ĐỀ + ĐÁP ÁN THI HSG VẬT LÍ 9 CẤP HUYỆN 2010 - 2011

5 737 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 19:11

B A PHềNG GIO DC - O TO HUYN TRC NINH THI CHN HC SINH GII HUYN NM HC 2010-2011 MễN: VT LP 9 Thi gian lm bi 120 phỳt khụng k thi gian giao Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm). Mỗi câu sau đây có nêu bốn phơng án trả lời, trong đó chỉ có một phơng án đúng. Viết vào bài làm chữ cái đứng trớc phơng án đợc lựa chọn. Câu 1: Một xe máy đi nửa quãng đờng đầu với vận tốc30 km/h; nửa quãng đờng sau đi với vận tốc 50 km/h. Vận tốc trung bình của xe máy trên cả quãng đờng là: A. 37,5 km/h B. 40 km/h C. 35 km/h D. 45 km/h Câu 2: Một vật nằm trên mặt bàn nằm ngang. Vật vẫn nằm yên khi ta kéo bằng một lực F = 30N theo phơng nằm ngang. Độ lớn của lực ma sát giữa vật và mặt bàn A. bằng 0 B. lớn hơn 30N C. bằng 30N D. nhỏ hơn 30N Câu 3: Cho hình vẽ ( A P > B P ). Phản lực của mặt sàn tác dụng lên vật A là: A. 0 B. A P C. A B P P+ D. A B P P Câu 4: Hai gơng phẳng 1 G và 2 G hợp với nhau một góc . Một tia sáng chiếu tới 1 G , phản xạ trên 1 G và đi đến 2 G rồi phản xạ trên 2 G . Góc giữa tia tới trên 1 G và tia phản xạ trên 2 G bằng bao nhiêu? A. B. 2 C. 1,5 D.3 Câu 5: Ngời ta dùng 15 kg củi khô có thể đủ để đun sôi 12l nớc từ 24 o C. Biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10 7 J/kg, nhiệt dung riêng của nớc là C = 4200 J/kg.K. Hiệu suất của bếp có thể là giá trị nào trong các giá trị sau: A. H = 2,055% B. H = 2,505% C. H = 2,525% D. H = 2,550% Câu 6: Trộn 5l nớc ở 10 o C và 5l nớc ở 30 o C vào một nhiệt lợng kế thì có đợc 10l nớc có nhiệt độ là: A. 10 o C B. 15 o C C. 20 o C D. 25 o C Câu 7: Có 2 dây dẫn cùng chiều dài nhng tiết diện, điện trở khác nhau vì làm bằng 2 vật liệu khác nhau. Có hệ thức nào sau đây diễn tả đúng mối quan hệ giữa các đại lợng khác nhau của hai dây dẫn này? A. 1 2 1 1 2 2 R .S R .S = B. 1 2 2 2 1 1 .S .R .S .R = C. R S . 2 1 2 R S . 1 2 1 = D. Cả A, B, C đều đúng Câu 8: Trong sơ đồ mạch điện đã cho nh hình vẽ. Công suất tiêu thụ ở điện trở 5 là 10W. Vậy công suất tiêu thụ ở điện trở 4 là: A. 1W B. 2W C. 3W D. 4W CHNH THC _ + R 0 R 1 R 3 R 2 Đ M N V U A B G 2 G 1 M S B A Phần II: Tự luận (16 điểm) Bài 1. (5 điểm) Cho mạch điện nh hình vẽ U = 24V ; R o = 4 ; R 2 = 15 Đèn Đ loại 6V - 3W sáng bình thờng . Vôn kế có điện trở lớn vô cùng chỉ 3V. Chốt dơng của vôn kế mắc vào điểm M. Hãy tìm R 1 và R 3 ? Bài 2. (4 điểm). Có 3 bóng đèn gồm 110V -20W ; 110V - 40W ; 110V - 60W và 2 bóng đèn 110V - 30W. Cần phải mắc các bóng đèn này nh thế nào vào hiệu điện thế 220V để các bóng đèn vẫn sáng bình thờng ? Bài 3. (3 điểm) Cho 2 gơng phẳng G 1 và G 2 đặt vuông góc với nhau (hình vẽ) a. Trình bày cách vẽ một tia sáng từ S đến G 1 tại I rồi phản xạ trên G 1 đến G 2 tại J và sau khi phản xạ trên G 2 lại đi qua M. b. Chứng minh SI // JM Bài 4. (4 điểm) Thanh AB dài 20 cm tiết diện đều 50 cm 2 có khối lợng riêng D = 1500 kg/m 3 . Trọng tâm cách đầu A là 8 cm. Thanh đợc treo nằm ngang bằng 2 lực kế móc vào 2 đầu A, B (hình vẽ) a. Số chỉ của mỗi lực kế là bao nhiêu? b. Cho thanh chìm trong nớc, nhng vẫn đợc treo nằm ngang bằng 2 lực kế thì số chỉ của các lực kế bằng bao nhiêu? (Biết trọng lợng riêng của nớc d n = 10000 N/m 3 ) -----------------Ht----------------- H v tờn thớ sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch kớ ca giỏm th s 1: . . . . . . . . . . S bỏo danh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch kớ ca giỏm th s 2: . . . . . . . . . . _ + R 0 R 1 R 3 R 2 Đ M N V U A B PHềNG GIO DC- O TO TRC NINH P N V HNG DN CHM THI K THI CHN HC SINH GII CP HUYN 2010-2011 Mụn: VT LP 9 Phần I. Trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A C D B D B D B Phần II. Tự luận Đáp án Điểm Bài 1 (5 điểm). U 3 = U NB = I 2 . R 3 0,5 U MB = U Đ = 6V = U MN + U NB = 3 + I 2 R 3 2 3 I R 3V = . 1 I 1 = I Đ = 0,5 A. ( ) 1 2 3 3 I I I 0,5 1 R = + = + . 0,5 Mặt khác ( ) 0 2 2 3 U IR I R R= + + 0,5 ( ) 3 3 3 3 3 3 3 57 24 0,5 .4 15 R 19 R 3 R R R = + + + = = ữ Thay (2) vào (1) ta có I = 1,5 A. 0,5 AB 0 U U IR 24 1,5.4 18V= = = 0,5 = = = 1 AB Đ U U U 18 6 12V . 0,5 1 1 1 1 Đ U U 12 R 24 I I 0,5 = = = = 0,5 Bài 2 ( 4 điểm). Vì các bóng đèn đều có U đm = 110 V mà hiệu điện thế sử dụng là 220 V nên phải mắc các bóng đèn thành 2 nhóm nối tiếp. 1 Hai nhóm này phải thỏa mãn điều kiện sau: - Hai hiệu điện thế từng nhóm phải bằng 110 V. 1 - Công suất tiêu thụ của mỗi nhóm phải bằng nhau và bằng: 20 40 60 2.30 90 (w) 2 + + + = . 1 f A I G P A B S' M' J I N S M G 1 G 2 Do đó một nhóm gồm các bóng 20 W; 40 W; 30 W mắc song song. Nhóm thứ hai gồm 2 bóng 60 W và 30 W mắc song song. Hai nhóm này mắc nối tiếp với nhau. 1 Bài 3 (3 điểm). câu a. Vẽ đúng 1 Bớc 1: Phân tích Giả sử ta vẽ đợc tia sáng SIJM thỏa mãn yêu cầu. - Tia tới SI cho tia phản xạ IJ suy ra IJ phải có đờng kéo dài đi qua S / là ảnh của S qua G 1 . - Tia IJ tới G 2 cho tia phản xạ JM suy ra tia tới IJ phải có đờng kéo dài đi qua M' là ảnh của M qua G 2 suy ra S'; I; J; M' thẳng hàng. 0,5 Bớc 2: Cách vẽ (0,5 điểm). - Vẽ S' đối xứng với S qua G 1 . - Vẽ M' đối xứng với M qua G 2 . - Nối S' với M' cắt G 1 tại I, cắt G 2 tại J. - Nối S với I; J với M. - Ta có tia sáng SIJM thỏa mãn yêu cầu. Câu b. (1 điểm). Gọi 2 pháp tuyến của 2 gơng tại I và J cắt nhau tại N. Vì 1 2 2 1 IN G IN / /G G G . Lại có: Trong IJN có ả ã ã 0 0 IJN 90 NIJ NJI 90= + = . Theo định luật phản xạ ánh sáng có ả ã SIJ 2NJI= ; ã ã ả ã 0 IJM 2NJI SIJ IJM 180= + = mà chúng là hai góc trong cùng phía SI / /JM . 0,5 Bài 4 (2 điểm) 0,5 Khèi lîng cña thanh. M D.V 0,2 . 0,0005.1500 ,15kg= = = Träng lîng cña thanh. P 10.M 10 . 0,15 1,5N= = = . Gäi F A ; F B lµ lùc do hai lùc kÕ t¸c dông vµo hai ®Çu A, B Ta cã: A B F F 1,5N+ = . vµ A B F GB 20 8 3 F GA 8 2 − = = = . 0,5 A B F 0,9N; F 0,6N⇒ = = . b) (2 ®iÓm). Lùc ®Èy Acsimet t¸c dông vµo thanh lµ: A A A 1 F' F f 0,9 0,5 0,4(N) 2 = − = − = . B B A 1 F' F f 0,6 0,5 0,1(N) 2 = − = − = 1 . nhiêu? (Biết trọng lợng riêng của nớc d n = 10000 N/m 3 ) -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- H v tờn thớ sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . B A PHềNG GIO DC - O TO HUYN TRC NINH THI CHN HC SINH GII HUYN NM HC 201 0- 2011 MễN: VT Lí LP 9 Thi gian lm bi 120 phỳt khụng k thi gian giao Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ + ĐÁP ÁN THI HSG VẬT LÍ 9 CẤP HUYỆN 2010 - 2011, ĐỀ + ĐÁP ÁN THI HSG VẬT LÍ 9 CẤP HUYỆN 2010 - 2011, ĐỀ + ĐÁP ÁN THI HSG VẬT LÍ 9 CẤP HUYỆN 2010 - 2011