THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

24 669 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 02:20

Thực trạng tổ chức quỹ Bảo hiểm x hội Việt nam hiện ã nay I. Tạo nguồn 1. Đối tợng tham gia Theo Điều lệ bảo hiểm hội ( ban hành kèm Nghị định 12/ CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ) thì những ngời lao động sau đây thuộc đối t- ợng áp dụng các chế độ bảo hiểm hội bắt buộc: - Ngời lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nớc. - Ngời lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có sử dụng 10 lao động trở lên. - Ngời lao động Việt nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài, khu chế xuất, khu công nghiệp; Trong các cơ quan, tổ chức nớc ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt nam, trừ trờng hợp điều ớc quốc tế mà Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. - Ngời lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể. - Ngời lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ thuộc lực lợng vũ trang. - Ngời giữ chức vụ dân cử, bầu cử làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nớc, Đảng, đoàn thể từ Trung ơng đến cấp huyện. - Công chức, viên chức Nhà nớc làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; ngời làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể từ Trung ơng đến cấp huyện. Các đối tợng trên đi học, thực tập, công tác, điều dỡng trong và ngoài nớc mà vẫn hởng tiền lơng hoặc tiền công thì cũng thuộc đối tợng bảo hiểm hội bắt buộc. Các đối tợng quy định trên gọi chung là ngời lao động. Ngời sử dụng lao động và ngời lao động phải đóng bảo hiểm hội để thực hiện các chế độ bảo hiểm hội đối với ngời lao động. Ngời lao động có đóng bảo hiểm hội đợc cơ quan bảo hiểm hội cấp sổ bảo hiểm hội, có quyền h- ởng các chế độ bảo hiểm hội quy định tại điều lệ này. Quyền hởng bảo hiểm hội của ngời lao động có thể bị đình chỉ, cắt giảm hoặc huỷ bỏ khi ngời lao động vi phạm pháp luật. 2. Mức và phơng thức đóng góp Theo điều 36 Điều lệ bảo hiểm hội Việt nam. Quỹ bảo hiểm hội đợc hình thành từ các nguồn sau đây: 1.Ngời sử dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiềnlơng của những ngời tham gia bảo hiểm hội trong đơn vị; trong đó 10% để chi các chế độ hu trí, tử tuất và 5% để chi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 2.Ngời lao động đóng bằng 5% tiền lơng tháng để chi các chế độ hu trí và tử tuất. 3.Nhà nớc đóng và hỗ trợ thêm để bảo đảm hực hiện các chế độ bảo hiểm hội đối với ngời lao động. 4.Các nguồn khác. Hàng tháng, ngời sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm hội theo quy định tại khoản 1 điều 36 và trích từ tiền lơng của từng ngời lao động theo quy định tại khoản 2 điều 36 Điều lệ bảo hiểm hội để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm hội. Tiền lơng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm hội gồm lơng theo ngạch bậc, chức vụ, hợp đồng và các khoản phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chức vụ, thâm niên, hệ số chênh lệch bảo lu ( nếu có ). Hàng tháng, Bộ tài chính trích từ ngân sách Nhà nớc chuyển vào quỹ bảo hiểm hội đủ chi các chế độ hu trí, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất, bảo hiểm y tế của những ngời đang hởng bảo hiểm hội trớc ngày 01 tháng 01 năm 1995 và hỗ trợ để chi lơng hu cho ngời lao động thuộc khu vực Nhà nớc về hu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995. Việc tổ chức thu bảo hiểm hội do tổ chức Bảo hiểm hội Việt nam thực hiện. II. Sử dụng nguồn (chi trả trợ cấp các chế độ bảo hiểm hội) Nguồn quỹ BHXH đợc sử dụng để chi: + Hoạt động sự nghiệp: Chính phủ cho phép Bảo hiểm hội Việt nam đợc sử dụng 4% số thu BHXH để chi cho các hoạt động của ngành. + Chi trợ cấp: Nội dung về điều kiện và mức hởng trợ cấp bảo hiểm hội đối với từng chế độ đã đợc thể hiện rất chi tiết tại Điều lệ Bảo hiểm hội ban hành kèm Nghị định 12/CP của Chính phủ ngày 26.01.1995; Nghị định 93/1998/CP ngày 12.11.1998 của chính phủ về việc sử đổi, bổ xung một số điều lệ của Điều lệ bảo hiểm hội ban hành kèm Nghị định 12/CP và các văn bản pháp quy liên quan. đây chỉ xin đợc nêu ra những vấn đề hết sức cơ bản trong các văn bản pháp quy đó. 1. Chế độ ốm đau a, Các trờng hợp đợc nghỉ hởng trợ cấp ốm đau - Bản thân ngời lao động có tham gia bảo hiểm hội bị ốm. - Ngời lao động có con dới 7 tuổi bị ốm. - Ngời lao động đợc thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá dân số. b, Điều kiện đợc hởng trợ cấp - Phải có đóng bảo hiểm hội, thời hạn hởng trợ cấp phụ thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm hội. - Có giấy xác nhận của tổ chức y tế (do Bộ y tế quy định). c, Thời hạn và mức trợ cấp Đối với ngời lao động làm việc trong điều kiện bình thờng - 30 ngày trong 1 năm nếu đã đóng bảo hiểm hội dới 15 năm - 40 ngày trong 1 năm nếu đã đóng bảo hiểm hội từ 15 dến 30 năm - 50 ngày trong một năm nếu đóng bảo hiểm hội từ 30 năm trở lên Đối với ngời lao động làm việc trong các ngành nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, làm việc nơi có phụ cấp khu vực nơi có hệ số 0,7 trở lên đợc nghỉ dài hơn 10 ngày so với ngời lao động làm việc trong điều kiện bình thờng có thời gian đóng BHXH tơng ứng nhu trên. Ngời lao động bị mắc các loại bệnh cần điều trị dài ngày (theo quy định của Bộ y tế ) thì thời gian hởng trợ cấp tối đa là 180 ngày không phụ thuộc vào thời gian đóng BHXH. Trờng hợp hết 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì đợc hởng tiếp trợ cấp nhng với mức thấp hơn. Ngời lao động thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá dân số thì đợc nghỉ việc từ 7 đến 20 ngày tuỳ từng trờng hợp cụ thể. Ngời lao động đợc nghỉ chăm sóc con ốm 20 ngày trong năm đối với con dới 3 tuổi và 15 ngày trong năm đối với con từ 3 đến 7 tuổi. Trong thời hạn nghỉ theo quy định ngời lao động đợc hởng trợ cấp bảo hiểm hội bằng 75% mức tiền luơng làm căn cứ đóng bảo hiểm hội trớc khi nghỉ việc. Đối với những ngời mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì sau thời hạn 80 ngày, đợc nghỉ và hởng trợ cấp bằng 70% mức tiền lơng làm căn cứ đóng bảo hiểm hội trớc khi nghỉ ốm, nếu có thời gian đóng bảo hiểm hội dới 30 năm. Tiền l- ơng làm căn cứ đóng bảo hiểm hội bao gồm lơng theo cấp bậc, chức vụ, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ (nếu có ) . 