản tử vong (53)41 Các quần xã sinh vật vùng nhiệt đới có a phân tầng thẳng đứng c đa dạng sinh học thấp b đa dạng sinh học cao d nhiều to động vật lớn 42 Mức độ phong phú số lượng loài quần xã thể a độ nhiều b độ đa dạng c độ thường gặp d phổ biến 43 Nguyên nhân dẫn tới phân tầng quần xã a để tăng khả sử dụng nguồn sống, lồi có nhu cầu ánh sáng khác b để tiết kiệm diện tích, lồi có nhu cầu nhiệt độ khác c để giảm cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích d phân bố nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời lồi thích nghi với điều kiện sống khác 44 Nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái loài quần xã a loài ăn loài thức ăn khác b loài kiếm ăn vị trí khác c lồi kiếm ăn vào thời điểm khác ngày d tất khả 45 Trong thuỷ vực, người ta thường ni ghép lồi cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, rô phi, cá chép để a thu nhiều sản phẩm có giá trị khác b tận dụng tối đa nguồn thức ăn có ao c thỏa mãn nhu cầu thị hiếu khác người tiêu thụ d tăng tính đa dạng sinh học ao 46 Sự phân bố loài qx thường phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố a diện tích qx c thay đổi hoạt động người b thay đổi trình tự nhiên d nhu cầu nguồn sống 47 Quan hệ dinh dưỡng qx cho biết a mức độ gần gũi cá thể qx b đường trao đổi vật chất lượng qx c nguồn thức ăn sinh vật tiêu thụ d mức độ tiêu thụ chất hữu sinh vật 48 Hiện tượng số lượng cá thể quần thể bị số lượng cá thể quần thể khác kìm hãm tượng a cạnh tranh loài c cạnh tranh loài b khống chế sinh học d đấu tranh sinh tồn 49 Hiện tượng khống chế sinh học xảy quần thể a cá rô phi cá chép c chim sâu sâu đo b ếch đồng chim sẻ d tôm tép 50 Hiện tượng khống chế sinh học a làm cho loài bị tiêu diệt b đảm bảo cân sinh thái qx c làm cho qx chậm phát triển d cân qx 51 Từ rừng lim sau thời gian biến đổi thành rừng sau sau diễn a nguyên sinh b thứ sinh c liên tục d phân huỷ 52 Quá trình hình thành ao cá tự nhiên từ hố bom diễn a nguyên sinh b thứ sinh c liên tục d phân huỷ 53 Trong tự nhiên, nhân tố sinh thái tác động đến sinh vật a cách độc lập với tác động nhân tố sinh thái khác b mối quan hệ với tác động nhân tố sinh thái khác c mối quan hệ với tác động nhân tố vô sinh d mối quan hệ với tác động nhân tố hữu sinh 54 Đối với nhân tố sinh thái, loài khác (54)b có giới hạn sinh thái giống c có giới hạn sinh thái giống khác d có phản ứng nhân tố sinh thái biến đổi 55 Nếu kích thước quần thể vượt kích thước tối đa đưa đến hậu gì? a phần lớn cá thể bị chết cạnh tranh gay gắt b quần thể bị phân chia thành hai c số cá thể di cư khỏi quần thể d phần cá thể bị chết dịch bệnh 56 Cây sống nơi có nhiều ánh sáng ven bờ ruộng, hồ ao có a phiến dày, mô giậu phát triển b phiến dày, mô giậu không phát triển c phiến mỏng, mô giậu không phát triển d phiến mỏng, mô giậu phát triển 57 Quần thể sinh vật gì? a tập hợp cá thể lồi, sinh sống khoảng khơng gian định, vào thời gian định, có khả sinh sản để trì nịi giống b nhóm cá thể lồi, tồn thời gian định, có khả sinh hệ hữu thụ c nhóm cá thể loài khác nhau, phân bố khoảng khồng gian định, có khả sinh sản hệ hữu thụ, kể loài sinh sản vơ tính trinh sản d nhóm cá thể loài, tồn khoảng thời gian định, phân bố vùng phân bố loài 58 Ổ sinh thái lồi a khoảng khơng gian sinh thái hình thành giới hạn sinh thái mà nhân tố sinh thái quy định tồn phát triển lâu dài loài b khoảng khơng gian sinh thái mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển c không gian sinh thái hình thành tổ hợp nhân tố sinh thái mà lồi tồn phát triển lâu dài d vùng địa lí mà tất nhân tố sinh thái quy định tồn phát triển lâu dài loài 59 Mật độ cá thể quần thể a số lượng cá thể đơn vị thể tích quần thể b số lượng cá thể đơn vị diện tích hay thể tích quần thể c khối lượng cá thể đơn vị diện tích hay thể tích quần thể d số lượng cá thể đơn vị diện tích quần thể 60 Ý nghĩa sinh thái phân bố theo nhóm a làm tăng mức độ cạnh tranh cá thể quần thể b sinh vật tận nguồn sống tiềm tàng môi trường sống c làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể d cá thể hỗ trợ lẫn chống lại điều kiện bất lợi môi trường sống 61 Vai trò quan hệ cạnh tranh quần thể a tạo cho số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể b tạo cho số lượng giảm hợp lí phân bố cá thể quần thể đồng khu phân bố, đảm bảo tồn phát triển quần thể c tạo cho số lượng tăng hợp lí phân bố cá thể quần thể theo nhóm khu phân bố, đảm bảo tồn phát triển quần thể d tạo cho số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức tối đa, đảm bảo tồn phát triển quần thể (55)a thay đổi thời tiết có tính chu kì b.do tăng giảm nguồn dinh dưỡng có tính chu kì c sinh sản có tính chu kì d thay đổi có tính chu kì điều kiện môi trường 63 Khái niệm môi trường sau đúng? a môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố vô sinh hữu sinh xung quanh sinh vật, trừ nhân tố người b môi trường gồm tất nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp gián tiếp tới sinh vật, làm ảnh hưởng đến tồn tại, sinh trưởng, phát triển hoạt động khác sinh vật c môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật d môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố hữu sinh xung quanh sinh vật 64 Kích thước quần thể thay đổi không phụ thuộc vào yếu tố sau đây? a sức sinh sản b mức độ tử vong c cá thể nhập cư xuất cư d tỷ lệ đực 65 Tầm quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái nào? a kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục biến đổi bất lợi môi trường, sinh vật người b chủ động xây dựng kế hoạch việc bảo vệ khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên c hiểu biết quy luật phát triển quần xã sinh vật, dự đoán quần xã tồn trước quần xã thay tương lai d chủ động điều khiển diễn sinh thái theo ý muốn người 66 Độ đa dạng quần xã sinh vật a độ cá thể loài quần xã b mức độ phong phú số lượng loài quần xã số lượng cá thể lồi c số lồi đóng vai trị quan trọng quần xã d tỷ lệ % số địa điểm bắt gặp loài tổng số địa điểm quan sát 67 Quần xã sinh vật a tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc loài khác nhau, sống khoảng không gian xác định chúng quan hệ với b tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc hai loài khác nhau, sống khoảng không gian thời gian xác định chúng có quan hệ mật thiết, gắn bó với c tập hợp quần thể sinh vật thuộc loài khác nhau, sống khoảng khơng gian thời gian xác định, có mối quan hệ gắn bó với thể thống d tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc loài, sống khoảng khơng gian thời gian xác định chúng có mối quan hệ mật thiết, găn bó với 68 Vì lồi ưu đóng vai trị quan trọng quần xã? a có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh b có sinh khối nhỏ hoạt động mạnh c có số lượng cá thể hoạt động mạnh d có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có cạnh tranh mạnh 69 Diễn sinh thái a trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, từ lúc khởi đầu kết thúc b trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi mơi trường c q trình biến đổi quần xã tương ứng với biến đổi môi trường (56)a xanh → chuột → mèo → diều hâu b xanh → chuột → cú → diều hâu c xanh → chuột → rắn → diều hâu d xanh → rắn → chim → diều hâu 71 Các loài quần xã có mối quan hệ mật thiết với nhau, a mối quan hệ hỗ trợ, có lồi hưởng lợi, cịn mối quan hệ đối kháng loài bị hại b mối quan hệ hỗ trợ, có lồi hưởng lợi, cịn mối quan hệ đối kháng, có lồi bị hại c mối quan hệ hỗ trợ, có hai lồi hưởng lợi, cịn mối quan hệ đối kháng, có lồi bị hại d mối quan hệ hỗ trợ, hai lồi hưởng lợi, cịn mối quan hệ đối kháng, có lồi bị hại 72 Quá trình diễn sinh thái rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nào? a Rừng lim nguyên sinh bị hết → bụi cỏ chiếm ưu → rừng thưa gỗ nhỏ → gỗ nhỏ bụi → trảng cỏ b Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → gỗ nhỏ bụi → rừng thưa gỗ nhỏ → bụi cỏ chiếm ưu → trảng cỏ c Rừng lim nguyên sinh bị hặt hết → rừng thưa gỗ nhỏ → gỗ nhỏ bụi → bụi cỏ chiếm ưu → trảng cỏ d Rừng lim nguyên sinh bị chết → rừng thưa gỗ nhỏ → bụi cỏ chiếm ưu → gỗ nhỏ bụi → trảng cỏ 73 Trên t,o có nhiều lồi chim sinh sống, có lồi sống cao, có lồi sống thấp, hình thành a quần thể khác b ổ sinh thái khác c quần xã khác d sinh cảnh khác 74 Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới a cấu trúc tuổi quần thể b kiểu phân bố cá thể quần thể c khả sinh sản mức độ tử vong cá thể quần thể d mối quan hệ cá thể quần thể 75 Khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian gọi a môi trường b giới hạn sinh thái c ổ sinh thái d sinh cảnh 76 Hình thúc phân bố cá thể đồng uần thể có ý nghĩa sinh thái a cá thể hỗ trợ chống lại điều kện bất lợi môi trường b cá thể tận dụng nguồn sống từ môi trường, c giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể d cà a, b, c 77 Kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, quần thể rơi vào trang thái suy giảm dẫn tới diệt vong Nguyên nhân a số lượng cá thể quần thể ít, quần thể khơng có khả chống chọi với nghững thay đổi môi trường b khả sinh sản suy giảm hội gặp cá thể đực c số lượng cá thể nên giao phối gần thường xảy ra, đe doạ tồn quần thể d câu 78 Trong bể nuôi, hai loài cá bắt động vật làm thức ăn Một lồi ưa sống nơi khống đảng, cịn lồi thích sống dựa dẫm vào vật thể trơi nước Chúng cạnh tranh gay gắt với thức ăn Người ta cho vào bể rong để (57)a nhận biết đồng loại b doạ nạt kẻ thù c khoe mẽ với mùa sinh sản d báo hiệu 80 Một quần thể có cấu trúc nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản, sau sinh sản bị diệt vong nhóm tuổi a sinh sản trứơc sinh sản c trứơc sinh sản sinh sản d sinh sản sau sinh sản 81 Trong mùa sinh sản, tu hú thường hất trứng chim chủ để đẻ trứng vào Tú hú chim chủ có mối quan hệ a cạnh (về nơi đẻ) b hợp tác (tạm thời mùa sinh sản) c hội sinh d ức chế - cảm nhiễm 82 Quan hệ hội sinh gì? a Hai lồi sống với nhau, lồi có lợi, lồi khơng bị ảnh hưởng b Hai lồi sống với có lợi c Hai lồi sống với gây tượng ức chế phát triển lẫn d hai loài sống với gây ảnh hưởng cho loài khác 83 Quan hệ chim sáo trâu rừng: sáo thường đâu lưng trâu, bắt chấy rận để ăn Đó mối quan hệ a cộng sinh b hợp tác c kí sinh- vật chủ d cạnh tranh 84 Giun sán sống ruột người mối quan hệ a cộng sinh b hợp tác c kí sinh - vật chủ chủ d cạnh tranh 85 Trong quần xã sinh vật, lồi sống bình thường vơ tình gây hại cho cho lồi khác, mối quan hệ a sinh vật ăn sinh vật khác b hợp tác c kí sinh d ức chế cảm nhiễm 86 Quần xã sinh vật tương đối ổn định gọi a quần xã trung gian b quần xã khởi đầu c quần xã đỉnh cực d quần xã thứ sinh CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1 Ý kiến không đúng cho lượng chuyển rừ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề chuỗi thức ăn hệ sinh thái bị trung bình tới 90% a phần không sinh vật sử dụng b phần sinh vật thải dạng trao đổi chất, chất tiết c phần bị tiêu hao dạng hô hấp sinh vật d phần lớn lượng xạ vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường 2 Yếu tố có khuynh hướng yếu tố quan trọng điều khiển suất sơ cấp đại dương a nhiệt độ b ôxi hoà tan c chất dinh dưỡng d xạ mặt trời Sự giàu dinh dưỡng hồ thường làm giảm hàm lượng ôxi tới mức nguy hiểm Nguyên nhân chủ yếu khử ôxi tới mức tiêu dùng a ôxi quần thể cá, tôm b ôxi quần thể thực vật c chất dinh dưỡng d ơxi hố chất mùn bã 4 Điều không khác chu trình dinh dưỡng hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo a lưới thức ăn phức tạp b tháp sinh thái có hình đáy rộng c tháp sinh thái có hình đáy hẹp d thức ăn cho sinh vật cung cấp bên hệ sinh thái Hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo (58)c thành phần cấu trúc, chu trình dinh dưỡng d chu trình dinh dưỡng, chuyển hố lượng Chu trình cacbon sinh a liên quan tới yếu tố vô sinh hệ sinh thái b gắn liền với toàn vật chất hệ sinh thái c trình tái sinh phần vật chất hệ sinh thái d trình tái sinh phần lượng hệ sinh thái Lưới thức ăn a gồm nhiều chuỗi thức ăn b gồm nhiều lồi sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với c gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắc xích chung d gồm nhiều lồi sinh vật có sinh vật sản xuất , sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải Chuỗi thức ăn biểu thị mối quan hệ a sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải b dinh dưỡng c động vật ăn thịt mồi d thực vật với động vật 9 Chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước thường dài hệ sinh thái cạn a hệ sinh thái nước có độ đa dạng cao b môi trường nước không bị ánh nắng mặt trời đốt nóng c mơi trường nước có nhiệt độ ổn định d mơi trường nước giàu chất dinh dưỡng môi trường cạn 10 Trong hệ sinh thái, sinh khối thực vật chuỗi nhau, số chuỗi thức ăn sau, chuỗi thức ăn cung cấp lượng cao cho người a thực vật thỏ người b thực vật người c thực vật động vật phù du cá người d thực vật cá vịt người 11 Trong hệ sinh thái, lưới thức ăn thể mối quan hệ a động vật ăn thịt mồi b sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải c thực vật với động vật d dinh dưỡng chuyển hoá lượng 12 Trong chuỗi thức ăn: Cỏ cá vịt người lồi động vật xem a sinh vật tiêu thụ b sinh vật dị dưỡng c sinh vật phân huỷ d bậc dinh dưỡng 13 Năng lượng qua bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn a sử dụng lặp lại nhiều lần b sử dụng lần dạng nhiệt c sử dụng số lần tương ứng với số loài chuỗi thức ăn d sử dụng tối thiểu lần 14 Nguyên nhân định phân bố sinh khối bậc dinh dưỡng hệ sinh thái theo dạng hình tháp a sinh vật thuộc mắc xích phía trước thức ăn sinh vật thuộc mắc xích phía sau nên số lượng phải lớn b sinh vật thuộc mắt xích xa vị trí sinh vật sản xuất có sinh khối trung bình nhỏ c sinh vật thuộc mắc xích phía sau phải sử dụng sinh vật thuộc mắc xích phía trước làm thức ăn, nên sinh khối sinh vật dùng làm thức ăn phải lớn nhiều lần (59)15 Tháp sinh thái số lượng có dạng lộn ngược (đáy hẹp) đặc trưng cho mối quan hệ a vật chủ - vật kí sinh b mồi - vật ăn thịt c cỏ - động vật ăn cỏ d tảo đơn bào, giáp xác, cá trích 16 Hệ sinh thái bền vững a chênh lệch sinh khối bậc dinh dưỡng lớn b chênh lệch sinh khối bậc dinh dưỡng tương đối lớn c nguồn dinh dưỡng bậc chênh lệch d nguồn dinh dưỡng bậc chênh lệch tương đối 17 Hệ sinh thái bền vững a chênh lệch sinh khối bậc dinh dưỡng lớn b chênh lệch sinh khối bậc dinh dưỡng tương đối lớn c nguồn dinh dưỡng bậc chênh lệch d nguồn dinh dưỡng bậc chênh lệch tương đối 18 Thành phần cấu trúc hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh th nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên có a thành phần lồi phong phú, số lượng cá thể nhiều b kích thước cá thể đa dạng, cá thể có tuổi khác c có đủ sinh vât sản xuất, sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải, phân bố không gian nhiều tầng d a, b, c 18 Hệ sinh thái a hệ mở b khép kín c tự điều chỉnh d a b 19 Hệ sinh thái sau lớn nhất? a Giọt nước ao b Ao c Hồ d Đại dương 20 Thành phần cấu trúc hệ sinh thái a thành phần vô sinh b thành phần hữu sinh c động vật thực vật d a b 22 Sinh vật gọi sinh vật sản xuất? a Con chuột b Vi khuẩn c Trùng giày d Cây lúa 24 Câu sau không đúng? a Hệ sinh thái cấu trúc hoàn chỉnh tự nhiên, hệ thống mở tự điều chỉnh b Hệ sinh thái thống quần xã sinh vật với mơi trường mà tồn c Các hệ sinh thái nhân tạo có nguồn gốc tự nhiên d Các hệ sinh thái nhân tạo người tạo phục vụ cho mục đích người 25 Trong chuỗi thức ăn nhóm sinh vật có sinh khối lớn nhất? a Động vật ăn thực vật b Thực vật c Động vật ăn động vật d Sinh vật phân giải 26 Câu sau sai? a Trong lưới thức ăn, loài sinh vật tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn b Trong chuỗi thức ăn mở đầu thực vật sinh vật sản xuất có sinh khối lớn c Quần xã sinh vật có độ đa dạng cao lưới thức ăn quần xã phức tạp d Các quần xã trưởng thành có lưới thức ăn đơn giản so với quần xã trẻ hay suy thối 27 Giả sử có sinh vật: cỏ, rắn, châu chấu, vi khuẩn gà Theo mối quan hệ dinh dưỡng trật tự sau để tạo thành chuỗi thức ăn a Cỏ - châu chấu - rắn – gà - vi khuẩn b Cỏ - vi khuẩn - châu chấu - gà - rắn c Cỏ - châu chấu - gà - rắn - vi khuẩn d Cỏ - rắn - gà - châu chấu - vi khuẩn 28 Tháp sinh thái ln có dạng chuẩn? a Tháp số lượng b Tháp sinh khối c.Tháp lượng d Tất 29 Hệ sinh thái sau cần phải bổ sung thêm nguồn vật chất để nâng cao hiệu sử dụng? a Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới b Hệ sinh thái biển (60)30 Câu sau đúng? a Mọi tháp sinh thái tự nhiên ln ln có dạng chuẩn b Mỗi lồi sinh vật tham gia chỗi thức ăn c Lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn khơng có mắc xích chung d Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn quần xã phức tạp 31 Chu trình sinh địa hố a chu trình trao đổi vật chất tự nhiên b trao đổi vật chất nội quần xã c trao đổi vật chất loài sinh vật thông qua chuỗi lưới thức ăn d trao đổi vật chất sinh vật tiêu thụ sinh vật sản xuất 32 Trong chu trình cacbon, CO2 tự nhiên từ mơi trường ngồi vào thể sinh vật nhờ trình nào? a Hô hấp sinh vật b Quang hợp xanh c Phân giải chất hữu d Khuếch tán 33 CO2 từ thể sinh vật trả lại mơi trường thơng qua q trình nào? a Quang hợp b Hô hấp c Phân giải xác động vật, thực vật d b c 34 Trong trình quang hợp, xanh hấp thụ CO2 tạo chất hữu sau đây? a Cacbohidrat b Prôtêin c Lipit d Vitamin 35 Thực vật trao đổi nước với môi trường thông qua đường nào? a Lấy nước từ môi trừơng qua hệ rễ b Thốt nước mơi trường qua c a,b d a, b sai 36 Thực vật hấp thụ nitơ dạng nào? a N2 b NH4+ c NO3- d NH4+ NO 3-37 Sinh tồn phát triển nhờ nguồn lượng nào? a Năng lượng gió b Năng lượng thuỷ triều c Năng lượng từ than đá, dầu mỏ, khí đốt d Năng lượng mặt trời 38 Sản lượng sinh vật sơ cấp nhóm sinh vật tạo ra? a Sinh vật tiêu thụ bậc b Sinh vật tiêu thụ bậc c Sinh vật phân giải d Sinh vật sản xuất 39 Sản lượng sinh vật sơ cấp nhóm sinh vật tạo ra? a Các lồi sinh vật dị dưỡng b Sinh vật tiêu thụ bậc c Sinh vật phân giải d Sinh vật sản xuất 40 So với bậc dinh dưỡng khác, tổng lượng bậc dinh dưỡng cao chuỗi thức ăn a lớn b nhỏ c trung bình d lớn 41 Đất, nước, sinh vật thuộc dạng tài nguyên a tái sinh b không tái sinh c vĩnh cữu d không thuộc loại 42 Quan hệ dinh dưỡng loài quần xã cho biết a phụ thuộc thức ăn động vật vào thực vật b sinh khối bậc dinh dưỡng quần xã c mức độ gần gũi lồi quần xã d dịng lượng quần xã 43 Quan sát tháp sinh khối biết thơng tin sau đây? a Các loài chuỗi lưới thức ăn (61)44 Kiểu hệ sinh thái sau có đặc điểm: lượng mặt trời lượng đầu vào chủ yếu, cung cấp thêm phần vật chất có số lượng lồi hạn chế? a Hệ sinh thái biển b Hệ sinh thái thành phố c Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới d Hệ sinh thái nông nghiệp 45 Độ đa dạng quần xã phụ thuộc vào a số lượng loài quần xã b loài ưu quần xã c loài đặc trưng quần xã d phân bố cá thể không gian quần xã 46 Các lồi quần xã có mối quan hệ sau đây? a Quan hệ hỗ trợ b Quan hệ đối kháng c Quan hệ hỗ trợ đối kháng D Khơng có quan hệ 47 Quan hệ thường xuyên chặc chẽ loài hay nhiều loài Tất loài tham gia có lợi Đó mối quan hệ sau đây? a Cộng sinh b Hợp tác c Hội sinh d Cạnh tranh 48 Mối quan hệ nấm, vi khuẩn tảo đơn bào địa y mối quan hệ a cộng sinh b hợp tác c kí sinh - vật chủ d cạnh tranh 49 Giun, sán kí sinh ruột người mối quan hệ a cộng sinh b hợp tác c kí sinh - vật chủ d cạnh tranh 50 Hiện tượng khống chế sinh học có tác dụng a thiết lập trạng thái cân sinh học tự nhiên b làm cân sinh học tự nhiên c làm tăng độ đa dạng quần xã d làm giảm độ đa dạng quần xã 51 Câu sau sai? a Bất kì loại diễn sinh thái trãi qua khoảng thời gian tạo nên dãy diễn thay quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường b Quần xã đỉnh cực quần xã tương đối ổn định theo thời gian c Hoạt động người nguyên nhân làm cân sinh thái, nhiều dẫn tới làm suy thoái quần xã sinh vật d Trong diễn nguyên sinh, quần xã tiên phong quần xã có độ đa dạng cao 52 Quần xã sinh vật tương đối ổn định gọi a quần xã trung gian b quần xã khởi đầu c quần xã đỉnh cực d quần xã thứ sinh 53 Hệ sinh thái bao gồm a quần xã sinh vật sinh cảnh b có tác động nhân tố vơ sinh lên lồi a lồi quần tụ với không gian xác định d sinh vật luôn tác động lẫn 54 Các hệ sinh thái cạn có tính đa dạng sinh học phong phú nhất? a hệ sinh thái thảo nguyên b hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng c hệ sinh thái hoang mạc d hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng rộng rụng theo mùa vùng ôn đới, rừng kim) 55 Chu trình sinh địa hố có vai trị a trì cân lượng sinh b trì cân quần xã c trì cân vật chất sinh d trì cân vật chất lượng sinh 56 Tháp lượng xây dựng dựa (62)bậc dinh dưỡng b số lượng tích luỹ đơn vị thời gian, bậc dinh dưỡng c số lượng tích luỹ đơn vị diện tích đơn vị thời gian, bậc dinh dưỡng d số lượng tích luỹ đơn vị diện tích hay thể tích, đơn vị thời gian, bậc dinh dưỡng 57 Lưới thức ăn a tập hợp chuỗi thức ăn, có lồi sử dung nhiều dạng thức ăn loài làm thức ăn cho nhiều loài trở thành điểm nối chuỗi thức ăn với b tập hợp chuỗi thức ăn, có số lồi sử dụng nhiều dạng thức ăn có lồi làm thức ăn cho nhiều loài trở thành điểm nối chuỗi thức ăn với c tập hợp chuỗi thức ăn, có số lồi sử dụng nhiều dạng thức ăn loài làm thức ăn cho nhiều loài trở thành điểm nối chuỗi thức ăn với d tập hợp chi thức ăn, có lồi sử dung nhiều dạng thức ăn loài làm thức ăn cho nhiều loài trở thành điểm nối chuỗi thức ăn với 58 Tại hệ sinh thái hệ thống sinh học hoàn chỉnh tương đối ổn định? a sinh vật quần xã cạnh tranh với đồng thời tác động với thành phần vô sinh sinh cảnh b sinh vật quần xã ln tác động lẫn c sinh vật quần xã tác động với thành phần vơ sinh sinh cảnh d sinh vật quần xã tác động lẫn đồng thời tác động lên thành phần vô sinh sinh cảnh 59 Hiệu suất sinh thái a tỷ lệ phần trăm chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ bậc hệ sinh thái b tỷ lệ phần trăm chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng cuối hệ sinh thái c tỷ lệ phần trăm chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng hệ sinh thái d Tổng tỷ lệ phần trăm chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng HST 60 Về nguồn gốc hệ sinh thái phân thành kiểu a hệ sinh thái cạn nước b hệ sinh thái lục địa đại dương c hệ sinh thái rừng biển d hệ sinh thái tự nhiên nhân tạo 61 Ở bậc dinh dường phần lớn lượng bị tiêu hao a hô hấp, tạo nhiệt thể sinh vật b chất thải c phận rơi rụng thực vật d phận rơi rụng động vật 62 Nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính Trái đất a đốt nhiều nhiên liệu hoá thạch thu hẹp diện tích rừng b thảm thực vật có xu hướng giảm dần quang hợp tăng dần hơ hấp có thay đổi khí hậu c động vật phát triển nhiều nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp d bùng nổ dân số nên làm tăng lượng khí CO2 qua hơ hấp 63 Trong khu rừng có nhiều lớn nhỏ khác nhau, lớn có vai trị quant rọng bảo vệ nhỏ động vật sống rừng, động vật rừng ăn thực vật ăn thịt loài động vật khác Các sinh vật rừng phụ thuộc lẫn tác động đến môi trường sống chúng tạo thành a lưới thức ăn b quần xã c hệ sinh thái d chuỗi thức ăn 64 Cho chuỗi thức ăn sau: Tảo lục đơn bào Tơm Cá rơ Chim bói cá Chuỗi thức ăn mở đầu (63)c sinh vật phân giải chất hữu d sinh vật hoá tự dưỡng 65 Thành phần hữu sinh hệ sinh thái bao gồm a sv sản xuất, sv tiêu thụ b sv tiêu thụ cấp 1, sv tiêu thụ cấp 2, sv phân gải c sv sản xuất, sinh vật phân giải d sv sản xuất, sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải 66 Cho lưới thức ăn hệ sinh thái rừng sau: Cây dẻ sóc diều hâu vi khuẩn nấm Cây thông  xén tóc Chim gõ kiến Trăn Thằn lằn 66.1: Sinh vật tiêu thụ bậc lưới thức ăn a sóc b xén tóc c sóc, thằn lằn d sóc, xén tóc 66.2: Sinh vật tiêu thụ bậc lưới thức ăn a thằn lằn b chim gõ kiến c diều hâu, chim gõ kiến d thằn lằn, chim gõ kiến 66.3: Sinh vật tiêu thụ bậc cao lưới thức ăn a trăn b diều hâu c vi khuẩn, nấm d trăn, diều hâu 66.4: Sinh vật phân giải lưới thức ăn a nấm b vi khuẩn c a b d đáp án khác 67 Trong hệ sinh thái, chuỗi thức ăn số chuỗi thức ăn sau cung c61p lượng cao cho người ( sinh khối thực vật chuỗi nhau) a thực vật người b thực vật người c thực vật động vật phù du người d thực vật chim người 68 Mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng hình thành chuỗi thức ăn lưới thức ăn hệ sinh thái
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