Năng lực chủ tịch UBND cấp xã huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

129 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƢU VĂN NINH NĂNG LỰC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƢU VĂN NINH NĂNG LỰC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ CẨM HÀ HÀ NỘI - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Các tư liệu thơng tin sử dụng có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn theo quy định Hà Nam, ngày tháng Ngƣời cam đoan Lƣu Văn Ninh năm 2020 LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn tốt nghiệp cao học, em nhận giúp đỡ cá nhân, tổ chức, tham gia góp ý nhà khoa học, nhà quản lý, bạn bè, gia đình nỗ lực thân, đến nay, em hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: “Năng lực chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam” Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS.Lê Cẩm Hà, người trực tiếp hướng dẫn khoa học cho em, quan tâm, tận tình hướng dẫn, bảo cho em suốt thời gian thực luận văn Em xin bày tỏ cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện, tập thể Khoa Sau đại học Khoa, phòng, ban khác Học viện tạo điều kiện cho em học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bàn bè đồng nghiệp cổ vũ, động viên nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ mặt để em hoàn thành tốt chương trình học tập nghiên cứu đề tài khoa học Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh nhất, song nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên khơng tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp, nhận xét q thầy cơ, nhà khoa học, độc giả bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Học viên Lƣu Văn Ninh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 6 Ý nghĩa nghiên cứu 7 Kết cấu luận văn NỘI DUNG CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 1.1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 1.1.1 Khái niệm cán cấp xã 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 1.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 10 1.2 Năng lực chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 14 1.2.1 Khái niệm lực 14 1.2.2 Năng lực quản lý 16 1.2.3 Năng lực cán bộ, công chức 19 1.2.4 Năng lực chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 20 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới lực chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 20 1.3.1 Công tác quy hoạch 20 1.3.2 Công tác đánh giá cán 22 1.3.3 Mức độ quan tâm người dân 23 1.3.4 Môi trường làm việc 23 1.3.5 Đào tạo, bồi dưỡng 25 1.3.6 Chế độ sách 26 1.4 Các tiêu chí đánh giá lực chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 27 1.4.1 Kiến thức Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 28 1.4.2 Kỹ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 30 1.4.3 Thái độ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã 34 1.4.4 Kết thực thi công vụ 35 1.4.5 Sự hài lòng người dân 38 Tiểu kết Chương 40 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM 41 2.1 Khái quát huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 41 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 41 2.1.2 Điều kiện dân cư – xã hội 42 2.1.3 Điều kiện kinh tế 43 2.2 Khái quát đặc điểm hành đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã huyện Thanh Liêm 44 2.3 Thực trạng lực chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Thanh Liêm giai đoạn từ 01/8/2013 đến 31/12/2019 45 2.3.1 Trình độ văn hóa, chun mơn 45 2.3.2 Trình độ trị, nghiệp vụ 47 2.3.3 Phẩm chất đạo đức, trị, thái độ 51 2.3.4 Kỹ quản lý 56 2.3.5 Thực trạng số lượng, cấu, độ tuổi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 59 2.3.6 Năng lực Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo kết đánh giá năm 60 2.3.7 Kết công tác nâng cao lực chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 66 2.4 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến lực đội ngũ chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 70 2.4.1 Công tác quy hoạch 70 2.4.2 Công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát 72 2.4.3 Mức độ quan tâm trị người dân 75 2.4.4 Môi trường làm việc 76 2.4.5 Chế độ sách 77 2.5 Đánh giá chung lực đội ngũ lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã 78 2.5.1 Kết đạt 78 2.5.2 Hạn chế 80 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 81 Tiểu kết chương 86 CHƢƠNG III: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM 87 3.1 Phương hướng mục tiêu xây dựng đội ngũ chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Thanh Liêm 87 3.1.1 Về phương hướng 87 3.1.2 Về mục tiêu 89 3.2 Giải pháp nâng cao lực chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Thanh Liêm 91 3.2.1 Xây dựng nguồn cán bộ, công chức có lực tốt để tạo nguồn cho chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã 91 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 93 3.2.3 Đổi nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự học Chủ tịch UBND xã 98 3.2.4 Thực đánh giá nghiêm túc, khách quan, khoa học 101 3.2.5 Phát huy vai trị kiểm sốt quyền lực nhà nước địa phương Hội đồng nhân dân cấp xã, vai trò giám sát người dân 102 3.2.6 Nâng cao trách nhiệm, đạo đức thực thi công vụ 104 3.2.7 Cải thiện môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ 106 3.3 Đề xuất, khuyến nghị 109 3.3.1 Đề xuất 109 3.3.2 Khuyến nghị 109 Tiểu kết chương 112 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC 118 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1:Trình độ giáo dục phổ thơng, trình độ chun mơn Chủ tịch UBND xã giai đoạn từ 01/8/2013 – 30/6/2016 46 Bảng 2.2: Trình độ giáo dục phổ thơng, trình độ chun mơn Chủ tịch UBND xã giai đoạn từ 01/7/2016 – 31/12/2019 46 Bảng 2.3: Trình độ lý luận trị, nghiệp vụ Chủ tịch UBND xã giai đoạn 01/8/2013 – 30/6/2016 48 Bảng 2.4: Trình độ lý luận trị, nghiệp vụ Chủ tịch UBND xã giai đoạn 01/7/2016 – 31/12/2019 49 Bảng 2.5: Khả sử dụng tin học văn phòng Chủ tịch UBND xã 50 Bảng 2.6: Phẩm chất trị Chủ tịch UBND xã 53 Bảng 2.7: Tác phong, đạo đức công vụ Chủ tịch UBND xã 53 Bảng 2.8: Sự hài lòng người dân Chủ tịch UBND xã 55 Bảng 2.9: Một số kỹ Chủ tịch UBND xã thông qua đánh giá công chức xã 57 Bảng 2.10 Một số kỹ Chủ tịch UBND xã thông qua đánh giá trưởng thơn, xóm 58 Bảng 2.11: Cơ cấu độ tuổi Chủ tịch UBND cấp xã 60 Bảng 2.12: Kết thực thi nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã (2013 – 2019) 61 Bảng 2.13: Kết đào tạo, bồi dưỡng lực Chủ tịch UBND xã (20142019) 67 Bảng 2.14: Mức độ quan tâm trị người dân 75 DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích CBCC Cán bộ, cơng chức CNXH Chủ nghĩa xã hội CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân MTTQ Mặt trận tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Con người nhân tố quan trọng tổ chức, yếu tố định yếu tố lại, vận dụng yếu tố tổ chức làm phương tiện để đạt mục đích quản lý Cấp xã cấp quyền sở, đồng thời cấp hành gần dân trực tiếp tổ chức đưa chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vào sống; tiếp thu ý kiến nhân dân để phản ánh cho Đảng Nhà nước hồn thiện sách, pháp luật; trực tiếp thực giải bảo đảm thực tế việc phát huy quyền làm chủ nhân dân quản lý nhà nước Cán bộ, công chức người trực tiếp làm cầu nối nhân dân với Đảng, Nhà nước Trên thực tế, đội ngũ cán bộ, công chức phải giải khối lượng công việc lớn, đa dạng phức tạp, liên quan đến mặt đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phịng huyện Do đó, đội ngũ cán , cơng chức sa sút phẩm chất, không đủ lực công tác gây hậu tiêu cực nghiêm trọng nhiều mặt địa phương đất nước Thực tiễn cho thấy, nơi đâu có đội ngũ cán bộ, cơng chức vững mạnh nơi tình hình trị, xã hội ổn định; kinh tế, văn hóa phát triển; quốc phịng, an ninh giữ vững Tuy nhiên, trước tác động tiêu cực kinh tế thị trường, tồn dư chế độ quan liêu bao cấp trước đây, phận cán bộ, cơng chức suy thối phẩm chất đạo đức, quan liêu, hách dịch, chưa thực tốt công tác dân chủ; tư tưởng hội, ý thức kỷ luật gây đoàn kết nội bộ; lợi dụng chức quyền làm trái nguyên tắc quản lý, tham nhũng, lãng phí… gây tổn hại đến uy tín làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước Đặc biệt có trường hợp cán bộ, cơng chức chưa đạt chuẩn… Người đứng đầu quan hành nhà nước cấp xã có vai trị quan trọng, tiếp nhận định quản lý quan hành nhà 3.2.7 Cải thiện mơi trƣờng làm việc, chế độ đãi ngộ Thứ nhất, cải thiện môi trường làm việc khu vực công sở Cần đưa quy tắc, quy trình làm việc rõ ràng quan tổ chức ban hành nội quy, quy chế để thống hoạt động UBND trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh thi hành quy chế dân chủ sở Có quy định, hướng dẫn rõ ràng vấn đề phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu UBND cấp xã Xây dựng văn hóa cơng sở hình thành nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ, quan tâm đến hiệu hoạt động thực thi công vụ Người cán phải biết tôn trọng pháp luật, kỷ luật quan, giá trị đạo đức tốt đẹp dân tộc Là người đứng đầu quan hành nhà nước cấp xã, chủ tịch UBND cấp xã phải đầu gương mẫu việc xây dựng, giữ gìn hình ảnh danh dự quan Tuyệt đối không hách dịch, cửa quyền, dùng chế xin – cho với người dân Xây dựng giá trị văn hóa cơng sở, đưa vào quy định bắt buộc, đồng thời phổ biến giá trị cho người cán để họ ý thức thực cách tự nguyện Tạo hội, khuyến khích ý tưởng sáng tạo, sáng kiến khoa học có ghi nhận, trao thưởng ý tưởng, phát minh có giá trị Ở cấp xã nay, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp sở hình thức ghi nhận cho đóng góp, sáng kiến khoa học; nhiên cần nghiêm túc thực hiện, tránh tình trạng cơng nhận tràn lan, khơng mang tính thi đua Tơn trọng đóng góp người cán bộ, ghi nhận đóng góp đó, hình thức khác khen thưởng, tôn vinh, tặng kỉ niệm chương Tạo cạnh tranh lành mạnh quan hành nhà nước, đặc biệt vị trí lãnh đạo bầu cử, bổ nhiệm để tạo động lực phấn đấu Đối với chức vụ chủ tịch UBND cấp xã điều kiện chưa thể thi tuyển tiến hành bầu lựa chọn, bầu người để tạo cạnh 106 tranh lành mạnh có nhiều lựa chon cho ứng viên chủ tịch, có lựa chọn tốt Xây dựng chế phối hợp quan, đơn vị để người cán thực thi công vụ hiệu Đối với chủ tịch UBND cấp xã mối quan hệ với Đảng ủy, HĐND cấp, với quan hành nhà nước cấp trên, chủ tịch UBND xã với tổ chức trị - xã hội, với công chức UBND cấp xã, với người dân Trong mối quan hệ chủ tịch UBND cấp xã với quan hành nhà nước cấp HĐND cung cấp tương đối rõ ràng Đảng ủy cấp cần phải có tách bạch việc đảng việc quyền, vai trò nhân đảng người đứng đầu quan nhà nước Hay nói cách khác vấn đề lãnh đạo đảng với quản lý nhà nước cần có phân biệt định Giữa người dân với chủ tịch UBND cấp xã, người dân cần có tơn trọng cán công chức, nhiên người cán công phải có tinh thần phục vụ nhân dân, coi người dân khách hàng, lấy hài lòng người dân làm tiêu chí phục vụ Chỉnh trang sở hạ tầng nơi công sở, thường xuyên cải tiến công nghệ, bố trí phịng ốc khoa học, khang trang, lịch sự, bố trí cảnh quan hài hịa, ánh sáng đầy đủ, thoáng đãng, ngăn nắp, sẽ, vật dụng tiện nghi điều