2. Chế độ thai sản a, Các trờng hợp đợc hởng - Lao động nữ có thai, sinh con thứ nhất, thứ hai - Lao động nữ nuôi con sơ sinh b, Điều kiện Có tham gia đóng góp bảo hiểm hội c, Thời hạn và mức hởng bảo hiểm hội Thời hạn: - Khi có thai đợc nghỉ việc khám thai 3 lần, mỗi lần một ngày - Sảy thai đợc nghỉ từ 20 đến 30 ngày tuỳ theo tháng thai - Sinh một lần nhiều con thì tính từ con thứ hai trở đi, mỗi con sinh thêm mẹ đợc nghỉ thêm 30 ngày - Trờng hợp sau khi sinh con chết, ngời mẹ đợc nghỉ 75 ngày kể từ ngày sinh, nếu con dới 60 ngày tuổi bị chết thì ngời mẹ đợc nghỉ thêm 15 ngày kể từ khi con bị chết nhng không quá thời hạn nghỉ sinh con theo quy định chung - Nếu nuôi con sơ sinh thì ngời nuôi đợc nghỉ cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Mức trợ cấp: - Đợc hởng trợ cấp bằng 100% mức tiền lơng làm căn cứ đóng bảo hiểm hội trớc khi nghỉ hởng trợ cấp. - Đợc trợ cấp thêm một tháng tiền lơng. 3. Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp a, Các trờng hợp đợc xác định là tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Bị tai nạn trong giờ làm việc, tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc theo yêu cầu của chủ sử dụng lao động. - Bị tai nạn ngoài nơi làm việc theo yêu cầu của chủ sử dụng lao động. - Bị tai nạn lao động trên tuyến đờng đi và về từ nơi đến nơi làm việc. - Bị các bệnh nghề nghiệp do môi trờng và điều kiện lao động. Danh mục BNN do Bộ y tế và Bộ lao động- Thơng binh và hội quy định. b, Điều kiện hởng trợ cấp - Có tham gia đóng bảo hiểm hội - Có giám định thơng tật, bệnh tật theo quy định của pháp luật hiện hành. c, Các loại trợ cấp - Khi bị TNLĐ-BNN trong thời gian điều trị ngời lao động vẫn đợc hởng lơng và các chi phí điều trị do chủ sử dụng lao động chi trả ( không thuộc trợ cấp BHXH ) - Khi đã ổn định thơng tật, đợc giám định thơng tật thì đợc hởng trợ cấp bảo hiểm hội tính từ khi ra viện, gồm: + Trợ cấp 1 lần ( nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5-30% bằng từ 4-12 tháng tiền lơng tối thiểu ). + Trợ cấp hàng tháng ( nếu bị suy giảm từ 31% trở lên ) bằng 0,4 - 1,6 lần mức tiền lơng tối thiểu tuỳ thuộc vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. + Đợc phụ cấp cho ngời phục vụ bằng 0,8 lần mức tiền lơng tối thiểu đối với những ngời mất khả năng lao động từ 81% trở lên và bị liệt cột sống, mù hai mắt, cụt hai chi, tâm thần nặng. + Nếu bị TNLĐ-BNN mà chết thì gia đình đợc hởng trợ cấp 1 lần bằng 24 tháng tiền lơng tối thiểu và đợc hởng trợ cấp trớc, không phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm hội. + Ngời bị TNLĐ-BNN có đủ điều kiện đợc hởng trợ cấp hu trí. 4. Chế độ hu trí a, Điều kiện Trong chế độ hu trí điều kiện hởng trợ cấp gồm tuổi đời và số năm đóng bảo hiểm hội. Để đợc hởng trợ cấp lơng hu đầy đủ thì về tuổi đời: + Nam đủ 60 tuổi trong điều kiện lao động bình thờng và đủ 55 tuổi nếu làm ngành nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, hoặc nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, hoặc công