Đề kiểm tra hkII toán 8

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:09

Để đi hết quãng đường AB người thứ nhat cần nhiều thời gian hơn người thứ hai là 1giờ 30 phút.[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 ( MƠN TỐN – ĐỀ I Thời gian làm bài: 90 phút I Lý thuyết:(2 điểm) ( Học sinh chọn đề sau) Đề 1: a) Phát biểu định nghĩa phương trình bậc ẩn? b) Áp dụng: Giải phương trình sau: x2 + x = 0 Đề 2: a) Nêu tính chất đường phân giác tam giác? b) Ap dụng: Tìm x hình bên:Biết AM đường phân giác tam giác ABC II Bài toán: (8 điểm) Phần bắt buộc. Bài 1: (2 điểm). Giải phương trình sau: a)8x – = 5x + 12 ; b) 3 4 x x x x      Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: 2 2 xx  Bài 3: (1,5 điểm) Hai người từ A đến B, vận tốc người thứ 40km/h, vận tốc người thứ hai 25km/h Để hết quãng đường AB người thứ cần thời gian người thứ hai 1giờ 30 phút Tính quãng đường AB? Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, đường cao AD BE cắt H Gọi F hình chiếu D AB a) Chứng minh AHE ACD b) Chứng minh DF// CH c) Chứng minh AHB EHD x 5,6 7,2 3,6 C M B (2)ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 – 2009 MƠN TỐN – ĐỀ I I Lý thuyết:(2 điểm) ( Học sinh chọn đề sau) Biểu điểm Đề 1: a) Phát biểu định nghĩa ( sgk / tr ) b) Áp dụng: Giải phương trình sau: x2 + x = 0 0 x x       1điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Đề 2: a) Nêu tính chất đường phân giác tam giác ( sgk/tr 65) b) Ap dụng: Lập tỷ số tính x = 2,8 1điểm 0,5 điểm 0,5 điểm II Bài toán: (8 điểm) Phần bắt buộc. Biểu điểm Bài 1: (2 điểm). Giải phương trình sau: a)8x – = 5x + 12  3x = 15  x = Phương trình có nghiệm x = b) 3 4 x x x x      ĐK : x 2; 2 ( 3)( 2) ( 1)( 4) 6 5 11 6 11 6 x x x x x x x x x x                 0,75 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: 2 2 xx  3.( 2) 2.(3 1) 6 3 x x x x x           Biểu diễn : 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Bài 3: (1,5 điểm) Gọi quãng đường AB x ( km ) x >0 0,25 điểm 8 3 (3)Thời gian người thứ hết quãng đường AB 40( ) x h Thời gian người thứ hai hết quãng đường AB ( ) 25 x h Để hết quãng đường AB người thứ cần thời gian người thứ hai 1giờ 30 phút (1giờ 30 phút = 3 ( ) h Nên ta có phương trình: 3 40 25 2 x x   Giải ta x = 100 ( TMĐK ) Trả lời: quãng đường AB 100 km 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài 4: (3 điểm) Học sinh ghi GT,KL vẽ hình a) AHE ACD ( g – g ) b) Có DF AB CH  AB ( đường cao thứ ) Suy DF// CH c) Chứng minh AHB EHD Chứng minh AHE BHD ( g – g ) Suy AH HE HA HB hay BHHB HEHD Và AHB = DHE Do AHB EHD ( c – g – c ) 0,5 điểm 1 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm F E H D C B (4)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 – 2009 MƠN TỐN – ĐỀ II Thời gian làm bài: 90 phút I Lý thuyết:(2 điểm) ( Học sinh chọn đề sau) Đề 1: a) Phát biểu định nghĩa bất phương trình bậc ẩn? b) Áp dụng: Giải bất phương trình : 2x + < Đề 2: a) Nêu định nghĩa hai tam giác đồng dạng? b) Ap dụng: Cho ABC EFI có Â = 700, góc C = 500 Tính số đo F ? II Bài toán: (8 điểm) Phần bắt buộc. Bài 1: (2 điểm). Giải phương trình sau: a)9x – 11 = 13 - 3x ; b) 2 1 x x x x      Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: 3 2 1 5 3 xx  Bài 3: (1,5 điểm) Hai người từ A đến B, van tốc người thứ 25km/h, vận tốc người thứ hai 40km/h Để hết quãng đường AB người thứ nhat cần nhiều thời gian người thứ hai 1giờ 30 phút Tính quãng đường AB? Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, đường cao AD CE cắt H Gọi I hình chiếu D AC a) Chứng minh AHE ABD b) Chứng minh DI// BH (5)ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 – 2009 MƠN TỐN – ĐỀ II I Lý thuyết:(2 điểm) ( Học sinh chọn đề sau) Biểu điểm Đề 1: a) Phát biểu ( sgk / tr 43 ) b) Áp dụng: Giải bất phương trình : 2x + <  2x < -  x < - 2,5 1điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Đề 2: a) Nêu định nghĩa hai tam giác đồng dạng ( skg / tr 70) b) Ap dụng: Ta có Â + C + B = 1800 ABC EFI Nên dễ dàng suy F = 600 1điểm 0,5 điểm 0,5 điểm II Bài toán: (8 điểm) Phần bắt buộc. Biểu điểm Bài 1: (2 điểm). Giải phương trình sau: a)9x – 11 = 13 - 3x  12x = 24  x = Phương trình có nghiệm x = b) 2 1 x x x x      ĐK : x 1;1 2 ( 2)( 1) ( 1)( 3) 1 7 x x x x x x x x x x                 0,75 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: 3 2 1 5 3 xx  3(3 2) 5( 1) 9 6 5 5 11 4 11 4 x x x x x x             Biểu diễn : 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 11 4 (6)Bài 3: (1,5 điểm) Gọi quãng đường AB x ( km ) x >0 Thời gian người thứ hai hết quãng đường AB 40( ) x h Thời gian người thứ hết quãng đường AB 25( ) x h Để hết quãng đường AB người thứ cần nhiều thời gian người thứ hai 1giờ 30 phút (1giờ 30 phút = 3 ( ) h Nên ta có phương trình: 3 40 25 2 x x   Giải ta x = 100 ( TMĐK ) Trả lời: quãng đường AB 100 km 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài 4: (3 điểm) Học sinh ghi GT,KL vẽ hình a) AHE ACD ( g – g ) b) Có DI  AC BH  AC ( đường cao thứ ) Suy DI// BH c) Chứng minh AHC EHD Chứng minh AHE CHD ( g – g ) Suy AH HE HA HC hay CHHD HEHD Và AHC = DHE Do AHB EHD ( c – g – c ) 0,5 điểm 1 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm I E H D C B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra hkII toán 8, Đề kiểm tra hkII toán 8