Tạo động lực làm việc cho viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đống đa

115 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VƢƠNG HỒNG PHONG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUẬN ĐỐNG ĐA LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI- NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VƢƠNG HỒNG PHONG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUẬN ĐỐNG ĐA LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số : 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THU HÀ HÀ NỘI- NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn với đề tài “Tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa, thành phố Hà Nội” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn có nguồn gốc rõ ràng, xuất phát từ tình hình thực tế Tơi chịu trách nhiệm tính trung thực việc chép từ đề tài khác Tác giả luận văn Vƣơng Hoàng Phong ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập rèn luyện Trƣờng học viện hành quốc gia, biết ơn kính trọng, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, phòng, khoa thuộc Trƣờng học viện hành quốc gia thầy giảng viên nhiệt tình hƣớng dẫn, giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Nguyễn Thị Hà Giảng viên Trƣờng học viện hành quốc gia trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ em trình thực đề tài Do lực thân hạn chế, đề tài nghiên cứu cịn nhiều hạn chế Kính mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy giáo hội đồng bảo vệ, bạn bè đồng nghiệp để nghiên cứu em đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện khảo sát, nghiên cứu để hoàn thành đề tài Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020 Tác giả luận văn Vƣơng Hoàng Phong iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU i Tính cấp thiếu vấn đề nghiên cứu ii,Tổng quan tình hình nghiên cứu iii, Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu iv Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu v Phƣơng pháp nghiên cứu vi, Những đóng góp luận văn 10 vii, Nội dung chi tiết 10 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 11 1.1 Khái quát tạo động lực làm việc 11 1.1.1 Động lực làm việc 11 1.1.1.1 Khái niệm 11 1.1.1.2 Đặc điểm động lực làm việc 12 1.1.1.4 Biểu động lực làm việc 17 1.1.2 Tạo động lực làm việc 19 1.1.2.1 Khái niệm 19 1.1.2.2 Vai trò tạo động lực làm việc 20 1.2 Khái quát viên chức ban quản lý dự án 21 1.2.1 Viên chức 21 iv 1.3 Các tiêu chí đánh giá động lực làm việc quan nhà nƣớc 25 1.3.1 Sự hài lòng ngƣời lao động 25 1.3.2 Hiệu làm việc 26 1.3.3 Tính tích cực ngƣời lao động 26 1.4 Các cách tạo động lực làm việc quan Nhà Nƣớc 27 1.4.1 Tạo động lực thông qua chế độ tiền lƣơng, thƣởng chế độ phúc lợi khác 27 1.4.2 Tạo động lực làm việc thông qua môi trƣờng làm việc : 27 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng tới tạo động lực làm việc cho viên chức ban quản lý dự án 31 1.5.1 Yếu tố bên 31 1.5.2 Yếu tố bên 33 1.6.Kinh nghiệm tạo động lực làm việc Ban dự án quận tƣơng đồng thành phố Hà Nội 34 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẬN ĐỐNG