tác chiến trờng B,C,K. + Nữ đủ 55 tuổi trong điều kiện lao động bình thờng hoặc đủ 50 tuổi nếu làm việc các công việc và khu vực nêu trên nh nam giới. Về thời gian đóng bảo hiểm hội phải có đủ 20 năm đóng đối với các loại lao động và đối với các trờng hợp giảm tiền thì trong đó phải có 15 năm ngành nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên hoặc công tác các chiến trờng B,C,K. Những ngời nghỉ hu nhng hởng trợ cấp thấp hơn với các điều kiện sau: + Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhng có thời gian đóng bảo hiểm hội từ 15 năm đến dới 30 năm. + Nam đủ 50 tuổi, nữ 45 tuổi có thời gian đóng bảo hiểm hội đủ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. + Ngời lao động có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại đã đóng bảo hiểm hội đủ 20 năm mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không phụ thuộc tuổi đời. b, Mức trợ cấp Những ngời có đủ các điều kiện nêu trên đợc hởng trợ cấp hàng tháng: - Mức trợ cấp đợc tính dao động từ 45-75% mức bình quân tiền lơng làm căn cứ đóng bảo hiểm hội của 5 năm cuối cùng trớc khi nghỉ hu. - Đối với những ngời đợc hởng hu nhng với mức trợ cấp thấp hơn thì cứ mỗi năm nghỉ hu trớc tuổi thì trừ đi 2% trợ cấp nhng thấp nhất cũng phải bằng mức l- ơng tối thiểu. - Đối với những ngời có từ 30 năm đóng bảo hiểm hội trở lên, ngời trợ cấp hàng tháng đợc trợ cấp 1 lần trớc khi nghỉ hu, từ năm thứ 31 trở đi cứ mỗi năm đóng thêm, ngời lao động đợc nhận thêm 0,5 của mức bình quân tiền lơng đóng bảo hiểm hội nhng tối đa không quá 5 tháng. - Những ngời có đủ thời gian đóng bảo hiểm hội nhng cha đủ tuổi đời thì chờ (hu chờ) cho đến khi đủ tuổi để hởng hu hàng tháng. - Ngời không có đủ các điều kiện hởng hu hàng tháng hoặc hu chờ thì đợc hởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm hội thì đợc hởng 1 tháng mức tiền lơng bình quân đóng bảo hiểm hội. c, Sự thay đổi chế độ hu trí Ngày 12/11/1998 Chính phủ ban hành Nghị định 93/CP sửa đổi một số quy định đối với chế độ hu trí nh sau: - Đối với những ngời có đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ mà có đủ 30 năm đóng bảo hiểm hội trở lên thì đợc hởng đủ 75% tiền lơng bình quân của 5 năm cuối mà không bị trừ tỷ lệ % nh trớc. Còn đối với những ngời không đủ điều kiện đợc hởng hu đầy đủ thay vì trừ đi 2% nay chỉ trừ 1%. - Đối với những ngời đã từng có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại mà sau đó chuyển sang làm công việc khác có mức tiền công thấp hơn thì khi tính tiền lơng bình quân, đợc tính bình quân của 5 năm liền kề có mức tiền lơng cao nhất. 5. Chế độ tử tuất a, Các trờng hợp - Ngời lao động đang làm việc bị ốm, bệnh tật hoặc bị tai nạn chết - Ngời lao động nghỉ chờ hu bị chết - Ngời đang đợc hởng trợ cấp bảo hiểm hội hàng tháng ( hu, MSLĐ,TNLĐ-BNN) bị chết. Những trờng hợp này thân nhân đợc hởng chế độ trả trớc. b, Điều kiện hởng - Tham gia BHXH dới 15 năm mà chết thì thân nhân đợc hởng trợ cấp 1 lần. - Tham gia BHXH từ 15 năm trở lên mà chết thì đợc hởng trợ cấp hàng tháng kèm theo các điều kiện của thân nhân c, Các loại trợ cấp - Mai táng phí: chung cho tất cả mọi ngời chết bằng 8 tháng tiền lơng tối thiểu. - Trợ cấp 1 lần: ngời lao động cha đủ 15 năm đóng bảo hiểm hội hoặc thân nhân cha đủ điều kiện hởng trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp là mỗi năm đóng bảo hiểm hội thì đợc hởng 1 tháng mức tiền lơng bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm hội nhng không quá 12 tháng. Đối với ngời đang hởng hu chết mà thân nhân không đủ điều kiện hởng trợ cấp hàng tháng thì nếu chết trong năm hởng hu thứ nhất thì đợc hởng 12 tháng l- ơng hu. Nếu chết từ năm hởng hu thứ hai trở đi, mỗi năm đã hởng bảo hiểm hội giảm đi 1 tháng lơng, nhng tối thiểu cũng bằng 3 tháng lơng hu. - Trợ cấp tuất hàng tháng: khi thân nhân của ngời đủ điều kiện hởng trợ cấp hàng tháng vào một trong các điều kiện sau: + Con cha đủ 15 tuổi hoặc đến 15 tuổi nếu đang đi học., + Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng đã hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi). Mức trợ cấp đợc hởng đối với mỗi thân nhân bằng 40% tiền lơng tối thiểu nhng không quá 4 suất. Những ngời cô đơn, không ngời nuôi dỡng thì đợc trợ cấp bằng 70% tiền lơng tối thiểu. III. Đánh giá hoạt động quỹ bảo hiểm hội Nói chung, chúng ta cha xây dựng đợc một hệ thống các chỉ tiêu cũng nh những chuẩn mực phản ánh hiệu quả hoạt động quỹ BHXH (có chăng cũng chỉ một vài chỉ tiêu). Do đó đánh giá hiệu quả quỹ BHXH thông qua công tác tạo nguồn và sử dụng nguồn. 1. Công tác thu Bảo hiểm hội Bảo hiểm hội Việt nam đợc thành lập theo NĐ 19/CP ngày 16/2/1995 cho đến nay đã trải qua chặng đờng hơn 6 năm với những khó khăn và thử thách mà BHXH Việt nam đã vợt qua, tự khẳng định mình và không ngừng lớn mạnh. Hoạt động BHXH đã đạt đợc những kết quả rất đáng trân trọng, khẳng định sự ra đời của BHXH Việt nam là hoàn toàn đúng đắn theo chủ trơng, đờng lối của Đảng. Trên cơ sở, nguyên tắc có đóng BHXH mới đợc hởng các chế độ BHXH đã đặt ra yêu cầu rất quyết định đối với công tác thu nộp BHXH vì nếu không thu đ- ợc BHXH thì quỹ BHXH không có nguồn để chi trả trợ cấp BHXH cho ngời lao động khi quỹ BHXH đợc hạch toán độc lập để giảm bớt gánh nặng của NSNN. Thấm nhuần nguyên tắc trên, ngay từ khi mới thành lập, BHXH Việt nam đã rất coi trọng công tác thu, luôn đặt công tác thu vị trí hàng đầu. Nhờ vậy, công tác thu nộp BHXH luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, cụ thể: Bảng 03: Tình hình thu BHXH. Năm ĐV 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Số đơn vị tham gia 18.566 30.789 34.815 49.628 59.404 61.404 Tổng số lao động Ngời 2.275.998 2.821.444 3.162.352 3.355.389 3.579.427 3.842.680 Số lao động BQ Ng- ời/đv 123 92 91 68 61 63 Số thu BHXH Tr.