hòa, quạt Quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cán bộ, công chức nói chung chủ tịch UBND xã nói riêng đến gia đình họ Phát huy vai trị cơng đồn sở việc quan tâm, chăm lo cho đời sống cán công chức Thứ hai, có sách, chế độ đãi ngộ hợp lý Trước yêu cầu đổi nay, việc tiếp tục hồn thiện sách, chế độ đãi ngộ (gồm tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm, hưu trí ) hợp lý, bảo đảm cho cán yên tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nhu cầu thiết, nhằm góp phần nâng cao lực thực thi công vụ 107 Mặc dù chế độ tiền lương nhà nước ta cải tiến nhiều lần cẫn nhiều bất cập, chưa đáp những nhu cầu cán bộ, công chức nói chung Mức lương tối thiểu cịn q thấp, thang bảng lương c Cần có sách đãi ngộ thoả đáng, không để “tái sản xuất sức lao động” cho thân mà cịn ni gia đình giả - tất nhiên phải vào hiệu công việc cống hiến họ Chính sách đãi ngộ đội ngũ chủ tịch UBND cấp xã phải thực xác định động trực tiếp, quan trọng để nâng cao lực chủ tịch UBND cấp xã Mặt khác, có sách đãi ngộ cán tương xứng góp phần phịng, chống nạn tham nhũng - vấn đề gây nhức nhối xã hội nay, nguyên nhân tham nhũng thu nhập thấp, lại không công đội ngũ cán bộ, công chức máy nhà nước Hiện nay, nhiều trường hợp, sức hấp dẫn vị trí khơng phải thu nhập từ lương mà nhờ kẽ hở sách, chế quản lý để sách nhiễu, nhận hối lộ, làm giàu bất Vì vậy, thời gian tới, cần tiếp tục hồn thiện sách lương đội ngũ chủ tịch UBND cấp xã theo hướng: Thứ nhất, tiền lương khác vào khác biệt hiệu công việc, không nặng cấp, tuổi tác, thâm niên nghề Trả tiền lương theo vị trí cơng việc hiệu cơng tác Chủ tịch UBND cấp xã vị trí quản lý, tiền lương cần phải phụ cấp tương xứng với chức vụ lãnh đạo Mức phụ cấp 0,3 theo mức lương sở chức vụ chủ tịch UBND cấp xã thấp so với trách nhiệm công việc Thứ hai, tiền lương cần trả tương xứng với tiền cơng khu vực ngồi nhà nước với người mức độ cống hiến, trình độ lực Thứ ba, cấu tiền lương cần phải xem xét định kỳ rà soát lại cách hệ thống để đảm bảo hiệu lực liên tục, tương ứng với nhịp độ tăng thu nhập xã hội, tránh tình trạng lạc hậu với thực tiễn Thực tế 108 năm gần đây, mức tăng lương để bù đắp mức tăng giá tiêu dùng, chưa thể nói đến việc nâng cao sống cho cán bộ, công chức 3.3 Đề xuất, khuyến nghị 3.3.1 Đề xuất - Cải cách chế độ hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã, phường, thị trấn Do đặc điểm đội ngũ công chức cấp xã không nên quy định cứng kinh phí đào tạo nguồn ngân sách Nhà nước cấp mà cần bổ sung điều chỉnh (phần mềm) việc trích từ khoản tiết kiệm chi phí thường xun theo chế khốn thu, chi ngân sách tự chủ sở, quỹ Phần mềm vừa có tác dụng động viên, khuyến khích CBCC cấp xã vừa cho phép khắc phục bất hợp lý chế độ, sách chung - Xây dựng thực chương trình, đề án tăng cường lực thực thi nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND cấp xã, chương trình bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 3.3.2 Khuyến nghị 3.3.2.1 Đối với Đảng, Nhà nước Cần Nghị riêng hệ thống sách đào tạo CBCC có chủ tịch UBND cấp xã Trong hệ thống sách cần có chủ trương thống đồng từ mục tiêu, quan điểm, nội dung đến giải pháp thực sách đào tạo chủ tịch UBND cấp xã 3.3.2.2 Đối với tỉnh Hà Nam- sở, ngành có liên quan Các sở, ngành có liên quan: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Trường Chính trị tỉnh - Sau có văn hướng dẫn Trung ương CBCC xã cần sớm ban hành văn hướng dẫn cụ thể, tổ chức triển khai, quán triệt để đơn vị sở thực - Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC, đặc biệt Chủ tịch UBND cấp xã phù hợp với huyện, thành phố toàn tỉnh 109 - Tham mưu, kiến nghị với quan có thẩm quyền theo quy định chế độ, sách khuyến khích, đãi ngộ CBCC cấp xã, người đứng đầu UBND xã - Xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, kỹ nhà quản lý cấp xã dành riêng cho Chủ tịch UBND xã 3.3.2.3 Đối với huyện Thanh Liêm Cần tiếp tục trọng đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCC xã nói chung Chủ tịch UBND xã nói riêng Phải đặt cơng tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán xã huyện Thanh Liêm nghiệp nâng cao dân trí huyện nhà Vì vậy, nâng cao dân trí để tạo học vấn phổ thông tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ chun mơn lý luận trị cho cán xã Từ đó, hạn chế dần đến chấm dứt hẳn việc tuyển dụng cán xã chưa đạt chuẩn học phổ thơng, đảm bảo chuẩn hóa 100% chuyên môn từ đại học trở lên - Khi thực sách đào tạo bồi dưỡng, cần có sách ưu đãi xã cịn khó khăn - Chú trọng cấu độ tuổi, giới tính, đảm bảo độ tuổi bình quân đầu nhiệm kì xấp xỉ 45 tuổi, đến cuối nhiệm kì khơng q 51 tuổi bình qn Quan tâm, rèn luyện nguồn nhân nữ để đảm bảo cấu giới tính - Tăng dần kinh phí đầu tư cho cơng tác đào tạo Khuyến khích tinh thần tự học nâng cáo trình độ ngồi hành kinh phí cá nhân Có danh sách ưu đãi nhằm thu hút người có trình độ, chun mơn làm việc xã, thị trấn - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu công tác 3.3.2.4 Đối với xã, thị trấn - Tổ chức thực tốt công tác quy hoạch - Thường xuyên tổ chức đánh giá hiệu công tác CBCC cử đào tạo, báo cáo trình độ CBCC cấp xã địa phương, kiến 110 nghị với cấp có thẩm quyền vướng mắc, khó khăn đào tạo CBCC cấp xã - Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để đội ngũ CBCC, đặt biệt CBCC chuyên môn cấp xã nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ lực công tác - Công khai, dân chủ, mở rộng tham gia người dân hoạt động quản lý nhà nước 111 Tiểu kết chƣơng Chương có tính chất kết thúc vấn đề nghiên cứu luận văn Trên sở lý luận trình bày chương đánh giá, nhận xét thông qua nghiên cứu thực tế chương 2, dựa quan điểm, mục tiêu phương hướng Đảng nâng cao lực cán nói chung lực quản lý Chủ tịch UBND cấp xã nói riêng Tác giả mạnh dạn đề xuất sáu giải pháp nhằm nâng cao lực quản lý Chủ tịch UBND xã Những giải pháp mà tác giả đưa mang tính chất định hướng, tham khảo Để giải pháp trở thành thực, cần quan tâm, nghiên cứu cách nghiêm túc Ban Thường vụ Huyện ủy quan chuyên môn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Tác giả hy vọng giải pháp đề xuất luận văn trở thành thực thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác nâng cao lực quản lý cho chức danh Chủ tịch UBND cấp xã địa bàn huyện Thanh Liêm thời gian tới 112 KẾT LUẬN Trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội vừa qua, với chủ trương, sách đổi 30 năm qua Đảng Nhà nước, với tâm phấn đấu hệ thống trị huyện, lực Chủ tịch UBND cấp xã huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có chuyển biến tích cực định, ngày đảm bảo số lượng nâng cao chất lượng; với phẩm chất trị vững vàng, đạo đức tốt, có trình độ lực, có khả hồn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh kết đạt bản, thực trạng lực Chủ tịch UBND cấp xã Thanh Liêm tồn bất cập, nhiều mặt hạn chế cần khắc phục Một phận thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu suy thối phẩm chất trị, đạo đức; tác phong, lối sống, lề lối làm việc thiếu chuẩn mực; lực, trình độ, ý thức trách nhiệm với cơng việc chưa cao…; mặt yếu kém, hạn chế làm giảm hình ảnh người cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng khơng nhỏ đến uy tín vai trị lãnh đạo Đảng, giảm lòng tin nhân dân Đảng, với Nhà nước Trong giai đoạn nay, việc đẩy mạnh phân quyền cho địa phương cở thực bước, tư nhà quản trị dần thay nhà quản lý, địa phương sở cần phải tích cực, chủ động, sáng tạo, độc lập vấn đề quản lý nhà nước lwucj Chủ tịch UBND xã – người đứng đầu hành cấp xã quan trọng, vừa nhà lãnh đạo vừa nhà quản lý Với nhận thức vị trí, vai trò tầm quan trọng Chủ tịch UBND xã hệ thống trị cấp xã; nhận thức chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống trị sở nhận thức tình lực thực tiến Chủ tịch UBND xã huyện Thanh Liêm Trong luận văn, tập trung sâu vào nghiên cứu, phân tích sở khoa học thực tiễn 113 lực đội ngũ Chủ tịch UBND xã huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Trên sở đó, luận văn đưa quan điểm giải pháp nhằm nâng cao lực Chủ tịch UBND xã huyện Liêm, tỉnh Hà Nam để đội ngũ Chủ tịch UBND có lực đủ tầm đáp ứng yêu cầu chung đất nước nghiệp cách mạng mới, bắt kịp xu hướng phát triển xã hội Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND xã nhà quản lý có kiến thức quản lý khoa, vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ cần có quản lý 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Liêm (2014), Quyết định số 500QĐ/HU ban hành Quy định phân cấp quản lý cán Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Liêm (2014), Quyết định số 501QĐ/HU ban hành Quy chế bổ nhiệm cán giới thiệu cán ứng cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam (2009), Kế hoạch số 89-KH/TU thực thí điểm Bí thư đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND xã, thị trấn Bộ Nội vụ, ngày 13 tháng năm 2017, Tạp chí Tổ Chức Nhà Nước Bộ Nội vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể CBCC xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ (2019), Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn số quy định cán bộ, công chức xã người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thơn, tổ dân phố Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP công chức xã, phường, thị trấn Chính phủ (2019), Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số quy định cán bộ, công chức cấp xã người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thơn, tổ dân phố 10 Chính phủ (2003), Nghị định số 114/2003/NĐ-CP CBCC cấp xã Nghị định số 121/2003/NĐ-CP chế độ sách CBCC 11 Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, số chế độ, sách CBCC xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Hà Nội 115 12 Chính phủ (2015), Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2015 quy định đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức 13 Chính phủ (2017), Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2017 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 56/2015/NĐCP ngày 09 tháng năm 2015 Chính phủ quy định đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức 14 Lê Bá Đài (2017), Năng lực quản lý Chủ tịch Ủy ban nhân xã huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; Luận văn Thạc sỹ 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1995), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1995), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Hồ Chí Minh (1974), Về vấn đề cán bộ, Nxb Sự thật, Hà Nội 18 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Huyện uỷ Thanh Liêm (8/2013), Báo cáo Tổng kết 10 thực Nghị Trung ương (khoá IX) đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn, Thanh Liêm 20 PGS TS Nguyễn Hữu Hải (2014), Quản lý học đại cương, Nhà xuất Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 21 TS Nguyễn Thị Hồng Hải (2011), “Một số vấn đề phát triển lực cán bộ, cơng chức”, in Tạp chí tổ chức nhà nước số 09/2011 22 TS Bùi Huy Khiên (chủ biên) – TS Nguyễn Thị Vân Hương (2013) Quản lý công, Nhà Xuất Chính trị - Hành 23 Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương (2004), Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức đáp ứng địi hỏi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, Nhà Xuất Chính trị quốc gia Hà Nội 116 24 Quốc hội (2008) Luật Cán công chức, Nhà Xuất Lao động, Hà Nội 25 Quốc hội (2015) Luật Tổ chức Chính quyền địa phương , Nhà Xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Nguyễn Mạnh Thắng (2017), Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Luận văn Thạc sỹ 27 Tỉnh ủy Hà Nam, Hướng dẫn (2014), Tỉnh uỷ công tác quy hoạch năm 2014 chuẩn bị nhân Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIX Quy trình cơng tác nhân cấp uỷ Đại hội đảng huyện, thành phố, đảng trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức sở đảng; Huyện uỷ công tác quy hoạch năm 2014, chuẩn bị nhân Đại hội đảng bộ, chi sở tiến tới Đại hội Đảng huyện lần thứ XXIX 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (2010), Quyết định số 11/2010/QĐUBND việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (2014), Quyết định số 09/2014/QĐUBND ban hành quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường thị trấn địa bàn tỉnh Hà Nam 117 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN XÃ (Dành cho cơng dân) Để có thêm sở thực tiễn phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: “Nâng cao lực Chủ tịch UBND xã huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà nam”, mong Ông/bà cho ý kiến trả lời theo câu hỏi (Tất số liệu điều tra, ý kiến trả lời Ông/ bà nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu khoa học hồn tồn giữ bí mật) I THƠNG NGƢỜI THAM GIA KHẢO SÁT Năm sinh: Giới tính: Địa chỉ: Số điện thoại: II ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ (Xin Ơng/bà vui lịng trả lời câu hỏi khoanh tròn vào phương án lựa chọn điền thơng tin vào chỗ trống) Ơng/bà có quan tâm nhân đại biểu HĐND xã hay không? A Rất quan tâm B Quan tâm mức trung bình C Khơng quan tâm Ơng/bà có quan tâm nhân chức danh Chủ tịch UBND xã hay không? D Rất quan tâm E Quan tâm mức trung bình F Khơng quan tâm 118 Ơng/bà có thƣờng xuyên tiếp xúc Chủ tịch UBND xã không? A Thường xun B Thỉnh thoảng C Rất Ơng/ bà cho biết thái độ giao tiếp Chủ tịch UBND xã tiếp xúc giải công việc nhƣ nào? A Rất tốt C Bình thường D Chưa tốt Ông/ bà cho biết tác phong làm việc (đúng giờ, ăn mặc gọn gàng, sốt săng) Chủ tịch UBND xã tiếp xúc giải công việc nhƣ nào? A Rất tốt C Bình thường D Chưa tốt Ơng, bà cho biết tinh thần trách nhiệm Chủ tịch UBND xã tiếp xúc giải công việc nhƣ nào? A Tốt B Bình thường C Chưa tốt Ơng/bà có hài lịng với kết giải cơng việc Chủ tịch UBND xã (giải thích rõ ràng, thấu đáo) khơng? A Hài lịng B Tạm chấp nhận C Khơng hài lịng Ơng/bà đánh giá lực Chủ tịch UBND xã nhƣ nào? A Tốt B Trung bình C Yếu 119 Theo ông/bà có cần nâng cao lực thực thi công việc cho Chủ tịch UBND xã khơng? A có B Không Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông, bà! 120 ... ấy, HĐND cấp họp bãi nhiệm bầu Chủ tịch UBND Chủ tịch UBND xã lãnh đạo UBND xã, chịu trách nhiệm hoạt động UBND xã trước HĐND cấp, UBND cấp (UBND huyện) trước người dân Chủ tịch UBND cấp xã chịu... dân cấp xã địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 1.1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 1.1.1 Khái niệm cán cấp xã Trong... có lực thực thi công vụ 1.2.4 Năng lực chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chủ tịch UBND xã phận đội ngũ cán công chức Việt Nam, cán chủ chốt quyền sở, vậy, lực Chủ tịch UBND xã hiểu lực CBCC: Năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực chủ tịch UBND cấp xã huyện thanh liêm, tỉnh hà nam , Năng lực chủ tịch UBND cấp xã huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan