Bài giảng ĐAI SÔ 8 TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 7

17 398 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 10:11

Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC Tuần: 5 NS: 18/09/2010 Tit: 9 NG:21/09/2011 PHN TCH A THC THNH NHN T BNG PHNG PHP T NHN T CHUNG I/ Mục tiêu: 1./ Kiến thức - Học sinh hiểu: Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử - Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung. 2./ Kỹ năng - Rèn kỹ năng đặt nhân tử chung, phân tích đa thức để chỉ ra nhân tử chung. 3./ Thái độ - Thấy đợc những u điểm khi sử dụng hằng đẳng thức vào việc phân tích đặt nhân tử chung. Những thuận lợi trong giải toán đa thức đặt nhân tử chung. II) Chuẩn bị của Gv và HS : GV: Bảng phụ ghi bài tập mẫu, phấn màu. - HS: Bảng nhóm Phng phỏp:nờu v gii quyt vn . III)Tiến trình bài dạy: 1/ ổn định tổ chức 2/ Tiến trình dạy hoc Hoạt động của GV Hoạt động của HS NộI DUNG Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ GV: A,B,C là các đơn thức. A(B+C)= . HS trả lời miệng A(B+C)= A.B + A.C - Tính x( 2x - 4)? 2x( x - 2) = 2x . x - 2x . 2 =2x 2 - 4x Khi 2x 2 4x = 2x( x 2 ) thì nhận xét 2 biểu thức ở vế trái và vế phải ? Vế trái là hiệu 2 đơn thức Vế phải là tích của 2 đơn thức A, 2x 2 - 4x = 2x . x - 2x . 2 = 2x( x - 2) - Từ một đa thức mà ta biến đoỏi đa thức đó về dạng tích của các đa thức khác thì gọi là phân tích da thức thành nhân tử. Vậy phân tích đa thức thành nhân tử là gì, có mấy phơng pháp để phân tích , cụ thể từng phơng pháp là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay. 2x: nhân tử chung Hoạt động 2: Ví dụ 1/ Ví dụ Ví dụ 1: Viết 2x 2 4x dới dạng tích của các đa thức khác. 2x 2 4x = 2x( x 2 ) Ta nói: đã phân tích 2x 2 -4x thành nhân tử: 2x(x- 2) Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC - Qua ví dụ trên vậy phân tích đa thức thành nhân tử là gì? - Biến đổi đa thức đó thành tích của những đa thức, đơn thức Kết luận: SGK - để phân tích đa thức này thành nhân tử bằng phơng pháp nhân tử chung làm nh thế nào? -Xác định nhân tử chung - Đặt nhân tử chung ra ngoài ngoặc Ví dụ 2: Phân tích đa thức: 15x 3 - 5x 2 + 10x thành nhân tử = 5x . 3x 2 - 5x . x + 5x . 2 = 5x (3x 2 - x + 2) GV: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 15x 3 5x 2 + 10x Y/c 1 hs lên bảng thực hiện còn các hs khác làm vào vở. - Cả lớp làm vào vở GV: Vậy phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp đặt nhân tử chung thực hiện theo mấy b- ớc? - Thực hiện theo 2 bớc. 1. Tìm nhân tử chung 2. Đặt nhân tử chung ra ngoài Hoạt động 3: áp dụng 2. áp dụng - Phân tích các đa thức sau thành nhân tử? a, x 2 - x = x (x - 1) b, 5x 2 ( x - 2y) - 15x ( x - 2y) c, 3(x - y) - 5x ( y - x) - Gọi 3 hs lên bảng thực hiện - GVNhận xét kết quả - NTC có thể đơn thức có thể đa thức - 2 hs làm trên bảng a, b Cả lớp làm vào vở Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: a, x 2 - x = x (x - 1) b, 5x 2 ( x - 2y) - 15x ( x - 2y) = 5x( x - 2y)( x - 3) c, 3(x - y) - 5x ( y - x) = 3(x - y) - 5x[-(x -y)] = 3(x -y) + 5x( x - y) = (x - y)( 5x + 3) - Trong câu c các đa thức đã có nhân tử chung cha? - Cha có nhân tử chung - Có cách nào làm xuất hiện NTC ? Đổi dấu (y -x) GV: Nếu có NT đối nhau ta có thể đổi dấu để xuất hiện NTC. * Chú ý: A = - ( - A ) Hoạt động 4: Luyện tập - Củng cố - Tìm x biết 3x 2 6x = 0 ? Bài ?2: Tìm x sao cho: GV: Làm thế nào tìm đợc x trong bài tập trên ? HS : Phân tích vế trái thành nhân tử. 3x 2 - 6x = 0 < 3x( x - 2) = 0 - Y/c 1 hs lên bảng trình bày. - Hs lên bảng trình bày < 3x = 0 hoặc x - 2 = 0 < x = 0 hoặc x = 2 - Sử dụng cách phân tích đa thức thành nhân tử để tính giá trị của các biểu thức sau. Bài 40 /SGK 15 . 91,5 + 150.0,85 có nhân tử chung là gì? - Nhân tử chung là 15 a, 15 . 91,5 + 150.0,85 GV: Gọi 1 hs lên bảng trình bày? -1 HS lên bảngCả lớp làm trong vở = 15 (91,5 + 8,5) = 1500 Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC - Nêu cách thực hiện phần b? - Phải đổi dấu 1 x thành x 1 rồi phân tích thành nhân tử rồi tính b, x (x - 1) - y ( 1 -x) = x (x - 1) - y [- (x 1)] - Y/c hs lên bảng thực hiện. Sau đó nhận xét. - 1 hs lên bảng làm câu b, còn các hs khác làm vào vở. = (x - 1)(x + y) Bài 41/ SGK: Tìm x - Tìm x biết: x 3 - 13x = 0 Nhận xét bậc của đa thức. Gv lu ý hs GV: Nếu đa thức VT có bậc 2 trở lên mà VP = 0 thì ta phải phân tích đa thức VP thành nhân tử bằng phơng pháp đặt NTC rồi giải. - Bậc 3 - HS làm theo sự hớng dẫn của Gv. b, x 3 - 13x = x(x 2 - 13) = 0 x = 0 hoặc x 2 -13 = 0 => x = 0 hoặc x= 13 Hoạt động 5 :Hớng dẫn về nhà - Xem lại các bài tập đã làm để nắm đợc cách làm. - BTVN: 39; 41a; 42/ 19/ sgk. - đọc trớc bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp hằng đẳng thức. IV/Rỳt kinh nghim : Tt Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC Tuần: 5 NS: 04/10/09 Tiết: 10 NG: 05/10/09 Bài 7: PHân tích đa thức thành nhân tử Bằng phơng pháp dùng hằng đẳng thức I) Mục tiêu: 1./ Kiến thức: Học sinh hiểu đợc: - Cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp dùng hằng đẳng thức. - Vận dụng vào giải bài tập: Tính nhanh, tính giá trị biểu thức; chứng minh đẳng thức. 2./ Kỹ năng - Biết vận dụng các hằng đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử. 3./ Thái độ - Học sinh thấy đợc những thuận lợi khi sử dụng các hằng đẳng thức và phân tích II) Chuẩn bị của Gv và HS . GV: Bảng phụ viết bài tập mẫu; phấn màu. -. HS: bảng nhóm; bút dạ. Phng phỏp:nờu v gii quyt vn ,hp tỏc nhúm. III)Tiến trình bài dạy: *1/ ổn định tổ chức 2/ Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung * Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ HS1: Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ. Viết đa thức sau dới dạng tổng: x 2 +6x + 9 HS2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp đặt NTC? a/ 14x 2 y 21xy 2 + 28x 2 y 2 b/ 10x( x y ) 8y( y x ) - Y/c các Hs khác nhận xét bài làm của bạn và ghi điểm. - Khi viết x 2 + 6x + 9 = ( x + 3 ) 2 thì ta nói đã phân tích đa thức x 2 + 6x + 9 thành nhân tử bằng phơng pháp hằng đẳng thức. Vậy phân tích đa thức thành nhân tử là gì thì ta cùng tìm hiểu trong bài 7. - 2 Hs lên bảng trả bài. Còn các hs khác theo dõi và nhận xét. - HS nghe giáo viên giới thiệu. Bài tập: a/ 14x 2 y 21xy 2 + 28x 2 y 2 = 7xy( 2x 3y + 4xy ) b/ 10x( x y ) 8y( y x ) = 10x( x y ) + 8y( x y ) = 2( x y )( 5x + 4y ) * Hoạt động 2: Ví dụ - Hãy phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp NTC? x 2 - 4x + 4 - Không thực hiện đợc vì không có NTC 1. Ví dụ: phân tích đa thức sau thành nhân tử: GV: để phân tích đợc hãy quan sát các đa thức xem có - Có các HĐT 1, 3, 6 - 3 em lên bảng thực a, x 2 - 4x + 4 = x 2 - 2.2x + 2 2 = (x - 2) 2 Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC điều gì đặc biệt? - Cả lớp làm vào vở b, 1 - 8x 3 = 1 3 - (2x) 3 GV: Viết vd ra bảng phụ = (1 - 2x)( 1 + 2x + 4x 2 ) H: Căn cứ vào KT nào? Dùng 7 hằng đẳng thức đã học c, x 2 - 2 = x 2 - ( 2 ) 2 = (x - 2 )( x + 2 ) GV: Vì vậy ta nói rằng đã phân tích đa thức = phơng pháp dùng hằng đẳng thức GV: Tại sao không dùng ph- ơng pháp đặt NTC Chốt: khi phân tích đa thức thành nhân tử mà các hạng tử không có NTC thì có thể xem chúng có dạng hằng đẳng thức nào đã học để phân tích. - Đa thức có mấy hạng tử? - 1HS đọc bài (treo bảng phụ) Bài 1: Phân tích các đa thức thành nhân tử - để giải bài toán này ta dùng hằng đẳng thức nào? - 1 em lên bảng, cả lớp làm vào vở a, x 3 + 3x 2 + 3x + 1 = ( x+ 1) 3 b, ( x + y) 2 - 9x 2 =( x + y) 2 - (3x) 2 G: Cho điểm - Nhận xét, kết quả. = (y - 2x)(4x + y) Tơng tự: đa thức này viết đợc dới dạng hằng đẳng thức nào ? Tại sao? Bài 2: Tính nhanh 105 2 - 25 = 105 2 - 5 2 = (105 + 5) (105 - 5) = 11000 Hoạt động 3: áp dụng GV: treo bảng phụ cho học sinh tính 1 HS lên bảng tính Lớp cùng làm vào vở 2. áp dụng Chốt: có thể dùng hằng đẳng thức tính cho nhanh Ví dụ: CMR(2n + 5) 2 - 25 4 n - Nêu phơng pháp chứng minh Phân tích đa thức thành nhân tử có chứa nhân tử 4 = ( 2n + 5) 2 - 5 2 = (2n + 5-5)(2n + 5 + 5) = 4n ( n + 5) 4 n - Gợi ý: BT có thể viết dới dạng hằng đẳng thức nào ? - Hằng đẳng thức thứ 3 (a + b) 3 - (a - b) 3 = 2a (a 2 + 3b 2 ) GV: yêu cầu cả lớp cùng làm vào vở 2 em thực hiện từng phần 3 2 1 1 1 1 ( )( 27 3 3 9 x x x x+ = + + ) * Hoạt động 4: Củng cố Câu1: Phân tích đa thức (x+3 ) 2 -25 thành nhân tử ta đợc: a,(x+8)(x-2) b, (x-8)(x-2) c, (x-8)(x+2) - Các nhóm hoạt động làm bài tập Bài 1: a,(x+8)(x-2) Bài 2 c, -2 ; 2 d, Một kết quả khác Câu2: Các giá trị của x thoả mãn 9x 2 -36 = 0 là: a, 2 b, -2 c, -2 ; 2 d, Một đáp số khác - Y/c các nhóm hoạt động hoàn thành bài tập trên. Hoạt động ; 5 Hớng dẫn về nhà Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC 1. Nêu các phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử 2. Khi đa thức không có NTC cần xác định rõ: đa thức có mấy hạng tử?có dạng hằng đẳng thức nào ?áp dụng ? 3. Làm bài tập: 43, 44 (b, e, d); 45, 46/ SGK IV/Rỳt kinh nghim: hs hot ng tt. . Tuần: 6 NS: 026/9/2010 Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC Tiết: 11 NG: 28/9/2010 Bài 8: PHân tích đa thức thành nhân tử Bằng phơng pháp nhóm hạng tử I) Mục tiêu: 1./ Kiến thức - Học sinh biết nhóm hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa thức thành nhóm tử. 2./ Kỹ năng - Biết vận dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp nhóm hạng tử để giải bài tập; tính nhanh, tìm x 3./ Thái độ: -Làm bài tập cẩn thận, chính xác. II) Chuẩn bị của GV và HS: 1. GV: Phấn màu, chú ý. 2. HS: Ôn tập cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp hằng đẳng thức. 3.phng phỏp : nờu v gii quyt vn ,hp tỏc nhúm. III)Tiến trình bài dạy: 1/ ổn định tổ choc 2/ Tiến trình dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ GV: Tính nhanh: 87 2 +73 2 -27 2 - 13 2 - Gọi 1 hs lên bảng làm bài. - Gv gọi các hs khác nhận xét bài làm của bạn, sau đó ghi điểm. - Qua bài này ta thấy để phân tích đa thức thành nhân tử ta không chỉ sử dụng hai pp đã học mà còn có pp nhóm các hạng tử. Vậy nhóm nh thế nào để phân tích đợc đa thức thành nhân tử, đó là nội dung bài học hôm nay. - 1 hs lên bảng làm bài. - HS nhận xét bài làm của bạn - HS nghe gv giới thiệu. Bài tập: 87 2 +73 2 -27 2 - 13 2 = ( 87 2 27 2 )+(73 2 - 13 2 ) = (87-27)(87+27)+(73-13)(73+13) = 60.114+ 60.86 = 60( 114 + 86)= 200.60= 12000 Hoạt động 2: Ví dụ - Các hạng tử có NTC không? Có áp dụng phơng pháp 1 đợc không? - Không vì không có dạng hằng đẳng thức nào. 1. Ví dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử: a, x 2 - 3x + xy - 3y H: áp dụng phơng pháp 2 hay không ? Tại sao? = x( x - 3) + y ( x - 3) = (x - 3)(x + y) Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC GV: Hãy quan sát nhóm hạng tử có NTC: đặt NTC với từng nhóm, Tìm NTC tiếp giới thiệu phơng pháp mới: nhóm hạng tử C2: ( x 2 + xy) + ( - 3x - 3y) = x( x +y) - 3( x + y) = (x + y)(x - 3) Làm tơng tự: gọi học sinh thực hiện 2 cách C2 (2xy + 6y) + (xz + 3z) = 2y( x + 3 ) + z( x + 3) = (x +3) (2y +z ) B, 2xy + 3z + 6y + xz C1 = (2xy + xz ) + (3z + 6y) = x(2y +z ) + 3( z + 2y) = (2y +z )(x +3) GV: Dù phân tích theo cách nào thì kết quả là duy nhất GV: Phân tích 2x 3 y - 2xy 3 - 4xy 2 - 2xy thành nhân tử Bài ?1: Phân tích 2x 3 y - 2xy 3 - 4xy 2 - 2xy thành nhân tử - Phân tích nh thế nào - Dùng pp đặt nhân tử chung 2xy[x 2 - y 2 - 2y - 1] = 2xy[x 2 - y 2 - 2y - 1] H: Đa thức trong ngoặc có phân tích đợc nữa không? phân tích tiếp nh thế nào? - Nhóm ba hạng tử (- y 2 - 2y 1) dùng hằng đẳng thức = 2xy[x 2 - (y + 1) 2 ] = 2xy( x - y - 1)(x + y + 1) GV: Phải phân tích triệt để H: qua 2 ví dụ và bài ?1 ta phân tích đa thức thành nhân tử theo cách nào? Cơ sở nào ? Phân nhóm hạng tử thích hợp để xuất hiện nhân tử chung, hằng đẳng thức và việc phân tích còn tiếp tục đợc. * Hoạt động 3: Luyện tập H: để tính nhanh giá trị biểu thức ta làm nh thế nào? Phải phân tích đa thức thành nhân tử rồi thay số vào tính. 2. áp dụng Bài 1: Tính nhanh: 15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100 (GV: treo bảng phụ) Nhận xét kết quả Nêu cơ sở thực hiện Phải phân tích đa thức thành nhân tử rồi thay số vào tính = 15. ( 64 + 36) + 100( 25 + 60) = 15. 100 + 100 . 85 = (15 + 85) . 100 = 10000 Treo bảng phụ ghi ?2 Yêu cầu học sinh leõn baỷng thửùc hieọn 1 em lên bảng ? cả lớp làm vào vở Bài ?2: SGK + Gv chốt lại cách nhóm các hạng tử để làm xuất hiện nhân tử chung hoặc hằng đẳng thức + GV cho HS làm bài tập 47 (c) Bài 48 ( a, c) Ba Hs trình bài - KHi làm bài tập 48cần chú ý gì trớc khi nhóm các hạng Lời giải bạn An đúng, bạn Hà kết quả cha đúng vì phân tích cha triệt để. - 3 hs lên bng lm bi. Bài 47 (a) SGK c. 3x 2 3xy 5x+ 5y = ( 3x 2 3xy) ( 5x-5y) = 3x( x-y) 5 ( x-y) = = ( x-y) ( 3x-5) Bài 48: a.(x 2 + 4x +4) y 2 = Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC tử ( Chú ý có thể lập thành một hằng đẳng thức.) + Gv cho HS làm bài 50( b) muốn tìm x ta làm nh thế nào? - Y/c một hs đứng tại chỗ phân tích. - Một tích bằng 0 khi nào? - Gọi 1 hs lên bảng làm tiếp, - Lu ý hs cần chú ý dấu khi nhóm các hạng tử . - Phân tích vế trái thành nhân tử. 5x(x-3) x + 3 = 0 5x(x-3) (x-3) = 0 ( x-3) ( 5x-1)= 0 - Khi một trong các thừa số đó có thừa số bằng 0 - HS lên bảng thực hiện. ( x+2) 2 y 2 =( x+2y)(x+2 +y) c. x 2 2xy +y 2 z 2 + 2zt t 2 = ( x 2 2xy+ y 2 ) (z 2 2zt + t 2 ) = ( x- y) 2 ( z-t) 2 = =( x-y-z+t) ( x-y +z-t) Bài 50 Tìm x biết: 5x(x-3) x + 3 = 0 5x(x-3) (x-3) = 0 ( x-3) ( 5x-1)= 0 x=3 hoặc x= 1 5 Hoạt động 4: Hớng dẫn về nhà. - Xem lại các bài đã làm để nắm đợc cách làm. - Xem lại hai pp ptđt thành nhân tử đã học - BTVn: 47b, c; 48b; 49; 50b/ 22 - 23/sgk - Tiết sau luyện tập. - IV/Rỳt kinh nghim: - Hot ng tt. Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC Tuần : 6 NS : 29/09/2010 Tiất : 12 ND: : 01/10/2010 Luyện tập I) Mục tiêu: 1./ Kiến thức- HS giải thành thạo loại bài tập phân tích đa thức thành nhân tử. 2./ Kỹ năng- Rèn kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều ph- ơng pháp 3./ Thái độ- Cẩn thận, chính xác khi phân tích đa thức thành nhân tử. II) Chuẩn bị của GV và HS : - GV bảng phụ ghi bài tập - HS: Ôn tập cách phân tích đa thức thành nhân tử. Phng phỏp : hot ng luyn tp. III )Tiến trình bài dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cú. Câu 1: Phân tích đa thức (x-4) 2 +(x-4) thành nhân tử , ta đợc: a,(x-4)(x-5) b, (x-4)(x-3) c, (x+4)(x+3) d, (x-4)(x+3) Câu2: Các giá trị của x thoả mãn 4x 2 - 64=0 là: a/ 4 b/ -4 c/ 4 và -4 d/ Một kết quả khác. Gọi hai hs lên bảng làm bài. Y/c các hs khác nhận xét và ghi điểm. - HS quan sát đề trên bảng phụ sau đó hai hs lên bảng thực hiện. Câu 1 (x-4) 2 +(x-4) = (x-4)(x-3) Câu 2 : 4x 2 - 64=0 => c/ 4 và -4 Hoạt động 2: Luyện tập ?Các em đã học các phơng pháp nào để PTĐTTNT - HS nhận xét kết quả - Tơng tự với bài 2 HS nhận xét kết quả ? Nêu cơ sở thực hiện -2em đồng thời lên bảng làm câu a,c và b,d. Dới lớp cùng làm - áp dụng HĐT để biến đổi. - 2em khác lên bảng làm câu g,h. - 2em khác lên bảng làm câu a,c và b,d của bài 2. - PTĐTTNT bằng cách ĐNTC, dùng HĐT và nhóm hạng tử. Bài 1 : -a, x(y+1)- y(y+1) = (y+1)(x- y) -b, a(x-y) 2 - x 2 + y = . -=(x-y)(a.x-a.y-1) c, 4a 2 - 1 = (2a+1)(2a-1) d, x 2 - 3 = (x- 3 )(x+ 3 ) e, x 2 -6xy+9y 2 = (x- 3y) 2 g, a 3 + 27b 3 = (a+3b)(a 2 - 3ab+ 9b 2 ) h, 8 1 - b 3 = ( 2 1 - b)( 4 1 + 2 1 b+b 2 ) Bài 2: -a, 2x + 2y + ax+ ay Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An [...]... d, 5x3- 10x2 +5x = = 5x(x-1)2 Bài 3: Tính nhanh a, 362 + 262 52 .36 = = (362- 262)=102=100 b, 87 2 +73 2- 272 - 132 = = 74 .100+46.100=12000 Bài 4: Tìm x, biết: a, 36x2- 49 =0 (6x -7) (6x +7) =0 6x -7= 0 hoặc 6x +7 =0 x= 7 7 hoặc x = 6 6 b, x(2x 3) -2(3 2x) = 0 =>(2x-3)(x+2) =0 => 2x-3=0 hoặc x+2 =0 => x= 3 hoặc x= - 2 2 Bài 5: CMR a,A= 85 + 211 chia hết cho 17 A = 85 + 211 = 2 15+ 211= 211(24+1) = 211. 17 17 b,... b, B = (8k +5) 2- 25 chia hết cho 16 B = (8k +5) 2- 25 = =16k(4k +5) 16 Hoạt động 3 : Hớng dẫn về nhà - Ôn lại các phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Làm bài tập: 49, 50 /SGK; - Nghiên cứu: phần tách, thêm, bớt hạng tử để phân tích đa thức thành nhân tử qua bài 53 /SGK * Hớng dẫn tự học : Đọc bài 9 /23SGK IV/Rỳt kinh nghim: tt Tuần : 7 Tiết : 13 NS : 4/10/2010 ND:6/10/20`10 Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo... 49, 75 2 16 1 2 = ( x + ) =(49, 75 + 0, 25) 2= 4 = 50 2 = 250 0 Hoạt động 2: Hớng dẫn về nhà - Ôn lại các phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Xem lại các dạng bài tập đã làm - Ôn lại qui tắc chia 2 luỹ thừa cùng cơ số * Hớng dẫn cách làm bài 58 / sgk - Phân tích n3 n = n (n - 1)(n + 1) Sau đó đánh giá đa rhức vừa chia hết cho 2 và cho 3 IV/Rỳt kinh nghim: Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T... các phơng pháp PTĐTTNT đã học - Làm BT: 52 ;54 /SGK - Nghiên cứu phơng pháp tách hạng tử để phân tích đa thức thành nhân tử IV/Rỳt kinh nghim Tuần: 7 Tiết: 14 NS: 6/10/2010 ND: 8/ 10/2010 Giỏo ỏn: i s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC LUYN TP I) Mục tiêu: 1./ Kiến thức - Học sinh giải thành thạo loại bài tập phân tích đa thức thành nhân tử Giáo... hiện - HS thực hiện chấm chéo nhau a, 5x3 + 10x2y + 5xy2 = 5x(x2 +2xy + y2) - Bạn đã thực hiện theo phơng - Dùng phơng pháp đặt nhân tử = 5x( x+ y)2 pháp nào? chung, dùng hằng đẳng thức - Tơng tự phân tích đa thức sau b, x2 +2xy + y2 - 64= 2 2 thành nhân tử x +2xy + y - 64 = (x +y)2 - 82 - Dùng pp nào để phân tích đa - Dùng phơng pháp nhóm, dùng = (x +y +8) (x+y -8) thức trên thành nhân tử ? hằng đẳng... 1) = = 2xy [ x ( y + 1)] = 2xy(x+y+1)(x- y- 1) 2 áp dụng: ?2 a, Tính nhanh giá trị: x2 + 2x + 1 - y2 tại x = 94 ,5; y = 4 ,5 x2 + 2x + 1 - y2 - Ta biến đổi biểu thức bằng cách = (x + 1)2 - y2 = (x - y + 1)(x + phân tích cho thành nhân tử, rồi y + 1) thay vào tính = (94 ,5 - 4 ,5 + 1)(94 ,5+ 4 ,5 - 1 em học sinh thực hiện, dới lớp + 1) cùng làm = 9100 - 1em làm cách 2: thay số vào và tính - Thông thờng cách... s 8- Giỏo Viờn:Nguyn Th Võn H-T Toỏn Lớ Trng THCS Chu Vn An Chng I PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC - Gọi 2 hs lên bảng làm bài - 2hs lê bảng làm câu b (2 x 1 + x + 3)(2 x 1 x 3) =0 ( x 4 )( 3x + 2) = 0 x = 4; x = 2 3 Gv: Nêu cách tính nhanh giá trị - Phân tích đa thức thành nhân Bài 3: biểu thức tử Tính nhanh giá trị - Y/c hs lên bảng thực hiện - HS lên bảng làm bài 1 1 x 2 + x + tại x= 49, 75 . .. mà nhận xét bạn việt sử dụng trong cách phân tích Nhóm -HĐT- đặt NTC Hoạt động 3: Luyện tập- củng cố Bài 51 /SGK: GV: Yêu cầu 2 em HS lên bảng 1 HS đọc đề, cả lớp làm vở bài tập Phân tích đa thức thành làm đồng thời bài 51 b, c/24SGK -> đổi chéo vở nhân tử: - Gọi hs khác nhận xét và nêu cơ - HS nhận xét bài làm của bạn sở phân tích? b, 2x2 + 4x + 2 - 2y2 = 2(x + 1 - y)(x + 1 + y) = (4 - x + y)(4 + x -... phân tích tiếp x 4 + 4 = x 4 + 4x 2 + 4 4x 2 - HS lên bảng phân tích tiếp - Để tìm x trong bài toán trên ta -Đặt ntc; hằng đẳng thức, nhóm, giải tích =0 làm nh thế nào? - GV yêu cầu 2HS lên bảng làm - HSlên bảng làm bài Cả lớp làm vở bài tập học sinh dới lớp làm bài vào vở - Lu ý học sinh về dấu Dạng 2: Tìm x Bài 2: Tìm x 1 a/ x 3 x = 0 4 1 x( x 2 ) = 0 4 x = 0 x2 1 = 0 4 x = 0 x = 1 2 Phân... suy nghĩ sau đó 2 hs lên bảng làm bài Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: - 2HSlên bảng thực hiện Câu 1 : Đáp án b Câu 2: Đáp án c Nội dung Câu 1: x2 + 2x-y2 + 1= = (x+y+1)(x-y+1) Câu 2 x3- 4x = 0 => x = -2 ; 0 ;2 * Hoạt động 2: Ví dụ 1/ Ví dụ: - Phân tích đa thức sau thành - HS làm vào vở, 2em đồng thời lên VD1: Phân tích đa thức nhân tử 5x3 + 10x2y + 5xy2 bảng thành nhân tử: - Y/c một . - 2 Bài 5: CMR a,A= 8 5 + 2 11 chia hết cho 17 A =8 5 + 2 11 = 2 15 +2 11 = 2 11 (2 4 +1) = 2 11 . 17 17 b, B = (8k +5) 2 - 25 chia hết cho 16 B = (8k +5) . dung bài học hôm nay. - 1 hs lên bảng làm bài. - HS nhận xét bài làm của bạn - HS nghe gv giới thiệu. Bài tập: 87 2 +73 2 - 27 2 - 13 2 = ( 87 2 27 2 )+ (73
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ĐAI SÔ 8 TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 7, Bài giảng ĐAI SÔ 8 TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 7, Bài giảng ĐAI SÔ 8 TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 7