Mẫu đơn xin việc

1 6,513 58
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 10:00

Mẫu đơn xin việc. Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíC NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM    c l p – T do – H nh phúc   _____________ĐƠN XIN VIỆCKính g i: .Tôi tên l :à .Sinh ng yà .tháng .n m .t i Gi y ch ng minh nhân dân s :   C p ng yà .tháng .n m . t i .Hi n c ng t i:    .Trình v n hóa:  .Ngo i ng : + Anh:  + Pháp: Ngh nghi p chuyên môn:  S c kh e:  .Hi n nay ch a có vi c l m, tôi l m n n y xin Nh n c tuy n d ng v b tríà à à à à        công vi c l m.àNếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.Kính mong c quan xí nghi p ch p nh n.    , ng yà .tháng .n m Kính n ký tên http://tailieutonghop.com1 . CH NGH A VI T NAM    c l p – T do – H nh phúc   _____________ĐƠN XIN VIỆCKính g i: ...............................................................................................................................................................................................................................Tôi. n n y xin Nh n c tuy n d ng v b tríà à à à à        công vi c l m.àNếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin việc, Mẫu đơn xin việc, Mẫu đơn xin việc