Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

47 713 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 02:11

CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. * Đ/n: Là hiện tượng ánh sáng bị tách thành nhiều màu khác nhau khi đi qua mặt phân cách của hai môi trường trong suốt. * Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc Ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, chỉ có một màu. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc v f l = , truyền trong chân không 0 c f l = 0 0 c v n l l l l = =Þ Þ * Chiết suất của môi trường trong suốt phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng. Đối với ánh sáng màu đỏ là nhỏ nhất, màu tím là lớn nhất. * Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Bước sóng của ánh sáng trắng: 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm. 2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng (chỉ xét giao thoa ánh sáng trong thí nghiệm Iâng). * Đ/n: Là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng ánh sáng kết hợp trong không gian trong đó xuất hiện những vạch sáng và những vạch tối xen kẽ nhau. Các vạch sáng (vân sáng) và các vạch tối (vân tối) gọi là vân giao thoa. * Hiệu đường đi của ánh sáng (hiệu quang trình) 2 1 ax d d d D = - =D Trong đó: a = S 1 S 2 là khoảng cách giữa hai khe sáng D = OI là khoảng cách từ hai khe sáng S 1 , S 2 đến màn quan sát S 1 M = d 1 ; S 2 M = d 2 x = OM là (toạ độ) khoảng cách từ vân trung tâm đến điểm M ta xét * Vị trí (toạ độ) vân sáng: ∆d = kλ ⇒ , D x k k Z a l = Î k = 0: Vân sáng trung tâm k = ±1: Vân sáng bậc (thứ) 1 k = ±2: Vân sáng bậc (thứ) 2 * Vị trí (toạ độ) vân tối: ∆d = (k + 0,5)λ ⇒ ( 0,5) , D x k k Z a l = + Î k = 0, k = -1: Vân tối thứ (bậc) nhất k = 1, k = -2: Vân tối thứ (bậc) hai k = 2, k = -3: Vân tối thứ (bậc) ba * Khoảng vân i: Là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp: D i a l = * Nếu thí nghiệm được tiến hành trong môi trường trong suốt có chiết suất n thì bước sóng và khoảng vân: S 1 D S 2 d 1 d 2 I O x M a n n n D i i n a n l l l = = =Þ * Khi nguồn sáng S di chuyển theo phương song song với S 1 S 2 thì hệ vân di chuyển ngược chiều và khoảng vân i vẫn không đổi. Độ dời của hệ vân là: 0 1 D x d D = Trong đó: D là khoảng cách từ 2 khe tới màn D 1 là khoảng cách từ nguồn sáng tới 2 khe d là độ dịch chuyển của nguồn sáng * Khi trên đường truyền của ánh sáng từ khe S 1 (hoặc S 2 ) được đặt một bản mỏng dày e, chiết suất n thì hệ vân sẽ dịch chuyển về phía S 1 (hoặc S 2 ) một đoạn: 0 ( 1)n eD x a - = * Xác định số vân sáng, vân tối trong vùng giao thoa (trường giao thoa) có bề rộng L (đối xứng qua vân trung tâm) + Số vân sáng (là số lẻ): 2 1 2 S L N i é ù ê ú = + ê ú ë û + Số vân tối (là số chẵn): 2 0,5 2 t L N i é ù ê ú = + ê ú ë û Trong đó [x] là phần nguyên của x. Ví dụ: [6] = 6; [5,05] = 5; [7,99] = 7 * Xác định số vân sáng, vân tối giữa hai điểm M, N có toạ độ x 1 , x 2 (giả sử x 1 < x 2 ) + Vân sáng: x 1 < ki < x 2 + Vân tối: x 1 < (k+0,5)i < x 2 Số giá trị k ∈ Z là số vân sáng (vân tối) cần tìm Lưu ý: M và N cùng phía với vân trung tâm thì x 1 và x 2 cùng dấu. M và N khác phía với vân trung tâm thì x 1 và x 2 khác dấu. * Xác định khoảng vân i trong khoảng có bề rộng L. Biết trong khoảng L có n vân sáng. + Nếu 2 đầu là hai vân sáng thì: 1 L i n = - + Nếu 2 đầu là hai vân tối thì: L i n = + Nếu một đầu là vân sáng còn một đầu là vân tối thì: 0,5 L i n = - * Sự trùng nhau của các bức xạ λ 1 , λ 2 . (khoảng vân tương ứng là i 1 , i 2 .) + Trùng nhau của vân sáng: x s = k 1 i 1 = k 2 i 2 = . ⇒ k 1 λ 1 = k 2 λ 2 = . + Trùng nhau của vân tối: x t = (k 1 + 0,5)i 1 = (k 2 + 0,5)i 2 = . ⇒ (k 1 + 0,5)λ 1 = (k 2 + 0,5)λ 2 = . Lưu ý: Vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là vị trí trùng nhau của tất cả các vân sáng của các bức xạ. * Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng trắng (0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm) - Bề rộng quang phổ bậc k: đ ( ) t D x k a l l = -D với λ đ và λ t là bước sóng ánh sáng đỏ và tím - Xác định số vân sáng, số vân tối và các bức xạ tương ứng tại một vị trí xác định (đã biết x) + Vân sáng: ax , k Z D x k a kD l l = =Þ Î Với 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm ⇒ các giá trị của k ⇒ λ + Vân tối: ax ( 0,5) , k Z ( 0,5) D x k a k D l l = + =Þ Î + Với 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm ⇒ các giá trị của k ⇒ λ - Khoảng cách dài nhất và ngắn nhất giữa vân sáng và vân tối cùng bậc k: đ [k ( 0,5) ] Min t D x k a λ λ ∆ = − − axđ [k ( 0,5) ] M t D x k a λ λ ∆ = + − Khi vân sáng và vân tối nằm khác phía đối với vân trung tâm. axđ [k ( 0,5) ] M t D x k a λ λ ∆ = − − Khi vân sáng và vân tối nằm cùng phía đối với vân trung tâm. I>HI ỆN TƯỢNG TÁN SẮC Câu 1: Chọn câu đúng A. Hiện tượng tách ánh sáng trắng chiếu đến lăng kính thành chùm sáng màu sắc khác nhau gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng, dãi màu này gọi là dãi quang phổ của ánh sáng trắng. B. Ánh sáng trắng gồm vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến đổi từ đỏ đến tím. C. Với một môi trưòng nhất định thì các ánh sáng đơn sắc khác nhau có chiết suất khác nhau và có trị tăng dần từ đỏ đến tím. Do đó trong dãi quang phổ, màu đỏ lệch ít nhất, màu tím lệch nhiều nhất. D. Các câu trên đều đúng Câu 2: Chọn câu đúng A. ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định gọi là màu đơn sắc. C. Những tia sáng màu trong ánh sáng trắng bị lăng kính tách ra khi gặp lại nhau chúng tổng hợp thành ánh sáng trắng. D. Anh sáng trắng là tập hợp của bảy ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục : đỏ ,cam ,vàng ,lục ,lam, chàm ,tím . Câu 3: Chọn câu sai: A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng khi một chùm ánh sáng trắng truyền qua một lăng kính bị phân tích thành các thành phần đơn sắc khác nhau. B. Anh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau, có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. C. Anh sáng có bước sóng càng dài thì chiết suất của môi trường càng lớn. D.Anh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính . Câu 4 Chọn câu trả lời đúng : Ánh sáng đơn sắc là: A.ánh sáng giao thoa với nhau B.ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính C. ánh sáng mắt nhìn thấy được D.cả ba câu trên đều đúng Câu 5 Chọn câu đúng : A.Hiện tượng lăng kính phân tích một chùm sáng trắng thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng B.Ánh sáng trắng gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ và tím C. Chiết suất làm lăng kính đối với ánh sáng tím là nhỏ nhất D.Cả ba câu trên đều đúng Câu 6 Chọn câu trả lời sai : A.Nguyên nhân tán sắc là do chiết suất của một trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác nhau thì khác nhau B.Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất C. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng tia tím có góc lệch nhỏ nhất D.Ánh sáng đơnsắc không bị tán sắc khi đí qua lăng kính Câu 7 Chọn câu trả lời sai : Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng : A.Có một màu xác định B.Không bị tán sắc khi đi qua lăng kính C. Bị khúc xạ khi qua lăng kính D.Có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường kia Câu 8 Chọn câu trả lời sai : Ánh sáng trắng là ánh sáng : A.Có một bước sóng xác định B.Khi truyền từ không khí vào nước bị tách thành dải màu cầu vồng từ đó đến tím C. Được tổng hợp từ 3 màu cơ bản :đỏ ,xanh da trời (xanh lơ )và màu lục D.Bị tán sắc khi qua lăng kính Câu 9 Chọn câu trả lời đúng : Khi một chùm sáng đi từ một môi trường này sang một môi trường khác ,đại lượng không bao giờ thay đổi là : A.chiều của nó B.vận tốc C. tần số D.bước sóng Câu 10 Chọn câu trả lời đúng : Chiết suất của môi trường : A.Là một đại lượng đo bằng tỉ số vận tốc của một ánh sáng đơn sắc truyền trong chân không so với vận tốc của nó khi truyền trong môi trường đó B.Là một đại lượng đo bằng tỉ số vận tốc của một ánh sáng đơn sắc truyền trong trong môi trường đó so với vận tốc của nó khi truyền trong chân không C. Có giá trị như nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau D.Chiết suất của nó trong một môi trường càng lớn đối với ánh sáng đơn sắc nào đó có tần số càng nhỏ Câu 11 Chọn câu trả lời đúng : Một sóng ánh sáng đơn sắc đặc trưng nhất bằng : A.Màu sắc B.Tần số C. Vận tốc truyền D.Chiết suất lăng kính với ánh sáng đỏ Dùng cho câu 16,17,18,19. Hiện tượng tán sắc là hiện tượng (1) . khi đi qua (2) bị (3) .và bị (4) thành một dải màu liên tục từ đỏ đến tím Câu 12 .(1) là A. ánh sáng B. sóng điện từ C. Ánh sánh trắng D. ánh sáng đơn sắc Câu 13 .(2) là : A.Một môi trường B.gương phẳng C. hệ quang học D.lăng kính Câu 14 .(3) là : A.Tán xạ B.Phản xạ C. Khúc xạ D.Lệch về phía đáy Câu 15 .(4).là : A.Biến B.Tách ra C. Đổi phương truyền D.Trở lại môi trường Câu 16 Chọn câu sai : A.Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc là tần số B.Vận tốc của ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc vào môi trường truyền C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng màu lục D.Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì vận tốc truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ Câu 17 Chọn câu đúng : Tại sao khi đi qua lớp kính cửa sổ ,ánh sáng trắng không bị tán sắc thành các màu cơ bản ? A.Vì kính cửa sổ là loại thuỷ tinh không tán sắc ánh sáng B.Vì kính cửa sổ không phải là lăng kính nên không tán sắc ánh sáng C. Vì do kết quả của tán sắc ,các tia sáng màu đi qua lớp kính và ló ra ngoài dưới dạng chùm tia chồng chất lên nhau , tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng D.Vì ánh sáng trắng ngoài trời là những sóng không kết hợp ,nên chúng không bị tán sắc Câu 18 Chọn câu trả lời đúng : Ánh sáng trắng qua lăng kính thuỷ tinh bị tán sắc ,ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím ,đó là do : A.