BÀI TOÁN CHUỶEN ĐỘNG NÉM NGANG

11 569 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2013, 13:11

? ? ? Nhắc lại công thức vận tốc, phương trình toạ độ của chuyển động thẳng đều và chuyển động rơi tự do. ? Biểu thức đònh luật II NiuTơn dưới dạng véc tơ. BÀI TOÁN Một vật M được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất với vận tốc ban đầu v 0 . a, Lập phương trình quỹ đạo chuyển động của vật M. b, Tìm thời gian chuyển động và tầm bay xa của vật M. c, Tìm công thức xác đònh vận tốc của M ta thời điểm bất kì trên quỹ đạo. 2 Mặt đất h O x y P M x M y M v 0 Khi rơi, vật chòu tác dụng của những lực nào? Chuyển động đó có phải chuyển động rơi tự do không? Vì sao? 1 Với bài toán này ta nên chọn hệ toạ độ nào là thích hợp nhất? Vì sao? 3 v y v x v 2 ? Tìm phát biểu đúng về chuyển động ném ngang: A. Vị trí của vật thay đổi theo 2 phương. B. Là một chuyển động thẳng. C. Quỹ đạo của vật là hai đường thẳng vuông góc với nhau. D. Quỹ đạo của vật nằm trong mặt phẳng nằm ngang Thí nghiệm xác nhận điều gì? TN xác nhận : - phương pháp phân tích chuyển động ném ngang như trong bài học là đúng. - thời gian rơi chỉ phụ thuộc vào độ cao rơi mà không phụ thuộc vào vận tốc v 0 . * M x chuyển động thẳng đều theo Ox với vận tốc v 0 vì không có lực tác dụng : * M y chuyển động thẳng nhanh dần đều theo Oy dưới tác dụng cuả trọng lực: C NG CỦ Ố • a a x x = 0 = 0 • v v x x = v = v 0 0 • x = v x = v 0 0 .t .t • a a y y = g = g • v v y y = g.t = g.t • y = gt y = gt 2 2 /2 /2  Phương trình quỹ đạo :  Vận tốc tại một điểm trên quỹ đạo:  Thời gian chuyển động :  Tầm ném xa : 2 2 . 2 o g y x v = 2 2 2 0 v v g t= + 2h t g = 2 = o h L v g Cho h = 490m, v 0 = 150m/s, g = 9,8m/s 2 a, Viết phương trình quỹ đạo. b, t = ?, L = ? c, t = 5s, v = ? Giải: - Chọn … - Phân tích chuyển động: + Theo trục ox: a x = 0, v x = v 0 = 150m/s, x = 150t +Theo trục oy: a y = g, v y = 9,8t, y = h = 9,8t 2 /2 a, PT quỹ đạo:y = gx 2 /2v 0 2 = 9,8x 2 /45000 b, t = 10s, L = x max = 150t = 1500 (m) c,Vận tốc tại thời điểm t = 5s là: v = 157,8(m/s) Chọn câu SAI : A. Tầm xa của các vật tỉ lệ nghịch với khối lượng khi hai vật được ném đi cùng vận tốc B. Tầm xa của các vật tỉ lệ với vận tốc được ném C. Tầm xa tỉ lệ với căn bậc 2 của độ cao D. Tầm xa phụ thuộc độ cao và vận tốc ban đầu [...]...Về nhà - Đọc phần em có biết SGK trang 88 - Làm bài tập trong SGK, SBT - Đọc trước bài thực hành . toạ độ của chuyển động thẳng đều và chuyển động rơi tự do. ? Biểu thức đònh luật II NiuTơn dưới dạng véc tơ. BÀI TOÁN Một vật M được ném ngang ở độ cao. nằm trong mặt phẳng nằm ngang Thí nghiệm xác nhận điều gì? TN xác nhận : - phương pháp phân tích chuyển động ném ngang như trong bài học là đúng. - thời
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TOÁN CHUỶEN ĐỘNG NÉM NGANG, BÀI TOÁN CHUỶEN ĐỘNG NÉM NGANG, BÀI TOÁN CHUỶEN ĐỘNG NÉM NGANG