Tài liệu xa hoi phong kien tay au

19 918 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 00:11

LÃNH ĐỊA PHONG KIẾN  Vào giữa TK IX lãnh địa phong kiến Tây Âu hình thành  Là đơn vị chính trị kinh tế cơ bản thời phong kiến phân quyền ở Tây Âu.  Là khu đất rộng lớn gồm đất của lãnh chúa có những lâu đài, dinh thự, nhà tờ…tạo thành những pháo đâì kiên cố  Đất khẩu phần xung quanh cho nông nô thuê.  Mỗi lãnh địa thuộc cai quản một lãnh chúa. HÌNH ẢNH LÂU ĐÀI VÀ NHÀ THỜ CỦA LÃNH CHÚA PHONG KIẾN LÂU ĐÀI CỦA MỖI LÃNH CHÚA PHONG KIẾN LÂU ĐÀI QUÁCH KIÊN CỐ CỦA LÃNH CHÚA NÔNG NÔ  Là người sản suất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa  Họ nhận ruộng đất dể cày cấy và nộp tô cho lãnh chúa.  Được tự do hơn nô lệ nên họ được quan tâm đến sản xuất. ĐỜI SỐNG CỦA NÔNG NÔ Noâng noâ laøm ruoäng Noâng noâ nöôùùng baùnh [...]... vua, có qn, đội, tòa án, luật pháp, thuế khóa, tiền tệ, đo lương riêng, thuế thân, thues cưới xin Chế độ: phong kiến phân quyền ở Tây Âu thời trung đại KHU KINH TẾ LÃNH ĐỊA CỦA MỘT LÃNH CHÚ PHONG KIẾN ĐỜI SƠNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ CỦA LÃNH CHÚA   Đời sống lãnh chúa: Lãnh chúa sống cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa, nhờ bóc lột sức lao động của nơng nơ Thời bình, họ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa hoặc tổ chức... TRÌNH CHIẾM HỮU RUỘNG ĐẤT CỦA NGƯỜI GIÉCMAN TƯỚNG CHIẾM HỮU GIÉC-MAN Q TỘC LÃNH ĐỊA QUAN LÃNH CHÚA CẢNH SINH HOẠT CỦA Q TỘC PHONG KIẾN Cảnh đi săn Các giai cấp trong hội NÔNG NÔ Là người sản xuất chính trong các lãnh đòa bò gắn chặt và lệ thuộc vào lãnh chúa LÃNH CHÚA Sống nhàn rỗi, xa hoa Dựa trên sự bóc lột nông nô N«ng n« >< l·nh chóa => Khëi nghÜa n«ng n«  - Nhóm thực hiện: Tạ Bích Ngọc Đỗ Mạnh . LÃNH ĐỊA PHONG KIẾN  Vào giữa TK IX lãnh địa phong kiến Tây Âu hình thành  Là đơn vị chính trị kinh tế cơ bản thời phong kiến phân quyền. một lãnh chúa. HÌNH ẢNH LÂU ĐÀI VÀ NHÀ THỜ CỦA LÃNH CHÚA PHONG KIẾN LÂU ĐÀI CỦA MỖI LÃNH CHÚA PHONG KIẾN LÂU ĐÀI QUÁCH KIÊN CỐ CỦA LÃNH CHÚA NÔNG NÔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu xa hoi phong kien tay au, Tài liệu xa hoi phong kien tay au, Tài liệu xa hoi phong kien tay au

Từ khóa liên quan