Tài liệu de kiem tra lop 3

26 381 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 06:11

Điểm Bài kiểm tra giữa kỳ i - năm học 2010 - 2011 Môn: Tiếng Việt Thời gian làm bài 45 phút Họ và tên học sinh: . Lớp : 3B Trờng Tiểu học Trực Đạo Phần A : Đọc thầm và trả lời câu hỏi ( 30 phút ): 4 điểm Cô giáo tí hon Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. Nó cố bắt chớc dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bớc vào lớp. Mấy đứa nhỏ làm y hệt đám học trò, đứng cả dậy, khúc khích cời chào cô. Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thớc. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm nh cô giáo, bé đa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. Thằng Hiển ngọng líu nói không kịp hai đứa lớn. Cái Anh má núng nính, ngồi gọn tròn nh củ khoai, bao giờ cũng giành phần đọc xong trớc. Cái Thanh ngồi cao hơn hai em một đầu. Nó mở to đôi mắt hiền dịu nhìn tấm bảng, vừa đọc vừa mâm mê mớ tóc mai. Theo Nguyễn Thi Dựa vào nội dung bài tập đọc Cô giáo tí hon khoanh tròn vào chữ cái tr ớc ý trả lời đúng: 1. Bé sửa soạn quần áo, nón mũ, đầu tóc để bắt chớc ai? a. Má của Bé. b. Cô giáo. c. Các chị lớn trong xóm. 2. Bé lấy vật gì làm thớc? a. Nhánh trâm bầu. b. Nhánh dừa. c. Nhánh tre. 3. Bé dạy gì cho các em mình? a. Dạy toán. b.Dạy đạo đức. c. Dạy vần chữ cái. 4. Gạch một gạch dới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? Gạch hai gạch dới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Là gì?( hoặc Là ai? ) trong câu văn sau: Bé là ngời chị đáng khen . Phần B: Đọc diễn cảm: (6 điểm ) 1. Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh : Mỗi học sinh đọc một đoạn văn ( hoặc một đoạn thơ ) trong các bài tập đọc đã học ở sách giáo khoa Tiếng việt 3, tập I từ tuần 1 đến tuần 8 (Do GV lựa chọn ) và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc đó. 2. GV đánh giá cho điểm dựa vào những yêu cầu sau: - Đọc đúng tiếng đúng từ : 3 điểm. (Đọc sai dới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai 3 tiếng hoặc 4 tiếng: 2,0 điểm; Đọc sai 5 hoặc 6 tiếng: 1,5 điểm: đọc sai 7 hoặc 8 tiếng: 1,0 điểm; đọc sai 9 hoặc 10 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai trên 10 tiếng: 0 điểm ). - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, hoặc cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm ( Ngắt nghỉ hơi không đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; ngắt nghỉ câu không đúng từ 5 dấu câu trở lên: 0 điểm) - Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm ( 60 - 70 tiếng/ phút). ( Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút , phải đánh vần và nhẩm: 0 điểm) - Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu: 1 điểm. - ( Trả lời cha đủ ý hoặc diễn đạt cha rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời đ- ợc: 0 điểm ) Điểm Bài kiểm tra giữa kỳ i - năm học 2010 - 2011 Môn: Tiếng Việt Thời gian làm bài 45 phút Họ và tên học sinh: Lớp : 3B Trờng Tiểu học Trực Đạo Phần I:Chính tả ( nghe viết): 8 phút ( 5 điểm). Giáo viên đọc cho học sinh viết bài : Chị em (sách Tiếng Việt lớp 3- Tập 1- Trang 27) PhầnII: Tập làm văn:(5 điểm) Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 5-7 câu) kể lại những việc diễn ra trong ngày đầu tiên em đi học. Điểm Bài kiểm tra giữa kỳ i - năm học 2010 - 2011 Môn: toán - Lớp 3 ( đề 1) Thời gian làm bài 45 phút Họ và tên học sinh: . Lớp : 3B Trờng Tiểu học Trực Đạo Phần I: ( 2 điểm ) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trớc ý trả lời đúng trong các câu sau: Câu 1: ( 0,5 điểm ) Trong phép chia có số chia là 5, số d lớn nhất có thể có trong phép chia đó là : A.2 B. 3 C. 4 D. 5. Câu 2: ( 0,5 điểm ) a. 64 : 2 là phép chia hết. b. 38 : 6 là phép chia có d. c. 46 : 4 là phép chia hết. d. 54 :5 là phép chia cóm d. Câu 3: ( 1 điểm ) Có 18 m vải may 6 bộ quần áo nh nhau. Hỏi mỗi bộ quần áo hết mấy mét vải? A. 2 m B. 3 m C. 4 m D. 12 m Phần II: ( 8 điểm ) Câu 1: Đặt tính rồi tính : (2 điểm ) 434 + 356 35 x 4 593 - 41 55 : 5 . Câu 2: Tính ( 2 điểm ) 64 + 7 x 7 = 7 x 9 : 3 = C©u 3: ( 2 ®iÓm ) Cã 46 c¸i cèc xÕp vµo c¸c hép, mçi hép cã 6 c¸i cèc. Hái xÕp ®îc nhiÒu nhÊt lµ mÊy c¸i hép vµ cßn thõa mÊy c¸i cèc? . C©u 4: T×m y ( 1®iÓm ) y x 3 = 66 y : 6 = 45 . C©u 4: Trong h×nh bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c ? (1 ®iÓm ) . Điểm Bài kiểm tra giữa kỳ i - năm học 2010 - 2011 Môn: toán - Lớp 3 ( đề 2 ) Thời gian làm bài 45 phút Họ và tên học sinh: . Lớp : 3B Trờng Tiểu học Trực Đạo Bài 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Bài 2. Tính. 6 x 4 + 123 = 28 + 7 x 3 = . . 40 : 2 - 13 = . 100 - 35 : 5 = . Bài 3. Tìm x 60 - x = 19 . 25 : x = 5 . x : 4 = 7 . x x 4 = 40 . Bài 4. ? 7 hm = . m 5 dam = . m 6m 6dm = . dm 2 dam 4m = . m 9 km = . dam 4 dm = . mm 2m 20cm = . cm 2km 18dam = .dam Bài 5. Trong hình vẽ bên, - Các góc không vuông là: . . - Các góc vuông là: Bài 6. Một cửa hàng buổi sáng bán đợc 635 lít xăng, buổi chiều bán đợc ít hơn buổi sáng 128 lít xăng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán đợc tất cả bao nhiêu lít xăng? Giải . Hớng dẫn chấm Bài kiểm tra năm học 2010 - 2011 Môn: toán - Lớp 3 ( đề 2 ) (Tổng điểm toàn bài: 10 điểm) Số A B C D Bài 1. (1,0 điểm) HS ghi đúng, đầy đủ nội dung của 1 đồng hồ cho 0,25 điểm. Đáp án: Thứ tự HS phải ghi là: 3 giờ 5 phút; 8 giờ20 phút; 6giờ 45phút hoặc 7 giờ kém 15phút; 8 giờ 55 phút hoặc 9 giờ kém 5 phút. Bài 2. (1,5 điểm) Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm. Bài 3. (2,0 điểm) Giải đúng một bài cho 0,5 điểm. Bài 4. (2,0 điểm) Ghi đúng 1 số vào một chỗ trống cho 0,25 điểm. Bài 5. (1,0 điểm) Trả lời đúng, đầy đủ nội dung 1 ý cho 0,5 điểm. Kết quả: Các góc không vuông là: góc đỉnh B cạnh BA và cạnh BC; góc đỉnh C cạnh CB và cạnh CD Các góc vuông là: góc đỉnh A cạnh AB và cạnh AD; góc đỉnh D cạnh DA và cạnh DC. Bài 6. (2,0 điểm) HS giải đợc nh sau: Giải Buổi chiều cửa hàng bán đợc là: 635 - 128 = 507 (lít xăng) Cả hai buổi cửa hàng bán đợc là: 635 + 507 = 1142 (lít xăng) Đáp số: 1142 lít xăng. Điểm trình bày: 0,5 điểm. Trờng Tiểu học Trực Đạo Lớp : 3B Họ và tên: . Đề kiểm tra (đề 1 ) Môn : Tiếng Việt (thời gian: 45 phút) I.