ĐA 36 2.1 Giới thiệu khái quát Ban quản lý dự án quận Đống Đa 36 2.2 Kết làm việc viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa 38 2.3 Thực trạng tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa 41 2.3.1 Phân tích động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án 41 2.3.2 Tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa50 2.3.3 Yếu tố ảnh hƣởng tới tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa 54 2.4 Đánh giá tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa 63 2.4.1 Ƣu điểm 63 v 2.4.2 Hạn chế 64 2.4.3 Nguyên nhân 65 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẬN ĐỐNG ĐA 68 3.1 Định hƣớng phát triển Ban quản lý dự án quận Đống Đa 68 3.2 Giải pháp tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa 69 3.2.1 Xác định rõ chức nhiệm vụ hai tổ Kế hoạch xây dựng 69 3.2.2 Tuyển thêm nhân viên mới, thay số vị trí 69 3.2.3 Nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ban quản lý dự án quận Đống Đa 71 3.2.4 Đổi cách đánh giá thực công việc 73 3.2.5 Xây dựng văn hoá BQLDA 75 3.2.6 Chế độ khuyến khích đãi ngộ, khen thƣởng 76 3.2.7 Phong lãnh đạo 82 3.2.8 Tạo lập, thay đổi môi trƣờng làm việc Ban quản lý dự án 83 3.2.9.Tạo hội thăng tiến cho viên chức Ban quản lý dự án 84 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 Phụ lục 1: Bảng hỏi 92 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQLDA: Ban quản lý dự án VD: Ví dụ NĐ-CP: Nghị định- Chính Phủ QLNN: Quản lý Nhà Nƣớc ĐTXD: Đầu tƣ xây dựng UBND: Ủy ban nhân dân BQL: Ban quản lý CBVC: Cán công chức TTB: Trang thiết bị BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội NNL: Nguồn nhân lực PTCV: Phân tích cơng việc vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp số lƣợng nhân lực Ban quản lý dự án quận Đống Đa năm 2019 37 Bảng 2.2: Đánh giá mức độ hài lòng với công việc viên chức BQLDA 45 Bảng 2.3 Bảng mức độ hoàn thành nhiệm vụ viên chức Ban QLDA xây dựng quận Đống Đa 46 Bảng 2.4 Bảng tự đánh giá hiệu làm việc viên chức BQLDA xây dựng quận Đống Đa 46 Bảng 2.5 Bảng đánh giá biểu tính tích cực làm việc viên chức BQLDA quận Đống Đa, 48 Bảng 2.6 Mức độ thực cách tạo động lực làm việc cho viên chức BQLDAXD quận Đống Đa 50 Bảng 2.7 Bảng đánh giá biện pháp tạo động lực làm việc cho viên chức BQLDAXD quận Đống Đa 52 Bảng 2.8: Mức độ ảnh hƣởng nhóm yếu tố đén tạo động lực làm việc viên chức 54 Bảng 2.9: Mức độ ảnh hƣởng yếu tố thuộc cá nhân đến tạo động lực làm việc cho CBVC BQLDAXD quận Đống Đa 55 Bảng 2.10: Mức độ ảnh hƣởng yếu tố thuộc công việc đến tạo động lực làm việc cho CBVC BQLDAXD quận Đống Đa 57 Bảng 2.11:Mức độ ảnh hƣởng yếu tố môi trƣờng làm việc đến tạo động lực làm việc cho CBVC BQLDAXD quận Đống Đa 58 Bảng 2.12: Mức độ ảnh hƣởng yếu tố bên 61 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Hai giai đoạn tuyển chọn nhân lực 70 Sơ đồ 3.2: Quy trình tuyển chọn nhân lực 71 91 14 Nguyễn Thị Vân Hƣơng (2014), Tạo môi trƣờng động làm việc quan Nhà Nƣớc, Tạp chí Lao động xã hội 15 Nguyễn Thị Hồng Hải (2014), Tạo động lực làm việc quan Nhà Nƣớc, Tạp chí Lao động xã hội 92 Phụ lục 1: Bảng hỏi Kính chào Anh/chị! Nhằm góp phần hồn thiện hoạt động tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa, Kính mong anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Những thông thin cá nhân anh/chị cung cấp đƣợc giữ bí mật kết phiếu khảo sát phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài “Tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa, thành phố Hà Nội” Phần 1: NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên (không bắt buộc): Tel: E- mail: Giới tính:  Nam  Nữ Chức vụ:  Giám đốc  Phó giám đốc  Kế toán trƣởng  Tổ trƣởng  Nhân viên PHẦN II: TÌM HIỀU VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC Câu 1: Anh/chị cho biết mức độ hài lòng yếu tố sau đây: (Anh/chị đánh dấu X vào nội dung phù hợp với ý kiến mình) 93 Nội dung hài long Khơng hài lịng Hài lịng Rất hài lịng Vị trí việc làm Sự phù hợp với trình độ, chun mơn Sự phù hợp với sở trƣờng Thu nhập Chế độ phúc lợi Kết đánh giá thực công việc Phong cách lãnh đạo Văn hóa tổ chức Câu 2: Anh/chị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cá nhân trình thực thi nhiệm vụ tổ chức, ngƣời lãnh đạo giao (Anh/chị đánh dấu X vào nội dung phù hợp với ý kiến mình) Nội dung công việc Tốc độ xử lý công việc anh/chị vƣợt tiến độ Đảm bảo chất lƣợng công việc Đảm bảo số lƣợng/đầu công việc đƣợc giao Nhận thức rõ yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ đƣợc giao Nhận thức rõ trách nhiệm nghĩa vụ Nhận thức rõ vấn đề lợi ích Nhận thức rõ vị cá nhân tổ Không Thỉnh Thường thoảng xuyên 94 chức Ln gắn bó với tổ chức Có quan điểm rõ ràng kiện, hành vi ứng xử, quan điểm thân Câu 3: Cơ quan/ngƣời lãnh đạo nơi anh/chị làm việc thực biện pháp tạo động lực dƣới đây? Anh/chị đánh giá hiệu biện pháp đạt mức độ (Anh/chị đánh dấu X vào nội dung phù hợp với ý kiến mình) Chƣa thực Thỉnh thoảng Đang thực Chƣa Các biện pháp tạo động lực hiệu Tăng tiền lƣơng, thƣởng chế độ phúc lợi khác Cải tạo môi trƣờng làm việc hiệu Thiết kế công việc hợp lý Thu hút tham gia nhân viên vào công việc tổ chức Đánh giá lực thực công việc nhân viên Tổ chức đa dạng hình thức đào tạo, huấn luyện nhân viên Tạo hội cho nhân viên thăng tiến Tổ chức phong trào thi đua (chuyên môn, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ) HIệu Hiệu cao 95 Câu 4: Anh/chị đánh giá mức độ ảnh hƣởng đến tạo động lực cho viên chức Ban quản lý dự án xây dựng quận Đống Đa (Anh/chị đánh dấu X vào nội dung phù hợp với ý kiến mình) Các yếu tố ảnh hưởng Khơng Có ảnh Rất ảnh ảnh hưởng hưởng hưởng Kiến thức, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ Sự say mê nghề nghiệp Kinh nghiệm công tác Mục tiêu giá trị cá nhân Mức độ hấp dẫn cơng việc Tính thách thức cơng việc Tính ổn định cơng việc Cơ hội để thăng tiến, đề bạt, phát triển Điều kiện làm việc Các chế độ sách Mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên, nhân viên – nhân viên Phong cách lãnh đạo, Văn hố tổ chức Chính sách Chính phủ, pháp luật Nhà nƣớc Các quy tắc ứng xử trách nhiệm xã hội Điều kiện kinh tế - trị - xã hội 96 Câu 5: Xin anh, chị cho biết: cần làm để nâng cao động lực làm việc cho viên chức BQLDA - Đối với lãnh đạo nên làm gì? - Bản thân anh, chị làm để nâng cao động lực làm việc Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh, chị! 97 Phụ lục Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chức Theo điều lệ tổ chức hoạt động ban quản lý dự án quận Đống Đa ghi rõ quyền hạn ban nhƣ sau: Ban quản lý dự án quận Đống Đa hoạt động theo điều lệ quản lý đầu tƣ xây dựng bản, để thực dự án nhiệm vụ xây dựng quận Đống Đa theo định quan chủ quản đầu tƣ Ban quản lý có chức sau: Thứ nhất, ban quản lý đƣợc phép lập trình duyệt dự án theo kế hoạch đƣợc giao Thứ hai, ban quản lý tiến hành thực việc tƣ vấn, kiểm tra, thẩm định toán dự án theo quy định pháp luật Thứ ba, ban quản lý tổ chức thực dự án theo mơ hình ban quản lý dự án cấp huyện Nhiệm vụ Cũng theo điều lệ, nhiệm vụ ban quản lý dự án quận Đống Đa đƣợc quy định nhƣ sau: Nhiệm vụ thứ chuẩn bị đầu tƣ, lập dự án đầu tƣ, tổ chức triển khai thực dự án đầu tƣ xây dựng theo quy trình quy định hành Nhiệm vụ thứ hai chuẩn bị tƣ liệu, tổ chức chọn nhà thầu tƣ vấn, xây lắp, cung ứng vật tƣ thiết bị theo quy định hành Nhà nƣớc yêu cầu chủ quản đầu tƣ Nhiệm vụ thứ ba giám sát quản lý tồn q trình thực dự án đầu tƣ xây dựng, hoàn thành cơng trình đƣa vào sử dụng Nhiệm vụ thứ tƣ quản lý văn bản, hồ sơ pháp lý, thiết kế dự toán, toán văn có liên quan dự án theo quy định 98 Quyền hạn Ban quản lý dự án quận Đống Đa có quyền hạn sau: Thứ nhất, chuyên môn: Ban quản lý dự quận Đống Đa đƣợc quan hệ với đối tác việc thƣơng thảo hợp đồng tƣ vấn xây lắp phục vụ dự án theo quy định, tổ chức họp chuyên môn, làm việc với tổ chức quyền cần thiết Thứ hai, tổ chức máy nhân sự: Ban quản lý dự án quận Đống Đa đƣợc quyền đề nghị bổ sung tinh giảm biên chế máy nhân Ban cho hiệu nhất, nhƣ việc đề nghị điều chỉnh chức cơng tác cho nhân trình cấp phê duyệt Thứ ba, trang thiết bị phục vụ hoạt động Ban: Ban quản lý dự án quận Đống Đa có quyền đề nghị trang bị máy móc thiết bị phƣơng tiện lại phục vụ công tác Ban 99 Phụ lục 3.Về cấu tổ chức, Về chức Về biên chế tổ chức máy ban quản lý dự án quận Đống Đa Về cấu tổ chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa đƣợc tổ chức thành ba phận gồm: Tổ dự án Tổ giải phóng mặt hạ tầng Tổ kế tốn, hành bảo vệ Sơ đồ tổ chức ban đƣợc trình bày trang sau Về chức Nhiệm vụ phận đƣợc xác định nhƣ sau: Chức năng, nhiệm vụ tổ dự án: Một là, tổ có nhiệm vụ xin giới thiệu địa điểm xây dựng, cấp chứng qui hoạch,xác định giới đƣờng đỏ, cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật, thoả thuận quy hoạch xinh thoả thuận kiến trúc với quan quản lý quy hoạch- kiến trúc địa phƣơng Hai là, tổ dự án tiến hành lập kế hoạch xin điểm đấu nối, cấp điện, cấp nƣớc thoát nƣớc Ba là, liên hệ với quan tài nguyên, môi trƣờng quyền địa phƣơng để lập đồ rải thửa, điều tra khảo sát, lập phƣơng án đền bù dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình Bốn là, liên hệ với cấp quyền để lập phƣơng án đền bù đất đai, hoa mầu, nhà cửa, cơng trình sở trình UBND thành phố Quận định phê duyệt phƣơng án đền bù thành lập Hội đồng đền bù, tổ chức di dời cơng trình mặt cơng trình để thực cơng tác giải phóng mặt 100 Năm là, tổ chức khoan thăm dò địa chất, khảo sát mặt trạng, thu thập phân tích , tổng hợp thơng tin, tài liệu , số liệu vùng địa điểm xây dựng.Tổ chức dẫn mốc cơng trình theo mốc quốc gia hay khu vực Sáu là, tổ chức trình duyệt thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, lập khái tốn tổng dự tốn cơng trình thi cơng, xin giấy phép xây dựng giấy phép khai thác tài ngun mơi trƣờng( có) Tổ chức thẩm tra thẩm định thiết kế kỹ thuật thi cơng cơng trình Trình quan quản lý Nhà nƣớc có thẩm quyền duyệt phƣơng án an tồn mơi trƣờng, an tồn phịng chống cháy nổ, an tồn giao thơng, an tồn lao động, an tồn đê điều yêu cầu khác có liên quan Bảy là, lập kế hoạch tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu xây lắp mua sắm vật tƣ, thiết bị tổ chức chọn thầu theo quy định hành Chức nhiệm vụ tổ giải phóng mặt hạ tầng: Thứ nhất, tổ có nhiệm vụ kết hợp với tổ dự án tổ kế tốn, hành chính, bảo vệ, để bảo vệ, tổ chức đấu thầu, chọn nhà thầu thực dự án, tham gia thƣơng thảo hợp đồng trình lãnh đạo Ban ký hợp đồng thực dự án Thứ hai, tổ có nhiệm vụ tổ chức giám sát thi công xây lắp để quản lý khối lƣợng, chất lƣợng tiến độ cơng trình Hỗ trợ kiểm tra dự toán chi tiết, lập phiếu giá cơng trình theo hợp đồng ký kết Tổ chức nghiệm thu khối lƣợng chất lƣợng công tác xây lắp theo quy trình quản lý chất lƣợng nhà nƣớc Theo dõi, kiểm tra toán hợp đồng xây lắp ký kết Thứ ba, tổ có nhiệm vụ tổ chức kiểm định chất lƣợng thi công xây lắp, kiểm định chất lƣợng số lƣợng thiết bị cơng nghệ lắp đặt Thứ tƣ, tổ có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc nhà thầu lập vẽ hồn cơng trƣớc bàn giao cơng trình đƣa vào sử dụng, hỗ trợ tổ kế toán, hành chính, bảo vệ, tốn vốn đầu tƣ theo quy định 101 Chức năng, nhiệm vụ tổ kế tốn, hành chính, bảo vệ: Thứ nhất, tổ tiến hành lập thực kế hoạch huy động, sử dụng vốn đầu tƣ kế hoạch tài dự án Báo cáo kế hoạch dự trù vốn, giải ngân toán định kỳ vốn đầu tƣ Thứ hai, tổ phải kiểm soát tất chế độ quản lý tài ban quản lý dự án quận Đống Đa Thứ ba, tổ tiến hành quản lý hồ sơ, tài liệu, vẽ thiết kế ban quản lý dự án theo quy định hành nhà nƣớc Thứ tƣ, tổ nhận lƣu tất công văn đến, công văn đi, hợp đồng kinh tế, lấy dấu thực nhiệm vụ hành quản trị ban quản lý dự án quận Đống Đa Thứ năm, tổ kế toán, hành chính, bảo vệ có chức tham mƣu cho lãnh đạo ban phƣơng án bảo vệ quan hệ thống cơng trình ban quản lý dự án quận Đống Đa thực Về biên chế tổ chức máy ban quản lý dự án quận Đống Đa: Ban quản lý dự án quận Đống Đa đƣợc tổ chức làm việc theo chế độ thủ trƣởng Giám đốc ban quản lý dự án quận Đống Đa chịu trách nhiệm trƣớc Uỷ ban nhân dân Quận Phó giám đốc ban quản lý dự án quận Đống Đa có trách nhiệm trƣớc Giám đốc ban việc lãnh đạo công tác cụ thể ban quản lý dự án quận Đống Đa, đƣợc quyền định vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ đƣợc giao Giám đốc ban quản lý dự án quận Đống Đa có trách nhiệm quyền hạn sau: Thứ nhất, Giám đốc phải chịu trách nhiệm công việc