KET LUAN CHUYEN DE MON LY - 2017

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:06

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS triển khai, theo dõi việc thực hiện những nội dung đã thống nhất trong toàn huyện nhằm tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện[r] (1)UBND HUYỆN PHÚ QUÝ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  Tự  Hạnh phúc Số: 04/TB-PGD&ĐT Phú Quý, ngày 06 tháng 02 năm 2017 THÔNG BÁO Kết sinh hoạt chuyên đề môn Vật lý - cấp THCS năm học 2016-2017 Thực Công văn số: 05/PGD&ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2017 Phòng Giáo dục Đào tạo V/v tổ chức hội nghị chuyên đề môn Vật lý cấp THCS, qua buổi tổ chức thực đạt số kết sau: Thời gian: 14 00 ngày 10/01/2017 2 Địa điểm: Trường THCS Long Hải. 3 Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Đức – Chuyên viên PGD&ĐT; - Tất giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Vật lý trường THCS 4 Nội dung: - Sinh hoạt chuyên đề: “Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh” - Thảo luận xây dựng số chủ đề (dạy học theo chủ đề) môn Vật lý - Triển khai số nội dung đợt sinh hoạt chuyên môn cốt cán cấp tỉnh - Trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trình giảng dạy mơn Vật lý địa bàn huyện 5 Kết triển khai chuyên đề: 5.1 Thống xây dựng chủ đề - Vật lý 9: Thảo luận thống điều chỉnh PPCT sau: Chương I: ĐIỆN HỌC TUẦN CHỦ ĐỀ Tiết Nội dung 1 1 Sự phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu vật dẫn 2 Điện trở dây dẫn - Định luật Ôm 3 Thực hành: Xác định điện trở dây dẫn ampe kế vôn kế 4 Đoạn mạch nối tiếp 3 Đoạn mạch song song (2)4 7 Sự phụ thuộc điện trở vào chiều dài dây dẫn 8 Sự phụ thuộc điện trở vào tiết diện dây dẫn (Câu hỏi C5, C6 (tr.24) (Không yêu cầu học sinh trả lời) 5 Sự phụ thuộc điện trở vào vật liệu làm dây dẫn 10 Biến trở - Điện trở dùng kỹ thuật 6 11 Bài tập vận dụng định luật Ôm cơng thức tính điện trở Dây dẫn 12 Công suất điện 7 13 Điện – Cơng dịng điện 14 Bài tập cơng suất điện sử dụng 8 15 Thực hành: Xác định công suất dụng cụ điện (Mục II.2 Xác định công suất quạt điện (Khơng dạy)) 8,9 16,17 Định luật Jun-Len-xơ (Thí nghiệm hình 16.1 (Khơng bắt buộc tiến hành thí nghiệm)) Tiết 16: Dạy phần I, II(1,2) Tiết 17: Dạy phần II(3), III 9 18 Bài tập vận dụng định luật Jun-Len-xơ Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q~I2 định luật Jun-Len-xơ (Không bắc buộc) 10 19 Sử dụng an toàn tiết kiệm điện 20 Ôn tập tổng kết chương I: Điện học 11 21 Kiểm tra Chương II: I N T H CĐ Ệ Ừ Ọ 11 22 Nam châm vĩnh cửu 12 23 Tác dụng từ dòng điện - Từ trường 24 Từ phổ - Đường sức từ 13 25 Từ trường ống dây có dịng điện chạy qua 26 Sự nhiễm từ sắt, thép – Nam châm điệm 14 27 Ứng dụng nam châm (Mục II.2 Ví dụ ứng dụng rơ le điện từ: Chuông báo động (Không dạy)) 14,15 28,29 Lực điện từ Tiết 28: Dạy phần I, II (1) Tiết 29: Dạy phần II (2), III 15 30 Động điện môt chiều (Mục II Động điện chiều kĩ thuật (Không dạy)) Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dịng điện (Khơng bắt buộc) 16 31 Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải quy tắc bàn tay trái 32 Hiện tượng cảm ứng điện từ 17 33 Điều kiện xuất dòng điện cảm ứng 34 Bài tập (3)36 Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II Chương II: ĐIỆN TỪ HỌC Tiết Nội dung 19 37 Dòng điện xoay chiều 38 Máy phát điện xoay chiều 20 39 Các tác dụng dòng điện xoay chiều Đo cường độ hiệu điện xoay chiều 40 Truyền tải điện xa 21 41,42 Máy biến Tiết 41: Dạy phần I, II (1) Tiết 42: Dạy phần II (2), III, IV Thực hành: Vận hành máy phát điện máy biến (Khơng bắt buộc) 22 43 Ơn tập tổng kết chương II: Điện từ học ChươngIII QUANG H CỌ 22 44 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (Mục II Sự khúc xạ tia sáng truyền từ nước sang khơng khí (Khơng thiết phải tiến hành dạy theo phương án mà sách giáo khoa trình bày, Có thể thay phương án thí nghiệm khác, ví dụ: Đặt gương phẳng đáy bình nước để quan sát tượng khúc xạ tia sáng truyền từ nước sang khơng khí)) Quan hệ góc tới góc khúc xạ (Khơng dạy) 23,24 Thấu kính 45 Thấu kính hội tụ (Câu hỏi C4 (tr.114) (Bỏ ý “Tìm cách kiểm tra điều này”. 46,47 Ảnh vật tạo thấu kính hội tụ Tiết 46: Dạy phần I Tiết 47: Dạy phần II, III 48 Thấu kính phân kì 25 49,50 Ảnh vật tạo thấu kính phân kì Tiết 49: Dạy phần I, II Tiết 50: Dạy phần III, IV 26 51 Bài tập 52 Kiểm tra 27 53 Thực hành: Đo tiêu cự thấu kính hội tụ 54 Sự tạo ảnh phim máy ảnh 28 55 Mắt 56 Mắt cận thị mắt lão 29 57 Kính lúp 58 Bài tập quang hình học (4)Sự trộn ánh sáng màu (Đọc thêm) 31 61 Màu sắc vật ánh sáng trắng ánh sáng màu 62 Các tác dụng ánh sáng 32 63 Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc ánh sáng không đơn sắc đĩa CD 32,33 64,65 Ôn tập tổng kết chương III: Quang học Tiết 64: Dạy phần I, II (câu 17 đến câu 22) Tiết 65: Dạy phần II (câu 23 đến câu 36) Chương IV: S B O TỒN VÀ CHUY N HỐ N NG LỰ Ả Ể Ă ƯỢNG 33 66 Năng lượng chuyển hoá lượng 34 67 Định luật bảo tồn lượng (Thí nghiệm hình 60.2 (Khơng bắt buộc làm thí nghiệm)) Sản xuất điện - Nhiệt điện thuỷ điện (Không dạy) 34 Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân (Khơng dạy) 35 68,69 Ơn tập Tiết 68: Dạy lí thuyết Tiết 69: Dạy tập 35 70 Kiểm tra học kỳ II * Việc ghi tựa đề ký Sổ đầu cần ghi tên chủ đề (Các tiết thuộc chủ đề xây dựng) 5.2 Triển khai thực số nội dung sau: - Chú trọng dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh phù hợp với thực tế địa phương - Giáo viên cần quan tâm cơng tác thí nghiệp thực hành để giúp học sinh địa phương hiểu biết thêm tượng xung quanh - Tăng cường sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng môn vừa sức với học sinh địa bàn huyện để nhằm giúp em học sinh thêm u thích mơn học Vật lý Trên số nội dung thống thực mơn Vật lý Phịng Giáo dục Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng trường THCS triển khai, theo dõi việc thực nội dung thống toàn huyện nhằm tạo điều kiện cho giáo viên thực tốt chun mơn – nghiệp vụ, có biện pháp nâng cao chất lượng dạy học./ Nơi nhận: - Các trường THCS (email); - Cụm trưởng môn nêu (email); - Lưu: VT, (Đức) KT.TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG (đã ký) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: KET LUAN CHUYEN DE MON LY - 2017, KET LUAN CHUYEN DE MON LY - 2017