đ 788.486 2.569.733 3.445.611 3.875.856 4.186.054 5.215.233 Tốcđộ PT % 100 134,08 112,49 108 124,58 Nguồn: BHXH. Bảng số liệu trên cho thấy, số thu BHXH qua các năm đều gia tăng, năm sau cao hơn năm trớc. So với số thu năm 1994 (là năm trớc khi đổi mới chính sách BHXH ) thì số thu từ năm 1998 đến nay đều tăng hơn 10 lần. Với kết quả trên, BHXH Việt nam đã góp phần quan trọng vào việc hình thành đợc quỹ BHXH tập trung, hạch toán độc lập và từng bớc giảm nhẹ cho NSNN trong việc chi trả các chế độ BHXH để có điều kiện đầu t vào các lĩnh vực kinh tế hội của đất nớc. Số thu hàng năm tăng lên bởi một mặt, do ảnh hởng của nhân tố chính sách ( Nghị định 06/CP ngày 21/1/1997 điều chỉnh mức lơng tối thiểu từ 120000đ/tháng lên 144000đ/tháng, tiếp đó là Nghị định 175/CP ngày 1/1/2000 nâng mức lơng tối thiểu lên 180000 theo đó số thu BHXH cũng đợc tăng lên) mặt khác do sự tăng đối tợng tham gia BHXH: Biện pháp quan trọng để bảo toàn và tăng trởng quỹ BHXH là không ngừng mở rộng đối tợng tham gia BHXH vì quỹ BHXH đợc hình thành trên cở sở mức chênh lệch giữa dòng tiền chảy vào quỹ (thu) và dòng tiền chảy ra khỏi quỹ (chi). Nếu chênh lệch này dơng thì quỹ sẽ lớn lên về số tuyệt đối, đồng thời khi mở rộng đối tợng tham gia đóng BHXH cũng có nghĩa là tăng dần tích luỹ (về mặt giá trị tuyệt đối) của phần quỹ tạm thời nhàn rỗi nhất là đối với quỹ BHXH dài hạn. Nếu nh đầu năm 1995 toàn quốc có 3174197 lao động tham gia BHXH thì đến nay con số đó đã tăng gấp đôi. Bảng 04: Thu BHXH Tỉnh Sơn La 1996-2000. Đơn vị 1996 1997 1998 1999 2000 Số ĐV t/gia BHXH Tốc độ PT ĐV % 462 100 584 126,4 680 116,43 689 101,32 701 101,74 Số LĐ t/gia BHXH Tốc độ PT Ngời % 26434 100 28848 109,13 33760 117,03 34857 103,25 34950 100,26 Số thu BHXH Tốc độ PT Tr.đồng % 19391 100 24766 127,72 28961 116,94 30492 105,29 38821 128,58 Nguồn: BHXH Tỉnh Sơn La. Các đơn vị tham gia BHXH đa số nhận thức tốt, có trách nhiệm tham gia bảo hiểm hội và thu nộp đầy đủ. Trong tổng số các đơn vị tham gia BHXH thì các đơn vị thuộc doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số lao động tham gia tăng nhanh: Năm 1995 có 30.063 ngời, năm 1996 có 56.280 ngời, năm 1997 có 84.058 ngời, [...]... đầu t BHXH Việt Nam đợc phép tham gia để hoạt động đầu t có hiệu quả hơn IV Phơng hớng tổ chức thu-chi quỹ bảo hiểm hội 1 Sự mở rộng đối tợng tham gia bảo hiểm hội bằng cả hình thức bắt buộc và tự nguyện Mở rộng đối tợng tham gia bảo hiểm hội là yếu tố bảo đảm an toàn hội và tăng nguồn đóng góp vào quỹ, đồng thời tạo ra sự chênh lệch dơng giữa thu và chi quỹ bảo hiểm hội nhằm bảo tồn và... sách hội rất quan trọng trong việc bảo đảm đời sống ngời lao động Nếu thực hiện chế độ trợ cấp thất nghiệp thì sẽ do quỹ bảo hiểm hội ngắn hạn bảo đảm do thời hạn trợ cấp đợc xác định trớc và trong khoảng thời gian ngắn 3 Dự báo quỹ bảo hiểm hội a, Dự báo thu bảo hiểm hội Căn cứ dự báo: - Số ngời dự kiến bảo hiểm hội giai đoạn 2000- 2010 - Mức lơng làm căn cứ đóng bảo hiểm hội bình... cấp hợp lý - Một trong những khó khăn hiện nay trong quản lý quỹ BHXH là Ngân sách nhà nớc không đảm bảo kịp thời và đầy đủ số tiền chuyển cho quỹ BHXH để quỹ chi trả hộ cho các đối tợng mà NSNN bảo đảm 3 Công tác đầu t quỹ bảo hiểm hội Bảo hiểm hội Việt nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, song do yêu cầu bảo toàn và tăng trởng quỹ, thì việc dùng phần quỹ nhàn rỗi đem đầu t là hết sức cần... hội nhằm bảo tồn và tăng trởng nguồn quỹ Hiện nay, đối tợng tham gia bảo hiểm hội còn rất hạn hẹp: Xấp xỉ 4 triệu trong tổng số hơn 40 triệu lao động, trong đó lao động thuộc khu vực nhà nớc là chủ yếu Do đó việc mở rộng đối tợng tham gia là một nội dung trong chiến lợc phát triển ngành bảo hiểm hội đến năm 2010: - Đối tợng tham gia bảo hiểm hội bắt buộc sẽ đợc mở rộng thêm: Ngời lao động... sẽ gồm: - Sự đóng góp của công chức nhà nớc - Sự đóng góp của lực lợng vũ trang - Sự đóng góp của ngời lao động trong các doanh nghiệp - Sự đóng góp của nông dân và lao động nông thôn - Sự đóng góp của lao động nớc ngoài tại Việt Nam (nếu có) 2 Mở rộng hệ thống các chế độ bảo hiểm hội -Thực hiện chế độ trợ cấp thất nghiệp Nh đã nêu, việc thực hiện 9 chế độ bảo hiểm hội trong Công ớc 102 của ILO... phần quan trọng trong việc tăng trởng, phát triển nền kinh tế đất nớc Do đó tham gia vào hoạt động đầu t cũng có nghĩa Bảo hiểm hội Việt nam đã góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nớc Đợc sự cho phép của Chính phủ, Bảo hiểm hội Việt nam đã dùng phần quỹ nhàn rỗi để đầu t sinh lời Với số thu tính đến hết năm 1999 là 4200 tỷ đồng, tổng số tiền do đầu t quỹ là 1400 tỷ đồng Riêng năm 1999... trong các tổ chức bán công, dân lập có thuê mớn lao động của các ngành: Giáo dục, văn hoá, du lịch Ngời làm việc thuộc các hộ gia đình đăng ký kinh doanh có thuê mớn lao động - Hình thức bảo hiểm hội tự nguyện sẽ đợc thực hiện với các đối tợng: viên các HTX nông nghiệp, ng nghiệp, ngời lao động tự do Dự kiến đến năm 2010 số ngời tham gia bảo hiểm hội tự nguyện khoảng 8 triệu ngời, đa tổng số... hiện 9 chế độ bảo hiểm hội trong Công ớc 102 của ILO là mục tiêu của mỗi quốc gia Việt Nam tuy cha thể thực hiện đợc 9 chế độ do những điều kiện về kinh tế- hội, song việc mở rộng các chế độ sẽ đợc thực hiện từng bớc phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nớc mà trớc tiên là (trong giai đoạn hiện nay) thực hiện chế độ trợ cấp thất nghiệp, do vai trò đặc biệt quan trọng của chế độ này trong... cho thấy trong tơng lai quỹ BHXH sẽ có số d tơng đối lớn (nếu tính cả tồn tại quỹ qua các năm thì đến 2010 quỹ BHXH sẽ có số d là 94.293.606 triệu đồng) Trên cơ sở dự báo trên giúp cho BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện và nghiên cứu các chính sách BHXH làm cho ngành BHXH Việt Nam ngày càng trở nên phong phú và đa dạng và là nhu cầu của mọi ngời dân Việt Nam, từ đó đạt kết quả... là cho Nhà nớc vay thực hiện các dự án quốc gia về giải quyết việc làm, chơng trình xoá đói giảm nghèo và mua trái phiếu kho bạc Trong đợt phát hành công trái của Nhà nớc năm 1999 với tổng giá trị 4000 tỷ đồng thì Bảo hiểm hội Việt nam chiếm 25% (500 tỷ đồng) Bảng 11: Các khoản cho vay bằng đồng tiền Việt Nam ( tính đến 8 1998 ) Đơn vị: Triệu đồng Ngân sách nhà nớc 1.078.636 Tổng cục đầu t và phát . Việc tổ chức thu bảo hiểm xã hội do tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt nam thực hiện. II. Sử dụng nguồn (chi trả trợ cấp các chế độ bảo hiểm xã hội) Nguồn quỹ. đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối với ngời lao động. Ngời lao động có đóng bảo hiểm xã hội đợc cơ quan bảo hiểm xã hội cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan