Quản trị nhân lực Chuong 4

43 462 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 15:37

Quản trị nhân lực ChCh−¬−¬ngng 44Đμo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sùĐĐề ề ccơơngng::zTầm quan trọng của đo tạo v phát triển nhânsựzCác hình thức đo tạo v phát triển nhân sựzCác nội dung đo tạo v phát triển nhân sựzCác phơng pháp đo tạo v phát triển nhân sựzTổ chức công tác đo tạo v phát triển nhân sựKhKhááii niniệệmm đđo to tạạo vo v phpháát t tritriểểnn nhnhâânn ssựựl quá trìnhzcung cấp các kiến thức, zhon thiện các kỹ năng, zrèn luyện các phẩm chất nghề nghiệp cho ngờilao động trong doanh nghiệpznhằm đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiệncông việc của họ ở cả hiện tại v tơng laiĐĐo to tạạo o nhnhâânn ssựựzgiúp bù đắp cho ngời lao động những thiếu hụttrong học vấn, ztruyền đạt cho ngời lao động những khả năngv kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực chuyênmônzCậpnhậthoákiếnthứcmởrộngtầmhiểubiếtTừ đó giúp ngời lao động hon thnh tốt những công việc đợc giao, nghĩa l chú trọng vo công việc hiện tạiPhPháát t tritriểểnn nhnhâânn ssựựzthờng đợc biểu hiện thông qua thăng tiến, đề bạt ngời dới quyền vo các chức vụ công tác cao hơnzhoặc giao cho nhân viên lm những công việc cóyêu cầu cao hơn, quan trọng hơnzphát triển nhân sự không chỉ nhằm có đợc mộtnguồn nhân lực đảm bảo về chất lợng, số lợngm còn l một hình thức đãi ngộ nhân sự thôngqua việc lmzhớng đến công việc tơng laiMMốốii quanquan hhệệ gigiữữaa đđo to tạạo vo v phpháát t tritriểểnn nhnhâânn ssựựzđều có mục đích giúp ngời lao động tiếp thu các kiến thức, học các kỹ năng mới v thay đổi các quan điểm hay hnh vizđều sử dụng những phơng pháp tơng tự nhằmtác động lên quá trình học tậpzđo tạo nhân sự l nền tảng để phát triển nhânsựVaiVai trtròò ccủủaa đđo to tạạo vo v phpháát t tritriểểnn nhnhâânn ssựựzĐối với ngời lao độngzĐối với doanh nghiệpzĐối với xã hộiVaiVai trtròò đđốốii vvớớii ngngờiời laolao đđộộngngzGiúp thực hiện công việc tốt hơn+ Với nhân viên mới+ Với nhân viên đang lm việc tại doanh nghiệpzGóp phần thoả mãn nhu cầu thnh đạt củangời lao độngVaiVai trtròò đđốốii vvớớii doanhdoanh nghinghiệệppzGóp phần thực hiện mục tiêu chung của doanhnghiệpzTạo ra sự chủ động thích ứng với các biến độngv nhu cầu tơng lai của doanh nghiệpzLm tăng sự ổn định v năng động của tổ chứcdoanh nghiệpzGiúp tăng sự thnh công trong kinh doanhĐây l loại đầu t siêu lợi nhuậnVaiVai trtròò đđốốii vvớớii xxãã hhộộiizL cơ sở để xã hội có đợc nguồn lực con ngờicó chất lợng caozGóp phần tạo ra công dân tốt cho xã hộizThúc đẩy sự phát triển v hợp tác trong xã hội[...]... bộ phận v các cá nhân có liên quan Các phơng pháp đo tạo v phát triển nhân sự Các phơng pháp đo tạo v phát triển nhân viên Các phơng pháp đo tạo v phát triển nh quản trị Các phơng pháp đo tạo v phát triển nhân viên Kèm cặp (đo tạo tại chỗ) Đo tạo nghề Sử dụng dụng cụ mô phỏng Kèm cặp (đo tạo tại chỗ) L phơng pháp sử dụng những nhân viên có tay nghề, có kinh nghiệm lm việc để kèm cặp nhân viên mới vo... các nh quản trị ứng xử ntn trong các trờng hợp khác nhau, từ đó phát triển kỹ năng giao tiếp Nhập vai (đóng kịch) Đa ra một tình huống giống nh thật, yêu cầu ngời học đóng vai một nhân vật no đó trong tình huống để phân tích, giải quyết vấn đề Phơng pháp ny hấp dẫn ngời học tham gia, chi phí không cao v rất hữu ích để phát triển các kỹ năng quản trị, đặc biệt l hình thnh những phẩm chất m nh quản trị. .. việc của nh quản trị từ vị trí công tác ny sang vị trí công tác khác trong doanh nghiệp Nhằm cung cấp cho họ những kiến thức rộng hơn v có điều kiện tiếp xúc với những hon cảnh thực tế khác nhau Đồng thời giúp các nh quản trị phát hiện ra điểm mạnh v điểm yếu của mình Tổ chức công tác đo tạo v phát triển nhân sự Xác định nhu cầu đo tạo v phát triển nhân sự Xây dựng kế hoạch đo tạo v phát triển nhân sự... chuyên Bồi dỡng phẩm chất chính trị Nâng cao năng lực lý luận Đo tạo v phát triển chính trị Các nghị quyết, chính sách, chủ trơng đờng lối của Đảng v Nh nớc Các văn bản pháp luật có liên quan Các quy định hớng dẫn của cơ quan chủ quản v các cơ quan ban ngnh khác có liên quan Đạo đức kinh doanh Trách nhiệm xã hội Đo tạo v phát triển lý luận Các học thuyết về kinh tế, quản trị, kinh doanh Các quy luật kinh... pTNS chuyên môn kỹ thuật chính trị v lý luận văn hoá doanh nghiệp phơng pháp công tác ĐT & PT chuyên môn kỹ thuật Các tri thức về nghề nghiệp Các kỹ năng nghề nghiệp Các phẩm chất, kinh nghiệm nghề nghiệp Với nh quản trị Cần tập trung đo tạo v phát triển các kỹ năng: + Kỹ năng nhân sự + Kỹ năng t duy ton cục + Kỹ năng thông tin (kỹ năng truyền thông) Đo tạo, phát triển chính trị v lý luận Nhằm tạo ra những... phát triển nhân sự Đánh giá kết quả đo tạo v phát triển nhân sự Xác đinh nhu cầu đo tạo v phát triển Căn cứ vo: chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp kế hoạch nhân sự của doanh nghiệp trình độ kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp tiêu chuẩn thực hiện công việc trình độ năng lực chuyên môn của ngời lao động nguyện vọng của ngời lao động Xây dựng kế hoạch ĐT&PTNS Các chính sách đo tạo v phát triển nhân sự... phải l thực tiễn, có thể gây nhầm tởng Các phơng pháp đo tạo v phát triển nh quản trị Các trò chơi kinh doanh Nghiên cứu tình huống Mô hình ứng xử Nhập vai (đóng kịch) Luân phiên công việc Các trò chơi kinh doanh L sự mô phỏng những tình huống kinh doanh điển hình hay đặc biệt trong thực tế Ngời chơi sẽ đảm nhận các chức vụ quản trị khác nhau để phân tích thông tin v đa ra các quyết định của mình về các...Các hình thức đo tạo v phát triển nhân sự Theo đối tợng Theo địa điểm Theo cách thức tổ chức Các hình thức ĐT & PTNS theo đối tợng Đo tạo v phát triển nhân viên Đo tạo v phát triển nh quản trị Các hình thức ĐT & PTNS theo địa điểm ĐT & PTNS tại doanh nghiệp: + đo tạo lần đầu + đo tạo trong quá trình lm việc ĐT... của ngời lao động nguyện vọng của ngời lao động Xây dựng kế hoạch ĐT&PTNS Các chính sách đo tạo v phát triển nhân sự Các chơng trình đo tạo v phát triển nhân sự Ngân quỹ cho đo tạo v phát triển nhân sự Các kế hoạch chi tiết cho đo tạo v phát triển nhân sự Tính chất công việc của ngời lao động trong doanh nghiệp ... duy khoa học Đo tạo v phát triển văn hoá doanh nghiệp Các giá trị v quan điểm Lối ứng xử v phong tục Các quy định, quy tắc nội bộ Truyền thống thói quen trong doanh nghiệp Tác phong lm việc, sinh hoạt Cách thức ứng xử, giải quyết các mối quan hệ trong doanh nghiệp Sử dụng quỹ thời gian lm việc v ngoi giờ lm việc Cách thức sử dụng quyền lực Đo tạo v phát triển phơng pháp công tác Phơng pháp tiến hnh ... ChCh−¬−¬ngng 44 Đμo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sùĐĐề ề ccơơngng::zTầm quan trọng của đo tạo v phát triển nhânsựzCác hình thức đo tạo v phát triển nhân sựzCác nội dung đo tạo v phát triển nhân sựzCác ... giao cho nhân viên lm những công việc cóyêu cầu cao hơn, quan trọng hơnzphát triển nhân sự không chỉ nhằm có đợc mộtnguồn nhân lực đảm bảo về chất lợng, số lợngm còn l một hình thức đãi ngộ nhân ... nghiệpVVớớiinhnhququảảnntrịtrịzCầntậptrungđo tạo v phát triển các kỹ năng:+ Kỹ năng nhân sự+ Kỹ năng t duy ton cục+ Kỹ năng thông tin (kỹ năng truyền thông)ĐĐo to tạạo, pho, pháát t tritriểểnn chínhchính trịtrị
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nhân lực Chuong 4 , Quản trị nhân lực Chuong 4 , Quản trị nhân lực Chuong 4

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn