10 đề thi thử thpt quốc gia môn lý năm 2019 và đáp án

16 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:50

Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0.. Một thanh nhôm d[r] (1)HOCMAI.VN THẦY TRẦN ĐỨC (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 – ĐỀ SỐ 9 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: MA TRẬN ĐỀ THI Chủ đề Cấp độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 1 Dao động cơ Câu 1, 2, 11 Câu 11, 21, 22 Câu 21, 35, 36 6 2 Sóng học Câu 3, 4, 12 Câu 13 Câu 22, 23 5 3 Điện xoay chiều Câu Câu 24, 25, 26 Câu 37, 38 7 4 Dao động sóng điện từ Câu Câu 14 Câu 32 2 5 Sóng ánh sáng Câu Câu 16 Câu 31 Câu 39 4 6 Lượng tử ánh sáng Câu 17, 18 Câu 27, 28, 29 4 7 Hạt nhân nguyên tử Câu 10 Câu 15, 19 Câu 30 Câu 40 5 8 Điện học Câu Câu 20 3 9 Từ học Câu Câu 13 Câu 33 3 10 Quang học Câu 34 1 Tổng 12 8 16 4 40 Nhận biết Câu Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C môi trường vật dao động D pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu Trong dao động điều hồ vật tập hợp ba đại lượng sau không thay đổi theo thời gian? A động năng; tần số; lực B biên độ; tần số; lượng toàn phần C biên độ; tần số; gia tốc D lực; vận tốc; lượng toàn phần Câu Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 (2)C dao động với biên độ cực đại D không dao động Câu Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A sóng lan truyền chân khơng B sóng lan truyền chất rắn C sóng lan truyền chất khí D sóng lan truyền chất lỏng Câu Đặt hiệu điện u = U0cosωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở mạch khơng đổi Khi có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu nào sau sai? A Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn B Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R C Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch. D Cảm kháng dung kháng đoạn mạch Câu Biểu thức liên hệ I0 U0 mạch dao động LC A U0 I0 LC B 0 C I U LC 0 C U I LD I0 U0 LC . Câu Hiện tượng đoản mạch xảy A Sử dụng dây dẫn ngắn để mắc mạch điện B Dùng pin hay ácquy mắc thành mạch kín C Nối hai cực nguồn điện dây dẫn có điện trở nhỏ D Khơng mắc cầu chì cho mạch điện Câu Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen C tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại D ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen Câu Tại điểm có kí hiệu khơng đúng với chiều từ trường tạo dịng điện I khơng đổi qua vịng dây trịn hình vẽ A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 10 Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ A các prôtôn B các nuclôn C các nơtrôn D các electrôn (3)A 10  s B 5  s C 20  s D 4  s Câu 12 Một sợi dây dài m, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng Bước sóng của dao động A 2 m B 1 m C 0,25 m D 0,5 m Thông hiểu Câu 13 Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Rôto quay với tốc độ 300 vịng/phút Suất điện động máy sinh có tần số A 50 Hz B 5 Hz C 30 Hz D 3000 Hz Câu 14 Thí nghiệm giao thoa Yâng a = mm; D = 1,2 m Người ta quan sát vân sáng mà khoảng cách hai vân sáng ngồi 2,4 mm Bước sóng ánh sáng A 0,67 μm B 0,77 μm C 0,62 μm D 0,67 mm Câu 15 Trong điện trường có cường độ điện trường E = 6.103 V/m, người ta dời điện tích q = 5.10– 9 C từ M đến N, với MN = 20 cm MN hợp với E góc α = 60o Cơng lực điện trường trong dịch chuyển A – 3.10 – 6 J B – 6.10 – 6J C 3.10 – 6 J D A = 6.10 – 6J Câu 16 Năng lượng photon tia Rơnghen có bước sóng 5.10–11 m A 3,975.10–15J B 4,97.10–15J C 42.10–15J D 45,67.10–15J Câu 17 Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C năng lượng liên kết riêng hai hạt nhân D năng lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 18 Các tia không bị lệch điện trường từ trường A tia α tia β B tia γ tia β C tia γ tia X D tia α , tia γ tia X Câu 19 Tại hai điểm A B có hai điện tích qA , qB Tại điểm M, electron thả không vận tốc đầu di chuyển xa điện tích.Tình sau không thể xảy ra? A qA < , qB > B qA > , qB > C qA > , qB < D .qAqB . Câu 20 Khi cho nam châm chuyển động qua mạch kín, mạch xuất dịng điện cảm ứng. Điện dịng điện chuyển hóa từ A hóa B C quang D nhiệt Vận dụng (4)vị trí biên A 0,08 B 1 C 12,5 D 0 Câu 22 Một nguồn âm O có cơng suất P0 = 0,6 W phát sóng âm dạng hình cầu Cường độ âm điểm A cách nguồn m A 5,31.10–3 W/m2 B 2,54.10–4 W/m2 C 0,2 W/m2 D 6,25.10–3 W/m2 Câu 23 Một sóng lan truyền sợi dây từ C đến B với chu kì T = s, biên độ không đổi Ở thời điểm t0, ly độ phần tử B C tương ứng – 20 mm + 20 mm, phần tử trung điểm D của BC vị trí cân Ở thời điểm t1, li độ phần tử B C +8 mm Tại thời điểm t2 = t1 + 0,4 s tốc độ dao động phần tử D có giá trị gần với giá trị sau A 64,36 mm/s B 67,67 mm/s C 58,61 mm/s D 33,84 mm/s Câu 24 Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R biến trở) u = Uocosωt Khi R = 100 Ω, thì cơng suất mạch đạt cực đại Pmax = 100 W Giá trị R sau cho công suất mạch 80 W? A 70 Ω B 60 Ω C 50 Ω D 80 Ω Câu 25 Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng UL hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cosφ đoạn mạch theo giá trị của độ tự cảm L Giá trị U0 gần với giá trị sau ? A 240 V B 165 V C 220 V D 185 V Câu 26 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần tụ điện có điện dung C thay đổi Ban đầu, C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 40 V Tăng dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến khi tổng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60 V Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị gần với giá trị sau đây? A 10 V B 12 V C 30,7 V D 11 V Câu 27 Một ống Rơn – ghen hoạt động điện áp U = 50000 V Khi cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen I = mA Giả thiết 1% lượng chùm electron chuyển hóa thành lượng của tia X lượng trung bình tia X sinh 57% lượng tia có bước sóng ngắn nhất Biết electron phát khỏi catot với vận tốc Tính số photon tia X phát giây? (5)A 0,43 μm B 0,25 μm C 0,30 μm D 0,28 μm Câu 29 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Lấy r0 = 5,3.10–11 m; me = 9,1.10–31 kg; k = 9.109 Nm2/C2 e1,6.1019C Khi chuyển động quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron được trong thời gian 10–8 s A 12,6 mm B 72,9 mm C 1,26 mm D 7,29 mm Câu 30 Tàu ngầm hạt nhân loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng lượng phản ứng hạt nhân Nguyên liệu thường dùng U235 Mỗi phân hạch hạt nhân U235 tỏa lượng trung bình là 200 MeV. Hiệu suất lị phản ứng 25% Nếu cơng suất lị 400 MW khối lượng U235 cần dùng một ngày xấp xỉ A 1,75 kg B 2,59 kg C 1,69 kg D 2,67 kg Câu 31 Trong thí nghiệm Y–âng giao thoa ánh sáng: Khoảng cách hai khe a; khoảng cách từ hai khe đến D Khi chiếu vào hai khe ánh sáng có bước sóng 10,5m khoảng vân đo được trên i1 Khi chiếu vào hai khe ánh sáng có bước sóng 2 0,75m, đồng thời đưa lại gần hai khe đoạn 50 cm khoảng vân đo i1 D có giá trị A 1,5 m B 1 m C 2 m D 2,5 m Câu 32 Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M khơng gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại E0 B0 Thời điểm t = t0, cường độ điện trường M có độ lớn 0,5E0 Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ M có độ lớn A 0 2 2 B B 0 2 4 B C 0 3 4 B D 0 3 2 B Câu 33 Một nhôm dài 1,6 m, khối lượng 0,2 kg chuyển động từ trường tiếp xúc với hai ray đặt nằm ngang hình vẽ bên. Từ trường có phương vng góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ngồi mặt phẳng hình vẽ Hệ số ma sát nhôm MN hai ray μ = 0,4, cảm ứng từ B = 0,05 T Biết nhôm chuyển động Coi nhôm chuyển động điện trở mạch điện không đổi Lấy g = 10 m/s2 coi vận tốc nhôm không đáng kể Hỏi thanh nhơm chuyển động phía nào, tính cường độ dịng điện nhơm? A Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = 10 A B Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = 10 A C Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = A D Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = A Câu 34 Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 24 cm Đây thấu kính (6)C hội tụ có tiêu cự 16 3 cm D phân kì có tiêu cự 16 3 cm Câu 35 Cho hai chất điểm dao động điều hòa tần số, đồ thị li độ theo thời gian hai chất điểm như hình vẽ Tỉ số gia tốc chất điểm chất điểm thời điểm t = 1,6 s A 1,72 B 1,44 C 1,96 D 1,22 Câu 36 Hai chất điểm thực dao động điều hòa tần số hai đường thẳng song song (coi như trùng nhau) có gốc tọa độ nằm đường vng góc chung qua O Gọi x1 (cm) li độ vật và v2 (cm/s) vận tốc vật thời điểm chúng liên hệ với theo hệ thức: 2 1 3 4 80 C x v Z   . Biết khoảng thời gian hai lần gặp liên tiếp hai vật 1 2 s Lấy π2 = 10 Tại thời điểm gia tốc vật 40 cm/s2 gia tốc vật A 40 cm/s2 B 40 2 cm/s2 C 40 2 cm/s2 D 40 cm/s2 Vận dụng cao Câu 37 Trong trình truyền tải điện xa cần tăng điện áp nguồn lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây 100 lần Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận không đổi, điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i Biết ban đầu độ giảm điện đường dây 15% điện áp tải tiêu thụ A 8,7 B 9,7 C 7,9 D 10,5 Câu 38 Đặt điện áp u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm thay đổi Khi L = L0 L = 3L0 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện UC. Khi L = 2L0 L = 6L0 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL Tỉ số L C U U A 2 3 B 3 2 C 1 2 D Câu 39 Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên quan sát, điểm M có xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 λ2 Hiệu lượng hai photon tương ứng với hai xạ A 1,5 MeV B 1,0 MeV C 0,85 MeV D 3,4 MeV Câu 40 Cho phản ứng hạt nhân 10n63 Li13 H  Hạt nhân đứng yên, nơtron có động Kn = 2,4 (7)phản ứng tỏa hay thu lượng bao nhiêu? A Tỏa 1,87 MeV B Thu 1,87 MeV C Tỏa 1,66 MeV D Thu 1,66 MeV. BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 9 01 D 02 B 03 C 04 A 05 C 06 B 07 C 08 B 09 C 10 B 11 A 12 A 13 A 14 A 15 C 16 A 17 A 18 C 19 B 20 B 21 A 22 A 23 A 24 C 25 B 26 C 27 D 28 A 29 D 30 C 31 A 32 D 33 A 34 C 35 D 36 D 37 A 38 B 39 C 40 B Nhóm câu hỏi: Nhận biết Câu 1: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C môi trường vật dao động D pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Hướng dẫn: + Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật  Đáp án D Câu 2: Trong dao động điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không thay đổi theo thời gian? A động năng; tần số; lực B biên độ; tần số; lượng toàn phần C biên độ; tần số; gia tốc D lực; vận tốc; lượng toàn phần Hướng dẫn: + Trong dao động điều hịa biên độ, tần số lượng tồn phần không đổi theo thời gian  Đáp án B Câu 3: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A. dao động với biên độ nửa biên độ cực đại B. dao động với biên độ cực tiểu C. dao động với biên độ cực đại D. không dao động Hướng dẫn: + Các điểm mặt nước thuộc trung trực hai nguồn sóng dao động với biên độ cực đại  Đáp án C Câu 4: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A. sóng lan truyền chân khơng B. sóng lan truyền chất rắn C. sóng lan truyền chất khí D. sóng lan truyền chất lỏng Hướng dẫn: + Sóng khơng lan truyền chân khơng → A sai  Đáp án A Câu 5: Đặt hiệu điện u = U0cosωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở mạch khơng đổi Khi có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu sau sai? A Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn B Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R C Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D Cảm kháng dung kháng đoạn mạch Hướng dẫn: + Khi xảy cộng hưởng điện hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch hiệu điện hiệu dụng điện trở → C sai  Đáp án C Câu 6: Biểu thức liên hệ I0 U0 mạch dao động LC A.U0 I0 LC B. 0 C I U L  C. 0 C U I L  D.I0 U0 LC (8)+ Trong mạch LC, ta có: 2 0 1 LI CU 2 2 → 0 C I U L   Đáp án B Câu 7: Hiện tượng đoản mạch xảy : A. Sử dụng dây dẫn ngắn để mắc mạch điện B. Dùng pin hay ácquy mắc thành mạch kín C. Nối hai cực nguồn điện dây dẫn có điện trở nhỏ D. Khơng mắc cầu chì cho mạch điện Hướng dẫn: + Hiện tượng đoản mạch xảy nối hai cực nguồn điện điện trở nhỏ  Đáp án C Câu 8: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen C tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại D ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen Hướng dẫn : + Thứ tự giảm dần bước sóng: hồng ngoại, ánh sáng tím, tử ngoại Rơn – ghen  Đáp án B Câu 9: Tại điểm có kí hiệu khơng với chiều từ trường tạo dịng điện I khơng đổi qua vịng dây trịn hình vẽ A. điểm B. điểm C. điểm D. điểm Hướng dẫn: + Từ trường tạo dòng điện trịn có chiều xác định theo quy tắc nắm tay phải → vòng dây từ trường hướng thẳng đứng vào → (3) sai  Đáp án C Câu 10: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ A các prôtôn B các nuclôn C các nơtrôn D các electrôn Hướng dẫn: + Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ nucleon  Đáp án B Nhóm câu hỏi: Thơng hiểu Câu 11: Một vật dao động điều hoà qua vị trí mà động vận tốc gia tốc có độ lớn 10 cm/s 100 cm/s2 Chu kì biến thiên động là A π 10 s. B π 5 s. C π 20 s. D π s. Hướng dẫn : + Tại vị trí động vật thì: 2 2 v A 2 a A 2            → a 100 10 v 10     rad/s → T = 0,2π s + Động biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động vật Td = 0,1π s  Đáp án A Câu 12: Một sợi dây dài m, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng Bước sóng dao động A 2 m B 1 m C 0,25 m D 0,5 m Hướng dẫn: + Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng → có bó sóng dây → λ = 2l = m  Đáp án A Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút Suất điện động máy sinh có tần số A 50 Hz B 5 Hz C 30 Hz D 3000 Hz (9)+ Công thức liên hệ tần số, tốc độ quay roto số cặp cực máy phát điện xoay chiều pha: pn 10.300 f 50 60 60    Hz  Đáp án A Câu 14: Thí nghiệm giao thoa Yâng: a = mm; D = 1,2 m Người ta quan sát vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng 2,4 mm Bước sóng ánh sáng A 0,67 μm B 0,77 μm C 0,62 μm D 0,67 mm Hướng dẫn: + Bảy vân sáng ứng với khoảng vân 6i = 2,4 mm → i = 0,4 mm Bước sóng ánh sáng 3 ai 2.10 0,4.10 0,67 D 1,2       μm  Đáp án A Câu 15: Trong điện trường có cường độ điện trường E = 6.103 V/m, người ta dời điện tích q = 5.10 – C từ M đến N, với MN = 20 cm MN hợp với E góc = 60o Cơng lực điện trường dịch chuyển bằng: A – 3.10 – 6 J B. – 6.10 – 6J C. 3.10 – 6 J D A = 6.10 – 6J Hướng dẫn: + Công lực điện A FEcos  qEMN cos 3.106 J  Đáp án C Câu 16: Năng lượng photon tia Rơnghen có bước sóng 5.10-11 m là A 3,975.10-15J B 4,97.10-15J C 42.10-15J D 45,67.10-15J Hướng dẫn: + Năng lượng photon theo thuyết lượng tử ánh sáng 34 15 11 hc 6,625.10 3.10 3,975.10 5.10         J.  Đáp án A Câu 17: Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclơn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A. hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B. hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C. lượng liên kết riêng hai hạt nhân D. lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Hướng dẫn: + Hai hạt nhân có độ hụt khối → có lượng liên kết Hạt nhân X có số khối lớn hạt nhân Y → lượng liên kết X nhỏ Y → Hạt nhân Y bền vững hạt nhân X  Đáp án A Câu 18: Các tia không bị lệch điện trường từ trường A tia α tia β B tia γ tia β C tia γ tia X D tia α , tia γ tia X Hướng dẫn: + Tia γ tia X không mang điện nên không bị lệch điện trường  Đáp án C Câu 19: Tại hai điểm A B có hai điện tích qA , qB Tại điểm M, electron thả không vận tốc đầu di chuyển xa điện tích.Tình sau không thể xảy ra? A. qA < , qB > B. qA > , qB > C. qA > , qB < D. qA qB . Hướng dẫn: + Electron dịch chuyển xa hai điện tích qA, qB → tổng điện tích qA qB phải âm → B xảy  Đáp án B Câu 20: Khi cho nam châm chuyển động qua mạch kín, mạch xuất dòng điện cảm ứng Điện của dòng điện chuyển hóa từ A. hóa B. C. quang D. nhiệt Hướng dẫn: + Khi cho nam châm chuyển động qua mạch kín, mạch xuất dịng điện cảm ứng Điện dịng điện chuyển hóa từ (10)Nhóm câu hỏi: Vận dụng Câu 21: Một lắc đơn gồm vật nhỏ treo vào đầu sợi dây không dãn, đầu sợi dây được buộc cố định Bỏ qua ma sát lực cản không khí Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,08 rad thả nhẹ Tỉ số độ lớn gia tốc vật vị trí cân độ lớn gia tốc vị trí biên A 0,08 B 1 C 12,5 D 0 Hướng dẫn: + Gia tốc lắc tổng vecto gia tốc pháp tuyến gia tốc pháp tuyến (gia tốc hướng tâm): t n a a   a → a a2t a2n . Trong đó:   t n a gsin v a 2g cos cos l             → Tại vị trí cân a = an = 2g(1 – cosα0) → Tại vị trí biên a = at = gsinα0   2 0 0 0 2 1 2 cos 0,08 sin                       Đáp án A Câu 22: Một nguồn âm O có cơng suất P0 = 0,6 W phát sóng âm dạng hình cầu Cường độ âm điểm A cách nguồn m A 5,31.10-3 W/m2. B 2,54.10-4 W/m2. C 0,2 W/m2. D 6,25.10-3 W/m2. Hướng dẫn: + Cường độ âm A: 3 A P 0,6 I 5,31.10 4 r       W/m2.  Đáp án A Câu 23: Một sóng lan truyền sợi dây từ C đến B với chu kì T = s, biên độ không đổi Ở thời điểm t0, ly độ phần tử B C tương ứng – 20 mm + 20 mm, phần tử trung điểm D BC vị trí cân Ở thời điểm t1, li độ phần tử B C +8 mm Tại thời điểm t2 = t1 + 0,4 s tốc độ dao động phần tử D có giá trị gần với giá trị sau đây: A 64,36 mm/s B 67,67 mm/s C 58,61 mm/s D 33,84 mm/s Hướng dẫn: + Dựa vào hình vẽ ta có: 20 sin 2 A   8 cos 2 A   + Mặc khác 2 sin cos 2                 → A 20282 4 29mm. + Tại thời điểm t1 điểm D biên dương, thời điểm t2 ứng với góc quét 2 t 5     rad + Vậy li độ điểm D là: uD = Asinα = 6,6 mm Tốc độ dao động D: v A2 u2D 64,41mm/s. (11)Câu 24: Cho mạch điện AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ C nối tiếp với theo thứ tự có CR2 < 2L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức U U cos t U khơng đổi,  biến thiên Điều chỉnh giá trị  để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại Khi Cmax U U 4  Gọi M điểm nối L C Hệ số công suất đoạn mạch AM A B C D Hướng dẫn: + Điện áp cực đại tụ điện Cmax 2 U U U 4 n    → n  → L Z R 2n 3          . → Hệ số công suất đoạn mạch AM: AM 2 2 2 L 2 R 3 cos 7 R Z 2 1             .  Đáp án B Câu 25: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng UL hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cosφ đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U0 gần nhấtvới giá trị sau ? A 240 V B 165 V C 220 V D 185 V Hướng dẫn: + Khi xảy cực đại điện áp hiệu dụng cuộn cảm 2 C L C R Z Z Z   Ta chuẩn hóa C R Z n      → L 1 Z x x   + Hệ số công suất mạch tương ứng   2 L C R cos R Z Z     ↔ 1 0,8 1 n   → n  + Kết hợp với 2 C Lmax Z U U R         → Lmax Lmax 2 C U U U 120 Z 1 R                 V → U0 120 170 V.  Đáp án B Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện có điện dung C thay đổi Ban đầu, C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 40 V Tăng dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến tổng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60 V Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị gần nhất với giá trị sau đây? A. 10 V B. 12 V C. 30,7 V D. 11 V Hướng dẫn: + Khi C = C0 mạch xảy cộng hưởng R = ZL = ZC, U = UR = 40 V Mạch có C thay đổi, R = ZL → với giá trị C UR = UL + Ta có:   C L 2 2 R L C U U 60 U U U 40           ↔   C R 2 R R C U U 60 U U U 40           → 5U2R  240UR2000 0 (12) Đáp án C Ghi chú: + Điện áp hiệu dụng tụ điện:     C C 2 2 2 2 L C L L 2 C C UZ U U 1 R Z Z R Z 2Z 1 Z Z        → UCmax 2 2 L C C0 L L L R Z R Z Z Z Z Z      > ZL (giá trị dung kháng để mạch xảy cộng hưởng + Đồ thị UC theo ZC có dạng hình vẽ + Từ đồ thị ta thấy rằng, mạch xảy cộng hưởng ZC = ZL tăng ZC (giảm C) làm UC tăng ngược lại ta giảm ZC (tăng C) làm UC giảm Câu 27: Một ống Rơn – ghen hoạt động điện áp U = 50000 V Khi cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen I = mA Giả thiết 1% lượng chùm electron chuyển hóa thành lượng tia X lượng trung bình tia X sinh 57% lượng tia có bước sóng ngắn Biết electron phát khỏi catot với vận tơc Tính số photon tia X phát giây? A 3,125.1016 photon/s B 4,2.1014 photon/s C 4,2.1015 photon/s D 5,48.1014 photon/s Hướng dẫn: + Năng lượng tia X có bước sóng ngắn ứng với chuyển hóa hồn toàn động electron đập vào anot thành xạ tia X: hc qU     + Năng lượng trung bình tia X là: ε = 0,57qU + Gọi n số photon chùm tia X phát s, cơng suất chùm tia X là: PX = nε = 0,57nqU + Gọi ne số electron đến anot s, dịng điện ống xác định bởi: I = nee → e I n e  + Công suất chùm tia electron: Pe = neqU = UI → Theo giả thuyết toán: PX 0,01Pe 0,57nqU 0,01UI → 14 0,01I n 4,48.10 0,57q   photon/s  Đáp án D Câu 28: Kim loại làm catốt tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0 Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm λ2 = 0,5 μm vận tốc ban đầu cực đại electron bắn khỏi bề mặt catốt khác lần Giá trị λ0 A 0,585 μm B 0,545 μm C 0,595 μm D 0,515μm Hướng dẫn : + Áp dụng công thức Anhxtanh tương quang điện Vì λ1 < λ2 → Ed1 = 2Ed2 d2 1 d2 2 hc hc 2E hc hc E                → 1 o 1 3 3.0, 4.0,5 0,545 4.0, 0,5           μm  Đáp án B Câu 29: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Lấy r0 = 5,3.10-11 m; me = 9,1.10-31 kg; k = 9.109 Nm2/C2 và 19 e 1,6.10  C Khi chuyển động quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron thời gian 10-8 s là A. 12,6 mm B. 72,9 mm C. 1,26 mm D. 7,29 mm Hướng dẫn: + Khi chuyển động quỹ đạo dừng lực tĩnh điện đóng vai trị lực hướng tâm F = maht ↔ 2 n n q k m r r   → n3 k q mr   , quỹ đạo M ứng với n = →   9 19 15 3 31 11 9.10 1,6.10 1,53.10 0,91.10 5,3.10       (13)+ Chu vi quỹ đạo M s r M  2 5,3.102 113.109m. + Ta để ý khoảng thời gian  t 108s gần 2439024,39T → S = 2439024,39T.3.10-9 = 7,3 mm.  Đáp án D Câu 30: Tàu ngầm hạt nhân loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng lượng phản ứng hạt nhân Nguyên liệu thường dùng U235 Mỗi phân hạch hạt nhân U235 tỏa lượng trung bình 200 MeV Hiệu suất lị phản ứng 25% Nếu cơng suất lị 400 MW khối lượng U235 cần dùng ngày xấp xỉ A. 1,75 kg B. 2,59 kg C. 1,69 kg D. 2,67 kg Hướng dẫn: + Năng lượng mà tàu cần dùng ngày: E = Pt = 3456.1013 J. → Với hiệu suất 0,25 lượng thực tế phản ứng phân hạch cung cấp 14 E E 100 1,3824.10 25   J + Số hạt nhân Urani phân hạch 14 24 6 19 E 1,3824.10 n 4,32.10 E 200.10 1,6.10     . → Khối lượng Urani cần dùng A n m A A 1,69 N    kg  Đáp án C Câu 31: Thực thí nghiệm Yâng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Khoảng cách hai khe hẹp mm Trên quan sát, điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc Giữ cố định điều kiện khác, di chuyển dần quan sát dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe xa vân giao thoa M chuyển thành vân tối lần thứ hai khoảng dịch 0,6 m Bước sóng λ A. 0,6 μm B. 0,5 μm C. 0,4 μm D. 0,7 μm Hướng dẫn: + Khi chưa dịch chuyển mà, ta có M D x a   + Khi dịch chuyển xa D tăng, dẫn đến i tăng, vị trí M số thứ tự vân giảm Kết hợp với giả thuyết M chuyển thành vân tối lần thứ hai, ta có   M D D x 3,5 a     → Từ hai kết ta có: 3,5(D + 0,6) = 5D → D = 1,4 m → Bước sóng sóng ánh sáng 3 M x a 4,2.10 1.10 0,6 5D 5.1,4       μm  Đáp án A Câu 32: Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M khơng gian, cường độ điện trường cảm ứng từ M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại E0 B0 Thời điểm t = t0, cường độ điện trường M có độ lớn 0,5E0 Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ M có độ lớn A. 0 2B 2 B. 0 2B 4 C. 0 3B 4 D. 0 3B Hướng dẫn: Trong trình lan truyền sóng điện từ cường độ điện trường cảm ứng từ pha + Vậy thời điểm t0 cảm ứng từ có giá trị 0 B + Ta để ý hai thời điểm vuông pha vậy, thời điểm t ta có B B 2   Đáp án D Câu 33: Một nhôm dài 1,6 m, khối lượng 0,2 kg chuyển động từ trường (14)thanh nhơm chuyển động phía nào,tính cường độ dịng điện nhơm? A Thanh nhơm chuyển động sang phải, I = 10 A B Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = 10 A C Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = A D Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = A Hướng dẫn: + Thanh nhôm chuyển động sang phải, lực ma sát cân với lực điện tác dụng lên hướng sang phải có dịng điện tổng hợp chạy từ M đến (dòng điện nguồn tượng cảm ứng gây ra) + Ta có F = Fms → IBl = μmg → mg 0,4.0,2.10 I 10 Bl 0,05.1,6     A  Đáp án A Câu 34: Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 24 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 12 cm B phân kì có tiêu cự 16 cm C hội tụ có tiêu cự 16 3 cm. D phân kì có tiêu cự 16 3 cm. Hướng dẫn: + Ảnh cao vật → thấu kính hội tụ → Trường hợp ảnh chiều Ta có d d 24 d 2d         → d d 16       cm. + Áp dụng cơng thức thấu kính 1 1 ddf ↔ 1 1 16 f → 16 f 3  cm  Đáp án C Nhóm câu hỏi: Vận dụng cao Câu 35: Cho hai chất điểm dao động điều hòa tần số, đồ thị li độ theo thời gian hai chất điểm hình vẽ Tỉ số gia tốc chất điểm chất điểm thời điểm t = 1,6 s A. 1,72 B 1,44 C 1,96 D 1,22 Hướng dẫn: + Biểu diễn vị trí tương ứng đường trịn Ta có: x T T ar cos 2 A x T ar cos 2 A                         → 0 1 x ar cos A x x 2ar cos 2ar cos A A                      → x0 = 3 cm → T = s + Phương trình dao động hai chất điểm: 1 2 2 x 6cos t 3 x cos t 3                           → 2 6cos t a 3 1,22 2 a 2 cos t                      Đáp án D Câu 36: Hai chất điểm thực dao động điều hòa tần số hai đường thẳng song song (coi trùng nhau) có gốc tọa độ nằm đường vng góc chung qua O Gọi x1 cm li độ vật v2 cm/s)là vận tốc vật thời