MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ THAM KHẢO MÔN VẬT LÍ LỚP 11

23 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:49

Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 4 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch.. Trong một đoạn mạch [r] (1)II Các đề kiểm tra tiết: Tiết tự chọn số kiểm tra chất lượng 45 phút 1 Cho hai vật M N lại gần nhau, thấy M đẩy N Như vậy, nhận định A M N tích điện trái dấu B M N tích điện dấu C M tích điện dương cịn N khơng mang điện D M tích điện âm cịn N khơng mang điện 2 Nếu tăng khoảng cách hai điện tích điểm lên lần độ lớn lực tương tác tĩnh điện hai điện tích giảm làA lần B lần C lần D 16 lần 3 Hạt nhân nguyên tử cacbon có proton notron, số electron nguyên tử oxi A 10 B 16 C 14 D 4 Khối chất sau có chứa điện tích tự do? A Nước cất B Dầu cách điện C Thủy ngân D nhựa Véc tơ cường độ điện trường điểm có chiều A chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương điểm B chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử điểm C phụ thuộc độ lớn điện tích thử D phụ thuộc nhiệt độ môi trường 6 Độ lớn cường độ điện trường điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A độ lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện môi của môi trường 7 Cho hai điện tích độ lớn, dấu đặt điện môi đồng chất đặt A B Kết luận sau đúng? A Xung quanh hai điện tích khơng tồn điểm có điện trường B Tất điểm nằm đường trung trực AB có cường độ điện trường C Cường độ điện trường trung điểm AB D Tất điểm nằm đoạn thẳng AB có điện trường Công lực điện không phụ thuộc vào A vị trí điểm đầu điểm cuối đường B cường độ điện trường C hình dạng đường D độ lớn điện tích bị dịch chuyển 9 Khi độ lớn điện tích thử đặt điểm tăng lên gấp đơi điện điểm A khơng đổi B tăng gấp đôi C giảm nửa D tăng gấp 10 Trong nhận xét tụ điện đây, nhân xét không là A Điện dung đặc trưng cho khả tích diện tụ B Điện dung tụ lớn tích điện lượng lớn C Điện dung tụ có đơn vị Fara (F) (2)11 Hai điện tích điểm đặt cách 100 cm parafin có số điện mơi tương tác với lực N Nếu chúng đặt cách 200 cm chân khơng tương tác lực có độ lớn A N B N C N D 48 N 12 Nếu nguyên tử cacbon bị hết electron mang điện tích A + 1,6.10-19 C B – 1,6.10-19 C. C + 9,6.10-19 C. D – 9,6.10-19 C. 13 Một điện tích -5 μC đặt chân không sinh điện trường điểm cách 1m có độ lớn hướng A 45000 V/m, hướng phía B 45000 V/m, hướng xa C 9.109 V/m, hướng vầ phía nó. D 9.109 V/m, hướng xa nó. 14 Trong khơng khí, người ta bố trí điện tích có độ lớn 0,5 μC dấu cách m Tại trung điểm điện tích, cường độ điện trường A 9000 V/m hướng phía điện tích dương B 9000 V/m hướng phía điện tích âm C D 9000 V/m hướng vng góc với đường nối hai điện tích 15 Tại điểm có cường độ điện trường thành phần vng góc với có độ lớn 6000 V/m 8000V/m Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp A 14000 V/m B 8000 V/m C 10000 V/m.D 6000 V/m 16 Công lực điện trường dịch chuyển điện tích 3μC dọc theo chiều đường sức điện trường 1000 V/m quãng đường dài m A 3000 J B J C mJ D μJ 17 Hai điểm đường sức điện trường cách 4m Độ lớn cường độ điện trường 1000 V/m2 Hiệu điện hai điểm là A 250 V B 1000 V C 4000 V D chưa đủ kiện để xác định 18 Công lực điện trường dịch chuyển điện tích - μC từ A đến B mJ UAB = A V B 4000 V C – 16 V D – 4000 V 19 Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V tụ tích điện lượng μC Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng A 50 μC B μC C μC D 0,8 μC 20 Giữa hai tụ phẳng cách cm có hiệu điện 10 V Cường độ điện trường lòng tụ A 50 V/m B 0,5 kV/m C 10 V/m D 0,02 V/m 21 Điều kiện để có dịng điện A có hiệu điện B có điện tích tự C có hiệu điện điện tích tự D có nguồn điện 22 Cấu tạo pin điện hóa A gồm hai cực có chất giống ngâm dung dịch điện phân B gồm cực có chất khác ngâm điện môi C gồm hai cực có chất giống ngâm điện mơi (3)23 Cho đoạn mạch có hiệu điện hai đầu không đổi, điện trở mạch điều chỉnh tăng lần khoảng thời gian, lượng tiêu thụ mạch A giảm lần B giảm lần C tăng lần D không đổi 24 Trong đoạn mạch có điện trở khơng đổi, muốn tăng cơng suất tỏa nhiệt lên lần phải A tăng hiệu điện lần B tăng hiệu điện lần C giảm hiệu điện lần D giảm hiệu điện lần 25 Trong dây dẫn kim loại có dịng điện khơng đổi chạy qua có cường độ 1,6 mA chạy qua Trong phút số lượng electron chuyển qua tiết diện thẳng A 6.1020 electron. B 6.1019 electron. C 6.1018 electron. D 6.1017 electron. 26 Qua nguồn điện có suất điện động khơng đổi, để chuyển điện lượng 10 C lực phải sinh công 20 mJ Để chuyển điện lượng 30 C qua nguồn lực phải sinh công A 20/3 mJ B 120 mJ C 40 mJ D 60 mJ 27 Một đoạn mạch xác định phút tiêu thụ điện kJ, tiêu thụ điện A kJ B 120 kJ C 60 kJ D 500 J 28 Một đoạn mạch có hiệu điện đầu khơng đổi Khi chỉnh điện trở nguồn 150 Ω công suất mạch 20 W Khi chỉnh điện trở mạch 75 Ω cơng suất mạch A 10 W B W C 40 W D 80 W 29 Cho dòng điện không đổi s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng C Sau 25 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng A C B.10 C C 50 C D 25 C 30 Khi nhiệt độ khối kim loại giảm lần điện trở suất A tăng lần B giảm lần C không đổi D chưa đủ dự kiện để xác định Đề kiểm tra tiết số 2 1 Điều kiện để có dịng điện A có hiệu điện B có điện tích tự C có hiệu điện điện tích tự D có nguồn điện 2 Cấu tạo pin điện hóa A gồm hai cực có chất giống ngâm dung dịch điện phân B gồm cực có chất khác ngâm điện mơi C gồm hai cực có chất giống ngâm điện môi (4)3 Cho đoạn mạch có hiệu điện hai đầu khơng đổi, điện trở mạch điều chỉnh tăng lần khoảng thời gian, lượng tiêu thụ mạch A giảm lần B giảm lần C tăng lần D không đổi 4 Trong đoạn mạch có điện trở không đổi, muốn tăng công suất tỏa nhiệt lên lần phải A tăng hiệu điện lần B tăng hiệu điện lần C giảm hiệu điện lần D giảm hiệu điện lần Hiệu điện hai đầu mạch cho biểu thức sau đây? A UN = Ir B UN = I2(RN + r) C UN =E – I.r D UN = (E + I)r 6 Cho mạch điện có nguồn điện khơng đổi Khi điện trở ngồi mạch giảm lần cường độ dịng điện mạch A chưa đủ kiện để xác định B tăng lần C giảm lần D không đổi 7 Khi mắc mắc song song n dãy, dãy m nguồn điện có điện trở r giống điện trở nguồn cho biểu thức A nr B mr C (m + n)r D mr/n 8 Muốn ghép pin giống pin có suất điện động V thành nguồn 18 V A phải ghép pin song song nối tiếp với pin lại B ghép pin song song C ghép pin nối tiếp D không ghép 9 Dùng số lượng pin sau để ghép thành pin có điện trở điện trở pin (biết pin giống nhau)? A 10 B 12 C 14 D 16 10 Nếu ghép pin giống thành pin, biết pin có suất điện động V nguồn khơng thể đạt giá trị suất điện động A V B 18 V C 27 V D V 11 Cho dịng điện khơng đổi s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng C Sau 25 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng A C B.10 C C 50 C D 25 C 12 Trong dây dẫn kim loại có dịng điện khơng đổi chạy qua có cường độ 1,6 mA chạy qua Trong phút số lượng electron chuyển qua tiết diện thẳng A 6.1020 electron. B 6.1019 electron. C 6.1018 electron. D 6.1017 electron. 13 Qua nguồn điện có suất điện động khơng đổi, để chuyển điện lượng 10 C lực phải sinh công 20 mJ Để chuyển điện lượng 30 C qua nguồn lực phải sinh công A 20/3 mJ B 120 mJ C 40 mJ D 60 mJ 14 Một đoạn mạch xác định phút tiêu thụ điện kJ, tiêu thụ điện (5)15 Một đoạn mạch có hiệu điện đầu khơng đổi Khi chỉnh điện trở nguồn 150 Ω cơng suất mạch 20 W Khi chỉnh điện trở mạch 75 Ω cơng suất mạch A 10 W B W C 40 W D 80 W 16 Một mạch điện có nguồn pin V, điện trở Ω mạch gồm điện trở Ω mắc song song Cường độ dịng điện tồn mạch A A B 3/4 A C 1/3 A D 3/8 A 17 Một mạch điện có điện trở lần điện trở Khi xảy trượng đoản mạch tỉ số cường độ dòng điện đoản mạch cường độ dòng điện không đoản mạch A B 10 C chưa đủ kiện để xác định D 18 Muốn ghép pin giống nhau, pin có suất điện động 3V, điện trở 2Ω thành nguồn V điện trở nguồn A 6Ω B 4Ω C 3Ω D 2Ω 19 Người ta mắc pin giống song song thu nguồn có suất điện động V điện trở Ω Mỗi pin có suất điện động điện trở A 27 V; Ω B V; Ω C V; Ω D V; Ω 20 Nếu ghép pin giống nối tiếp thu nguồn 7, V Ω mắc pin song song thu nguồn A 2,5 V Ω B 7,5 V Ω C 7,5 V Ω D 2,5 V 1/3 Ω Đề kiểm tra tiết số 3 1 Trong nhận định sau, nhận định dòng điện kim loại khơng đúng? A Dịng điện kim loại dịng chuyển dời có hướng electron tự do; B Nhiệt độ kim loại cao dịng điện qua bị cản trở nhiều; C Nguyên nhân điện trở kim loại trật tự mạng tinh thể; D Khi kim loại có dịng điện electron chuyển động chiều điện trường Điện trở kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào A nhiệt độ kim loại B chất kim loại C chiều dài vật dẫn kim loại D Cường độ dòng điện chạy vật dẫn kim loại Khi nhiệt độ khối kim loại giảm lần điện trở suất A tăng lần B giảm lần C không đổi D chưa đủ dự kiện để xác định 4 Khi chiều dài khối kim loại đồng chất, đường kính tăng lần điện trở suất kim loại A tăng lần B giảm lần C không đổi D chưa đủ dự kiện để xác định Hạt tải điện kim loại A ion dương B electron tự (6)6 Trong dung dịch điện phân điện phân , ion mang điện tích dương A gốc axit ion kim loại B gốc axit gốc bazơ C ion kim loại H+. D có gốc bazơ. 7 NaCl KOH chất điện phân Khi tan thành dung dịch điện phân A Na+ K+ anion B Na+ OH- anion. C Na+ Cl- anion. D OH- Cl- anion. 8 Dòng điện chất khí dịng chuyển dời có hướng A ion dương electron tự B ion âm electron tự C ion dương ion âm D ion dương, ion âm electron tự 9 Khi tăng hiệu điện hai đầu đèn diod qua giá trị đủ lớn dịng điện qua đèn đạt giá trị bão hịa ( khơng tăng dù U tăng) A lực điện tác dụng lên electron không tăng B catod hết electron để phát xạ C số electron phát xạ hết anod D anod nhận thêm electron 10 Bản chất tia catod A dòng electron phát từ catod đèn chân khơng B dịng proton phát từ anod đèn chân không C dịng ion dương đèn chân khơng D dịng ion âm đèn chân khơng 11 Silic pha tạp asen bán dẫn A hạt tải eletron bán dẫn loại n B hạt tải eletron bán dẫn loại p C hạt tải lỗ trống bán dẫn loại n D hạt tải lỗ trống bán dẫn loại p 12 Trong chất sau, tạp chất nhận A bo B phốt C asen D atimon 13 Diod bán dẫn có tác dụng A chỉnh lưu dịng điện (cho dịng điện qua theo chiều) B làm cho dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp với có độ lớn khơng đổi C làm khuyếch đại dịng điện qua D làm dịng điện qua thay đổi chiều liên tục 14 Khi điện phân dương cực tan, tăng cường độ dòng điện thời gian điện phân giảm xuống lần khối lượng chất giải phóng điện cực A không đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần 15 Điện phân cực dương tan dung dịch 10 phút khối lượng cực âm tăng thêm gam Nếu điện phân với cường độ dịng điện trước khối lượng cực âm tăng thêm A 24 gam B 12 gam C gam D 48 gam (7)A h B h C h D h 17 Điện phân dương cực tan muối bình điện phân có cực âm ban đầu nặng 20 gam Sau h đầu hiệu điện cực 20 V cực âm nặng 25 gam Sau h hiệu điện cực 40 V khối lượng cực âm A 30 gam B 35 gam C 40 gam D 45 gam 18 200C điện trở suất bạc 1,62.10-8 Ω.m Biết hệ số nhiệt điện trở bạc 4,1.10-3 K-1. Ở 330 K điện trở suất bạc A 1,866.10-8 Ω.m. B 3,679.10-8 Ω.m. C 3,812.10-8 Ω.m. D 4,151.10-8 Ω.m. 19 Hiện tượng sau khơng phải tượng phóng điện chất khí? A đánh lửa buzi; B sét; C hồ quang điện; D dòng điện chạy qua thủy ngân 20 Tia catod khơng có đặc điểm sau đây? A phát theo phương vng góc với bề mặt catod; B làm đen phim ảnh; C làm phát quang số tinh thể; D không bị lệch hướng điện trường từ trường Đề kiểm tra tiết số 4 1 Các đường sức từ đường cong vẽ khơng gian có từ trường cho A pháp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm B tiếp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm C pháp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc khơng đổi D tiếp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc khơng đổi 2 Đặc điểm sau đường sức từ biểu diễn từ trường sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài? A Các đường sức đường tròn; B Mặt phẳng chứa đường sức vng góc với dây dẫn; C Chiều đường sức xác định quy tắc bàn tay trái; D Chiều đường sức khơng phụ thuộc chiều dịng dịng điện 3 Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào A độ lớn cảm ứng từ B cường độ dòng điện chạy dây dẫn C chiêu dài dây dẫn mang dòng điện C điện trở dây dẫn 4 Nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện giảm lần độ lớn cảm ứng từ vị trí đặt đoạn dây A khơng đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần 5 Độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây dẫn trịn mang dịng điện khơng phụ thuộc A đường kính dây B đường kính vịng dây C hiệu điện hai đầu dây C môi trường xung quanh (8)A không đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần 7 Trong từ trường có chiều từ ngồi, điện tích âm chuyển đồng theo phương ngang chiều từ phải sang trái Nó chịu lực Lo – ren – xơ có chiều A từ lên B từ xuống C từ D từ trái sang phải 8 Cho hệ trục tọa độ Đề - vng góc, proton bay theo chiều trục Ox từ trường bố trí ngược chiều trục Oy lực Lo – ren – xơ tác dụng lên proton A ngược chiều trục Oz B chiều trục Oz C ngược chiều Ox D chiều Oy 9 Tại điểm đồng thời có hai từ trường thành phần gây hai nguồn khác có độ lớn B1 B2 ngược chiều Từ trường tồng hợp ngược chiều với từ trường A B1 > B2 B B1 = B2 C B1 < B2 D đáp án sai 10 Cho điện tích dương bay song song với đường sức từ trường Nếu vận tốc điện tích tăng lần độ lớn lực Lo – ren – xơ A tăng lần B giảm lần C không đổi C tăng lần 11 Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dịng điện A, đặt vng góc từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T Nó chịu lực từ tác dụng A N B 0,9 N C 900 N D N 12 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện A đặt từ trường chịu lực điện N Nếu dịng điện qua dây dẫn A chịu lực từ có độ lớn A 0,5 N B N C N D 32 N 13 Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách a, mang hai dòng điện độ lớn I chiều cảm ứng từ điểm nằm mặt phẳng chứa hai dây cách hai dây có giá trị A B 10-7I/a. C 10-7I/4a. D 10-7I/ 2a. 14 Tại điểm cách dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dịng điện A có cảm ứng từ 0,4 μT Nếu cường độ dòng điện dây dẫn tăng thêm 10 A cảm ứng từ điểm có giá trị A 0,8 μT B 1,2 μT D 0,2 μT D 1,6 μT 15 Hai ống dây dài có số vịng dây, đường kính ống gấp đơi đường kính ống hai Khi ống dây có dịng điện 10 A độ lớn cảm ứng từ lòng ống 0,2 T Nếu dòng điện ống hai A độ lớn cảm ứng từ lòng ống hai A 0,1 T B 0,2 T C 0,05 T D 0,4 T 16 Một ống dây loại dây tiết diện có đường kính 0,5 mm cho vịng sát Số vòng dây mét chiều dài ống A 1000 B 2000 C 5000 D chưa đủ kiện để xác (9)17 Một điện tích có độ lớn μC bay với vận tốc 2.105 m/s vng góc với đường sức vào một từ trường có độ lớn cảm ứng từ T Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích A N B 104 N. C 0,1 N. D N. 18 Hai điện tích q1 = 10μC điện tích q2 bay hướng, vận tốc vào từ trường Lực Lo – ren – xơ tác dụng lên q1 q2 2.10-8 N 5.10-8 N Độ lớn điện tích q2 A 25 μC B 2,5 μC C μC D 10 μC 19 Một điện tích mC có khối lượng 10 mg bay với vận tốc 1200 m/s vng góc với đường sức từ vào từ trường có độ lớn 1,2 T, bỏ qua trọng lực tác dụng lên điện tích Bán kính quỹ đạo A 0,5 m B m C 10 m D 0,1 mm 20 Hai điện tích độ lớn, khối lượng bay vuông với đường cảm ứng vào từ trường Bỏ qua độ lớn trọng lực Điện tích bay với vận tốc 1000 m/s có bán kính quỹ đạo 20 cm Điện tích bay với vận tốc 1200 m/s có bán kính quỹ đạo A 20 cm B 21 cm C 22 cm D 200/11 cm Đề kiểm tra tiết số 5 1 Nhận định sau từ thông không đúng? A Từ thơng qua diện tích tỉ lệ thuận với diện tích B Từ thơng nhận giá trị âm dương C Đơn vị từ thông vêbe (Wb) D Từ thông diện tích xét vng góc với đường sức từ từ 2 Trong trường hợp sau khung dây dẫn chữ nhật xuất dòng điện cảm ứng? A Khung dây chuyển động cho cạch ln trượt đường sức B Khung dây chuyển động tịnh tiến cắt đường sức từ trường C.Khung dây quay quanh trục đối xứng song song với đường sức D Khung dây quay quanh trục vng góc với đường sức 3 Cho véc tơ pháp tuyến diện tích vng góc với đường sức từ độ lớn cảm ứng từ giảm lần, từ thông A B giảm lần C tăng lần D giảm lần vêbe A T.m2. B T/m. C T2.m. D T/ m2. 5 Dịng điện Foucault khơng xuất trường hợp sau đây? A Lá nhôm dao động từ trường B Khối niken nằm từ trường biến thiên C Khối thạch anh nằm từ trường biến thiến D Khối thủy ngân nằm từ trường biến thiên 6 Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín tỉ lệ với (10)7 Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ biến thiên từ thông qua mạch gây A biến thiên cường độ điện trường mạch B chuyển động nam châm với mạch C chuyển động mạch với nam châm D biến thiên từ trường Trái Đất 8 Ống dây có tiết diện với ống dây chiều dài ống số vịng dây nhiều gấp đơi Tỉ sộ hệ số tự cảm ống với ống A B C D 9 Khi góc tới tăng lần góc khúc xạ A tăng lần B tăng lần C tăng √2 lần D chưa đủ kiện để xác định 10 Cho ánh sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt với góc tới i Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy A n1 >n2 i < i gh B n1 <n2 i < i gh C n1 > n2 i > i gh D n1 < n2 i > i gh 11 Một khung dây dẫn điện trở Ω hình vng cạch 20 cm nằm từ trường cạnh vng góc với đường sức Khi cảm ứng từ giảm từ T thời gian 0,1 s cường độ dịng điện dây dẫn A 0,4 A B A C mA D 40 mA 12 Một ống dây tiết diện 10 cm2, chiều dài 20 cm có 4000 vịng dây Hệ số tự cảm ống dây (khơng lõi, đặt khơng khí) A 0,8π H B 0,8π mH C mH D 0,8 mH 13 Một dây dẫn có chiều dài xác định trên ống dây dài l bán kính ống r có hệ số tự cảm 0,4 mH Nếu lượng dây dẫn trên ống có chiều dài tiết diện tăng gấp đơi hệ số từ cảm ống A 0,1 mH B 0,2 mH C 0,4 mH D 0,8 mH 14 Một ống dây 0,4 H tích lũy lượng mJ Dịng điện qua A 0,2 A B √2 A C 0,4 A D √2 A 15 Một khung dây dẫn điện trở Ω hình vng cạch 20 cm nằm từ trường cạnh vng góc với đường sức Khi cảm ứng từ giảm từ T thời gian 0,1 s cường độ dịng điện dây dẫn A 0,8 A B A C mA D 80 mA 16 Một ống dây có dịng điện A chạy qua tích lũy lượng từ trường 10 mJ Nếu có dịng điện 18 A chạy qua tích lũy lượng A 30 mJ B 60 mJ C 90 mJ D 10/3 mJ 17 Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào khối chất suốt với góc tới 600 thì góc khúc xạ 300 Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ khối chất cho khơng khí với góc tới 300 góc tới (11)18 Chiếu tia sáng từ thủy tinh có chiết suất 1,5 với góc tới 500 khơng khí Góc khúc xạ là A 410 B 500. C 61,130. D không xác định được. 19 Nước có chiết suất 1,33 Chiếu ánh sáng từ nước ngồi khơng khí, góc xảy tượng phản xạ toàn phần A 200. B 300. C 400. D 500. 20 Cho chiết suất nước 4/3, thủy tinh thường 1,5, thủy tinh flin 1,8 Không thể xảy tượng phản xạ toàn phần chiếu ánh sáng từ A từ thủy tinh thường vào nước B từ nước vào thủy tinh flin C từ thủy tinh thường vào thủy tinh flin D từ chân không vào thủy tinh flin Đề kiểm tra tiết số 6 1 Góc lệch tia sáng truyền qua lăng kính góc tạo A hai mặt bên lăng kính B tia tới pháp tuyến C tia tới lăng kính tia ló khỏi lăng kính D hai pháp tuyến 2 Trong nhận định sau, nhận định không chùm sáng qua thấu kính hội tụ đặt khơng khí là: A Chùm sáng tới song song, chùm sáng ló hội tụ; B Chùm sáng tới hội tụ, chùm sáng ló hội tụ; C Chùm sáng tới qua tiêu điểm vật, chùm sáng ló song song với nhau; D Chùm sáng tới thấu kính khơng thể cho chùm sáng phân kì 3 Nhận định sau tiêu điểm thấu kính? A Tiêu điểm ảnh thấu kính hội tụ nằm trước kính; B Tiêu điểm vật thấu kính hội tụ nằm sau thấu kính; C Tiêu điểm ảnh thấu kính phân kì nằm trước thấu kính; D Tiêu điểm vật thấu kính phân kì nằm trước thấu kính 4 Qua thấu kính hội tụ vật thật muốn cho ảnh ngược chiều lớn vật vật phải đặt cách kính khoảng A lớn 2f B 2f C từ f đến 2f D từ đến f Hệ kính tạo ảnh ảnh cuối qua hệ có độ phóng đại là: A k = k1/k2 B k = k1.k2 C k = k1 + k2 D k = │k1│+│k2│ 6 Đặc điểm sau khơng nói mắt viễn thị? A Khi khơng điều tiết chùm sáng tới song song hội tụ sau võng mạc; B Điểm cực cận xa mắt; C Khơng nhìn xa vơ cực; D Phải đeo kính hội tụ để sửa tật Khi ngắm chừng vơ cực, độ bội giác qua kính lúp phụ thuộc vào (12)C khoảng cách từ mắt đến kính độ cao vật D độ cao ảnh độ cao vật 8 Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực không phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính B tiêu cự thị kính C khoảng cách vật kính thị kính D độ lớn vật ảnh 9 Nhận định sau khơng kính thiên văn? A Kính thiên văn quang cụ bổ trợ cho mắt để quan sát vật xa; B Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn; C Thị kính kính lúp; D Khoảng cách vật kính thị kính cố định 10 Khi ngắm chừng vơ cực qua kính thiên văn, độ bội giác phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính B tiêu cự vật kính khoảng cách từ mắt đến thị kính C tiêu cự thị kính, vật kính khoảng cách hai kính D tiêu cự hai kính khoảng cách từ tiêu điểm ảnh vật kính tiêu điểm vật thị kính 11 Chiếu tia sáng với góc tới 600 vào mặt bên mơt lăng kính có tiết diện tam giác góc khúc xạ mặt bên thứ góc tới mặt bên thứ hai Biết lăng kính đặt khơng khí Chiết suất chất làm lăng kính A √3/2 B √2/2 C √3 D √2 12 Đặt vật phẳng nhỏ vng góc trước thấu kính phân kì tiêu cự 20 cm khoảng 60 cm Ảnh vật nằm A trước kính 15 cm B sau kính 15 cm C trước kính 30 cm D sau kính 30 cm 13 Đặt vật phẳng nhỏ vuông góc với trục trước thấu kính khoảng 40 cm, ảnh vật hứng chắn cao vật Thấu kính A thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm B thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm C thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm D thấu kính phân kì tiêu cự 30 cm 14 Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40 cm cách kính a Để ảnh tạo hệ kính ảnh thật với vị trí đặt vật trước kính (1) a phải A lớn 20 cm B nhỏ 20 cm C lớn 40 cm D nhỏ 40 cm 15 Một người đeo kính có độ tụ -1 dp nhìn xa vơ mà khơng phải điều tiết Người này: A Mắc tật cận thị có điểm cực viễn cách mắt m B Mắc tật viễn thị điểm cực cận cách mắt m C Mắc tật cận thị có điểm cực cận cách mắt cm D Mắc tật viễn thị điểm cực cận cách mắt cm 16 Một người có khoảng nhìn rõ ngắn 24 cm, dùng kính có độ tụ 50/3 dp đặt cách mắt cm Độ bội giác người ngắm chừng 20 cm (13)17 Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một người mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Độ bội giác ảnh ngắm chừng trạng thái không điều tiết làA 13,28 B 47,66 C 40,02 D 27,53 18 Một người có mắt tốt có điểm cực cận cách mắt 25 cm quan sát trạng thái khơng điều tiết qua kính hiển vi mà thị kính có tiêu cự gấp 10 lần thị kính thấy độ bội giác ảnh 150 Độ dài quang học kính 15 cm Tiêu cự vật kính thị kính A cm 0,5 cm B 0,5 cm cm C 0,8 cm cm D cm 0,8 cm 19 Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm Một người mắt tốt quan sát trạng thái không điều tiết để nhìn vật xa qua kính phải chỉnh cho khoảng cách vật kính thị kính A 170 cm B 11,6 cm C 160 cm D 150 cm 20 Một người phải điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn 100 cm để ngắm chừng vơ cực Khi đó, ảnh có độ bội giác 19 Tiêu cự vật kính thị kính A 95 cm cm B 100 cm 10 cm C 100 cm cm D 95 cm 10 cm II Các đề kiểm tra học kì (thời gian 45): Đề kiểm tra học kì số 1 1 Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác sau đây? A Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định mơi trường B Hai điện tích điểm nằm hai vị trí cố định mơi trường C Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, dầu, nước D Hai điện tích điểm chuyển động tự môi trường 2 Nội dung định luật bảo tồn điện tích A Khi khơng có tương tác với bên ngồi tổng đại số điện tích hệ bảo tồn B Trong hệ lập điện, tổng đại số điện tích ln C Trong hệ cô lập điện, tổng đại số điện tích bảo tồn D Trong hệ lập điện, tổng độ lớn điện tích bảo tồn Khi đưa điện tích dương xa nhau, lực điện trường sinh công A B dương C âm D dương âm 4 Trong điện trường đều, hiệu điện giưa x điểm M N cách 0,2 m 10 V Hiệu điện điểm M Q cách 0,4 m A chưa đủ kiện để xác định B 20 V C V D 10 V 5 Nhận xét sau tụ điện không đúng? A Tụ điện hệ thống vật dẫn đặt gần cách điện với B Để tích điện cho tụ, cần nối hai đầu tụ với hiệu điện (14)D Tụ xoay thay đổi hiệu điện cách thay đổi phần diện tích phần tụ đối Trong nhận định suất điện động, nhận định không là: A Suất điện động đại lượng đặc trưng cho khả sinh công nguồn điện B Suất điện động đo thương số công lực lạ dịch chuyển điện tích ngược nhiều điện trường độ lớn điện tích dịch chuyển C Đơn vị suất điện động Jun D Suất điện động nguồn có trị số hiệu điện hai cực mạch hở Cho đoạn mạch có điện trở khơng đổi Nếu hiệu điện hai đầu mạch tăng lần khoảng thời gian lượng tiêu thụ mạch A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần 8 Cho mạch điện có nguồn điện khơng đổi Khi điện trở ngồi mạch tăng lần cường độ dịng điện mạch A chưa đủ kiện để xác định B tăng lần C giảm lần D không đổi Hiện tượng siêu dẫn tượng A điện trở vật dẫn giảm xuống giá trị nhỏ nhiệt độ giảm xuống thấp B điện trở vật giảm xuống nhỏ điện trở đạt giá trị đủ cao C điện trở vật giảm xuống không nhiệt độ vật nhỏ giá trị nhiệt độ định D điện trở vật không nhiệt độ K 10 Nguyên nhân tượng nhân hạt tải điện A tác nhân dên B số hạt tải điện ban đầu tăng tốc điện trường va chạm vào phân tử chất khí gây ion hóa C lực điện trường bứt electron khỏi nguyên tử D nguyên tử tự suy yếu tách thành electron tự ion dương 11 Tại điểm có cường độ điện trường thành phần vng góc với có độ lớn 300 V/m 400 V/m Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp A 100 V/m B 700 V/m C 500 V/m D 600 V/m 12 Cho điện tích dịch chuyển điểm cố định điện trường với cường độ 150 V/m cơng lực điện trường 60 mJ Nếu cường độ điện trường 200 V/m cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích hai điểm A 80 J B 40 J C 40 mJ D 80 mJ 13 Hai điểm đường sức điện trường cách 2m Độ lớn cường độ điện trường 1000 V/m2 Hiệu điện hai điểm là A 500 V B 1000 V C 2000 V D chưa đủ kiện để xác định 14 Một tụ điện tích điện hiệu điện 10 V lượng tụ 10 mJ Nếu muốn lượng tụ tăng thêm 12,5 mJ hai đầu tụ phải có hiệu điện (15)15 Một dịng điện khơng đổi có cường độ A sau khoảng thời gian có điện lượng C chuyển qua tiết diện thẳng Cùng thời gian đó, với dịng điện 4,5 A có điện lượng chuyển qua tiết diện thằng A C B C C 4,5 C D C 16 Một đoạn mạch có điện trở xác định với hiệu điện hai đầu khơng đổi phút tiêu thụ 40 J điện Thời gian để mạch tiêu thụ hết kJ điện A 25 phút B 1/40 phút C 40 phút D 10 phút 17 Trong mạch kín mà điện trở ngồi 10 Ω, điện trở Ω có dòng điện A Hiệu điện đầu nguồn suất điện động nguồn A 10 V 12 V B 20 V 22 V C 10 V V D 2,5 V 0,5 V 18 Ghép pin giống nối tiếp pin có suất điện độ V điện trở Ω Suất điện động điện trở pin A V Ω.B V 1/3 Ω C V Ω D V 1/3 Ω 19 Có lượng kim loại xác định dùng làm dây dẫn Nếu làm dây với đường kính mm điện trở dây 16 Ω Nếu làm dây dẫn có đường kính mm điện trở dây thu A Ω B Ω C Ω D Ω 20 Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương Ag biết khối lượng mol bạc 108 Cường độ dịng điện chạy qua bình điện phân để h để có 27 gam Ag bám cực âm A 6,7 A B 3,35 A C 24124 A D 108 A Đề kiểm tra học kì số 2 1 Về tương tác điện, nhận định đây, nhận định sai là A Các điện tích loại đẩy B Các điện tích khác loại hút C Hai nhựa giống nhau, sau cọ xát với len dạ, đưa lại gần chúng hút D Hai thủy tinh sau cọ xát vào lụa, đưa lại gần chúng đẩy Điều kiện để vật dẫn điện A vật phải nhiệt độ phịng B có chứa điện tích tự C vật thiết phải làm kim loại D vật phải mang điện tích 3 Độ lớn cường độ điện trường điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A độ lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện mơi của mơi trường 4 Nếu mắc tụ tụ song song thấy điện tích tụ lớn diện tích tụ Chon khẳng định A C1 > C2 B C1 < C2 C C1 = C2 D kết luận sai (16)A biến đổi hóa thành điện B biến đổi chất thành chất khác C biến đổi nhiệt thành nhiệt D làm cho cực pin tích điện trái dấu 6 Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có điện trở nhỏ mạch điện trở mắc song song với biến trở Khi biến trở giảm giá trị cường độ dịng điện qua nguồn A giảm B không đổi C tăng lớn D tăng giảm Cho đoạn mạch có điện trở khơng đổi Nếu hiệu điện hai đầu mạch tăng lần khoảng thời gian lượng tiêu thụ mạch A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần 8 Nhận xét sau đúng? Theo định luật Ơm cho tồn mạch cường độ dịng điện cho tồn mạch A tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn; B tỉ lệ nghịch điện trở nguồn; C tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn; D tỉ lệ nghịch với tổng điện trở điện trở Khi đốt nóng chất khí, trở lên dẫn điện A vận tốc phân tử chất khí tăng B khoảng cách phân tử chất khí tăng C phân tử chất khí bị ion hóa thành hạt mang điện tự D chất khí chuyển động thành dịng có hướng 10 Tranzito có cấu tạo A gồm lớp bán dẫn pha tạp loại n (p) nằm bán dẫn pha tạp loại p (n) B lớp bán dẫn pha tạp loại p loại n tiếp xúc với C lớp lớp bán dẫn loại p loại n xen kẽ tiếp xúc D miếng silic tinh khiết có hình dạng xác định 11 Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏa có số điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích A hút lực 10 N B đẩy lực 10 N C hút lực 44,1 N D đẩy lực 44,1 N 12 Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí lực tương tác Cu – lông chúng 12 N Khi đổ đầy chất lỏng cách điện vào bình lực tương tác chúng N Hằng số điện môi chất lỏng làA B 1/3 C D 1/9 13 Tại điểm có cường độ điện trường thành phần ngược với có độ lớn 3000 V/m 4000V/m Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp A 1000 V/m B 7000 V/m C 5000 V/m D 6000 V/m 14 Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận công 10 J Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài quãng đường nhận cơng (17)15 Trong điện trường đều, điểm A cách điểm B 0,5 m, cách điểm C m Nếu UAB = 50 V thì UAC A = 100 V B = 200 V C = 25 V D chưa đủ kiện để xác định 16 Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V tụ tích điện lượng μC Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng A 50 μC B μC C μC D 0,8 μC 17 Một dòng điện khơng đổi thời gian 10 s có điện lượng 1,6 C chạy qua Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s A 1018 electron. B 10-18 electron. C 1020 electron. D 10-20 electron. 18 Một đoạn mạch tiêu thụ có cơng suất 200 W, 10 phút tiêu thụ lượng A 2000 J B J C 120 kJ D 10 kJ 19 Hai bóng đèn có điện trở Ω mắc song song nối vào nguồn có điện trở Ω cường độ dịng điện mạch 12/7 A Khi tháo đèn cường độ dòng điện mạch A 6/5 A B A C 5/6 A D A 20 Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương Ag biết khối lượng mol bạc 108 Cường độ dịng điện chạy qua bình điện phân để h để có 54 gam Ag bám cực âm A 6,7 A B 3,35 A C 24124 A D 108 A Đề kiểm tra học kì số 1 1 Đường sức từ khơng có tính chất sau đây? A Qua điểm không gian vẽ đường sức; B Các đường sức đường cong khép kín vơ hạn hai đầu; C Chiều đường sức chiều từ trường; D Các đường sức từ trường cắt 2 Nhận xét sau không cảm ứng từ? A Đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng lực từ; B Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện; C Trùng với hướng từ trường; D Có đơn vị Tesla (T) 3 Nếu cường độ dòng điện dây trịn tăng lần đường kính giảm lần cảm ứng từ tâm vịng dây A không đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần 4 Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây tròn phụ thuộc A chiều dài ống dây B số vòng dây ống (18)5 Một điện tích chuyển động trịn tác dụng lực Lo – ren – xơ, bán kính quỹ đạo điện tích khơng phụ thuộc vào A khối lượng điện tích B vận tốc điện tích C giá trị độ lớn điện tích D kích thước điện tích 6 Điều sau khơng nói tượng cảm ứng điện từ? A Trong tượng cảm ứng điện từ, từ trường sinh dịng điện; B Dịng điện cảm ứng tạo từ từ trường dòng điện từ trường nam châm vĩnh cửu; C Dòng điện cảm ứng mạch tồn có từ thơng biến thiên qua mạch; D dòng điện cảm ứng xuất mạch kín nằm n từ trường khơng đổi 7 Trong nhận định sau tượng khúc xạ, nhận định không là A Tia khúc xạ nằm môi trường thứ tiếp giáp với môi trường chứa tia tới B Tia khúc xạ nằm mặt phảng chứa tia tới pháp tuyến C Khi góc tới 0, góc khúc xạ D Góc khúc xạ ln góc tới 8 Qua lăng kính có chiết suất lớn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch phía A lăng kính B lăng kính C cạnh lăng kính D đáy lăng kính 9 Trong nhận định sau, nhận định không đường truyền ánh sáng qua thấu kính phân kì đặt khơng khí là: A Tia sáng tới qua quang tâm tia ló thẳng; B Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính; C Tia sáng tới song song với trục chính, tia sáng ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính; D Tia sáng qua thấu kính ln bị lệch phía trục 10 Mắt nhìn xa A thủy tinh thể điều tiết cực đại B thủy tinh thể không điều tiết C đường kính lớn D đường kính nhỏ 11 Một ống dây có hệ số tự cảm 0,1 H có dịng điện 200 mA chạy qua Năng lượng từ tích lũy ống dây A mJ B mJ C 2000 mJ D J 12 Khi chiếu tia sáng từ chân không vào môi trường suốt thấy tia phản xạ vng góc với tia tới góc khúc xạ nhận giá trị A 400. B 500. C 600. D 700. 13 Một nguồn sáng điểm đáy bể nước sâu 0,5 m Biết chiết suất nước 1,33 Vùng có ánh sáng phát từ điểm sáng ló mặt nước A hình vng cạnh 0,566 m B hình trịn bán kính 0,566 m C hình vng cạnh 0,5 m D hình trịn bán kính 0,5 m 14 Chiếu tia sáng với góc tới 600 vào mặt bên mơt lăng kính có tiết diện tam giác góc khúc xạ mặt bên thứ góc tới mặt bên thứ hai Biết lăng kính đặt khơng khí Chiết suất chất làm lăng kính (19)15 Một vật đặt trước thấu kính 40 cm cho ảnh trước thấu kính 20 cm Đây A thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm C thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm D thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm 16 Một thấu kính phân kì có tiêu cự - 50 cm cần ghép sát đồng trục với thấu kính có tiêu cự để thu kính tương đương có độ tụ dp? A Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm B Thấu kính phân kì tiêu cự 25 cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm.D thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm 17 Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm Khi đeo kính có tiêu cự - 100 cm sát mắt, người nhìn vật từ A 100/9 cm đến vô B 100/9 cm đến 100 cm C 100/11 cm đến vô D 100/11 cm đến 100 cm 18 Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 50cm dùng kính có tiêu cự 10 cm đặt sát mắt để ngắm chừng trạng thái không điều tiết Độ bội giác của ảnh trường hợp A 10 B C D 19 Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một người mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Để quan sát trạng thái không điều tiết, người phải chỉnh vật kính cách vật A 0,9882 cm B 0,8 cm C 80 cm D ∞ 20 Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 100cm, thị kính có tiêu cự cm bố trí đồng trục cách 95 cm Một người mắt tốt muốn quan sát vật xa trạng thái khơng điều tiết người phải chỉnh thị kính A xa thị kính thêm cm B xa thị kính thêm 10 cm C lại gần thị kính thêm cm D lại gần thị kính thêm 10 cm Đề kiểm tra học kì số 2. 1 Một đoạn dây dẫn mang dịng điện có chiều từ ngồi vào chịu lực từ có chiều từ trái sang phải Cảm ứng từ vng góc có chiều A từ lên B từ xuống C từ trái sang phải D từ 2 Nhìn vào mặt ống dây, chiều dịng điện không đổi ống ngược chiều kim đồng hồ Nhận xét là: Từ trường lòng ống A khơng hướng từ ngồi vào trong.B khơng có chiều từ ngồi C có chiều từ ngồi vào trong.D có chiều từ 3 Lực Lo – ren – xơ lực A tác dụng lên điện tích đứng yên điện trường.B tác dụng lên khối lượng đặt trọng trường (20)4 Nếu mắc nối tiếp cuộn dây dẫn đèn khóa điện nối mạch với nguồn điện Khi mở khóa điện, tượng xảy A đèn lóe sáng tắt B đèn tắt C đèn tối rịi lóe sáng liên tục D đèn tắt từ tư từ 5 Khi chiếu tia sáng từ khơng khí xiên góc tới tâm bán cầu thủy tinh bán cầu đồng chất, tia sáng A phản xạ toàn phần mặt phẳng B truyền thẳng C khúc xạ lần ló khơng khí D khúc xạ lần thẳng khơng khí 6 Khi dịch vật dọc trục thấu kính, thấy ảnh thật vật ngược chiều từ nhỏ vật thành lớn vật Vật dịch chuyển A qua tiêu điểm thấu kính hội tụ B qua tiêu điểm thấu kính phân kì C qua vị trí cách quang tâm thấu kính phân kì đoạn 2f D qua vị trí cách quang tâm thấu kính hội tụ đoạn 2f 7 Khi hai thấu kính thủy tinh phẳng lồi phẳng lõm cõ chiết suất bán kính cong ghép sát với ta kính tương đương có độ tụ A dương B âm C D dương âm 8 Khi quan sát vật, để ảnh rõ nét võng mạc ta phải A thay đổi khoảng cách từ vật đến mắt B thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể (thấu kính mắt) đến võng mạc C độ cong thủy tinh thể (thấu kính mắt) D chất liệu thủy tinh thể (thấu kính mắt) 9 Qua hệ kính hiển vi thấu kính, quan sát vật, A ảnh qua vật kính ảnh ảo, ảnh qua thị kính ảnh thật B ảnh qua vật kính ảnh thật, ảnh qua thị kính ảnh ảo C ảnh tạo ảnh ảo D hai ảnh tạo ảnh thật 10 Khi ngắm chừng vơ cực qua kính thiên văn, độ bội giác phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính B tiêu cự vật kính khoảng cách hai kính C tiêu cự thị kính khoảng cách hai kính D tiêu cự hai kính khoảng cách từ tiêu điểm ảnh vật kính tiêu điểm vật thị kính 11 Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH có dòng điện với cường độ A chạy qua Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm Độ lớn suất điện động tự cảm ống dây có độ lớn A 100 V B 1V C 0,1 V D 0,01 V 12 Cho lăng kính tiết diện tam giác vng cân chiết suất 1,5 đặt khơng khí Chiếu tia sáng đơn sắc vng góc với mặt huyền tam giác tới mặt cịn lại tia sáng (21)C ló mặt thứ với góc ló 450. D phản xạ tồn phần nhiều lần bên lăng kính 13 Ảnh vật thật qua thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm cách kính 25 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 100/3 cm B phân kì có tiêu cự 100/3 cm C hội tụ có tiêu cự 18,75 cm D phân kì có tiêu cự 18,75 cm 14 Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) tiêu cự 10 cm đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 20 cm cách kính a Để chiếu chùm sáng song song tới kính chùm ló khỏi kính (2) song song a phải A 10 cm B 20 cm C 30 cm D 40 cm 15 Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự -100 cm quan sát xa vô mà điều tiết.Người bỏ kính cận dùng kính lúp có tiêu cự cm đặt sát mắt để quan sát vật nhỏ Vật phải đặt cách kính A 5cm B 100 cm C 100/21 cm D 21/100 cm 16 Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự cm, thị kính có tiêu cự 10 cm đặt cách 15 cm Để quan sát ảnh vật qua kính phải đặt vật trước vật kính A 1,88 cm B 1,77 cm C 2,04 cm D 1,99 cm 17 Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm Một người mắt tốt quan sát trạng thái khơng điều tiết để nhìn vật xa qua kính phải chỉnh cho khoảng cách vật kính thị kính A 170 cm B 11,6 cm C 160 cm D 150 cm 18 Một người mắt tốt đặt mắt sau kính lúp có độ tụ 10 dp đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ Độ bội giác người ngắm chừng cực cận cực viễn A 2,5 B 70/7 2,5.C 250 C 50/7 250 19 Khi ghép sát thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm đồng trục với thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm ta có thấu kính tương đương với tiêu cự A 50 cm B 20 cm C – 15 cm D 15 cm 20 Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự cm B hội tụ có tiêu cự 24 cm C phân kì có tiêu cự cm D phân kì có tiêu cự 24 cm ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ KIỂM TRA Đáp án đề kiểm tra 15 phút: (22)1 A B A A D A D C A B 2 A A C A C A A D C B 3 D D C B D B A C B D 4 B C C C C B B A C C 5 D B A C D D C C D D 6 C C B D D A A C A B 7 A C A B D A A D D C 8 A D C B D B C D D B 9 B A B D D B B C D A 10 A D A C A B B C D A Đáp án đề kiểm tra tiết 1 1 B C D B D C 2 D D D D D D 3 D A D C A C 4 C A B A A C 5 A C B A C B 6 A A C A A C 7 C D D B A A 8 C A D A B D 9 A D C C D D 10 D D A C D A 11 B B A A A C 12 C D A B B A 13 A D A A C A 14 C B D B A C 15 C C A A A A 16 C A B B C A 17 C B D A C A 18 D C A A C B 19 C B D B D A 20 B A D B A A áp án ki m tra h c kì Đ đề ể ọ 1 1 B C D A 2 C B B D 3 C A C C 4 A A D A 5 C C D D 6 C C D D 7 A A D C 8 A D D C 9 C C D B 10 B A B A (23)12 D A A A 13 C A B C 14 A A C A 15 D D B C 16 A C A C 17 B A A A 18 A C B A 19 D B A C
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ THAM KHẢO MÔN VẬT LÍ LỚP 11, MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ THAM KHẢO MÔN VẬT LÍ LỚP 11