Luận văn đánh giá và tuyển chọn một số dòng lúa mới kháng bệnh bạc lá, chất lượng cao tại hải dương

140 318 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 23:44

luận văn bộ giáo dục đào tạo trờng đại học nông nghiệp hà nội ---------- ---------- NGUYễN văn hai Đánh giá tuyển chọn một số dòng lúa mới kháng bệnh bạc lá, chất lợng cao tại hải dơng Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: Di truyền chọn giống cây trồng Mã số : 60.62.05 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS. phan hữu tôn Hà NộI - 2010 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s nụng nghip i Lời cam đoan - Tôi xin cam đoan rằng số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực cha từng đợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiên luận văn này đã đợc cảm ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã đợc chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hai Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s nụng nghip ii Lời cảm ơn Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hớng dẫn PGS.TS. Phan Hữu Tôn ngời thầy đã hết lòng giúp đỡ, động viên, hớng dẫn tôi thực hiện luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Th.s. Nguyễn Trọng Khanh, KS. Mai Thị Miên cùng Ban Giám đốc tập thể cán bộ công nhân viên trong Trung tâm Nghiên cứu phát triển lúa thuần, Viện Cây lơng thực Cây thực phẩm, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ để tôi hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể các Thầy cô giáo trong Viện Sau đại học, Bộ môn Di truyền Chọn giống cây trồng - Khoa Nông học, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập thực hiện đề tài này. Qua đây, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, ngời thân, bạn bè, là những ngời luôn ủng hộ tôi trong suốt quá trình học tập thực tập tốt nghiệp. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hai Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s nụng nghip iii MụC LụC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục bảng vi 1. Mở đầu i 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục đích yêu cầu 2 2. Tổng quan tài liệu 3 2.1 Phân loại chất lợng lúa gạo 3 2.2 Chất lợng, thị trờng lúa gạo trong nớc trên thế giới 3 2.3. Cở sở di truyền của việc chọn tạo giống lúa chất lợng cao một số yếu tố ngoại cảnh ảnh hởng đến chất lợng lúa gạo 5 2.4. Hớng chọn tạo tình hình chọn tạo giống lúa chất lợng cao ở nớc ta 24 2.5 Bệnh bạc đặc điểm di truyền 30 2.6. Các đờng hớng chọn tạo giống kháng bệnh bạc lá 36 3. Vật liệu, nội dung phơng pháp nghiên cứu 38 3.1 Vật liệu nghiên cứu 38 3.2 Nội dung nghiên cứu 39 3.3 Phơng pháp nghiên cứu 39 4. Kết quả thảo luận 49 4.1. Một số đặc điểm sinh trởng phát triển trong giai đoạn mạ (Vụ mùa 2009 vụ xuân 2010) 49 4.2 Thời gian qua các giai đoạn sinh trởng (vụ mùa 2009 vụ xuân 2010) 53 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s nụng nghip iv 4.3 Nghiên cứu đặc điểm lá đòng (vụ mùa 2009 vụ xuân 2010) 58 4.4 Một số đặc điểm của thân bông (vụ mùa 2009 vụ xuân 2010) 61 4.5 Một số đặc điểm hình thái của các dòng 65 4.6 Mức độ nhiễm một số sâu bệnh hại khả năng chống đổ của các dòng tham gia thí nghiệm (vụ mùa 2009 vụ xuân 2010) 67 4.6.1 Khả năng chống đổ 67 4.6.2 Mức độ nhiễm một số sâu hại 68 4.6.3 Mức độ nhiễm một số bệnh hại 70 4.7 Kết quả lây nhiễm bệnh bạc lá nhân tạo (vụ mùa 2009 vụ xuân 2010) 74 4.8 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học (vụ mùa 2009 vụ xuân 2010) 82 4.9 Năng suất các yếu tố cấu thành năng suất các dòng (vụ mùa 2009 vụ xuân 2010) 85 4.10 Chất lợng thơng trờng của các dòng tham gia thí nghiệm (vụ mùa 2009 vụ xuân 2010) 92 4.11 Chất lợng nấu nớng dinh dỡng của các dòng giống tham gia thí nghiệm 99 4.11.1 Chất lợng nấu nớng 99 4.11.2 Chất lợng dinh dỡng 101 4.12 Kết quả xác định chỉ số chọn lọc (Selection index) (vụ mùa 2009 vụ xuân 2010). 