LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI

26 345 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 18:20

LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KINH NGHIỆM THẾ GIỚI 1.1 Khái quát chung về kiểm toán kiểm toán độc lập 1.1.1 Định nghĩa kiểm toán Kiểm toán là một hoạt động có từ rất lâu đời kể từ thời mà các thông tin được phê chuẩn bằng cách đọc lên trong một buổi họp công khai - Thuật ngữ kiểm toán (audit) theo tiếng Latinh là “auditur” có nghĩa là nghe cũng từ đó ra đời. Hoạt động kiểm toán gắn liền với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của loài người.Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, hoạt động kiểm toán phát triển theo đó để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.Những lĩnh vực kiểm toán loại hình kiểm toán khác nhau đã lần lượt hình thành, đặc biệt là kiểm toán độc lập - một hoạt động rất phát triển trong nền kinh tế thị thường hiện nay.Để tìm hiểu về kiểm toán độc lập, trước tiên ta cần hiểu về định nghĩa Kiểm toán.Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán, nhưng định nghĩa được chấp nhận rộng rãi là: “Kiểm toán là quá trình thu thập đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các chuẩn mực kiểm toán được thực hiện bởi các kiểm toán viên có đủ năng lực độc lập”( Auditing: An Integrated approach, A.A.Arens & J.K.Loebbecker) Sơ đồ 1.1 Các yếu tố cấu thành kiểm toán Kiểm toán viên có đủ năng lực độc lập Báo cáo kiểm toán Thu thập đánh giá các BCKT Các chuẩn mực đã được thiết lập Thông tin được kiểm tra Kiểm toán Các thuật ngữ trong định nghĩa trên được hiểu: Kiểm toán viên có đủ năng lực độc lập để có thể thực hiện cuộc kiểm toán đảm bảo chất lượng.Năng lực là trình độ nghiệp vụ được hoàn thành qua đào tạo tích luỹ kinh nghiệm giúp cho Kiểm toán viên(KTV) có khả năng xét đoán công việc trong từng trường hợp cụ thể. Độc lập là yêu cầu thiết yếu để duy trì sự khách quan của KTV tạo được sự tin cậy của người sử dụng kết quả kế toán. Bằng chứng kiểm toán là sản phẩm của hoạt động kiểm toán, là cơ sở pháp lý cho kết luận kiểm toán cơ sở tạo niềm tin cho những người quan tâm. Thông tin được kiểm tra có thể là báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tờ khai nộp thuế, quyết toán ngân sách của cơ quan Nhà nước . Kết quả kiểm toán sẻ giúp cho người sử dụng đánh giá sự tin cậy của các thông tin này. Các chuẩn mực được thiết lập là cơ sở để đánh giá các thông tin được kiểm tra, chúng thay đổi tuỳ theo các thông tin được kiểm tra. Ví dụ, báo cáo tài chính của đơn vị, KTV dựa vào chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành; còn đối với tờ khai nộp thuế thì chuẩn mực để đánh giá se là luật thuế. Báo cáo kiểm toán là văn bản trình báy ý kiến của KTV về sự phù hợp giửa thông tin được kiểm tra va chuẩn mực đã được thiết lập.Nội dung hình thức báo cáo phụ thuộc vào mục đích của từng loại kiểm toán. Thí dụ khi kiểm toán báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, KTV phải nêu được là báo cáo tài chính có được trình bày phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chinh, kết quả hoạt động lưu chuyển tiền tệ. 1.1.2 Kiểm toán độc lập - Lịch sử hình thành kiểm toán độc lập Nhu cầu về thông tin nói chung là tất yếu đối vối con người, xét trên góc độ cá nhân cũng như tổ chức.Các thông tin từ chính các đơn vị hoạt động được cung cấp cho người có nhu cầu sử dụng thông tin thường thông qua các báo cáo hay văn bản thông báo.Có rất nhiều lý do khách quan chủ quan tác động đến nội dung độ tin cậy của các thông báo này vì vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định của người sử dụng các thông tin đó làm cơ sở.Ví dụ: các chủ doanh nghiệp tìm cách che dấu bớt lỗ hoặc khuyếch trương hiệu quả kinh doanh, phóng đại khả năng tài chính. Thông tin của đơn vị cũng có thể không đảm bảo trung thực, hợp lý nếu như quá trình nhân viên chuyên môn thực hiện công việc không đúng quy định, không đầy đủ các thủ tục, hay dộ trình đọ hạn chế, do thiếu cẩn trọng,…Bởi vậy, cần phải có một bên thứ ba, độc lập, khách quan có kỹ năng nghề nghiệp, địa vị trách nghiệm pháp lý, kiểm tra đưa ra lời kết luận là các báo cáo tài chính của doanh nghiệp lập ra có hợp thực không, có trung thực hợp lý hay không.Đó chính là công việc của các KTV độc lập thuộc các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp.Luật pháp nhiều nước đã khẳng định rằng, chỉ những báo cáo tài chính đã được xem xét có chữ ký xác nhận của KTV độc lập mới được coi là hợp pháp, làm cơ sở cho Nhà nước tính thuế cũng như các bên quan tâm khác đưa ra quyết định kinh tế trong mối quan hệ với doanh nghiệp được kiểm toán. Trong lịch sử kinh tế - xã hội, khi nền kinh tế phát triển mạnh tạo nên sự tách biệt rõ rệt giữa quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản, nhu cầu về thẩm định thông tin do người sử dụng tài nguyên trở nên cấp thiết. Sự phá sản của hàng loạt tổ chức tài chính, tín dụng lớn ở Bắc Mỹ Tây Âu những năm 30 của thế kỷ XX đã bộc lộ rõ sự hạn chế yếu kém trong chức năng tự kiểm tra của kế toán cũng đòi hỏi có một thể thức mới đáp ứng yêu cầu quản lý cao hơn thích hợp hơn; kiểm tra ngoài kế toán. Cần thấy rõ một thực tế hiển nhiên là: sự tách biệt giữa thực trạng hoạt động tài chính (thông tin tài chính phát ra) với sự ghi nhận, phản ánh những thông tin này do kế toán thực hiện (thông tin tài chính do kế toán thu nhận, phản ánh). Nguyên nhân là những hạn chế của các chính sách kế toán; sự mâu thuẫn giữa tính đa dạng, phong phú thường xuyên của các sự kiện kinh tế với sự giới hạn khó tránh khỏi của trình độ, phương tiện . thu nhận, xử lý phản ánh các sự kiện kinh tế. Những thông tin đã được kế toán thu nhận phản ánh liệu đã phản ánh trung thực hay không. Ngoài ra, còn một lượng thông tin chưa được ghi nhận trong kế toán nhưng lại rẩt cần cho sự xác minh thực trạng tài chính, do đó cũng cần được kiểm tra.Đây là những nguyên nhân đòi hỏi ra đời hoạt động của tổ chức kiểm toán độc lập. Đến nay, hoạt động kiểm toán độc lập phát triển rất nhanh chóng mạnh mẽ, đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay là: - KPMG Peat Marwich (KPMG) - Ernst & Young (E & Y) - Deloitte Touch Tohmatsu (DTT) - Price Waterhouse Cooper Để chỉ đạo các tổ chức kiểm toán độc lập trên khắp thế giới hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích nghề nghiệp, đã hình thành các tổ chức quốc tế là “Liên đoàn Kế toán quốc tế - (IFAC).Hiệp hội kế toán chuyên nghiệp” (ACCA) Uỷ ban Thực hành kiểm toán quốc tế (IAPC). Liên đoàn Kế toán quốc tế (IAFC) là tổ chức toàn cầu, được thành lập ngày 7/10/1977 theo sự thoả thuận của 63 tổ chức kế toán chuyên nghiệp đại diện cho 49 nước. Ngày nay, IFACđã có 100 tổ chức thành viên của 78 nước, trụ sở chính tại New York, với 106 chi nhánh gần 1.000.000 hội viên.Mục đích của IFACđược ghi trong hiến chương của mình là “Phát triển tăng cường sự phối hợp nghiệp vụ kế toán kiểm toán độc lập trên toàn thế giới theo các tiêu chuẩn hài hòa”. Trong tổ chức của IFAC có “Hiệp hội Kế toán chuyên nghiệp ACCA” để ban hành chỉ đạo áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế phổ biến. Còn Uỷ ban Thực hành kiểm toán quốc tế (IAPC) là Uỷ ban thường trực của IFAC, được IFAC trao cho các quyền hạn trách nhiệm đặc biệt, ban hành các nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quốc tế các dịch vụ có liên quan.Các thành viên của IAPC do các tổ chức thành viên của các nước có chân trong IFAC chỉ định. Ở nước ta, trước năm 1975, ở thành phố Sài Gòn đã có văn phòng kiểm toán của các công ty quốc tế (Price Waterhouse ).Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, nhu cầu kiểm toán ở các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài, các chương trình tín dụng, phát triển, viện trợ quốc tế là khách quan ngày càng tăng.Sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, ngân hàng tư nhân, sự xuất hiện thị trường chứng khoán xu hướng cổ phần hoá một số doanh nghiệp Nhà nước cũng đòi hỏi phải có dịch vụ kiểm toán độc lập. Để đáp ưng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế, tháng 5/1991, công ty Kiểm toán Việt Nam (Vietnam Auditing Company VACO) đã được thành lập theo giấy phêp số 957-PPLT của Hội đòng Bộ trưởng (nay là chính phủ) Quyết định 165/TC-QĐ- TCCB của Bộ trưởng Bộ tài chính.Sự ra đời hoạt động có hiệu quả của VACO đánh dấu sự mở đầu tốt đẹp của dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Cho đến nay, đã xuất hiện thêm nhiều công ty Việt Nam, tiêu biểu như: Công ty TNHH Tư vấn kiểm toán(A&C),Công ty TNHH Tư vấn kiểm toán Sài Gòn(AFC)…Các công ty 100% vốn nước ngoài gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam(E&Y), công ty TNHH KPMG Peat Marwick Việt Nam (KPMG), công ty TNHH Warterhouse Cooper Việt Nam(PWC),… 1.1.3 Kiểm toán viên độc lập a.Khải niệm : Người thực hiện công việc kiểm toán được gọi chungKiểm toán viên.Thông thường, kiểm toán viên hành nghề thuộc doanh nghiệp kiểm toán được gọi là Kiểm toán viên độc lập.Danh xưng kiểm toán viên độc lập (gọi tắt là kiểm toán viên) ở từng quốc gia có thể khác nhau.Ví dụ, ở các nước như Mỹ, Canada, Trung Quốc, kiểm toán viên được gọi là “kế toán viên công chứng” (Certifed public Accountant – CPA); ở Anh, Scotland gọi là “giám thị viên kế toán” ( Chartersd Accoutant-CA), . b.Tiêu chuẩn của kiểm toán viên: Tuy có thể có tên gọi khác nhau, nhưng theo IAFC luật pháp các nước thành viên đều quy định các yêu cầu cơ bản đối với kiểm toán viên là: có kỹ năng khả năng nghề nghiệp, chính trực, khách quan, độc lập tôn trọng bí mật. * Kỹ năng khả năng của kiểm toán viên Trình độ chuyên môn có được nhờ sự đào tạo, trang bị kiến thức chuyên môn về mặt lý luận thực tiển.Kiến thức về các lĩnh vực chủ yếu như kế toán, pháp luật, kiểm toán, . là không thể thiếu. Kiến thức chuyên môn còn phải dược bổ sung, cập nhật thường xuyên theo thời gian để duy trì nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, kiểm toán viên độc lập phải có năng lực thực hiện tổ chức công việc kiểm tra, phân tích, thu thập bằng chứng. * Đạo đức của kiểm toán viên Kiểm toán viên phải là người đảm bảo có đạo đức nghề nghiệp thích hợp. Theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế cũng như chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (CM số 200) thì kiểm toán viên phải đảm bảo các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp sau đây: Độc lập: Độc lập được coi là một nguyên tắc hành nghề cơ bản của kiểm toán viên. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải độc lập về mặt chuyên môn; không bị sư chi phối nào động của bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan độ lập nghề nghiệp của mình (Ví dụ, không có lợi ich kinh tế với đơn vị được kiểm toán; không có quan hệ thân thuộc với các nhà quản lý đơn vị; không vừa làm dịch vụ kế toán dịch vụ kiểm toán cho cùng một đơn vị, ). Chính trực: kiểm toán viên phải đảm bảo thẳng thắn, trung thực có chính kiến rõ ràng. Khách quan: Kiểm toán viên phải nhìn nhận các sự kiện, hiện tượng đúng như nó vốn có; tôn trọng sự thật, không thiên kiến hay thành kiến. Bảo mật: Kiểm toán viên phải báo mật các thông tin có được trong quá trình kiểm toán; trường hợp được sự cho phép, sự uỷ quyền của đơn vị được kiểm toán (nghĩa vụ pháp lý hoặc trong phạm vi quyền hạn nghề nghiệp đã được luật pháp quy định). Bên cạnh đó, kiểm toán viên phải thực hiện công việc kiểm toán với đày đủ năng lực chuyên môn cần thiết với sư thận trọng cao nhất( tính hoài nghi nghề nghiệp), phải thường xuyên thể hiện tính chuyên nghiệp trong quá trinh kiểm toán; trau dồi, bảo vệ năng cao uy tính nghề nghiệp, đồng thời, phải thực hiện công việc kiểm toán theo những quy định của chuẩn mực chuyên môn ( chuẩn mực quốc tế hay chuẩn mực quốc gia) đã được chấp nhận. 1.2 Nguyên tắc cơ bản tổ chức bộ máy kiểm toán 1.2.1 Các khái niệm cơ bản về tổ chức a.Lý thuyết hệ thống Lý thuyết chung của các hệ thống là thuật ngữ được L. Fon Bertalarffy đưa vào vốn từ vựng khoa học dùng để mô tả lý thuyết các hệ thống mở các trạng thái cân bằng động đề xuất năm 1933 tại trường đại học tổng hợp Chicago.Từ lĩnh vực sinh học các nguyên tắc của lý thuyết này được chuyển sang việc giải quyết những vấn đề kỹ thuật quản lý. Sự xuất hiện của "Lý thuyết chung của các hệ thống", một lý thuyết thuộc dạng những quan điểm khoa học chung mang tính hình thức phổ quát, đã thúc đẩy mong muốn của cộng đồng khoa học muốn tiến tới phổ quát hoá các công cụ nhận thức khoa học tiến tới sự nhận được đặc trưng mang tính luận điểm của toàn bộ các phổ quát.Một trong những nhiệm vụ chính của tiếp cận này là làm rõ phân tích các quy luật, các quan hệ qua lại chung đối với các lĩnh vực khác nhau của hiện thực.Do vậy, cách tiếp cận hệ thống đã được sử dụng trong lý thuyết đã nêu mang tính chất liên ngành, bởi vì nó tạo ra cơ hội đem những quy luật những khái niệm từ một lĩnh vực nhận thức sang một lĩnh vực khác.Tổ hợp các khái niệm hệ thống là bộ khung khái niệm khởi điểm, tạo ra sơ đồ nguyên nguyên tắc của sự phân chia khách thể. Hệ thống - khái niệm trung tâm biểu thị một tập hợp các phần tử trong sự tương tác qua lại thể hiện tính chỉnh thể tính chung của mình. Phần tử - đơn vị không thể chia nhỏ được nữa trong một phương thức phân chia đã cho, nằm trong thành phần của hệ thống, việc có những mối liên hệ giữa các phần tử sẽ dẫn đến sự xuất hiện trong hệ thống chỉnh thể những tính chất m Chỉnh thể - hình thức của tồn tại hệ thống với tư cách được xác định chặt chẽ, phản ánh sự độc lập của nó với các hệ thống khác. Tính chỉnh thể là tính thống nhất của hệ thống như một chỉnh thể được các phần tử thể hiện trong sự tương tác qua lại thực tế của chúng.Nó là cơ sở ổn định của hệ thống. b.Tổ chức – thực thể xã hội phức tạp Theo quan niệm triết học:”Tổ chức nói rộng ra là cơ cấu tồn tại của sự vật.Sự vât không thể tồn tại mà không có một hình thức liên kết nhất định các yếu tố thuộc nội dung gì.Tổ chức vì vậy là thuộc tính của bản thân các sự vật”.Định nghĩa này bao quát cả các phân hệ tự nhiên xã hội loài người. Tổ chức là một thực thể xã hội vì tổ chức thực hiện những chức năng nhất định trong xã hội, tổ chức gồm nhiều người, nhiều mối quan hệ trong xã hội, điều tất yếu tổ chức tồn tại trong một xã hội nhất định, nó thuộc một xã hội nhất định, xã hội là môi trường cho sự hình thành tồn tại phát triển của tổ chức.Tổ chức bao gồm rất nhiều yếu tố cấu thành trong mỗi yếu tố cấu thành đó lại có rất nhiều yếu tố cấu thành bé hơn với mỗi yếu tố đó, mỗi bộ phận lại có sự khác nhau về cơ cấu, mục tiêu, cơ chế quyền lực, môi trường.Sự phức tạp của tổ chức do đó đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố để đạt được mục đích quản lý.Có thể nói ngắn gọn, các yếu tố cấu thành của tổ chức như sau: Mục tiêu: Nó phụ thuộc vào quy mô của tổ chức chức năng nhiệm vụ của tổ chức được giao. Để đảm bảo sự tồn tại phát triển của tổ chức thì mỗi tổ chức ngay từ ban đầu mỗi tổ chức đã đưa ra những mục tiêu cho tổ chức đó Cơ cấu tổ chức: Mỗi tổ chức đều phải phân định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các bộ phận trong tổ chức để thực hiện mục tiêu đã đặt ra. Chính vì vậy việc bố trí sắp xếp các vị trí trong tổ chức là rất quan trọng. Cơ cấu tổ chức phụ thuộc vào quy mô tổ chức, cùng nhiệm vụ của tổ chức. Tuỳ theo mỗi tổ chức khác nhau mà có thể sắp xếp cơ cấu khác nhau. Nguồn lực của tổ chức: Mỗi tổ chức muốn tồn tại phát triển được thì các yếu tố quyết định nhất đó là nguồn lực của tổ chức.Hai yếu tố đặc trưng của nguồn lực tổ chức là : nguồn nhân lực cơ sở vật chất kĩ thuật.Đây là yếu tố cơ bản quyết định sự tồn tại phát triển của tổ chức. Văn hoá của tổ chức: Các yếu tố văn hoá có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhân cách con người đương nhiên ảnh hưởng sâu sắc đến tổ chức tồn tại trong môi trường văn hoá đó.Các yếu tố văn hóa tổ chức gồm :mối quan hệ giữa các thành viên, ý thức chấp hành nội quy tổ chức, Môi trường của tổ chức: Trong thời đại ngày nay mọi tổ chức muốn cạnh tranh thì cần có áp dụng về khoa học công nghệ mới nhằm cải tiến cách thức quản lý, cách thức sản xuất, trang thiết bị làm việc .Sự lạc hậu của khoa học công nghệ là yếu tố kìm hãm sự tồn tại của tổ chức. Tóm lại, có thể nói tổ chức bao gồm rất nhiều yếu tố rất phức tạp có tác động qua lại lẫn nhau.Đòi hỏi người lãnh đạo trong tổ chức cần phải phối hợp không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của mình để đạt được mục tiêu của tổ chức. 1.2.2 Ý nghĩa, nguyên tắc nhiệm vụ của tổ chức bộ máy kiểm toán Khi đã khẳng định các yếu tố cấu thành hệ thống phương pháp kiểm toán bao gồm cả kiểm toán chứng từ (kiểm toán cân đối, đối chiếu logic, đối chiếu trực tiếp) kiểm toán ngoài chứng từ (điều tra, thực nghiệm, kiểm kê), những yếu tố này phải trở thành nhận thức cả kinh nghiệm trong con người trở thành cơ chế hoạt động (kể cả phần cứng phần mềm) của các phương tiện cấu thành bộ máy kiểm toán Lý thuyết hệ thống cũng chỉ rõ mối liên hệ logic giữa các yếu tố, phân hệ hệ thống. đó là mối liên hệ giữa cái riêng cái chung chúngthể chuyển hóa cho nhau, song sự bao gồm của cái riêng trong cái chung vẫn phải được tôn trọng trong tổ chức bộ máy kiểm toán nói riêng cũng như trong mọi hệ thống tổ chức nói chung.Ngoài ra theo nguyên lý chung của tổ chức bộ máy, bộ máy kiểm toán cũng có thể được tổ chức theo phương thức trực tuyến – tham mưu hoặc phương thức chức năng có thể chọn loại hình tập trung hay phân tán tùy quy mô địa bàn hoạt động… tùy khả năng phương tiện điều hành Do có sự khác nhau về các điều kiện trên do trình độ nhận thức kinh nghiệm kiểm toán cùng mức trang bị các phương tiện kiểm toán ở mỗi nơi, mỗi lúc khác nhau nên bộ máy kiểm toán không thể tổ chức theo một khuôn mẫu máy móc.Hơn nữa, khi đã nói tới yếu tố con người là nói tới các quan hệ xã hội, đến truyền thống văn hóa cụ thể.Do đó, tổ chức bộ máy kiểm toán không chỉ mang tính khoa học mà còn mang cả tính nghệ thuật nữa.Trong trường hợp này, tính khoa học của tổ chức bộ máy đòi hỏi phải tạo ra những mối liên hệ giữa các yếu tố, các phân hệ với hệ thống; giữa bản thân hệ thống kiểm toán với các yếu tố khác cả với môi trường hoạt động của hệ thống này.Trong khi đó, tính nghệ thuật của tổ chức đòi hỏi phải phải xử lý các mối liên hệ này thật mềm dẻo để duy trì được biên độ tổ chức ở mức cao nhất thích ứng với điều kiện cụ thể về nhân viên, thiết bị môi trường thực hiện… Tất cả các yêu cầu trên đòi hỏi khoa học về tổ chức kiểm toán trước hết phải xác định được những nguyên tắc cơ bản về tổ chức bộ máy kiểm toán, trên cơ sở đó xác định các mô hình tổ chức trong hang loạt các mối liên hệ trong ngoài hệ thống, đồng thời phân tích điều kiện xác dịnh mục tiêu bước đi trong tổ chức bộ máy kiểm toán ở Việt Nam. a.Nguyên tắc tổ chức bộ máy kiểm toán Thứ nhất, phải xây dựng đội ngũ kiểm toán viên đủ về số lượng bảo đảm yêu cầu chất lượng phù hợp với từng bộ máy kiểm toán.Rõ ràng, kiểm toán viên là yếu tố cơ bản cấu thành bộ máy kiểm toán. Sự tồn tại cũng như chất lượng hoạt động của bộ máy kiểm toán được quyết định trước hết bởi số lượng chất lượng đội ngũ kiểm toán viên. Đó cũng là nguyên lý chung cho việc tổ chức hệ thống bộ máy. Hơn nữa, hoạt động kiểm toán lại có chức năng đặc biệt nên đòi hỏi cao với kiểm toán viên cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn phẩm hạnh đạo đức. vì vậy, ở bất cứ đâu, cho dù khi mới xây dựng hay trong bước đường phát triển – các tổ chức kiểm toán đều coi trọng xây dựng đội ngũ kiểm toán viên. Mặt khác, kiểm toán lại bao gồm nhiều loại hình với những bộ máy tổ chức cụ thể cũng có những điểm khác nhau về nội dung phương pháp kiểm toán cụ thể từ đó cả về tổ chức kiểm toán.Vì vậy, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên cũng đòi hỏi những yêu cầu cụ thể riêng biệt thích ứng vơi từng loại hình, từng bộ mày kiểm toán. Tất nhiên, gắn với đội ngũ kiểm toán viên là trang thiết bị cụ thể cho kiểm toán: đó là những máy móc, thiết bị, phương tiện thích ứng với kỹ thuật kiểm toán( cả phần cứng phần mềm nếu có) hình thành cơ chế hoạt động thống nhất đang thực hiện chức năng kiểm toán. Hệ thống bộ máy kiểm toán phải bao gồm các phân hệ chứa đựng các mối liên hệ trong – ngoài khác nhau phù hợp với nguyên tắc chung của lý thuyết tổ chức phù hợp với quy luật của phép biện chứng về liên hệ. Thật vậy, mục tiêu của tổ chức là tạo ra mối liên hệ theo một trật tự xác dịnh. Trong kiểm toán trật tự này được xác định khác nhau do quan hệ giữa các mục tiêu kiểm toán khác nhau với các khách thể kiểm toán khác nhau. Mỗi khách thể, mỗi chủ thể này lại có nhiều mỗi liên hệ khác ngoài kiểm toán. Trong việc xử lý hàng loạt mối liên hệ phức tạp này cần phải có phương pháp luận biện chứng giữa các sự vật, hiện tượng, giữa cái chung cái riêng, giữa cái mới cái cũ Nguyên tắc chung của mọi hệ thống tổ chức bộ máy: tập trung, dân chủ thích ứng với từng bộ phận kiểm toán. Nguyên tắc tập trung – dân chủ do Lê-nin đề xướng trong việc xây dựng Đảng Cộng sản được phát triển ứng dụng trong mối quan hệ giữa khách thể - chủ thể - môi trường kiểm toán. ở từng phân hệ kiểm toán trong từng thời kỳ phát triển mối liên hệ chủ thể - khách thể - môi trường kiểm toán. ở từng phân hệ kiểm toán trong từng thời kỳ phát triển mối liên hệ chủ thể - khách thể có những điểm khác nhau song đều được tổ chức hoạt động trong mỗi Nhà nước cụ thể với một nguyên tắc tổ chức chụ thể: Nhà nước của dân, do dân vì dân. Từ ý nghĩa nguyên tắc tổ chức bộ máy kiểm toán, có thể thấy nhiệm vụ cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán là xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, xác định kiểu liên hệ trong từng mô hình mối liên hệ giữa các yếu tố cơ bản cấu thành hệ thống bộ máy kiểm toánkiểm toán viên. b.Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập Bộ máy kiểm toán độc lập tổ chức của các kiểm toán viên chuyên nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán các dịch vụ khác có liên quan.là tổ chức kinh doanh, một đơn vị kiểm toán độc lập phải thức hiện các nghĩa vụ có quyền lợi như các tổ chức kinh doanh khác. Hơn nữa, kinh doanh dịch vụ kiểm toánkinh doanh một nghề chuyên sâu nên phải có kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề.Do đó, chỉ có những người có chứng chỉ kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề khác nhau mới được phép tổ chức các đơn vị kinh doanh dịch vụ này. Thông thường, cùng với dịch vụ kiểm toán, bộ máy này có thể thực hiện các dịch vụ khác có liên quan như kế toán, thuế, tư vấn, tài chính, tin học… Để thực hiện các loại dịch vụ này, các tổ chức kiểm toán độc lập có quan hệ với khách hàng tự nguyện hoặc bắt buộc theo quy định của pháp luật. 1.3 Mô hình tổ chức kiểm toán độc lập trên thế giới 1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập a. Kiểm toán viên-Nhân tố hàng đầu Theo quan điểm của kinh tế chính trị học Mác-Lênin, bất cứ phương thức sản xuất nào của xã hội đều bao gồm hai mặt là Lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất. Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất, người lao động khoa học kỹ thuật (thể hiện thông qua kỹ năng của người lao động hiện đại ). Trong đó, người lao động là chủ thể là lực lượng sản xuất cơ bản nhất, quyết định nhất của xã hội. Kiểm toán nói chung kiểm toán độc lập nói riêng cũng có thể coi là một phương thức sản xuất trong xã hội hiện đại, cung cấp các dịch vụ thay vì sản xuất ra của cải vật chất. Vì vậy, kiểm toán viên với tư cách là người lao động luôn luôn giữ một vai trò quyết định quan trọng có tác động qua lại mạnh mẽ với cách thức tổ chức kiểm toán, tuân theo quy luật thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất-quan hệ sản xuất. Tổ chức hệ thống nhân sự trong bộ máy kiểm toán độc lập. Trong các hãng kiểm toán, cơ cấu nhân sự điển hình được phân chia làm 4 cấp: Chủ phần hùn (Partner) hay Cổ đông (Shareholder), Chủ nhiệm kiểm toán (Manager), Kiểm toán viên (phụ trách hoặc giám sát công việc kiểm toán) các Trợ lý (Assistant). Một nhân viên mới sẽ bắt đầu công việc từ vị trí trợ lý sau một thời gian nhất định (khoảng 2-3 năm cho mỗi cấp bậc) có thể đạt tới vị trí chủ phần hùn. Có thể thấy rằng việc thăng bậc trong các hãng kiểm toán diễn ra khá nhanh liên tục đi kèm với các trách nhiệm nghĩa vụ mới. Điều này là vì các nhân viên có điều kiện được thường xuyên trau dồi tích lũy kinh nghiệm qua quá trình tham gia kiểm toán trên thực tế. Hiện nay do sự tiến bộ của công nghệ thông tin cách thức thực hiện kiểm toán, các trợ lý kiểm toán ngày càng được trao cho những nhiệm vụ phức tạp nhiều thử thách hơn. Cách thức tổ chức như trên sẽ giúp các hãng kiểm toán nâng cao năng lực,kĩ năng cũng như kinh nghiệm cho các cá nhân trong công ty. Những nhân viên ở cấp bậc cao hơn sẽ giám sát kiểm tra công việc thực hiện bởi cấp bậc xếp ngay bên dưới. Một nhân viên mới vào nghề sẽ được giám sát trực tiếp bởi kiểm toán viên cấp cao. Sau đó, công việc của anh ta có thể được chuyển sang cho kiểm toán viên cấp trên như chủ nhiệm kiểm toán hay chủ phần hùn-những người có trình độ chuyên môn kinh nghiệm cao nhất kiểm tra soát xét lại. Bảng 2-1 tóm tắt lại kinh nghiệm trách nhiệm của từng thứ bậc của nhân viên trong một công ty kiểm toán điển hình. Bảng 2-1 Thứ bậc trách nhiệm tương ứng của kiểm toán viên Trình độ nhân sự Kinh nghiệm trung bình Trách nhiệm đặc thù Trợ lý kiểm toán 0-2 năm -Thực hiện hầu hết các công việc kiểm toán chi tiết -Chuẩn bị các giấy tờ làm việc cần thiết -Báo cáo cho nhóm trưởng cuộc kiểm toán tất cả các khúc mắc liên quan tới kiểm toán, kế toán Kiểm toán viên 2-5 năm -Hỗ trợ việc lập kế hoạch kiểm toán chuẩn bị ngân sách -Thực hiện điều phối có trách nhiệm trong công việc kiểm toán, bao gồm giám sát xét duyệt lại công việc của các trợ lý kiểm toán [...]... quá trình kiểm toán • Dựa vào Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán, tổ chức kiểm toán xây dựng quy trình, nội dung tổ chức các cuộc kiểm toán đạt hiệu quả mong muốn • Dựa vào Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán, các kiểm toán cấp cao có thể kiểm tra, kiểm soát một cách chặt chẽ các hoạt động kiểm toán của từng kiểm toán viên, của các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kiểm toán • Đối... môn có vị trí nhất định trong công ty, độc lập trong hoạt động với nhà quản lí, đảm bảo cho mọi công việc tiền hành theo đúng chuẩn mực điều lệ công ty đặt ra, nâng cao trình độ cho nhân viên trong nghề nghiệp tổ chức hoạt động 1.3.3 Thực tế tình hình tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập trên thế giới a Quá trình phát triển Kiểm toán độc lập trên thế giới ra đời cùng với sự phát triển của nền kinh. .. Chủ yếu các tổ chức kiểm toán cung cấp bốn dịch vụ chính gồm: Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán, Thuế Tư vấn Dịch vụ kiểm toán (Auditing Services) Một loại dịch vụ đảm bảo do kiểm toán viên cung cấp nhằm đưa ra ý kiến về các thông tin được hình thành trên cơ sở chuẩn mực nhất định Các hãng kiểm toán cung cấp 3 loại hình kiểm toán, bao gồm Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán hoạt động... doanh nghiệp kiểm toán vừa nhỏ, quy mô hạn chế thường tổ chức các theo loại hình công ty trách nhiệm vô hạn nhằm tạo uy tín với khách hàng b Đặc điểm tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập trên thế giới * Hệ thống chính sách pháp luật Song song với sự hình thành nên các loại hình doanh nghiệp kiểm toán ,ở các nước, luật pháp quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức kiểm toán độc lập, thừa nhận... phòng kinh doanh tổng hợp, phòng kiểm toán chuyên trách chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về lĩnh vực của mình, đồng thời có sự phối hợp giữa các bộ phận để thực hiện công tác tổ chức của doanh nghiệp.Thông thường, trong một cuộc kiểm toán, ban giám đốc sẽ quyết định nhóm kiểm toán viên thực hiện kiểm toán, nhóm kiểm toán thường có từ 1 đến 2 trợ kiểm toán viên cao cấp một chủ nhiệm kiểm toán. Chủ... nhiệm kiểm toán ( người phụ trách kiểm toán ) quản giám sát thiết kế chương trình kiểm toán sắp xếp một cách khoa học kế hoạch các công việc nhân sự,đảm bảo sự phối hợp giữa các kiểm toán viên Ban kiểm soát Chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát chất lượng mức độ hoàn thành của việc cung cấp các dịch vụ của công ty kiểm toán, thành viên ban kiểm soát lấy từ những người có kinh nghiệm về chuyên... nhóm kiểm toán thực hiện tác nghiệp tại đơn vị được kiểm toán. Khi kết thúc thúc kiểm toán, trong Báo cáo kiểm toán viên đưa ra phải có đầy đủ chữ kí của Kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán chữ kí của đại diện ban giám đốc, thể hiện rõ trách nhiệm của công ty kiểm toán với kết luận kiểm toán đưa ra Dưới Ban giám đốc là các phòng ban tương ứng với các hoạt động tài chính, tổ chức nhân sự, kế toán, ... hơn, tương ứng vào năm 1849 1845) phát triển mạnh mẽ thâm nhập váo nhiều ngành nghề , mọi lĩnh vực kinh tế Thực tế cho thấy, ở các nước sớm phát triển theo nền kinh tế thị trường , kiểm toán độc lập đã hành nghề trước khi có những chuẩn mực kiểm toán như đã biết hiện nay Theo thống kê trên thế giời có hàng trăm nghìn tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán tư vấn tài chính... Hiện nay, ở Việt Nam nói riêng Bộ tài chính đã ban hành là 26 chuẩn mực kế toán 37 chuẩn mực kiểm toán Hoạt động kiểm toán trong các tổ chức kiểm toán về nguyên tắc phải dựa trên hệ thống các Chuẩn mực kiểm toán Hệ thống Chuẩn mực trong hoạt động kiểm toán có vai trò tác dụng rất lớn, đó là: • Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán là đường lối, là thước đo giúp cho các kiểm toán viên hoàn thành trách nhiệm... yếu kém về năng lực của kiểm toán viên Rất có thể, Arthur Andersen đã cử các kiểm toán viên không có kinh nghiệm kiểm toán hoặc cả tin vào kết quả báo cáo kiểm toán của các công ty, trong khi những kiểm toán viên giỏi không trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm toán Tổng biên tập của tạp chí tài chính Bowman Accounting Report đã nghiên cứu quá trình kiện cáo liên quan chỉ ra rằng phần lớn tổng doanh . LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI 1.1 Khái quát chung về kiểm toán và kiểm toán độc lập 1.1.1 Định nghĩa kiểm toán. bộ máy kiểm toán – kiểm toán viên. b .Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập Bộ máy kiểm toán độc lập là tổ chức của các kiểm toán viên chuyên nghiệp kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI, LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI, LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn