Bài soạn Hao là mua xuan

9 433 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 00:11

1 ¢m nh¹c Häc h¸t bµi: Hoa l¸ mïa xu©n Nh¹c vµ lêi: Hoµng Hµ Hoa l¸ mïa xu©n Nh¹c vµ lêi: Hoµng Hµ T«i lµ l¸, t«i lµ hoa T«i lµ hoa l¸ hoa mïa xu©n T«i cïng móa, t«i cïng ca T«i cïng ca móa ca mõng xu©n Xu©n võa ®Õn trªn cµnh cao Cho ngµn mu«n l¸ hoa ®Ñp t­¬i Cho nhùa míi, cho ®êi vui Cho ng­êi mu«n tiÕng ca rén vang n¬i n¬i. Hoa l¸ mïa xu©n Nh¹c vµ lêi: Hoµng Hµ 1. T«i lµ l¸, t«i lµ hoa. T«i lµ hoa l¸ hoa mïa xu©n. 2. T«i cïng móa, t«i cïng ca. T«i cïng ca móa ca mõng xu©n. 3.Xu©n võa ®Õn trªn cµnh cao. Cho ngµn mu«n l¸ hoa ®Ñp t­¬i. 4. Cho nhùa míi, cho ®êi vui. Cho ng­êi mu«n tiÕng ca rén vang n¬i n¬i. Hoa l¸ mïa xu©n Nh¹c vµ lêi: Hoµng Hµ T«i lµ l¸, t«i lµ hoa T«i lµ hoa l¸ hoa mïa xu©n T«i cïng móa, t«i cïng ca T«i cïng ca móa ca mõng xu©n Xu©n võa ®Õn trªn cµnh cao Cho ngµn mu«n l¸ hoa ®Ñp t­¬i Cho nhùa míi, cho ®êi vui Cho ng­êi mu«n tiÕng ca rén vang n¬i n¬i. x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x xx x x x x x x x xx x x Hoa l¸ mïa xu©n Nh¹c vµ lêi: Hoµng Hµ T«i lµ l¸, t«i lµ hoa T«i lµ hoa l¸ hoa mïa xu©n. T«i cïng móa, t«i cïng ca T«i cïng ca móa ca mõng xu©n Xu©n võa ®Õn trªn cµnh cao Cho ngµn mu«n l¸ hoa ®Ñp t­¬i Cho nhùa míi, cho ®êi vui Cho ng­êi mu«n tiÕng ca rén vang n¬i n¬i. xxxxxx Bài hát ca ngợi điều gì? A. Cảnh đẹp tươi vui, tràn đầy nhựa sống của mùa xuân. B. Cảnh mọi người đang vui vẻ ca hát. C. Cảnh mùa hè nắng chói chang. A. Cảnh đẹp tươi vui, tràn đầy nhựa sống của mùa xuân. . Cho nhùa míi, cho ®êi vui Cho ng­êi mu«n tiÕng ca rén vang n¬i n¬i. xxxxxx Bài hát ca ngợi điều gì? A. Cảnh đẹp tươi vui, tràn đầy nhựa sống của mùa xuân.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Hao là mua xuan, Bài soạn Hao là mua xuan, Bài soạn Hao là mua xuan