102 5. Kết luận đề nghị 106 5.1 Kết luận 106 5.2 Đề nghị 107 Tài liệu tham khảo 108 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s nụng nghip v DANH MụC CHữ VIếT TắT BT7 Bắc thơm số 7 D/c Đối chứng Dài/rộng Tỷ lệ dài trên rộng NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu NXB Nhà xuất bản R/M/S Tỷ lệ kháng, nhiễm trung bình, nhiễm nặng Số bông/m 2 Số bông trên m 2 Số hạt/bông Số hạt trên bông Số hạt chắc/bông Số hạt chắc trên bông Số bông hữu hiệu/khóm Số bông hữu hiệu trên khóm TLGL Tỷ lệ gạo lật TLGX Tỷ lệ gạo xát TLGN Tỷ lệ gạo nguyên TT Thứ tự Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s nụng nghip vi DANH MụC BảNG STT Tờn bng Trang 4.1. Một số chỉ tiêu đánh giá mạ trớc khi cấy 50 4.2. Thời gian qua các giai đoạn sinh trởng của các dòng 54 4.3. Đặc điểm của lá đòng 59 4.4. Một số tính trạng về thân bông 63 4.5. Đặc điểm hình thái của các dòng thí nghiệm 66 4.6. Mức độ nhiễm một số sâu bệnh hại khả năng chống đổ của các dòng 71 4.7A. Chiều dài vết bệnh bạc lá của các dòng 75 4.7B. Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng 77 4.8. Đặc điểm Nông học của các dòng giống 84 4.9. Các yếu tố cấu thành năng suất năng suất của các dòng 86 4.10. Chất lợng thơng trờng của các dòng 95 4.11. Chất lợng nấu nớng dinh dỡng của các dòng 100 4.12A. Giá trị chọn lọc về các tính trạng của các dòng tham gia thí nghiệm vụ mùa 103 4.12B. Chỉ số chọn lọc của 5 dòng phù hợp nhất với hớng chọn lọc vụ mùa 2009 103 4.13A. Giá trị chọn lọc về các tính trạng của các dòng tham gia thí nghiệm vụ xuân 2010 104 4.13B. Chỉ số chọn lọc của 5 dòng phù hợp nhất với hớng chọn lọc vụ xuân 2010 104 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s nụng nghip 1 1. Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam là một nớc nông nghiệp lâu đời trong đó chủ yếu là nghề sản xuất lúa đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế x hội. Trong những năm gần đây, do đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cải tiến chính sách quản lý trong nông nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, hệ thống canh tác quy trình gieo cấy tiên tiến nên năng suất lúa không ngừng đợc tăng cao, sản lợng đ đang đạt tới mức tối u, đời sống của ngời dân nhìn chung đợc cải thiện một bớc đáng kể, vì vậy nhu cầu tiêu dùng gạo có chất lợng cao cũng tăng lên nhanh chóng. Việt Nam là nớc đứng thứ 2 về xuất khẩu gạo sau Thái Lan trong tơng lai xuất khẩu vẫn là tiềm năng lớn của chúng ta. Tuy nhiên, chất lợng gạo của ta vẫn còn kém: Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là cha có đợc một bộ giống chất lợng cao. Trong khi đó, xu hớng yêu cầu gạo phẩm chất cao trên thị trờng châu á châu Mỹ ngày càng tăng. Chính vì vậy cần phải tạo ra một bộ giống chất lợng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên thị trờng trong nớc trờng quốc tế, Hiện nay nớc ta chủ yếu là cấy các giống lúa nhập nội có kiểu hình thâm canh cho năng suất cao nh Nhị u 838, BTST, Bắc u 64, Khang dân, Q5thì cơm lại khô cứng, không có hoặc ít có hơng vị khi nấu chín. Ngợc lại, các giống lúa địa phơng cổ truyền có chất lợng nấu nớng rất tuyệt vời thì lại cho năng suất thấp, thời gian sinh trởng cha phù hợp với cơ cấu mùa vụ, đồng thời bị nhiễm sâu bệnh hại rất nặng đặc biệt là bệnh bạc lá (do vi khuẩn Xanthomonas Oryzase) gây ra, trớc đây bệnh chỉ gây hại ở vụ mùa nhng đến nay đ gây hại nặng ở cả vụ xuân, làm cho việc gieo cấy lúa trở trở lên không ổn định. Thời