đƣợc giao trƣớc Uỷ ban nhân dân Quận hoạt động ban quản lý dự án quận Đống Đa 102 Thứ hai, Giám đốc có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, hợp đồng trƣớc ký duyệt hồ sơ, hợp đồng tài liệu Phó giám đốc có quyền hạn trách nhiệm sau : Thứ nhất, phó giám đốc chịu trách nhiệm cơng việc đƣợc giao trƣớc Giám đốc Ban lãnh đạo cấp Thứ hai, phó giám đốc đƣợc quyền ký văn theo phân cấp để đôn đốc, triển khai thực tuân theo hợp đồng với đối tác nhƣ tƣ vấn thiết kế, tƣ vấn giám sát nhà thầu Thứ ba, phó giám đốc thay mặt giám đốc quan hệ với quan chức năng, địa phƣơng, đối tác ( đƣợc uỷ quyền) 103 Phụ lục 4.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẬN ĐỐNG ĐA HIỆN NAY GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC TỔ DỰ ÁN Chú thích: PHĨ GIÁM ĐỐC TỔ KẾ TỐN,HÀNH CHÍNH,BẢO VỆ : Quan hệ lãnh đạo trực tiếp : Quan hệ phối hợp TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 104 Phụ lục Mức lương viên chức BQLDA STT Họ tên Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học Mức lƣơng hƣởng (đồng) Có đóng BHYT,BHXH Đặng Thế Tháp Kĩ sƣ xây dựng Anh C THVP 7.004.802 Không Trần Thị Lựu Kĩ sƣ xây dựng Anh C THVP 7.457.400 Không Lê Thị Hiền Cử nhân ngoại ngữ Công việ cử nhân Pháp THVP 6.955.000 Không Phan Dũng Kĩ sƣ xây dựng 6.893.000 Không Nguyễn Thị Tƣờng Vi Cử nhân Luật Anh C THVP 7.100.000 Có đóng BHYT, BHXH Phạm Thị Nga Cử nhân ngoại ngữ Công việc cử nhân Anh văn THVP 7.100.000 Có đóng BHYT, BHXH Phạm Vũ Cƣờng Cử nhân kinh tế Anh B THVP 6.638.000 Có đóng BHYT, BHXH Phạm Thị Tuyết Nhung Cử nhân ngoại ngữ Cử nhân Đức văn THVP 6.638.000 Có đóng BHYT, BHXH Lê Thị Hạnh Cử nhân kinh tế Anh C THVP 6.638.000 Có đóng BHYT, BHXH 10 Nguyễn Ngọc Oanh Cử nhân kinh tế Anh A THVP 5.673.000 Có đóng BHYT, BHXH 11 Đồn Thị Thu Hà Cử nhân kinh tế Anh C THVP 5.638.000 Có đóng BHYT, BHXH 12 Nguyễn Thị Khoa Cử nhân Luật 5.638.000 Có đóng BHYT, BHXH 13 Nguyễn Việt Hƣng Cử nhân kinh tế Anh C THVP 5.638.000 Có đóng BHYT, BHXH 14 Nguyễn Thị Hà Cử nhân kinh tế Anh C THVP 5.638.000 Có đóng BHYT, BHXH 105 15 Lê Mạnh Hùng Kĩ sƣ xây dựng Anh C THVP 5.869.000 Có đóng BHYT, BHXH 16 Ngơ Mạnh Hùng Cử nhân kinh tế Anh C THVP 5.869.000 Có đóng BHYT, BHXH 17 Hoàng Thị Lan Hƣơng Cử nhân kinh tế Cử nhân Anh văn THVP 5.869.000 Có đóng BHYT, BHXH 18 Nguyễn Duy Phƣơng Cử nhân ngoại thƣơng Anh C THVP 5.869.000 Có đóng BHYT, BHXH (Nguồn : Báo cáo Tổ Tài – Kế tốn) ... khái quát Ban quản lý dự án quận Đống Đa 36 2.2 Kết làm việc viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa 38 2.3 Thực trạng tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa ... tích động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án 41 2.3.2 Tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa5 0 2.3.3 Yếu tố ảnh hƣởng tới tạo động lực làm việc cho viên chức. .. trạng động lực làm việc cho viên chức tạo động lực cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án quận Đống Đa 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đống đa , Tạo động lực làm việc cho viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đống đa