MÀNG SINH học và sự vận CHUYỂN QUA MÀNG (hóa SINH ĐỘNG vật)

82 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:38

2 MÀNG SINH HỌC VÀ SỰ VẬN CHUYỂN QUA MÀNG ĐẠI CƯƠNG VỀ MÀNG SINH HỌC • TB đơn vị sống có kh/năng tự chuyển hố, tự s/sản, tự th/nghi, tự đ/hồ từ chúng mơ, quan thể sống hình thành, trì ph/triển • Trong TB, màng chiếm khoảng 80% khối lượng TB chúng xây dựng nên bào quan TB Ribosome Peroxisome Xương tế bào (Cytoskeleton) Lysosome Máy Golgi Lưới nội chất nhẵn Nhân (Nucleus) Màng nhân (ngăn cách chromatin với sinh chất) Nhân (Nucleonus) Ty thể Lưới nội chất nhám Màng sinh chất (ngăn cách tế bào với môi trường xung quanh, điều khiển vận chuyển chất ra, vào tế bào) • Khái niệm: Màng sinh học (biomembrane) = lớp cấu trúc bao bọc bên ngồi TB SV khí quan nội bào (nhân, TLT, LLT, lysosome) tạo thành hệ thống khí quan (lưới nội chất, máy Golgi, vv ) • Chức màng: - Ngăn cách hai mơi trường ngồi TB nước bào tương với khu vực bên khí quan nội bào khác - Là phận chức TB: Tiếp nhận chất dinh dưỡng, thông tin từ môi trường Đưa TB chất tiết (chất thải, tín hiệu h/học) Nhiều qt bản, tảng sống thực màng (sự v/c e- H+ qt ÔXHKSH màng TLT; qt quang hợp màng thylacoid lục lạp thể; truyền dẫn x/động hệ TK, cơ) NC màng có ý nghĩa gì? Từ nhiều k/quả nc màng sinh chất, gi/thích được: - chế nhiều trạng thái bệnh lý - chế t/dụng thuốc đ/trị bệnh (Các TB ung thư để thoát hầu hết chức phận kiểm tra, → phân chia cực nhanh vô tận, xâm lấn mô x/quanh, di chuyển xa, … Những đặc tính liên quan tới b/đổi màng sinh chất; → ung thư bệnh màng Nc kh/năng nhận diện màng TB virus, vi khuẩn KST → giải thích bệnh sinh bệnh thuộc lĩnh vực Nc chất nhận diện thuốc màng sinh chất v/c thuốc qua màng → chế t/dụng nhiều loại thuốc Nc màng bề mặt TB cấy ghép quan) → hiểu biết định dung hợp 2.2 THÀNH PHẦN HỐ HỌC CỦA MÀNG • Các màng có nguồn gốc khác chứa đựng hai thành phần lipid protein • Glucid tham gia cấu tạo màng với số lượng thành phần glycoprotein glycolipid màng • Tỷ lệ lipid protein thay đổi khác màng khác nhau, phản ánh tính đa dạng chức màng 2.2.1 Lipid màng - Đặc tính bật: khơng hồ tan nước → có kh/năng làm hàng rào ngăn cách mt nước với cấu trúc TB - Thành phần lipid thay đổi khác loại màng - Các lipid thường gặp màng sinh học: • Glycerophospholipid • Sphingolipid • Cholesterol Cơng thức cấu tạo tổng quát phospholipid Tên phospholipid X-OH (PA) (PE) (PC) (PS) (PG) (PI) (DPG) X Dựa vào tương quan số lượng chất v/c: a Vận chuyển đơn (uniport): chất v/c b Đồng chuyển (symport, cotransport): lúc, chất v/c c Nghịch chuyển (antiport): lúc, chất chuyển ngược hướng qua màng α Na+,K+- ATPase: Một dimer; monomer gồm chuỗi α β Carbohydrate K+ Mặt β α Mặt β α 3Na+ Chỗ gắn ATP α : 110 kD, hoạt tính enzyme, đoạn xoắn xuyên màng β: Glycoprotein, 57 kD Những phát mấu chốt: - Bị phosphoryl hố có mặt Na+ (phosphate gắn vào gốc Asp) - Phosphate bị thuỷ phân có mặt K+ → Tổ hợp enzyme có hai trạng thái cấu trúc EnzI EnzII, khác ctb3, hoạt tính xúc tác tính đặc hiệu với ligand: EnzI có lực cao với Na+, gắn với Na+, phản ứng với ATP tạo EnzI~P EnzII~P có chỗ gắn K+ bị thuỷ phân thành Pi EnzII Từ phía trong, 3Na+ gắn Sự phosphoryl hố, hình thành P-EnzII P P 3Na+ nhả ngồi, 2K+ từ ngồi gắn vào Sự khử phosphoryl, hình thành EnzI 2K+ nhả vào Trong Tế bào Ngoài Tế bào Chi tiết hoạt động loại bơm Na+, K+-ATPase: ATP ADP EI~P.3Na+ EI 3Na+ EI ATP 3Na+ Gắn ATP Tạo h/chất cao Asp~P 3Na+(trong) Mặt 2K+ (vào trong) Chuyển K+ gắn Na+ Chuyển Na+ Mặt 5.Thuỷ phân Pi EII.2K+ 3Na+ (ra ngoài) Gắn K+ EII-P.2K+ Pi H2O EII~P 2K+ (ngoài) Digitalin (từ địa hoàng), oubain (từ Ouabio Đông Phi) làm phong bế đặc hiệu hđ Na+, K+-ATPase → dùng y học làm thuốc trợ tim có hiệu Khi chúng gắn vào mặt tiểu đơn vị α, tiếp nhận 2K+ bị ngăn lại enzyme không hđ Ion Na+ ứ đọng [Na+] tăng lên bào tương H/thống bơm trao đổi Na+/Ca2+ màng TB tim h/hoá, đẩy natri kéo canxi vào [Ca2+] bào tương tăng lên, k/thích gi/ phóng thêm canxi từ xoang lưới tương, kq: lực tăng lên Cơ tim co với cường độ cao, máu tuần hoàn tốt hơn, làm tan đau thắt bệnh nhân yếu tim Vận chuyển tích cực thứ phát: Sự v/c tích cực sơ cấp H+ v/c tích cực thứ cấp lactose Gradient ion hình thành từ v/cTCSC Na+ hay H+ thực nhờ h/thu á/sáng, thuỷ phân ATP c/cấp NL cho đồng v/c chất tan khác enzyme lactose transporter (permease) giúp E coli tích lũy lactose nhiều gấp 100 lần so với mt ni cấy Qt v/cTCSC H+ ngồi TB nhờ NL OXH chất TB tạo Gradient [H+] màng bào tương Các proton có xu hướng tự phát tạo dòng v/c trở lại vào TB để giảm gradient [H+] Lớp lipid kép màng không cho H+ qua, lactose transporter màng tạo kênh cho proton trở lại TB lactose đồng v/c vào Khi NL sinh từ p.ứ bị khoá CN-, lactose khơng tích luỹ Trong TB niêm mạc ruột, glucose aa tích luỹ nhờ v/c chiều với Na+, gradient Na+ thiết lập nhờ Na+, K+-ATPase Glucose v/c cặp đôi cưỡng Na+ Na+ + Glu Na+ + Glu Vì [Na+] ngồi (lịng ruột) >>>> [Na+] TB → hướng p.ư diễn theo chiều sang phải, [Glucose] TB >trong lòng ruột TB sử dụng gradient [Na+] sản sinh nhờ Na+, K+-ATPase để chuyển Glucose ngược gradient [ ] H/thống đồng v/c chiều aa Na+ tương tự, sử dụng gradient [Na+] để đưa aa vào TB H+,K+-ATPase niêm mạc dày: Các TB biên phần niêm mạc vùng thân dày đ/vật tiết HCl với [ ] 0,15M (t/ứng với độ pH khoảng 0,8-1,0), pH bào tương 7,4 (khác biệt tới đơn vị [proton] H+ hình thành từ CO2 t/dụng carboanhydrase: CO2 + H2O ↔ HCO3- + H+ H/thống v/c H+ qua màng H+-K+-ATPase, thực chuyển đổi H+ ngoài, K+ vào TB Nhờ nghịch chuyển này, hiệu màng không bị thay đổi Trong qt h/động v/c, protein vật mang trải qua bước phosphoryl hoá (như hai dạng vật mang xét phần trước) Các ion K+ sau lại đồng chuyển ngồi ion Cl- từ Cl- gắn với H+ để tạo HCl s/phẩm cuối v/c ion qua màng dày H+,K+-ATPase màng TB niêm mạc dày h/hố thơng qua receptor màng có histamin Trường hợp bơm h/động mạnh, [HCl] cao dịch vị gây hậu bệnh lý nguy hiểm Để khống chế h/tính H+,K+-ATPase, dùng chất gần giống với histamin cimetidin Chất gắn cạnh tranh vào receptor màng, gây phong toả → khơng cịn tác dụng gắn histamin để hoạt hoá H+,K+-ATPase → lượng H+ bơm giảm làm giảm lượng HCl dịch dạy dày Tên th/phẩm cimetidin: “Tagamet” (một loại thuốc trị bệnh dày quen thuộc) Cơ chế nhập bào (endocytosis), xuất bào (exocytosis) Một vùng màng sau tiếp giáp với vật chất cần đưa vào đưa ra, bị lõm thành túi bao bọc lấy đối tượng v/c Túi dần đứt chân, rời khỏi màng mang vật cần xuất bào nhập bào Thực bào (phagocytosis, phago tiếng Hy Lạp = ăn): trường hợp nhập bào, đối tượng trạng thái rắn đặc (vi khuẩn, hạt bụi, …) Ẩm bào (Pinocytosis, pino = uống): trường hợp nhập bào đối tượng trạng thái lỏng (protein chẳng hạn) Hình ảnh kính hiển vi điện tử trình nhập bào Nhập bào bắt đầu đại phân tử gắn với màng sinh chất tế bào Sau đó, màng lõm vào, tạo thành bọng bao quanh đại phân tử ... nhám Màng sinh chất (ngăn cách tế bào với môi trường xung quanh, điều khiển vận chuyển chất ra, vào tế bào) • Khái niệm: Màng sinh học (biomembrane) = lớp cấu trúc bao bọc bên ngồi TB SV khí quan... h /học) Nhiều qt bản, tảng sống thực màng (sự v/c e- H+ qt ÔXHKSH màng TLT; qt quang hợp màng thylacoid lục lạp thể; truyền dẫn x /động hệ TK, cơ) NC màng có ý nghĩa gì? Từ nhiều k/quả nc màng sinh. .. nhận diện thuốc màng sinh chất v/c thuốc qua màng → chế t/dụng nhiều loại thuốc Nc màng bề mặt TB cấy ghép quan) → hiểu biết định dung hợp 2.2 THÀNH PHẦN HỐ HỌC CỦA MÀNG • Các màng có nguồn gốc
- Xem thêm -

Xem thêm: MÀNG SINH học và sự vận CHUYỂN QUA MÀNG (hóa SINH ĐỘNG vật) , MÀNG SINH học và sự vận CHUYỂN QUA MÀNG (hóa SINH ĐỘNG vật)