Mẫu báo cáo, bài 11 - Sinh học 10 - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:17

Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Lớp:. Nhớm: ……….[r] (1)Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Lớp: Nhớm: ……… ……… BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM §11 Thí Nghiệm Co Phản Co Ngun Sinh I – Yêu cầu cần đạt: - Làm tiêu tạm thời: tiêu đẹp, quan sát tốt - Vẽ hình tế bào (diển hình) giai đoạn khác nhau: bình thường, co lõm, co lồi - Giải thích tượng co phản co nguyên sinh II – Hiện tượng giải thích 1 – Tế bào trạng thái bình thường: 2 – Co nguyên sinh lõm: Mô tả: (2)3 – Co nguyên sinh lồi: 4 – Hiện tượng phản co nguyên sinh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo, bài 11 - Sinh học 10 - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC, Mẫu báo cáo, bài 11 - Sinh học 10 - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC