đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

78 733 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 10:34

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60.72.20 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRỊNH XUÂN TRÁNG THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 Lời cảm ơn! Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Khoa Đào tạo sau đại học và các Bộ môn Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin gửi đến các Thầy, Cô trong Bộ môn Nội, trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên lời cảm ơn sâu sắc về sự tâm huyết trong mỗi bài giảng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Trịnh Xuân Tráng, người Thày với tấm lòng tận tụy, đã nhiệt tình hướng dẫn, động viên, trực tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn . Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi tiến hành nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Cục Y tế - Bộ Giao thông Vận tải, Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc - nơi tôi đang công tác. Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, những người bạn thân thiết đã luôn giúp đỡ, động viên, khích lệ trong thời gian tôi học tập và hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn. Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009 Tác giả Nguyễn Huy Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 danh môc C¸c ch÷ viÕt t¾t BG : Bình giáp BN : Bệnh nhân CS :Cộng sự CG : Cường giáp ĐT : Điều trị ĐTT : Độ tập trung FT3 : Free Triiodothyronin FT4 : Free Tetraiodothyronin HC : Hội chứng KGTH : Kháng giáp tổng hợp LNHT : Loạn nhịp hoàn toàn. NG : Nhược giáp PTU : Propylthiouracil TB : Trung bình TC :Triệu chứng TG : Tuyến giáp T3 : Triiodothyronin T4 : Tetraiodothyronin TRAb : TSH Receptor Antibodi TSAb : Thyroid Stimulating Antibodi TSH : Thyroid Stimulating hormon. TSI : Thyroid Stimulating Immunoglobulin TTT : Thổi tâm thu ƯCMD : Ức chế miễn dịch V : Thể tích Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN . 3 1.1. Vài nét về bệnh Basedow . 3 1.2. Đặc điểm dịch tễ 3 1.3. Bệnh nguyên, bệnh sinh 4 1.4. Triệu chứng lâm sàng 9 1.5. Cận lâm sàng 9 1.8 Biến chứng của bệnh Basedow . 12 1.9. Chẩn đoán . 12 1.10. Điều trị 14 1.11. Tình hình nghiên cứu bệnh Basedow . 25 CHƢƠNG 2 : ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Đối tượng nghiên cứu 26 2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu . 26 2.3. Phương pháp nghiên cứu 26 2.4. Phương pháp thu thập số liệu 28 2.5. Vật liệu nghiên cứu 34 2.6. Xử lý số liệu 34 CHƢƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1. Đặc điểm bệnh nhân trước điều trị bằng 131I 35 3.2. Liều điều trị dược chất 131I cho một bệnh nhân . 41 3.3. Kết quả điều trị . 41 3.4. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 45 CHƢƠNG 4 : BÀN LUẬN 46 4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu trước điều trị 47 4.2. Biểu hiện một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trước điều trị 48 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 6 4.3. Chỉ định và chống chỉ định điều trị bằng 131I 50 4.4. Cách tính liều và liều điều trị 50 4.5. Kết quả sau 4 tháng điều trị 52 4.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị . 56 KẾT LUẬN 59 1. Kết quả điều trị 59 2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 59 KIẾN NGHỊ . 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 7 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi . 35 Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhân theo giới, địa dư 35 Bảng 3.3. Thời gian dùng thuốc KGTH trước khi điều trị bằng 131I 36 Bảng 3.4. Phân độ bướu giáp . 36 Bảng 3.5. Một số triệu chứng lâm sàng của BN Basedow trước điều trị bằng 131I 37 Bảng 3.6. Phân loại BMI của bệnh nhân Basedow khi vào viện 37 Bảng 3.7. Một số biểu hiện điện tâm đồ của BN Basedow trước điều trị bằng 131I 38 Bảng 3.8. Biểu hiện một số chỉ số hormon trước điều trị 38 Bảng 3.9. Biểu hiện một số chỉ số sinh hoá máu trước điều trị . 39 Bảng 3.10. Biểu hiện chỉ số công thức máu trước điều trị 39 Bảng 3.11. Biểu hiện mức độ nhiễm độc giáp trước điều trị . 40 Bảng 3.12. Thể tích tuyến giáp trước điều trị . 40 Bảng 3.13. Độ tập trung 131I tại tuyến giáp sau 24h khi vào viện 40 Bảng 3.14. Liều điều trị . 41 Bảng 3.15. Kết quả sau 4 tháng điều trị . 41 Bảng 3.16. Thay đổi một số triệu chứng lâm sàng . 42 Bảng 3.17. Sự thay đổi cân nặng trước và sau điều trị 42 Bảng 3.18. Một số biểu hiện điện tâm đồ của BN Basedow trước và sau điều trị bằng 131I 43 Bảng 3.19. Sự thayđổi thể tích tuyến giáp trước và sau 4 tháng điều trị . 43 Bảng 3.20. Sự thay đổi một số chỉ số sinh hoá trước và sau điều trị . 44 Bảng 3.21. Sự thay đổi nồng độ hormon trước và sau điều trị . 44 Bảng 3.22. Sự thay đổi một số chỉ số công thức máu trước và sau điều trị 45 Bảng 3.23. Liên quan giữa thể tích tuyến giáp trước điều trị với kết quả sau điều trị . 45 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 Bảng 3.24. Liên quan giữa liều điều trị 131I với kết quả sau điều trị 46 Bảng 3.25. Liên quan giữa tuổi và kết quả cường giáp sau điều trị 46 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 9 Đặt vấn Đề Basedow l bnh tuyn giỏp thng gp nc ta cng nh trờn th gii, chim 45,8% cỏc bnh ni tit, 2,6% cỏc bnh ni khoa iu tr ti bnh vin Bch Mai [21]. Bnh cú th gp mi la tui, c tr s sinh [24], song phn ln xut hin tui lao ng, t l mc bnh n ln hn nam [8]. Bnh cú biu hin lõm sng l tỡnh trng nhim c giỏp vi bu giỏp lan to, bnh lý mt v bnh lý da do xut hin khỏng th khỏng th th TSH (TSH receptor antibody - TRAb). Bnh do nhiu nguyờn nhõn nhng ngy nay nhiu tỏc gi ó tha nhn õy l bnh t min dch [14], [26]. Bnh Basedow cú th gõy nhng bin chng nng v tim mch, mt, cn nhim c giỏp cp .nhng nu c phỏt hin, chn oỏn v iu tr kp thi thỡ bnh cú th khi hon ton. Hin nay, cú ba phng phỏp iu tr bnh c bn l: iu tr ni khoa bng thuc khỏng giỏp tng hp, phu thut tuyn giỏp v iu tr bng Iod phúng x 131I. Mi phng phỏp iu tr u cú nhng u, nhc im khỏc nhau [15]. Trờn th gii nm 1946, 131I ln u tiờn c s dng iu tr bnh bu c c lan to (bnh Basedow), n nay ó cú hng triu bnh nhõn c iu tr bng 131I. min Nam (Vit Nam) 131I ó c dựng iu tr Basedow t nm 1964 (ti bnh vin Ch Ry), v ln u tiờn nm 1978 bnh vin Bch Mai [1]. Vic s dng 131I trong iu tr cỏc bnh cng giỏp ang cú xu hng tng nhanh trong nhng nm gn õy nc ta, do tớnh hiu qu, kinh t ca phng phỏp iu tr ny. Nhng cng cú nhng quan im cha c thng nht v cng cha cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu ỏnh giỏ v tỡm hiu v s Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 10 thay đổi các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng cũng như những biến chứng khi điều trị bằng phóng xạ 131I. Để góp phần đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh Basedow chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: "Đánh giá kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” Với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả điều trị Bệnh nhân Basedow bằng 131I. 2. Xác định một số yếu tố liên quan tới kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131I. [...]... tuyn giỏp n gin, nhanh v tng i chớnh xỏc nờn c s dng rng rói [6] - o tp trung 131I ti tuyn giỏp c s dng rng rói, cho bit tỡnh trng bt Iod ca tuyn giỏp, trong cng giỏp, TT 131 I bao gi cng tng, tp trung 131 I ti tuyn giỏp thi im 24h cũn l mt ch s quan trng tớnh liu iu tr 131I cho bnh nhõn Basedow [4] ngi bỡnh thng tp trung 131I sau 24h l < 30% [17] - X ký mch bng Tc99m vi mỏy SPECT Trong bnh cng... (TRAb) l bng chng ca bnh Basedow [30] Ngoi ra cũn thy trong bnh Basedow nhim c giỏp trung bỡnh v nng cú tng IgG, nú cng chng minh cho quan im bnh Basedow l bnh t min [32], [36] Bnh cú nhiu tờn gi khỏc nhau: [3], [38], [40] - Bnh bu giỏp lan to nhim c - Bnh Graves (Graves disease) - Bnh Parry - Bnh cng chc nng tuyn giỏp do min dch - Bnh bu giỏp cú li mt - Bnh Basedow 1.2 Dch t Basedow l mt bnh ni tit... 13,20 0,55 1.5 Bin chng ca bnh Basedow Nu khụng c phỏt hin, chn oỏn sm, iu tr ỳng cỏch, bnh tin trin thnh tng t, gõy nhiu bin chng, quan trng nht l: - Cn nhim c giỏp cp õy l mt cp cu ni khoa, t l t vong khỏ cao, nu khụng c iu tr kp thi thỡ t l t vong cú th trờn 50% [16], xy ra nhiu hn trờn nhng bnh nhõn Basedow khụng c chun b trc v ni khoa khi can thip ngoi khoa, iu tr 131I hoc khi nhim khun, chn thng... nghiờn cu Tt c cỏc bnh nhõn c chn oỏn Basedow v iu tr ti khoa Y hc ht nhõn - Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn 2.1.1 Tiờu chun chn bnh nhõn - Tt c cỏc bnh nhõn c chn oỏn xỏc nh l Basedow cha c iu tr bng 131 I cú: Hi chng cng giỏp: nhp tim nhanh thng xuyờn, hi hp ỏnh trng ngc, run tay, ra nhiu m hụi, gy sỳt, ri lon tiờu hoỏ v: cú ớt nht mt trong ba triu chng c hiu ca bnh Basedow: bu mch, mt li, phự niờm... Sinh húa mỏu: Cholesterol, Glucose - nh Lng T3, FT4, TSH, - tp trung 131I ti tuyn giỏp sau 24h 2.4 Phng phỏp thu thp s liu S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 35 Nghiờn cu 44 bnh nhõn vo iu tr Thu thp thụng tin t hi bnh, thm khỏm, xột nghim v khỏm li, xột nghim li nh k ti Khoa Y hc ht nhõn Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn ỏnh giỏ hiu qu iu tr ca 131 I, chỳng tụi... chy hoc: xột nghim T3, FT4 tng hoc FT4 tng v/hoc TSH gim - TT 131I phi cao >30% 2.1.2 Tiờu chun loi bnh nhõn - Ph n cú thai hoc ang cho con bỳ - Bnh nhõn Basedow ó iu tr, vo vin do tỏc dng ph ca thuc hoc mt bnh khỏc - Cng giỏp do nguyờn nhõn khỏc: u c giỏp trng 2.2 a im, thi gian nghiờn cu - a im: Ti khoa Y hc ht nhõn - Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn - Thi gian: T thỏng 8 nm 2008 n ht thỏng... giỏp trờn 80g [50] + tp trung 131I ti tuyn giỏp trc iu tr: De Bruin T (1994) thy rng: NG hay xy ra nhng trng hp cú TT 131 I sau 24h thp hn 60% v t l chm khi hay tỏi phỏt cao hn nhng trng hp cú TT 131I sau 24h cao hn 80% [52] + Tui trong thi gian x tr: Tr giai on tin dy thỡ thng cú kt qu iu tr kộm hn giai on dy thỡ [61], [63] + ó iu tr bng phng phỏp khỏc Bnh nhõn ó iu tr ni khoa dai dng khụng khi,... 1.7.3 iu tr ngoi khoa - Nguyờn tc: Ct b bỏn phn thu giỏp, ch li mt mu nh t chc cựng vi ng mch giỏp di, cú th ct b mt thu hoc ch búc ly nhõn - Ch nh: + Bu giỏp nhõn + Bu giỏp to gõy mt thm m hoc chốn ộp c quan lõn cn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 32 + iu tr ni khoa tht bi + Tai bin khi iu tr ni: gim bch cu + Ngi bnh khụng cú iu kin iu tr ni khoa - Chng ch nh:... mch + Chng ch nh ca ngoi khoa núi chung: bnh nhim trựng cp tớnh, bnh mỏu - Bin chng: Suy chc nng tuyn giỏp chim t l khỏ cao (50-60%), nu ct b ton b tuyn giỏp [49] Cn nhim c giỏp kch phỏt Lit thn kinh qut ngc Ct phi tuyn cn giỏp Nhng bin chng ph thuc phn ln vo k nng v kinh nghim ca phu thut viờn [54], [60] 1.8 Tỡnh hỡnh nghiờn cu iu tr bnh Basedow bng 131I Trờn th gii iu tr bnh Basedow bng 131 I ó c ỏp... cng nh trờn th gii, chim 45,8% cỏc bnh ni tit v 2,6% cỏc bnh ni khoa iu tr ti bnh vin Bch Mai [21] Ti M, t l mc bnh Basedow chim 0,02% - 0,4% dõn s, trong khi ú, theo Tunbridge v cng s thỡ Bc Anh, t l mc bnh Basedow l khong 1% [8] Bnh gp mi la tui song phn ln l tui lao ng (20-40 tui), trong ú ph n chim a s (80% -90%) [12] S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 12 1.3 . " ;Đánh giá kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả điều trị. HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, Rối loạn trục điều hoà dưới đồi - tuyến yên - tuyến giáp, Triệu chứng cận lâm sàng, Vài nét chung về bệnh Basedow Dịch tễ Biến chứng của bệnh Basedow, Điều trị bằng Iod phóng xạ, Điều trị nội khoa, Chẩn đốn - Chẩn đốn xác định Tình hình nghiên cứu điều trị bệnh Basedow bằng, Bước 1: Khám lâm sàng, cận lâm sàng khi vào viện:, Bước 2: Điều trị:, Địa điểm, thời gian nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu Đặc điểm bệnh nhân trƣớc điều trị bằng, Liều điều trị dƣợc chất Kết quả điều trị Bảng 3.15. Kết quả sau 4 tháng điều trị, Thời gian điều trị thuốc KGTH trước khi điều trị bằng Một số biểu hiện về cận lâm sàng trước điều trị, Chỉ định và chống chỉ định điều trị bằng Cách tính liều và liều điều trị, Cận lâm sàng, Kết quả điều trị

Từ khóa liên quan