Đọc thầm và làm bài tập: Đất quý , đất yêu 1,0 điểm 1,0 điểm Ngày xa, có hai ngời khách du lịch đến nớc Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi khắp đất nớc thăm đ- ờng xá, núi đồi, sông ngòi. Vua nớc Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý. Sau đó , vua sai một viên quan đa khách xuống tàu. Lúc hai ngời khách định bớc xuống tàu, viên quan bảo khách dừng lại, cởi giày ra. Ông sai ngời cạo sạch đất ở đế giày của khách rồi mới để họ xuống tàu trở về nớc. Thấy hai vị khách ngạc nhiên, viên quan liền giải thích: Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra ở đây, chết cũng ở đây. Trên mảnh đất này, chúng tôi trồng trọt, chăn nuôi. Đất Ê-ti-ô-pi-a là cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của chúng tôi. Chúng tôi không thể để các ông mang đi dù chỉ là một hạt cát nhỏ. Nghe những lời nói chân tình của viên quan, hai ngời khách càng thêm khâm phục tấm lòng yêu quý quê hơng của ngời Ê-ti-ô-pi-a. 1.Khoanh tròn chữ cái trớc từ chỉ thái độ đón tiếp hai khách du lịch của nhà vua Ê- ti-ô-pi-a. a. thờ ơ b. thân tình c.dè dặt d. mến khách 2. Điền tiếp vào chỗ trống để hoàn thành chi tiết nói về điều bất ngờ diễn ra khi hai vị khách xuống tàu. Khi khách định bớc xuống tàu về nớc, viên quan đi tiễn liền mời khách dừng lại . . 3. Vì sao ngời Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang một hạt đất của mình đi? Khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng nhất. a. Vì họ sợ mất đất trồng trọt . b. Vì đất là cha mẹ họ. c. Vì đất là thứ thiêng liêng cao quý nhất của họ. d. Vì họ không thích khách du lịch 4. Phong tục nêu trong bài nói lên tình cảm gì của ngời Ê-ti-ô-pi-a? Khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng nhất. a.Yêu quý và trân trọng quê hơng. b. Nhớ quê hơng. c. Tôn thờ quê hơng. d. Tự hào về quê hơng. II.Viết đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu) nói về quê hơng em hoặc nơi em đang ở. Trờng Tiểu học Trực Đạo Lớp : 3B Họ và tên: . Đề kiểm tra (đề 2 ) Môn : Tiếng Việt (thời gian: 45 phút) I.Đọc thầm và làm bài tập: Chõ bánh khúc của dì tôi .Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. Lá rau nh mạ bạc, trông nh đợc phủ một lợt tuyết cực mỏng.Những hạt sơng sớm đọng trên lá long lanh nh những bóng đèn pha lê.hai dì cháu tôi hái đầy rổ mới về. [...]... điểm) 7 x9 = 8x 6 = 4x8= 56 : 8 = 6x4= 24 : 3 = 2 Đặt tính rồi tính:( 2 điểm) 2 13 x 3 208 x 4 3. Tính giá trị biểu thức: (1 điểm) 37 5 10 + 5 9x3= 72 : 9 = 63 : 9 = 8x5= 28 : 7 = 36 : 6 = 457 : 4 810 : 9 486 + 85 : 5 4.Th viện nhà trờng có 1 53 quyển sách giáo khoa và số sách tham khảo bằng 1 3 số sách giáo khoa Hỏi th viện nhà trờng có tất cả bao nhiêu quyển sách? (3 điểm) Bài giải 5 Khoanh vào chữ đặt trớc... GIA HC Kè I Trờng Tiểu học Trực Đạo Lớp: 3B Họ và tên: MễN : TON THI GIAN: 60 phỳt IM LI PHấ Cõu 1: in s thớch hp vo ch chm (1im) a/ c s : 120 471 4 73 122 b/ Vit s: Ba trm mi hai: Bn trm linh by: Cõu 2: Tớnh nhẩm (1im) a/ 5 x 4 = 7x8= b/ 36 : 6 = 35 : 7 = Cõu 3: t tớnh ri tớnh (3im) a/ 420 + 137 b/ 784 - 35 6 Cõu 4 : Tỡm X (1im) a/ X ì 6 = 12 c/ 2 53 -122 b/ X : 7 =8 Cõu 5 :... Trờng Tiểu học Trực Đạo Lớp : 3B Họ và tên: Đề kiểm tra (đề 1 ) Môn : Toán (thời gian: 45 phút) 1.Tính nhẩm:(1,5 đ) 7 x 3 = 9 x 5 = 24 : 4 = 64 : 8 = 2 Đặt tính rồi tính:(2 đ) 1 63 + 182 277 - 59 8 x 6 = 36 : 9 = 16 x 7 54 : 3 3. Khoanh tròn chữ cái đặt trớc kết quả đúng (1 đ) 54 : 6 + 207 = a 7 53 b 206 c.216 d 198 4 của 1m = cm Số cần điền vào chỗ chấm... lít dầu? (3 đ) Bài giải Trờng Tiểu học Trực Đạo Lớp : 3B Họ và tên: Đề kiểm tra (đề 2 ) Môn : Toán (thời gian: 45 phút) 1.Tính nhẩm:(1,5 đ) 8 x 6 = 9 x 7 = 24 : 8 = 72 : 8 = 2 Đặt tính rồi tính: (2 đ) 2 93 + 585 805 - 1 63 7 x 4 = 54 : 9 = 54 x 8 75 : 6 3. Khoanh tròn chữ cái đặt trớc kết quả đúng (1 đ) 42kg : 6 + 17kg = a 10 kg b 14 kg 4 6m 3 dm 2cm Cần... tô là: a 3 xe b 4 xe c 5 xe d 6 xe 6.Mỗi con trâu có 2 cái sừng và 4 cái chân Một đàn trâu đang ăn cỏ Ngời ta đếm thấy có 14 cái sừng Hỏi có bao nhiêu cái chân trâu? (3, 5 đ) Bài giải Trờng Tiểu học Trực Đạo Lớp : 3B Họ và tên: Đề kiểm tra tháng 11 (đề 3 ) Môn : Toán (thời gian: 45 phút) 1.Tính nhẩm: (1, 5 đ) 8 x 6 = 48 : 8 = 8 x 7 = 24 : 8 = 2 Đặt tính rồi tính: ( 2 đ) 289 + 607 735 - 426... P N Cõu 1: in s, c s, vit s ỳng (1im) mi s ỳng 0,25 a/ 121; 472 b/ 31 2; 407 Cõu 2: (1im) Mi phộp tớnh ỳng 0,25 a/ 20 ; 56 b/ 6 ; 5 Cõu 3: (3im) a/ 557 b/ 428 c/ 131 Cõu 4: (1im) Mi phộp tớnh ỳng (0,5im) a/ x = 2 b/ x =56 Cõu 5: Hc sinh tụ mu ỳng Cõu 6: 1 c (1im) 4 Bi gii S qu quýt m hỏi c l: (0,5) 57 x 6 = 34 2 (qu quýt) (1im) ỏp s : 34 2 qu quýt ( 0,5im) Cõu 7: (1im) K ỳng ý a c 0,25 K ỳng ý b c 0,25... c 3 hình ảnh d 4 hình ảnh II Tập làm văn: Hãy viết một bức th ngắn ( khoảng 10 câu) cho bạn em, kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn Trờng Tiểu học Trực Đạo GV: Nguyễn Thị Kiều Ninh Đáp án chấm: Môn Toán 1 điểm 6 1 Câu2: 2 điểm, mỗi phép tính đúng đợc điểm 2 1 Câu3: 1 điểm, mỗi biểu thức đúng đợc điểm 2 Câu1 : 2 điểm, mỗi phép tính đúng đợc Câu4: 3 điểm Số sách tham khảo là: 1 53 : 3 =... nớc biển xanh lơ (1 điểm) Câu 3 :Ngời xa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống nh chiếc lợc đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển ( 1 điểm) Câu 4: d (1 điểm) Phần II: 5 điểm - Viết đủ số câu quy định, đúng nội dung (3 điểm) - Viết câu đúng ngữ pháp , kết cấu chặt chẽ ( 2 điểm) Viết đúng chính tả toàn bài đợc 1 điểm Trờng Tiểu học Trực Đạo Lớp : 3B Họ và tên: Đề kiểm tra Đề số 4: Môn : Toán (thời... là: 1 53 + 51 = 204 ( quyển) Đáp số: 204 quyển Câu 5: 2 điểm a) B ( 1 điểm) b) A ( 1 điểm) 1 điểm) 2 1 ( điểm) 2 1 ( điểm) 2 ( (1 điểm) ( 1 điểm) 2 Trờng Tiểu học Trực Đạo GV: Nguyễn Thị Kiều Ninh Môn Tiếng Việt Phần I: 5 điểm Câu 1: 1, 5 điểm Câu 2: 2, 5 điểm Câu 3 ý d đúng : 1 điểm Phần II: 5 điểm - Viết đúng thể thức một bức th , đúng nội dung : 3 điểm - Dùng từ, đặt câu đúng : 2 điểm kiểm tra GIA... bên ngời thân d Vì cả ba lí do nêu trong các câu trả lời a,b,c II.Viết một bức th cho bạn ở một tỉnh miền Nam để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt Trờng Tiểu học Trực Đạo Lớp : 3B Họ và tên: Đề kiểm tra (đề 3 ) Môn : Tiếng Việt (thời gian: 45 phút) I.Đọc thầm và làm bài tập: Cửa Tùng .Từ cầu Hiền Lơng, thuyền xuôi khỏng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông Nơi dòng Bến Hải gặp sóng . 6 x 4 = 24 : 3 = 63 : 9 = 36 : 6 = 2. Đặt tính rồi tính:( 2 điểm) 2 13 x 3 208 x 4 457 : 4 810 : 9 3. Tính giá trị biểu thức: (1 điểm) 37 5 10 + 5 486 +. cái chân trâu? (3, 5 đ) Bài giải Trờng Tiểu học Trực Đạo Lớp : 3B Họ và tên: Đề kiểm tra tháng 11 (đề 3 ) Môn : Toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu de kiem tra lop 3, Tài liệu de kiem tra lop 3, Tài liệu de kiem tra lop 3