Ánh sáng trắng bao gồm vô số ánh sáng đơn sắc có một tần số khác nhau và do chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng có tần số nhỏ thì nhỏ hơn so với sóng ánh sáng có tần số lớn hơn B.Vận tốc ánh sáng đỏ trong thuỷ tinh lớn hơn so với ánh sáng tím C. Tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn của ánh sáng tím D.Chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn với ánh sáng tím Câu 19 .Chọn câu đúng :Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các sóng ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng : A.Không đổi ,có giá trị như nhau đối với tất cả ánh sáng màu ,từ đỏ đến tím B.Thay đổi ,chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh sáng tím C. Thay i ,chit sut l nh nht i vi ỏnh sỏng v ln nht i vi ỏnh sỏng tớm D. Thay i ,chit sut l ln nht i vi ỏnh sỏng mu lc,cũn i vi cỏc mu khỏc chit sut nh hn Cõu 20 Choùn caõu traỷ lụứi ủuựng nht : ỏnh sỏng n sc l ỏnh sỏng A.Cú mu v bc súng nht nh ,khi i qua lng kớnh s b tỏn sc B.Cú mt mu nht nh v mt bc súng xỏc nh ,khi i qua lng kớnh s b tỏn sc C. Cú mt mu v mt bc súng xỏc nh ,khi i qua lng kớnh khụng b tỏn sc D. Cú mt mu v mt bc súng khụng xỏc nh ,khi i qua lng kớnh khụng b tỏn sc Cõu 21 Choùn caõu traỷ lụứi ủuựng : Khi ỏnh sỏng truyn t mụi trng trong sut ny sang mụi trng trong sut khỏc thỡ : A.Bc súng thay i nhng tn s khụng i B.Bc súng v tn s u thay i C. Bc súng khụng i nhng tn s thay i D. Bc súng v tn s u khụng i Cõu 22 Khi ỏnh sỏng i t khụng khớ vo nc thỡ A. tn s tng lờn ;vn tc gim i B. tn s khụng i ;vn tc khụng i C. tn s gim i ;bc súng tng lờn D. tn s khụng i ;bc súng gim i Cõu 23 Mt tm kớnh mu vng v mt tm kớnh mu lam Khi nhỡn t giy trng qua hai tm kớnh ny thỡ t giy cú mu : A. hng B. cam C. vng nht D. mu en Cõu 24 Chựm tia sỏng lú ra khi lng kớnh ca mt mỏy quang ph ,trc khi i qua thu kớnh bung ti l A. tp hp nhiu chựm tia song song mu trng B. chựm phõn kỡ gm nhiu mu n sc khỏc nhau C. chựm tia hi t gm nhiu mu n sc khỏc nhau D. tp hp nhiu chựm tia song song ,mi chựm cú mt mu Cõu 25 Chn cõu tr li ỳng . Mt chựm tia sỏng trng chiu qua mt lng kớnh s b tỏch ra thnh cỏc chựm tia mu khỏc nhau. õy l hin tng : a) Giao thoa ỏnh sỏng b) Tỏn sc ỏnh sỏng c) Tỏn x ỏnh sỏng d) Nhiu x ỏnh sỏng Cõu 26 Chn cõu tr li ỳng nht. Quan sỏt nh sỏng phn x trờn cỏc vỏng du, m hoc bong búng x phũng, ta thy nhng vng mu sc s. ú l hin tng no sau õy ? a) Tỏn sc ca ỏnh sỏng trng b) Giao thoa ca ỏnh sỏng trng c) Nhiu x nh sỏng d) Phn x nh sỏng Cõu 27 : Chn cõu tr li ỳng nht. nh sỏng n sc l lai ỏnh sỏng : a) Cú mu v bc súng nht nh, khi i qua lng kớnh s b tỏn sc b) Có một màu nhất định và một bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc c) Có một màu và một bước sóng xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc d) Có một màu và bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc Câu 28: Chọn câu trả lời đúng . Khi chiếu một chùm tia sáng trắng qua một lăng kính : A.Ánh sáng trắng khi khúc xạ qua lăng kính bị phân tích thành vô số tia đơn sắc từ đỏ đến tím, tia đỏ ít lệch nhất, tia tím lệch nhiều nhất B.Thành phần ánh sáng trắng là tập hợp vô số ánh sáng đơn sác có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75 μm tương ứng với các màu từ tím tới đỏ C.Khi tới mặt thứ nhất của lăng kính, các tia đơn sắc có cùng góc tới. Tuy nhiên chiết suất của lăng kính phụ thuộc vào màu sắc của chúng, giá trị đó tăng dần từ đỏ tới tím. Vì vậy sau hai lần khúc xạ, tia đỏ ít lệch nhất, tia tím lệch nhiều nhất ( góc D đồng biến với n ) D. Cả 3 nhận xét trên Câu 29 Chọn câu trả lời sai. a)Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc là tần số b)Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc là bước sóng c) Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc là bước sóng trong chân không d) Vận tốc của ánh sáng đơn sắc phụ thuộc chiết suất của môi trường ánh sáng truyền qua Câu 30 Chọn câu trả lời sai. a) Vận tốc của sóng ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào môi trường truyền qua b) Vận tốc của sóng ánh sáng đơn sắc phụ thuộc bước sóng ánh gáng c) Trong cùng một môi trường trong suốt vận tốc ánh sáng màu đỏ nhỏ hơn áng sáng tím d) Tần số ánh sánh đơn sắc phụ thụôc môi trường truyền Câu 31 Chọn câu trả lời đúng. a) Bước sóng ánh sáng đơn sắc phụ thuộc tần số sóng đơn sắc b) Bước sóng ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vận tốc truyền của sóng đơn sắc c) Chiết suất của môi trường trong suốt phụ thuộc bước sóng và không phụ thuộc tần số của sóng ánh sáng đơn sắc d) Sóng ánh sáng có tần số càng lớn Câu 32 : ). Chọn câu trả lời đúng. a) Câu b và c đúng với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng tím b) Trong nước vận tốc ánh sáng màu tím lớn hơn ánh sáng màu đỏ c) Chiết suất của chất làm lăng kính đối v thì vận tốc truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ d) Câu a và c đúng Câu 33 Chọn câu trả lời sai. a) Ánh sáng trắng là tập hợp gồm dảy ánh sáng đơn sắc : Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím b) Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính c) Vận tốc của ánh sáng tùy thuộc vào môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua d) Dài màu cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng Câu 34 : Chọn câu trả lời đúng. Khi nói về hiện tượng tán sắ ánh sángánh sáng đơn sắc, phát biểu nào là đúng : a) Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng khi qua lăng kính, chùm sáng trắng không những bị lệch về phía đáy mà còn bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. b) Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định c) Trong quang phổ của ánh sáng trắng, có vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau d) Cả 3 câu đều đúng Câu 35 : ). Chọn câu trả lời sai. Khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc a) Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím b) Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là giống nhau c) Ánh sáng đơn sác là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính d) Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, dối với ánh sáng tím là lớn nhất Câu 36 +37+38 ). Chọn câu trả lời đúng. Theo các qui ước : (I) và (II) là các mệnh đề: a) Phát biểu (I) và (II) đều đúng, hai phát biểu có tương quan b) Phát biểu (I) và (II) đều đúng, Hai phát biểu không tương quan c) Phát biểu (I) đúng, phát biểu (II) sai d) Phát biểu (I) sai, phát biểu (II) đúng Câu 36 : (I) Chủm ánh sáng trắng khi qua kăng kính bị phân tích thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau . Vì (II) Trong chùm sáng trắng có vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau, mỗi ánh sáng đơn sắc lại ứng với một chiết suất nhất định của lăng kính (a) Câu 37 : (I) Ánh sáng đơn sắc khi qua lăng kính không bị tán sắc Vì (II) Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định (b) Câu 38 : (I) Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau Vì (II) Trong quang phổ của ánh sáng trắng co 7 màu cơ bản: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím (c) Câu 39 : Chọn câu trả lời đúng. Trong các trường hợp nêu dưới đây, trường hợp nào liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng ? a) Màu sắc sặc sỡ trên bong bóng xà phòng b) Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính c) Vệt sáng trên tường khi chiếu ánh sáng từ đèn pin vào d) Bóng đen trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng chiếu tới Cõu 40+41+42+43+44 : ). Chn cõu tr li NG. Cho cỏc lai ỏnh sỏng sau : (I) nh sỏng trng, (II) nh sỏng , (III) nh sỏng vng, (IV) nh sỏng tớm Cõu 40 : Nhng ỏnh sỏng no khụng b tỏn sc khi qua mt lng kớnh ? a) (I), (II), (III) b) (I), (II), (IV) c) (II), (III), (IV) d) c 4 lai ỏnh sỏng trờn Cõu 41 : nh sỏng no khi chiu vo mỏy quang ph s thu c quang ph liờn tc ? a) (I) v (III) b) (II) v (III) c) c 4 lai trờn d) ch cú (I) Cõu 42 : Nhng ỏnh sỏng no cú bc súng xỏc nh ? theo th t bc súng sp xp t nh n ln a) (I), (II), (III) b) (IV), (III), (II) c) (I), (II), (IV) d) (I), (III), (IV) Cõu 43 : Cp ỏnh sỏng no cú bc súng tng ng l 0,589 m v 0,400 m? theo th t a) (III), (IV) b) (II), (III) c) (I), (II) d) (IV), (I) Cõu 44 : Khi thc hin giao thoa vi cỏc lai ỏnh sỏng (II), (III), (IV),hỡnh nh giao thoa ca lai no cú khang võn nh nht v ln nht ?theo th t a) (II), (III) b) (II), (IV) c) (III), (IV) d) (IV), (II) Cõu 45 : ). Chn cõu tr li ỳng. Khi núi v chit sut ca mụi trng : a)Chit sut ca mt mụi trng trong sut nht nh i vi mi ỏnh sỏng n sc l nh nhau b)Chit sut ca mt mụi trng trong sut nht nh i vi mi ỏnh sỏng n sc khỏc nhau l khỏc nhau c)Vi bc súng chiu qua mụi trng trong sut cng di thỡ chit sut ca mụi trng cng ln d)Chit sut ca cỏc mụi trng troing sut khỏc nhau i vi mt lai ỏnh sỏng nht nh thỡ cú giỏ tr khỏc nhau Cõu 46 ). Chn cõu tr li ỳng. Khi mt chựm ỏnh sỏng trng i qua mt lng kớnh, ta thu c chựm sỏng lú ra cú dói mu cu vng. nguyờn nhõn l do: a) Lng kớnh ó nhum mu cho ỏnh sỏng trng b) Lng kớnh lm lch chựm ỏnh sỏng trng v phớa ỏy nờn lm i mu ca nú c) Lng kớnh ó tỏch riờng chựm sỏng by mu cú sn trong chựm ỏnh sỏng trng d) C 3 cõu u sai. Cõu 47 : Chn cõu tr li ỳng. Thớ nghim II ca Niutn v súng ỏnh sỏng chng minh: a) Lng kớnh khụng cú kh nng nhum mu ỏnh sỏng B.S tn ti ca ỏnh sỏng n sc C.nh sỏng Mt tri khụng phi l ỏnh sỏng n sc D. S khỳc x ca mi tia sỏng khi qua lng kớnh Cõu 1. Choùn caõu traỷ lụứi ủuựng : Mt ỏnh sỏng n sc cú tn s 4.10 14 Hz .Bc súng ca ỏnh sỏng trong chõn khụng l A.0,75m B.0,75mm C. 0,75m D.0,75nm Cõu 2. Choùn caõu traỷ lụứi ủuựng : Mt ỏnh sỏng n sc cú bc súng ca nú trong khụng khớ l 700nmv trong cht lng trong sut l 560nm .chit sut ca cht lng i vi ỏnh sỏng ú l A.5/4 B.0,8 C. 0,225 D.0,85 Cõu 12. Chn cõu tr li ỳng. Chiu chựm tia sỏng trng hp song song vo nh ca lng kớnh cú gúc chit quang nh A= 8 0 theo phng vuụng gúc vi mt phng phõn giỏc ca A Chit sut ca lng kớnh i vi ỏnh sỏng tớm l 1,68 , vi tia lỏ 1,61. Tnh chiu rng ca quang ph thu c trờn mn ỏnh t cỏch mt phng phõn giỏc ca lng kớnh 2m a) L = 1,96cm b) L = 1,112cm c) L = 0,18cm d) L = 1,95cm Cõu 13. Chn cõu tr li ỳng. Mt chựm sỏng mu song song vi trc chớnh ca mt thu kớnh cho mt im sỏng mu nm cỏch quang tõm ca thu kớnh ú 50cm. Mt chựm tia sỏng mu tớm song song vi trc chớnh ca thu kớnh trờn cho mt inm sỏng tớm nm trờn trc chớnh cỏch ti im no so vi ỏnh sỏng ? Cho bit chit sut ca thy tinh lm thu kớnh i vi ỏnh sỏng l 1,6 v i vi ỏnh sỏng tớm l 1,64 . a) phớa trc im sỏng mt an 3cm b) sau im sỏng mt an 3cm c) phớa trc im sỏng mt an 3,15cm d) sau im sỏng mt an 1,25cm Cõu 25. Chn cõu tr li ỳng, Mt thu kớnh hai mt li bng thy tinh cú cựng bỏn kớnh R, tiờu c 10cm. Bit chit sỳõt ca thy tinh i vi ỏnh sỏng v tớm ln lt l n d =1,495 v n t = 1,510. Tỡm khang cỏch gia cỏc tiờu im ca thu kớnh ng vi cỏc ỏnh sỏng v tớm a) f = 1,278mm b) f = 2,971cm c) f-= 5,942 mm d) f = 4,984mm Cõu 41. Chn cõu tr li ỳng. Chiu mt chựm tia sỏng hp vo mt bờn mt lng kớnh thy tinh cú gúc chit quang A= 5 0 theo phng vuụng gúc vi mt phng phõn giỏc ca gúc chit quang A. Chựm tia lú chiu vo mt mn nh t song song vi mt phng phõn giỏc núi trờn v cỏch mt phng ny 2,2m. Tỡm chiu di quang ph liờn tc( Khang cỏch t u n u tớm) thu c trờn mn. Cho bit chit sut ca thy tinh lm lng kớnh vi tia l n d =1,48 v tia tớm l n t = 1,52 a) d= 7,68mm b) d= 8,15mm c) d= 5,24mm d) d= 6,37mm Cõu 73. ). Chn cõu tr li ỳng. Bc súng ca ỏnh sỏng laser helium- neon trong khụng khớ l = 633nm. Bc súng ca nú trong nc l ( nc cú chit sut n= 1,33 ) a) 476nm b) 546nm c) 632nm d) 762nm Cõu 75.: ). Chn cõu tr li ỳng. Mt thu kớnh hi t mng gm hai mt cu li ging nhau bỏn kớnh 30cm. Bit chit sut ca thy tinh i vi tia l n = 1,5 v i vi tia tớm l nt = 1,54. khang cỏch gia tiờu im di vi tia v tiờu im i vi tia tớm ca thu kớnh ú l : a) 2,22mm b) 2,22cm c) 2,22 m d) 22,2m [...]... tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng chứng tỏ ánh sáng có bản chất sóng B Anh sáng đơn sắc là ánh sáng có một bước sóng xác định C Mọi ánh sáng đơn sắc khác nhau có một bước sóng khác nhau , màu của ánh sáng đơn sắc gọi là màu đơn sắc hay màu quang phổ D Các câu trên đều đúng Câu 49 Chọn câu trả lời sai : A.Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát các ánh sáng có cùng tần... Câu 81.: (I) Ánh sáng có bản chất sóng điện từ Ví (II) Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có bản chát sóng (a) Câu 82 (I) Có thể đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa (b) Vì (II) Trong hiện tượng giao thoa có xuất hiện các vân sáng và vân tối xen kẻ nhau một cách đều đặn Câu 83 (I) Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một bước sóng xác định... vân sáng trung tâm một khỏang cách so với khỏang vân i là a) i/4 b i/2 c) i d) 2i Câu 86 ) Chọn câu trả lời đúng Kết quả của thí nghiệm Iâng là : a) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sángtính chất sóng b) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sángtính chất hạt c) Kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng d) Câu a và c đúng Câu 87 Chọn câu trả lời đúng Trong thí nghiệm Iâng, Nếu xét một vân sáng. .. vân sáng cùng màu so với vân sáng ở O bằng A 1,05mm B 1,6mm C 2,56mm D 1,26mm Câu 10 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,66μm và ánh sáng có bước sóng