Kiểm tra ịnh kì học kì 1 (2013 - 2014)

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:48

Biết hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 120Hz và 80Hz, thì tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó làD. Hệ sẽ dao động với vận tốc có giá trị cực đại bằng ba[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 Mơn: Vật lí 12 Thời gian: 45 phút (Đề gồm có 30 câu / trang) Ngày: ……… MÃ ĐỀ 124 Họ tên thí sinh: ……… Lớp: 12A… Câu : Trong dao động điều hồ lắc lị xo, gia tốc dao động điều hoà với tần số góc , A. trễ pha li độ góc  B ngược pha với li độ. C vuông pha với li độ D pha với li độ. Câu : Độ to âm đặc trưng sinh lí có liên hệ đến A tần số cường độ âm B tần số biên độ. C biên độ cường độ âm D mức cường độ âm. Câu : Hai sóng kết hợp hai sóng có A hiệu quang trình khơng thay đổi theo thời gian. B tần số, độ lệch pha không đổi theo thời gian. C biên độ tần số khác nhau. D hiệu đường thay đổi theo thời gian. Câu : Sóng âm truyền từ khơng khí vào nước Sóng âm hai mơi trường có A bước sóng B tần số. C biên độ D tốc độ truyền sóng. Câu : Trong dao động điều hoà lắc đơn, lắc từ vị trí biên vị trí cân thì A động giảm, tăng B động tăng, không đổi. C động tăng, giảm D động giảm, không đổi. (2)nặng sau chu kì A. 96cm. B. 48cm. C. 24cm. D. 12cm. Câu : Trong dao động điều hoà, vận tốc li độ luôn A dao động cùng pha với B dao động trễ pha với góc /2. C dao động ngược pha với D dao động vuông pha với nhau. Câu : Một sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi dài với tốc độ sóng v = 0,4m/s, chu kì dao động T = 10s Khoảng cách hai điểm gần dây dao động ngược pha A 1,0m B 1,5m. C 2,0m D 0,5m Câu : Gia tốc vận tốc dao động điều hoà lắc lò xo liên hệ theo hệ thức 2 2 max max a v av  Sự phụ thuộc gia tốc vận tốc biểu diễn theo A. đường parabol B đường tròn. C. đường thẳng D đường elip. Câu 10 : Cho hai dao động điều hoà: 5cos ( ) 6 x   t  cm   ; 2 3cos ( ) 6 x   t  cm   Dao động tổng hợp xAcos(t) là A. x 8cos t (cm)           B. x2cos 4 t 6(cm)   . C. x 2cos t (cm)           D. x8cos 4 t6(cm)   . Câu 11 : Sóng lan truyền môi trường A rắn, khí, chân khơng B rắn, lỏng, khí. C lỏng, khí, chân khơng D rắn, lỏng, chân không. Câu 12 : Dao động tắt dần là A dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực. B dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. C dao động có vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. D dao động có lực cản mơi trường tác dụng lên vật sinh công dương. Câu 13 : Một lắc lị xo dao động điều hồ; lị xo có độ cứng 100 /N m ; nặng có khối lượng 250g Lấy 2 10. A. Chu kì dao động 0,1s. B Chu kì dao động s. C. Chu kì dao động 10s. D. Chu kì dao động s  . (3)khoảng 25 cm 30 cm dao động với biên độ A. 6 3cm. B. 13cm. C. 6 2cm. D. 3cm. Câu 15 : Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hoà pha theo phương thẳng đứng Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Trên mặt nước, vùng giao thoa, phần tử M dao động với biên độ cực đại hiệu đường hai sóng truyền từ nguồn tới M A số nguyên lần nửa bước sóng B số lẻ lần nửa bước sóng. C số nguyên lần bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng. Câu 16 : Sóng học lan truyền mơi trường theo phương trình 8cos 0,1 50 ( ) t x u    mm   ; đó ( ) x cm , t s( ) Sóng truyền với bước sóng A. 100cm B. 50cm. C. 20cm. D. 25cm Câu 17 : Hai chất điểm dao động điều hòa tần số Li độ x (cm) hai chất điểm thỏa mãn phương trình 1,5x12 2x22 18 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A. 4,6cm. B. 6,5cm. C. 0,87cm. D. 0,5cm. Câu 18 : Dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số dao động điều hoà phương, A tần số với hai dao động B ngược pha với hai dao động đó. C pha với hai dao động D biên với hai dao động đó. Câu 19 : Tần số dao động lắc đơn không phụ thuộc vào A khối lượng quả nặng B gia tốc trọng trường. C vĩ độ địa lí. D chiều dài dây treo. Câu 20 : Một dao động điều hồ theo phương trình 6 cos ( ) 3 x  t  cm   Vận tốc dao động với phương trình A. v cos t (cm s/ )            B. v24 cos 4  t3(cm s/ )   . C. v 24sin t (cm s/ )           D. v24 sin 4  t3(cm s/ )   . Câu 21 : Một lắc đơn có chiều dài dây treo l; đặt nơi có gia tốc trọng trường g 9,8 /m s2    Khi chu kì dao động lắc 2s A. dây treo có chiều dài 100, lcm B dây treo có chiều dài l96,0cm. (4)chiều dài 1536, lcm Câu 22 : Sóng truyền mơi trường với bước sóng 40 cm Khoảng cách gần hai dao động sóng đồng pha nằm phương truyền sóng A 40 cm. B 80 cm. C 10 cm. D 20 cm. Câu 23 : Một lắc lò xo dao động với biên độ 10cm Độ cứng lị xo 20 N/m Tại vị trí có li độ 5cm, tỉ số động lắc A 3. B 4. C 1. D 2. Câu 24 : Tại điểm M cách nguồn âm O đoạn 10 m, mức cường độ âm LM 80dB Biết ngưỡng nghe âm chuẩn I0 10 W / m12   Cường độ âm IM âm M là A. 10 W m4 / B. 4 2.10 W m / C. 4 10 W m / D. 2 2.10 W m / Câu 25 : Hai dao động điều hoà phương, tần số vng pha nhau, có biên độ là 3cm 4cm Biên độ dao động tổng hợp có giá trị sau đây? A. 7cm. B. 1cm. C. 5cm. D. 3cm. Câu 26 : Dao động cưỡng dao động A tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hoàn. B cách bù vào phần lượng bị tiêu hao chu kì. C. có pha ban đầu ngoại lực cưỡng D có chu kì dao động chu kì dao động riêng hệ. Câu 27 : Một sợi dây có chiều dài l căng hai điểm cố định Người ta tạo sóng dừng dây Biết hai tần số gần tạo sóng dừng dây 120Hz 80Hz, tần số nhỏ tạo sóng dừng dây A 200 Hz. B 40 Hz. C 20 Hz. D 100 Hz. Câu 28 : Cho hệ gồm hai dao động điều hoà: x1 8cos t (cm)           ; 2 2 6cos ( ) 3 x   t   cm   Hệ dao động với vận tốc có giá trị cực đại bao nhiêu? A. 30cm s/ . B. 70cm s/ . C. 50cm s/ . D. 40cm s/ . Câu 29 : Sóng dừng kết sự A. khúc xạ sóng B. giao thoa sóng C. nhiễu xạ sóng D. phản xạ sóng Câu 30 : Một vật dao động điều hồ theo phương trình x A cost Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ A x  , theo chiều âm Pha ban đầu dao động A. ( ) 4 rad   B 3 ( ) 4 rad   C. 3 ( ) 4 rad  D 4(rad)  (5)Trường THPT Phan Bội Châu KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I (2013 - 2014) Họ tên: ……… Mơn: Vật lí 12 Lớp: 12 … Thời gian: 45 phút Số câu Điểm BÀI LÀM MÃ ĐỀ Lưu ý: - Thí sinh dùng bút chì tơ kín trịn tương ứng với phương án trả lời Cách tô đúng:  Cách tô sai:    - Đố ới v i m i câu tr c nghi m, thí sinh ỗ ắ ệ ch n v dùng bút chì tơ kín m t tròn tọ ộ ương ngứ v i phớ ương án tr l i Cách tô úng: ả đ  01 11 21 02 12 22 03 13 23 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29 10 20 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra ịnh kì học kì 1 (2013 - 2014), Kiểm tra ịnh kì học kì 1 (2013 - 2014)