điểm chúng liên hệ với theo thức: 2 1 x x (15)giữa hai lần gặp liên tiếp hai vật 2 s Lấy π2 = 10 Tại thời điểm gia tốc vật 40 cm/s2 gia tốc vật A. 40 cm/s2. B. 40 2 cm/s2. C. 40 2 cm/s2 D. 40 cm/s2. Hướng dẫn: + Ta để ý thời điểm v vng pha với x, từ phương trình 2 2 1 2 x v x v 3 4 80   12 240 → v2 vuông pha với x1 → hai dao động pha ngược pha Ta có: 1 2max A 12 v 240 24          + Với hai dao động pha thời gian để hai dao động gặp T t 2    → T 2s →   2rad/s. → 2max 2 v A   12 A  → li độ → loại + Với hai dao động ngược pha thời gian để hai dao động gặp T t 2    T 2s →   2rad/s. → 2max 2 v A   12 A  → a2 a140cm/s2.  Đáp án D Câu 37: Trong trình truyền tải điện xa cần tăng điện áp nguồn lên lần để giảm công suất hao phí đường dây 100 lần Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận không đổi, điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i Biết ban đầu độ giảm điện đường dây 15% điện áp tải tiêu thụ A 8,7 B 9,7 C 7,9 D 10,5 Hướng dẫn: + Phương trình truyền tải điện cho hai trường hợp 1 2 P P P P P P        → 1 01 2 02 U U U U U U        . + Ta có ΔP ~ I2 → Để ΔP2 giảm 100 lần so với ΔP1 → I2 = 0,1I1 → 02 01 2 U 10U U 0,1 U        . Kết hợp với giả thuyết ΔU1 = 0,15U01 → 1 01 01 2 01 01 U 0,15U U U 0,1.0,15U 10U        → U 8,7 U  .  Đáp án A Câu 38: Đặt điện áp u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm thay đổi Khi L = L0 L = 3L0 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện UC Khi L = 2L0 L = 6L0 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL Tỉ số L C U U bằng: A. B. C. 2 D. Hướng dẫn: Ứng với L = L0 → ZL = ZL0 , ta chuẩn hóa ZL0 = + Hai giá trị L cho điện áp hiệu dụng tụ, thõa mãn: L1 L2 C C Z Z 2Z   1 2Z → ZC = 2. + Hai giá trị L cho điện áp hiệu dụng cuộn cảm thõa mãn: L3 L4 Lmax Lmax 1 1 Z Z Z  6 Z → ZLmax = 3, với ZLmax cảm kháng để điện áp hiệu dụng cuộn cảm cực đại → 2 2 C Lmax C R Z R Z Z      (16)+ Ta có tỉ số         L3 2 L3 C L C C 2 L1 C Z R Z Z 2 U Z U 2 R Z Z             Đáp án B Câu 39: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên quan sát, điểm M có xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 λ2 Hiệu lượng hai photon tương ứng với hai xạ A. 1,5 MeV B. 1,0 MeV C. 0,85 MeV D. 3,4 MeV Hướng dẫn: + Các vị trí mà hai bước sóng λ' = 735 nm λ'' = 490 nm trùng thõa mãn k 490 k 735        . + Điều kiện để bước sóng λ cho vân sáng trùng với bước sóng λ': k k      → k 735k k k       với k' = 2, 4, 6, 8… + Với khoảng giá trị λ là: 380 nm ≤ λ ≤ 760 nm, kết hợp với Mode → 7 Casio ta tìm Với k' = λ1 = 588 nm λ2 = 420 nm → 2 1 hc  0,85          MeV  Đáp án C Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân 01n63Li 31H  Hạt nhân 63Liđứng yên, nơtron có động Kn = 2,4 MeV Hạt α hạt nhân 31H bay theo hướng hợp với hướng tới nơtron góc tương ứng θ = 300 φ = 450 Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo u Bỏ qua xạ gamma.Hỏi phản ứng tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu? A Tỏa 1,87 MeV B Thu 1,87 MeV C Tỏa 1,66 MeV D Thu 1,66 MeV Hướng dẫn: + Áp dụng định luật bảo toàn cho phản ứng hạt nhân n H p pp                                           → 0 H 0 n H p sin 30 p sin 45 p p cos30 p cos45           →     H n H p 2p 2p p p 2           + Thay (1) vào (2), bình phương hai vế ta thu  2 p2 2mK  2 2 n n n 4p p  4m K m K            Từ ta tìm   n n H H 4m K K 0,32 1 m m K K 0,21 2m                 MeV Vậy phản ứng thu lượng  E Kn  KH K1,87MeV
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi thử thpt quốc gia môn lý năm 2019 và đáp án, 10 đề thi thử thpt quốc gia môn lý năm 2019 và đáp án