Bài giảng phieu bai tap lop 3

6 508 6
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 11:11

§iÓm PHIẾU BÀI TẬP Ng y th¸ng 12 n……à ăm 2010 Họ và tên: Nguyễn Hà Linh. Lớp 3a7. 1) ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: Sè bÞ chia 587 994 461 782 Sè chia 3 5 8 7 48 59 3 Sè th¬ng 56 6 4 Sè d 3 2 2) Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng: a. 810 : 9 + 126 =335 810 : 9 + 126 = 216 b. 360 : 9 + 329 =369 360 : 9 + 329 =211 c. 972: 9 : 2 = 54 972 : 9 : 2 = 48 d. 72 x 9 – 48 = 602 72 x 9 48 = 600 3) Bài toán: khối lớp 3 có 180 học sinh.Số học sinh này đợc xếp đều vào 5 lớp. Mỗi lớp lại xếp thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ của các lớp đó có bao nhiêu học sinh.? Dặn dò : con làm bài 2,3 trang 128 sách Tiếng Việt vào vở. ®iÓm PHIẾU BÀI TẬP Ng y th¸ng 12 n……à ăm 2010 Họ và tên: Nguyễn Hà Linh. Lớp 3a7. 1. §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç trèng: a. 221 x 3 + 80 584……… b. 15 1 x 6 – 110 796…… c. 435 : 5 x 7 .610……… d. 472 : 2 x 3 709……… 2. T×m x: a. x x 7 = 637 b. x x 9 = 720 b. x x 5 = 78 + 372 c. x : 6 = 677 - 539 3. Bài toán:Một tấm vải dài 68m, ngời thợ cắt ra 12 m. Số vải còn lại may quần áo mỗi bộ hết 2m. Hỏi may đợc bao nhiêu bộ quần áo? Dặn dò : con làm bài 2 trang 137 sách Tiếng Việt vào vở ở nhà. ®iÓm PHIẾU BÀI TẬP Ngày……tháng 12 năm 2010 Họ và tên :Nguyễn Hà Linh. Lớp 3A7. 1. §Æt tÝnh råi tÝnh: a. 678 : 2 b. 735 : 5 b. 783 : 3 … ……………… … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … .… …… … … … … 2. Khoanh vµo phÐp chia kh«ng d a. 786: 4 b. 778:2 c. 684:9 a. 333:3 e. 465:6 f. 648:8 3. Bài toán: Một cửa hàng có 5 bao gạo và 50 kg ngô. Mỗi bao gạo có 20kg. Hỏi số kg gạo nhiều hơn số kg ngô bao nhiêu? Con làm bài 2 trang 242 sách Tiếng Việt vào vở. . 5 8 7 48 59 3 Sè th¬ng 56 6 4 Sè d 3 2 2) Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng: a. 810 : 9 + 126 =33 5 810 : 9 + 126 = 216 b. 36 0 : 9 + 32 9 =36 9 36 0 : 9 + 32 9 =211 c 2. Khoanh vµo phÐp chia kh«ng d a. 786: 4 b. 778:2 c. 684:9 a. 33 3 :3 e. 465:6 f. 648:8 3. Bài toán: Một cửa hàng có 5 bao gạo và 50 kg ngô. Mỗi bao gạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng phieu bai tap lop 3, Bài giảng phieu bai tap lop 3, Bài giảng phieu bai tap lop 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn