Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

79 1,701 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 10:55

đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60 72 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐÌNH HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả Đào Minh Tuyết Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 Lời cảm ơn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, các Thầy giáo, Cô giáo, các bộ môn, các phòng, khoa của Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập hoàn thành khóa học. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đến TS Nguyễn Đình Học người thầy đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trìnhh thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, phòng kế hoạch tổng hợp và các khoa của bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu, thu thập số liệu để hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể bác sĩ, y tá khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, cỏc phòng ban và bộ môn của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập hoàn thành khóa học. Tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, những người bạn thân thiết đã luôn giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn trong thời gian tôi học tập để hoàn thành khóa học. Xin trân trọng cảm ơn. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2009 Tác giả Đào Minh Tuyết Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 MỤC LỤC Đặt vấn đề . 1 Chƣơng 1: Tổng quan 1.1. Vàng da trẻ sinh . 3 1.1.1. Một số khái niệm 3 1.1.2. Sinhbệnh của vàng da tăng bilirubin tự do (gián tiếp) 3 1.1.3. Nguyên nhân gây vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh . 9 1.1.4. Một số yếu tố gây vàng da 9 1.1.5. Điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh . 11 1.1.6. Tiên lượng bệnh . 19 1.2. Tình hình nghiên cứu về vàng da sinh do tăng bilirubin tự do . 19 1.2.1. Nghiên cứu trong nước 19 1.2.2. Nghiên cứu ngoài nước 22 Chƣơng 2: Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu 25 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 25 2.3. Phương pháp nghiên cứu . 25 2.4. Xử lý số liệu 30 Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu 3.1. Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu . 31 3.2. Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng .33 3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng 39 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 Chƣơng 4: Bàn luận 4.1. Tỷ lệ vàng da tăng birubin tự do bệnh trẻ sinh . 42 4.2. Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN . 45 4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng 51 Kết luận . 55 Khuyến nghị . 57 Tài liệu tham khảo Phụ lục Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 6 CÁC CHỮ VIẾT TẮT AAP BVBMTSS Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (2004) Bảo vệ bà mẹ trẻ sinh Cs Cộng sự ĐKTƯTN G6PD LED Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Gluose 6 Photsphat Dehydrogenase Đèn LED (Light Emiting Diode) TGCĐ Thời gian chiếu đèn TGCĐTB Thời gian chiếu đèn trung bình TM Thay máu TV Tử vong Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 7 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ bilirubin máu 10 Bảng 1.2. Chỉ định chiếu đèn, thay máu (TM) trẻ vàng da đủ tháng . 11 Bảng 1.3. Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ non tháng 11 Bảng 1.4. Chỉ định thay máu (khi chiếu đèn thất bại) 17 Bảng 2.1. Phân vùng cơ thể vàng da của Kramer (1969) . 28 Bảng 2.2. Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ đủ tháng 29 Bảng 2.3. Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ non tháng 29 Bảng 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới tính . 31 Bảng 3.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo dân tộc . 32 Bảng 3.3. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi thai 32 Bảng 3.4. Tuổi xuất hiện vàng da trung bình theo tuổi thai 32 Bảng 3.5. Kết quả điều trị theo tuổi thai 33 Bảng 3.6. Kết quả điều trị theo tuổi xuất hiện vàng da 34 Bảng 3.7. Kết quả điều trị theo vùng (mức độ) vàng da . 34 Bảng 3.8. Kết quả điều trị theo cân nặng của trẻ lúc vào viện 35 Bảng 3.9. Kết quả điều trị theo nhóm trẻ có bất đồng nhóm máu ABO giữa mẹ và con . 35 Bảng 3.10. Diễn biến nồng độ bilirubin máu theo TGCĐ và loại đèn 36 Bảng 3.11. Diễn biến nồng độ bilirubin máu theo TGCĐ và bất đồng nhóm máu ABO giữa mẹ và con . 37 Bảng 3.12. Thời gian chiếu đèn trung bình theo vùng (mức độ) vàng da . 37 Bảng 3.13. Thời gian chiếu đèn trung bình theo tuổi xuất hiện vàng da . 38 Bảng 3.14. Tác dụng phụ của chiếu đèn điều trị vàng da tăng bilirubin tự do 38 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 Bảng 3.1.5. Liên quan giữa vàng da tăng bilirubin tự do có nhiễm khuẩn kèm theo với thời gian chiếu đèn trung bình .39 Bảng 3.16. Liên quan giữa nồng độ bilirubin tự do máu với thời gian chiếu đèn trung bình 40 Bảng 3.17. Liên quan giữa tuổi thai với thời gian chiếu đèn trung bình . 40 Bảng 3.18. Liên quan giữa bất đồng nhóm máu ABO mẹ - con với thời gian chiếu đèn trung bình . 