Tài liệu giải toán bằng bất đẳng thức

5 339 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 18:11

DÙNG BẤT ĐẲNG THỨC TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ BÀI 1: BÀI 2: BÀI 3: BÀI 4: BÀI 5: BÀI 6: BÀI 7: BÀI 8: BÀI 9: BÀI 10: 1 ĐÁP ÁN B1. Ta có: B2. Áp dụng bất đẳng thức-si, ta có B3. B4. 2 B5. B6. 3 B7. B8. B9. 4 B10. HẾT. 5 . DÙNG BẤT ĐẲNG THỨC TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ BÀI 1: BÀI. BÀI 7: BÀI 8: BÀI 9: BÀI 10: 1 ĐÁP ÁN B1. Ta có: B2. Áp dụng bất đẳng thức cô-si, ta có B3. B4. 2 B5. B6. 3 B7. B8. B9. 4 B10. HẾT. 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu giải toán bằng bất đẳng thức, Tài liệu giải toán bằng bất đẳng thức, Tài liệu giải toán bằng bất đẳng thức