Hệ thống thần kinh (cơ THỂ học GIA cầm) (NGÀNH THÚ y) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)

43 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:47

Hệ thống thần kinh  Đại cương hệ thần kinh  Sự tiến hóa hệ thần kinh  Màng não tủy  Các phần não : Tiền não , liên não , trung não , hậu não Các dây tk não , não thất  Tủy sống , dây thân kinh tủy  Hệ thần kinh dinh dưỡng : Hệ trực giao cảm hệ đối giao cảm Đại cương  Đảm bảo mối liên hệ thể môi trường  _Điều hoà phối hợp hoạt đông thể  _Tính cảm ứng tính chất đặc biệt hệ thần kinh  _Phần thần kinh động vật tính phần thần kinh thực vật tính  _Đơn vị cấu tạo hệ thần kinh : Neuron  _Ba chức hoạt động hệ thần kinh Sự tiến hoá hệ thần kinh  Ba giai đoạn phát triển hệ thần kinh :  Giai đoạn lưới thần kinh  Giai đoạn hạch thần kinh  Giai đoạn ống thần kinh : giai đoạn có động vật có xương sống , với vận chuyển vân , ống thần kinh phần thân phát triển thành tuỷ sống Sự phát triển quan thụ cảm giác quan dẫn tới hình thành não Màng não tuỷ  Hệ thần kinh trung ương bao bọc ba lớp màng  _Màng cứng lớp , gồm màng cứng não & màng cứng tuỷ  _Màng nhện màng cứng màng mạch Giữa lớp màng mạch khoảng cách mạng nhện chứa dịch não tuỷ  _Màng mạch gọi màng mềm , chứa nhiều mạch máu bám sát mặt não &tuỷ sống Não : tiền não , liên não , trung não hậu não   Tiền não gồm vỏ não , thể vân não khứu Tiền não bao lấy xoang não thất bên , lỗ liên thất hay lỗ Monro phần hẹp não thất thứ   Bề mặt vỏ não có nhiều nếp cuộn não Các hoạt động trí tuệ cao cấp kiểm soát hoạt động vân , nhận biết cảm giác lý trí chủ yếu vùng vỏ não mang lại  Thể vân bán cầu não gồm hỗn hợp chất trắng chất xám  Não khứu liên hệ với giác quan mùi vị Hệ thần kinh dinh dưỡng  Hệ trực giao cảm Hệ thần kinh dinh dưỡng  Hệ trực giao cảm :  Trung khu nằm nhân trung gian bên , từ đốt ngực đến đốt thắt lưng  Từ nhân xám xuất phát tất sợi giao cảm trước hạch tới chuỗi hạch giao cảm  Thân trực giao cảm bao gồm chuỗi hạch giao cảm chạy dọc hai bên cột sống từ sọ đến đốt sống khum  Các hạch giao cảm gồm hạch cổ trước , cổ , cổ sau , hạch hình  Từ đốt ngực 7-10 có dây tk tạng lớn , từ 2- đốt ngực cuối có dây tk tạng bé Từ đốt thắt lưng 1- hình thành tùng màng ruột sau tùng hạ vị Hệ đối giao cảm Hê đối giao cảm tạp hợp trung tâm Một não đoạn xương sống Trung tâm não gồm nhân xám não hành não Trung tâm đối giao cảm đoạn tủy sống vùng khum nằm nhân xám vùng bên , ngang mức đốt tủy khum từ II tới IV Thần kinh đối giao cảm vùng trung não theo dây tk não III , VII, IX , X Thần kinh đối giao cảm vùng khum phân cho trực tràng , bàng quang quan sinh dục ... thần kinh : Neuron  _Ba chức hoạt động hệ thần kinh Sự tiến hoá hệ thần kinh  Ba giai đoạn phát triển hệ thần kinh :  Giai đoạn lưới thần kinh  Giai đoạn hạch thần kinh  Giai đoạn ống thần. .. liên hệ thể môi trường  _Điều hoà phối hợp hoạt đông thể  _Tính cảm ứng tính chất đặc biệt hệ thần kinh  _Phần thần kinh động vật tính phần thần kinh thực vật tính  _Đơn vị cấu tạo hệ thần. .. thần kinh thị giác , số II  Dây thần kinh vận nhỡn chung , số III  Dây thần kinh vận đại tà , số IV  Dây thần kinh tam thoa , số V  Dây thần kinh vận ngoại trực , số VI da  Dây thần kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thần kinh (cơ THỂ học GIA cầm) (NGÀNH THÚ y) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường) , Hệ thống thần kinh (cơ THỂ học GIA cầm) (NGÀNH THÚ y) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)