λ2 thì vân sáng bậc 3 ứng với λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bước sóng λ1 Bước sóng λ2 bằng : A λ2 = 0,44 μm B λ2 = 0,54 μm C λ2 = 0,75 μm D khơng đủ dữ liệu để tính Câu 11 Trong thí nghiệm. .. thí nghiệm giao thoa ánh sáng ;khỏang cách giữa hai khe S1S2 là a ;khỏang cách từ hai khe S1S2 đến màn là D Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,6μm Điểm M là vân sáng bậc 6 của ánh sáng có λ1 ,tại M đối với ánh sáng có bước sóng λ2 ta có A Vân sáng bậc 4 B.Vân sáng bậc 6 C Vân tối bậc 5 D Vân tối bậc 6 Câu 17 Chọn câu trả lời đúng : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. .. cách từ vân sáng bậc 15 đến vân sáng trung tâm là 2,52cm Câu 118.Bước sóng có giá trị : A 0,5μm B 0,56μm C 0,6μm D 0,75μm Câu 119.: Nếu sử dụng đồng thời ánh sáng đơn sắc trên và ánh sáng có bước sóng λ2 thì thấy vân sáng bậc 6 của trùng vân sáng bậc 7 của λ2 Tính λ2 A 0,56μm B 0,4μm C 0,64μm D 0,48μm Câu 120.: Trong thí nghiệm Iâng người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng λ= 0,4μm... Câu 114 Dùng ánh sáng trắng gồm nhiều ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng : 0,4(μm) ≤λ ≤ 0,75(μm) Có bao nhiêu bước sóng đơn sắc trong dãi ánh sáng trắng cho vân sáng tại vị trí M trên A 1 B 2 C 3 D.4 Đề bài sau đây dùng cho các câu 27,28 Thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng với nguồn sáng là hai bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 và λ2 Cho λ1 = 0,5μm Biết rằng vân sáng bậc 12 của bức xạ λ1... thoa ánh sáng ;khỏang cách giữa hai khe S1S2 là a =1mm ;khỏang cách từ hai khe S1S2 đến màn là D =1m Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5μm và λ2 = 0,75μm Xét tại M là vân sáng bậc 6 của vân sáng ứng với bước sóng λ1 và tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng λ2 Trên MN ta đếm được : A 3 vân sáng B 5 vân sáng C 7 vân sáng D 9 vân sáng Câu 14 Chọn câu trả lời đúng Trong thí nghiệm. .. pha của chúng khác nhau đại lượng π và chúng có bước sóng bằng nhau Câu 58 Chọn câu trả lời đúng : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng ;khỏang cách giữa hai khe S1S2 là a ;khỏang cách từ hai khe S1S2 đến màn là D Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5μm và λ2 (thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy ).Biết điểm M có vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm ,tại M là vân sáng bậc 3 của ánh sáng. .. a) Tần số ánh sáng b) Bước sóng ánh sáng c) Chiết suất của mơi trường d) vân tốc của ánh sáng Câu 90 Chọn câu trả lời đúng Hai nguồn sáng kết hợp là 2 nguồn phát ra hai sóng : a) Cùng tần số b) Đơn sắc và có hiệu số pha ban đầu của chúng thay đổi chậm c) Đồng pha d) Có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng khơng đổi Câu 3 Trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng :a =1mm;D =2m Dùng ánh sáng đơn sắc . Kết quả của thí nghiệm Iâng là : a) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng b) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt. CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. * Đ/n: Là hiện tượng ánh sáng bị tách thành nhiều màu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG, Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG, Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

Từ khóa liên quan