Đề cương ôn tập Học kỳ II môn Lịch sử 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:53

Đối với mỗi cuộc cách mạng học sinh cần phải trình bày được: - Những tiền đề dẫn đến bùng nổ các cuộc cách mạng.. - Sơ lược diễn biến.[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 10 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017 PHẦN A: DÀNH CHO HỌC SINH BAN CƠ BẢN 1 Tình hình văn hố kỉ XVI – XVIII 2 Các kháng chiến chống ngoại xâm cuối kỉ XVIII 3 Tình hình tơn giáo, giáo dục, văn học, lịch sử, kiến trúc – nghệ thuật triều Nguyễn (nửa đầu kỉ XIX ) 4 Cách mạng tư sản Anh 5 Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ CMTS Pháp cuối kỉ XVIII Đối với cách mạng học sinh cần phải trình bày được: - Những tiền đề dẫn đến bùng nổ cách mạng - Sơ lược diễn biến - Đánh giá tính chất – ý nghĩa cách mạng - So sánh cách mạng tư sản với theo tiêu chí: Thời gian, nguyên nhân, hình thức, nhiệm vụ, lãnh đạo, động lực, kết quả, ý nghĩa PHẦN B: DÀNH CHO HỌC SINH BAN NÂNG CAO 1 Đại Việt kỉ X – XV: q trình hồn thiện máy nhà nước Đại Việt kỉ XVI – XVIII, phát triển kinh tế - văn hóa 3 Các kháng chiến chống ngoại xâm từ kỉ X đến cuối kỉ XVIII Tình hình trị, kinh tế, văn hóa triều Nguyễn 5 Các cách mạng tư sản (CMTS Anh, Pháp, Mỹ) (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Học kỳ II môn Lịch sử 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi), Đề cương ôn tập Học kỳ II môn Lịch sử 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)