41 Bảng 3.19. Liên quan giữa cân nặng lúc vào viện với thời gian chiếu đèn trung bình . 41 Bảng 3.20. Liên quan giữa loại đèn chiếu và thời gian chiếu đèn trung bình 41 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 9 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ vàng da tăng bilirubin tự do trên tổng số trẻ sinh vào viện . 31 Biểu đồ 3.2. Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng . 33 Biểu đồ 3.3. Sự thay đổi nồng độ bilirubin máu sau chiếu đèn . 36 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Phổ hấp thu ánh sáng của bóng đèn Rạng đông 14 Hình 1.2. Phổ hấp thu ánh sáng của bóng đèn Philips 14 [...]... ảnh hưởng đến kết quả điều trị tại khoa Nhi còn hạn chế Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: 1 ánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN 2 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –... khoa Trung ương Thái Nguyên (ĐKTƯTN) chiếu đèn vẫn là biện pháp điều trị chính và có hiệu quả để điều trị vàng da tăng bilirubin tự do Đã có một số đề tài nghiên cứu về vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng điều trị chiếu đèn Nhưng việc nghiên cứu, ánh giá một cách hệ thống và toàn diện về kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng do sử dụng nhi u... nghiên cứu về vấn đề vàng da nặng do tăng bilirubin tự do đã đưa ra kết luận điều trị sử dụng ánh sáng xanh có hiệu quả nhất trong chiếu đèn để điều trị bị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh [30] Phạm Đỗ Ngọc Diệp (2003) đã có công trình nghiên cứu về ánh giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp chiếu đèn Halogen tại khoa sinh Bệnh viện Saint - Paul Hà... VẤN ĐỀ Vàng da do tăng bilirubin tự do (bilirubin gián tiếp) là một bệnh thường gặp trẻ sinh, nhất là trẻ sinh non tháng Đa số các trường hợp vàng da sinhsinh lý, vàng da tăng bilỉubin bệnh lý khi có sự tăng sản xuất quá mức bilirubin trong những ngày đầu sau sinh tương ứng với nồng độ bilirubin tự do trong huyết thanh ≥ 13 mg/dl [13], [22] Biểu hiện này gặp 5 - 25% trẻ sinh vào viện. .. bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 30 Thị Hải Vân (2003) đã nghiên cứu nhận xét tình hình vàng da sinh tại Bệnh viện Saint - Paul [29] và Bùi Thị Thùy Dương (2008) đã nghiên cứu ánh giá hiệu quả chiếu đèn Rạng đông ánh sáng xanh điều trị vàng da tăng bilirubin tự do tại khoa sinh Bệnh viện Nhi Trung ương [6] tất cả các tác giả đều cho thấy chiếu đèn điều trị. .. ánh giá thay máu trong điều trị những bệnh nhân vàng da tăng bilirubin tự do nặng trẻ sinh cho thấy tỷ lệ thay máu còn cao, di chứng do vàng nhân não còn nhi u Do đó cần đẩy mạnh việc phát hiện kịp thời vàng da sinh để điều trị sớm bằng chiếu đèn sẽ hạn chế được tình trạng thay máu tốn kém và vàng nhân não nguy hiểm Tại khoa Nhi Bệnh viện ĐKTƯTN đang áp dụng nhi u loại đèn chiếu điều trị vàng. .. ngày đầu sau sinh trẻ em đủ tháng, khoẻ mạnh tại Việt Nam cho thấy nồng độ tăng cao đến ngày thứ 5[12] Nghiên cứu về bệnh vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh non tháng của tác giả Lê Diễm Hương có giá trị tốt trong điều trị vàng da cho trẻ đẻ non t háng [8] Có nhi u công trình nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bệnh lý cho trẻ sinh đã được... Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 12 Chƣơng 1 TỔNG QUAN 1.1 Vàng da trẻ sinh 1.1.1 Một số khái niệm - Vàng dado trong máu có sự gia tăng của chất bilirubin, có thể tăng bilirubin tự do (bilirubin gián tiếp) hoặc kết hợp (bilirubin trực tiếp) Trước một trẻ sinh có triệu chứng vàng da ta cần xác đinh rõ vàng da sinh lý hay vàng da bệnh lý - Vàng da sinh lý: xuất hiện... giả Tô Thanh Hương cho thấy vàng da do tăng bilirubin tự do bệnh trẻ sinh là khá phổ biến, chiếm (18,1%) trường hợp trẻ nhập viện [9] Theo Nguyễn Thị Kiểm (1989) tại Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ trẻ sinh (BVBMTSS) Hà Nội phương pháp điều trị vàng da sinh phổ biến lúc bấy giờ là chiếu đèn với gardenan, truyền huyết tương, ít khi phải thay máu [16] Kết quả nghiên cứu về nồng độ bilirubin máu... điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bệnh trẻ sinh có hiệu quả rõ rệt Nhi u nghiên cứu khác Việt Nam cho thấy hiệu quả cao của ánh sáng liệu pháp, góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ thay máu sinh và tỷ lệ tử vong cũng như biến chứng của vàng nhân não trẻ sinh [2], [5], [26], [30] Trong những năm gần đây việc sử dụng chiếu đèn đã được áp dụng rộng rãi tại nhi u Bệnh viện Trung ương cũng . TUYẾT ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN. TUYẾT ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, Sinh lý bệnh của vàng da tăng bilirubin tự do gián tiếp, Nguyên nhân gây vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh Một số yếu tố gây vàng da, Điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh, Nghiên cứu ở trong nước, Nghiên cứu ở ngoài nước, Chọn mẫu:, Đối tƣợng nghiên cứu Địa điểm và thời gian nghiên cứu Xử lý số liệu Một số đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu

Từ khóa liên quan