gian gần đây các nhà khoa học đ làm sáng tỏ rằng: tính kháng bệnh bạc lá có 29 gen đơn quy định (ví dụ gen xa-5, Xa-7) các tính trạng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s nụng nghip 2 chất lợng bao gồm: Chất lợng dinh dỡng (hàm lợng protein, sự cân đối giữa các axitamin trong lúa gạo), chất lợng của hạt khi nấu chín (hàm lợng aminoza, độ mềm, độ dẻo, hơng vị), chất lợng thơng trờng (chiều dài, chiều rộng hạt gạo, độ bạc bụng) chất lợng xay xát (tỷ lệ gạo nguyên, tỷ lệ trắng trong) cũng do gen quy định (ví dụ chiều dài hạt gạo đợc điều khiển bởi gen lặn kí hiệu là lk-I). Từ những cơ sở đó các nhà khoa học đ đang tiến hành lai quy tụ các gen vào một giống rồi chọn lọc thì có thể vừa tạo ra đợc giống kháng bệnh bạc lá vừa chất lợng cao (ví dụ, giống N46, N91 .). Từ đó cho thấy đây là một hớng đi khả quan là biện pháp hiệu quả nhất để thúc đẩy gieo cấy các giống lúa chất lợng cao ở nớc ta. Để nâng cao chất lợng hạt gạo, đáp ứng nhu cầu thị trờng trong nớc quốc tế, đồng thời làm cho việc gieo cấy lúa đợc ổn định, thời gian vừa qua Viện cây Lơng thực thực phẩm Hải dơng đ tiến hành lai tạo theo hớng trên đ tạo ra đợc một số dòng lúa có triển vọng, nhng cần phải tiếp tục đánh giá, chọn lọc để đem đi khảo nghiệm cho ra giống mới là rất cần thiết . Chính vì thế chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Đánh giá tuyển chọn một số dòng lúa mới kháng bệnh bạc lá, chất lợng cao tại Hải Dơng 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tuyển chọn đợc 1 2 dòng lúa thuần có năng suất khá, chất lợng cao kháng bệnh bạc lá tốt 1.2.2 Yêu cầu Đánh giá đợc một số chỉ tiêu sinh trởng phát triển, nông sinh học năng suất các dòng. Đánh giá đợc các chỉ tiêu chất lợng. Đánh giá đợc khả năng kháng một số sâu bệnh kháng bệnh bạc lá trong 2 vụ. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s nụng nghip 3 2. Tổng quan tài liệu 2.1 Phân loại chất lợng lúa gạo Chất lợng lúa gạo là một trong bốn mục tiêu mà công tác cải tạo giống đặt ra. Chất lợng đợc đánh giá thông qua nhiều chỉ tiêu khác nhau bao gồm: hình dạng hạt, kích thớc hạt, độ đồng đều của hạt, tỷ lệ gạo xay, tỷ lệ gạo xát, tỷ lệ gạo nguyên, tỷ lệ bạc bụng, chất lợng nấu nớng đặc điểm trong quá trình chế biến. Theo Juliano, 1985 [75] có thể tổng hợp lại để đánh giá chất lợng gạo theo các nhóm chỉ tiêu sau: - Chất lợng thơng trờng: đây là chỉ tiêu quan trọng đối với gạo xuất khẩu dùng để mua bán, trao đổi trong nớc quốc tế. Các chỉ tiêu chất lợng thơng trờng căn cứ vào: hình dạng hạt gạo, chiều dài, chiều rộng hạt, độ trong, độ bóng, độ bạc bụng, màu sắc hạt tỷ lệ gạo xay xát tỷ lệ gạo nguyên . - Chất lợng nấu nớng, ăn uống hay nếm thử đánh giá bằng cảm quan nên phụ thuộc vào tập quán của từng nhóm dân c: Căn cứ chủ yếu vào hàm lợng Amylose, nhiệt độ hoá hồ, độ bền gen, độ nở cơm, sức hút nớc hơng thơm. - Chất lợng dinh dỡng có các chỉ tiêu chính là: Hàm lợng protein, hàm lợng lysine . 2.2 Chất lợng, thị trờng lúa gạo trong nớc trên thế giới Lúa gạo là nguồn lơng thực của hơn một nửa dân số thế giới. Tại châu á, gạo là nguồn cung cấp lơng thực chủ yếu, nó đóng góp 56,2% năng lợng, 42,9% Protein cung cấp tới 29,8% hàm lợng sắt trong bữa ăn hàng ngày (IRRI,1984) [71]. Nó đặc biệt quan trọng với những ngời nghèo, khi mà lơng thực cung cấp tới 70% năng lợng protein thông qua bữa ăn hàng ngày [72].
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đánh giá và tuyển chọn một số dòng lúa mới kháng bệnh bạc lá, chất lượng cao tại hải dương , Luận văn đánh giá và tuyển chọn một số dòng lúa mới kháng bệnh bạc lá, chất lượng cao tại hải dương

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn