Hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt

202 3,821 21
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2013, 13:08

khóa luận, luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, đề tài VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ---------------------------- NGUYỄN THỊ THU NGA HÀNH VI NGÔN NGỮ THỀ (SWEAR) TRONG TIẾNG VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2013 2 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ------------------------------- NGUYỄN THỊ THU NGA HÀNH VI NGÔN NGỮ THỀ (SWEAR) TRONG TIẾNG VIỆT Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ Mã số: 62.22.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. GS.TS Nguyễn Văn Hiệp 2. TS Nguyễn Thị Trung Thành HÀ NỘI - 2013 4 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa được công bố trong bất kì công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thu Nga MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT 12 1.1. Lí thuyết hành vi ngôn ngữ 12 1.1.1. Hành vi ngôn ngữ 12 1.1.2. Phân loại hành vi ở lời 14 1.1.3. Điều kiện thực hiện các hành vi ở lời 18 1.1.4. Hành vi ở lời trực tiếp và hành vi ở lời gián tiếp 19 1.1.5. Phương thức thực hiện hành vi ở lời 20 1.2. Lí thuyết hội thoại 26 1.2.1. Những yếu tố trong cấu trúc hội thoại 26 1.2.2. Nguyên tắc lịch sự trong hội thoại 29 1.2.3. Quan hệ liên cá nhân trong hội thoại 32 1.3. Mối quan hệ ngôn ngữ-văn hóa 33 1.3.1. Khái niệm văn hóa 33 1.3.2. Khái niệm ngôn ngữ, mối quan hệ ngôn ngữ-văn hóa 35 1.4. Tiểu kết 37 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ NGỮ NGHĨA CỦA HÀNH VI THỀ 39 2.1. Hành vi thề 39 2.1.1. Khái niệm 39 2.1.2. Điều kiện sử dụng 41 2.2. Biểu thức ngữ vi thề 45 2.2.1. Biểu thức ngữ vi thề tường minh 46 2.2.2. Biểu thức ngữ vi thề nguyên cấp 62 2.3. Phát ngôn ngữ vi thề 69 2.3.1. Phát ngôn ngữ vi thề với tư cách một tham thoại dẫn nhập 70 2.3.2. Phát ngôn ngữ vi thề với tư cách một tham thoại hồi đáp 81 2.4. Tiểu kết 84 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC QUA LỜI THỀ 86 3.1. Đặc trưng văn hóa dân tộc qua nội dung ngữ nghĩa của lời thể 86 3.1.1. Ý nghĩa văn hóa của những biểu tượng tâm linh trong lời thề Việt 87 3.1.2. Ý nghĩa văn hóa của những thiệt hại, tổn thất mà người thề tự nhận 98 3.1.3. Sự biến đổi nội dung lời thề qua các thời điểm lịch sử 106 3.2. Đặc trưng văn hóa dân tộc qua cấu trúc hình thức của lời thề 113 3.3. Tiểu kết 115 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG LỜI THỀ TRONG GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT HIỆN NAY 117 4.1. Xu hướng sử dụng lời thề trong giao tiếp 118 4.1.1. Mức độ sử dụng lời thề trong giao tiếp 118 4.1.2. Mức độ sử dụng lời thề trong các hoàn cảnh giao tiếp 119 4.1.3. Hoàn cảnh thúc đẩy sử dụng lời thề trong giao tiếp 121 4.1.4. Mục đích của việc sử dụng lời thề 123 4.2. Hình thức lời thề được sử dụng trong giao tiếp 124 4.2.1. Lời thề trong hoàn cảnh không có khả năng đáp ứng yêu cầu của đối tượng 125 4.2.2. Lời thề trong hoàn cảnh đối tượng giao tiếp thiếu tin tưởng 128 4.2.3. Lời thề trong hoàn cảnh đối tượng giao tiếp yêu cầu phải kết ước/xác tín 132 4.2.4. Lời thề khi bị tổn thương về danh dự, nhân phẩm 134 4.3. Mối quan hệ giữa việc sử dụng hình thức lời thề và đối tượng giao tiếp 138 4.4. Hồi đáp khi tiếp nhận lời thề 141 4.4.1. Tình huống đối tượng tiếp nhận cảm thấy tin tưởng lời thề 141 4.4.2. Tình huống đối tượng tiếp nhận cảm thấy lời thề chưa đáng tin cậy 143 4.4.3. Tình huống đối tượng tiếp nhận cảm thấy lời thề không đáng tin cậy 145 4.5. Tiểu kết 146 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BÔ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 164 8 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. BTNV: biểu thức ngữ vi 2. ĐTNV: động từ ngữ vi 3. HT: hội thoại 4. HVCH: hành vi chủ hướng 5. HVMR: hành vi mở rộng 6. HVPT: hành vi phụ thuộc 7. PNNV: phát ngôn ngữ vi 8. TTDN: tham thoại dẫn nhập 9. TTHĐ: tham thoại hồi đáp 10. Sp1: người nói/nhân vật hội thoại thứ nhất 11. Sp2: người nói/nhân vật hội thoại thứ hai DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU SỐ TÊN BẢNG, BIỂU TRANG 2.1 So sánh điều kiện sử dụng của hành vi thề Kết ước và Xác tín 45 2.2 Các dạng xuất hiện của BTNV thề tường minh 56 2.3 Kết quả phân tích loại sự tình trong nghĩa biểu hiện của NDMĐ 61 2.4 So sánh cấu tạo cú pháp và nghĩa biểu hiện của NDMĐ thề Kết ước và Xác tín 61 4.1 Mức độ sử dụng lời thề trong giao tiếp 119 4.2 Mức độ sử dụng lời thề trong các hoàn cảnh giao tiếp 120 4.3 Hoàn cảnh sử dụng lời thề trong giao tiếp 122 4.4 Mục đích sử dụng lời thề trong giao tiếp 123 4.5 Lời thề khi không có khả năng đáp ứng yêu cầu của đối tượng 125 4.6 Lời thề khi đối tượng giao tiếp thiếu sự tin tưởng 128 4.7 Lời thề khi đối tượng yêu cầu phải kết ước/xác tín 132 4.8 Lời thề khi bị tổn thương về danh dự, nhân phẩm 135 4.9 Mối quan hệ giữa đối tượng và việc sử dụng các hình thức lời thề 139 4.10 Hồi đáp khi đối tượng tiếp nhận cảm thấy tin tưởng lời thề 142 4.11 Hồi đáp khi đối tượng tiếp nhận cảm thấy lời thề chưa đáng tin cậy 143 4.12 Hồi đáp khi đối tượng tiếp nhận cảm thấy lời thề không đáng tin cậy 145 Biểu 4.1 Mức độ sử dụng lời thề trong các hoàn cảnh giao tiếp 121 . hành vi chửi thề trong tiếng Vi t (hành vi này không có động từ ngôn hành) ... Ở Vi ̣t Nam, những công trình nghiên cứu có tính ứng dụng về hành vi ngôn. bản về ngữ dụng học trong đó có hành vi ngôn ngữ. Song tác giả không phân biệt các biểu thức ngữ vi và phát ngôn ngữ vi mà cho rằng biểu thức ngữ vi và
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt , Hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn