Bài soạn Bài 16 Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc...

4 997 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 05:11

Giáo Án lịch sử 9 HỌC KÌ II Ngày soạn: 02/01/2011. Ngày dạy: ……………. Tiết 19: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 A- Mục tiêu bài học: 1. Ki ến thức : Giúp học sinh nắm được: - Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp - Liên Xô - Trung Quốc (1911-1920). - Sau gần 10 năm bôn ba hải ngoại Người đã tìm thấy chân lý cứu nước sau đó Người tích cực chuẩn bò về tư tưởng, chính trò và tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. - Hiểu được chủ trương và hoạt động của hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 2. T ư tưởng : Bồi dưỡng lòng khâm phục kính u đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng. 3. K ĩ năng : Rèn cách phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện lòch sử. B- Chuẩn bò: - Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài. + Lược đồ: Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước. - Học sinh: Học + Đọc sách giáo khoa. C- Tiến trình: - Ổn đònh tổ chức. - Kiểm tra: Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) có điểm gì mới hơn so với các phong trào công nhân trước đó ở nước ta ? - Bài mới: I- NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP (1917-1923): Giáo viên: Nhắc lại những nét chính từ 1911-1918. Lần đầu tiên người đã phân biệt bạn và thù. H: Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1917- 1920 ? - 6- 1919 Nguyễn Ái Quốc gửi bản u sách tới Hội nghị Véc xai đòi quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam. - Tháng 7/1920 Người đọc luận Nguyễn Bá Dương Trường THCS Quỳnh Vinh 1 Giáo Án lịch sử 9 H: Việc Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương của Lê-nin đã có ý nghóa như thế nào ? (Gv: có thể cho thảo luận nhóm Gv: “Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc… Hỡi đồng bào bò đọa đày đau khổ ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta !” H: Sau khi đọc luân cương của Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc đã có chuyển biến về tư tưởng như thế nào ? Gv: giới thiệu H. 28 Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua ở Pháp em nhận thấy trong ảnh Người đang làm gì ? (Tố cáo tội ác của Pháp ở Đông Dương kêu gọi giai cấp công nhân và những người cách mạng chân chính ủng hội phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Dương và các nước thuộc đòa). H: Sau khi tìm thấy con đường cứu nước, Người đã có những hoạt động gì ở Pháp trong những năm 1921-1923 ? 1923). Gv: nhấn mạnh, những hoạt động của Người ở Pháp có tác dụng truyền bá chủ nghóa Mác- Lê nin về Việt Nam. cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc đòa → tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc- con đường cách mạng vô sản - Tháng 12/1920 NAQ tham gia sáng lập ĐCS Pháp- chuyển từ chủ nghóa yêu nước đến chủ nghóa Mác– Lênin. - Tại Pháp NAQ sáng lập Hội liên hiệp thuộc đòa, ra báo người cùng khổ, viết bài cho báo nhân đạo, viết bản án chế độ thực dân Pháp II- NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923-1924): ? Em hãy trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ? ? Tại hội nghò lần V của Quốc tế cộng sản - Tháng 6/1923 Người từ Pháp sang Liên Xô dự Hội nghò Quốc tế nông dân. - Trong thời gian ở Liên Xô, Người đã làm nhiều việc: nghiên cứu, học Nguyễn Bá Dương Trường THCS Quỳnh Vinh 2 Giáo Án lịch sử 9 Người đã trình bày quan điểm, lập trường của mình về những vấn đề nào ? H: Em có nhận xét gì về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ? Gv: Những quan điểm về cách giải phóng dân tộc mà NAQ tiếp nhận dưới ánh sáng chủ nghóa Mác- Lê nin được truyền bá về trong nước là bước chuẩn bò về tư tưởng, chính trò cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam sau này. tập, viết bài cho báo sự thật và tạp chí Thư tín quốc tế. - Năm 1924 dự Đại hội lần V của Quốc tế cộng sản và đọc tham luận. III- NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC (1924-1925): : Sau thời gian ở Liên Xô, cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu tiếp xúc với các nhà yêu nước Việt Nam ở đây và thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. H: Hoàn cảnh ra đời Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ? H: Chủ trương thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên để nhằm mục tiêu gì ? ( Gv gợi ý: đào tạo cán bộ, truyền bá chủ nghóa Mác- Lê nin.) H: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã có những hoạt động gì ? H: Em có nhận xét gì về hội Việt Nam cách mạng thanh niên ? Gv: Đây là tổ chức cách mạng có xu hướng vô sản, là bước chuẩn bò về tư tưởng, chính trò và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản sau này. - Cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên mà hạt nhân là Cộng sản Đoàn (6/1924). - Mở các lớp huấn luyện để đào tạo cán bộ. - Xuất bản báo thanh niên và in cuốn Đường cách mệnh (1927). - 1928, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên có chủ trương “vô sản hóa” → tự rèn luyện, truyền bá chủ nghóa Mác- Lê nin, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh => Chuẩn bò tư tưởng, chính trò và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản sau này. * Củng cố và dặn dò: Giáo viên khái quát lại nội dung chính. Gv: Hướng dẫn thảo luận nhóm: Từ 1919- 1925 Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động tiêu biểu nào ? Trong những hoạt động đó, sự kiện nào là quan trọng nhất ? Vì sao ? Nguyễn Bá Dương Trường THCS Quỳnh Vinh 3 Giáo Án lịch sử 9 - Học + Đọc bài theo sách giáo khoa. -Lập bảng niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919- 1925. D- Rút kinh nghiệm: .………… Nguyễn Bá Dương Trường THCS Quỳnh Vinh 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 16 Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc..., Bài soạn Bài 16 Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc..., Bài soạn Bài 16 Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc...

Từ khóa liên quan