Bài tập trắc nghiệm Hóa cực hay./.

32 405 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 02:11

Trắc nghiệm Hóa Hữu cơ 1 Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu trắc nghiệm môn hóa học sau đây: 1. Stiren ( CH CH 2 ) có công thức tổng quát là: a) C n H 2n-6 b) C n H 2n-8 c) C n H 2n-10 d) C n H 2n-6-2k 2. Naptalen ( ) có công thức phân tử là: a) C 10 H 6 b) C 10 H 10 c) C 10 H 12 d) Tất cả đều không đúng 3. Số phân tử Antracen ( ) có trong 1,958 gam Antracen là: a) 0,011 b) 6,853.10 21 c) 6,624.10 21 d) Tất cả đều sai (C = 12; H = 1) 4. Phản ứng giữa Toluen với Kali pemanganat trong môi trường axit Sunfuric xảy ra như sau: CH 3 + KMnO 4 + H 2 SO 4 COOH + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O Hệ số cân bằng đứng trước các tác chất: chất oxi hóa, chất khử và axit lần lượt là: a) 5; 6; 9 b) 6; 5; 8 c) 3; 5; 9 d) 6; 5; 9 5. Với công thức phân tử C 9 H 12 , số đồng phân thơm có thể có là: a) 8 b) 9 c) 10 d) 7 6. Một học sinh phát biểu: “Tất cả các hợp chất Hiđrocacbon no (là các Hiđrocacbon mà phân tử của nó không có chứa liên kết đôi C=C, liên kết ba C≡C hay vòng thơm) thì không thể cho được phản ứng cộng”. Phát biểu này: a) Không đúng hẳn b) Đúng hoàn toàn c) Đương nhiên, vì hợp chất no thì không thể cho được phản ứng cộng d) (b) và (c) 7. Cho hỗn hợp A gồm các hơi và khí: 0,1 mol Benzen; 0,2 mol Toluen; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hiđro vào một bình kín, có chất xúc tác Ni. Đun nóng bình kín một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm các chất: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hiđro. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp B trên, rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi có dư, để hấp thụ hết sản phẩm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là: a) 240,8 gam b) 260,2 gam c) 193,6 gam d) Không đủ dữ kiện để tính (C = 12; H = 1; O = 16) 8. A là một hiđrocacbon. Tỉ khối hơi của A so với Nitơ bằng 1,5. A không làm mất màu tím của dung dịch KMnO 4 . A là: a) Propan b) Xiclopropan c) Xiclobutan d) Propilen (C = 12; H = 1; N = 14) 9. A có công thức dạng C n H 2n -8 . A có thể là: a) Aren đồng đẳng Benzen b) Aren đồng đẳng Phenyl axetilen c) Hiđrocacbon có hai liên kết đôi và một liên kết ba mạch hở d) Hiđrocacbon mạch hở có hai liên kết ba và một liên kết đôi 10. A là một chất hữu cơ mà khi đốt cháy chỉ tạo khí Cacbonic và hơi nước, trong đó thể tích CO 2 gấp đôi thể tích hơi nước (đo cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A có thể là: a) Axit Oxalic (HOOC-COOH) b) Đimetyl Oxalat (CH 3 OOC-COOCH 3 ) c) C 5 H 5 O 3 d) C n H n O z với n: số nguyên dương chẵn 11. Dãy đồng đẳng nào sau đây mà khi đốt cháy thì tỉ lệ số mol CO 2 so với số mol H 2 O tăng dần khi số nguyên tử Cacbon trong phân tử tăng dần? a) Parafin b) Olefin c) Ankin d) Aren đồng đẳng Benzen 12. Một sơ đồ để điều chế cao su Buna như sau: A B Nhò hôïp C + H 2 D Cao su Buna A là: a) n-Butan b) Metan c) Đất đèn d) (b) hoặc (c) 13. Hiđrocacbon X tác dụng với Brom, thu được chất Y có công thức đơn giản là C 3 H 6 Br. CTPT của X là: a) C 3 H 6 ; C 3 H 8 b) C 6 H 12 c) C 6 H 12 ; C 6 H 14 d) C 12 H 24 14. Hỗn hợp A gồm Etan, Etilen, Axetilen và Butađien-1,3. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp A. Cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư, thu được 100 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi sau phản ứng giảm 39,8 gam. Trị số của m là: a) 58,75g b) 13,8g c) 60,2g d) 37,4g (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 15. A là một hợp chất hữu cơ chứa 4 nguyên tố C, H, O, N. Thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, N lần lượt là: 34,29%; 6,67%; 13,33%. CTPT của A cũng là công thức đơn giản của nó. CTPT của A là: a) C 9 H 19 N 3 O 6 b) C 3 H 7 NO 3 c) C 6 H 5 NO 2 d) C 8 H 5 N 2 O 4 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 16. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp hiđrocacbon, thu được 17,92 lít CO 2 (đktc) và 14,4 gam H 2 O. Thể tích O 2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hỗn hợp trên là: a) 26,88 lít b) 24,52 lít c) 30,56 lít d) Tất cả đều sai (C = 12; H = 1; O = 16) 17. Chất 1-Brom-2,4-đimetylheptađien-2,5 có số đồng phân cis, trans là: a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 18. A là một hiđrocacbon, thể tích metylaxetilen bằng 1,75 thể tích hơi A có cùng khối lượng trong cùng điều kiện. Số đồng phân mạch hở của A là: a) 6 b) 5 c) 4 d) 3 (C = 12; H = 1) 19. Loại liên kết hóa học trong phân tử Natri axetat là: a) Cộng hóa trị b) Ion c) Cộng hóa trị và ion d) Phối trí (Cho nhận) 20. Hỗn hợp A gồm 0,3 mol C 2 H 4 và 0,2 mol H 2 . Đun nóng hỗn hợp A có Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp B. Hỗn hợp B làm mất màu vừa đủ 2 lít dung dịch Br 2 0,075M. Hiệu suất phản ứng giữa etilen và hiđro là: a) 75% b) 50% c) 100% d) Tất cả đều không đúng 21. Phát biểu nào sau đây không đúng về Stiren? a) Stiren là một hợp chất thơm b) Stiren có khối lượng phân tử là 104 đvC c) Stiren là một hợp chất không no d) Stiren là một chất thuộc dãy đồng đẳng benzen (C = 12; H = 1) 22. Dung dịch CH 3 COOH 0,1M có độ điện ly 1,3% ở 25˚C. Tổng số ion CH 3 COO - , H + do CH 3 COOH phân ly ra trong 10 ml dung dịch CH 3 COOH 0,1M ở 25˚C là: a) 2,6.10 -5 b) 1,56.10 19 c) 1,3.10 -5 d) 1,566.10 21 23. pH của dung dịch CH 3 COOH 0,1M ở 25˚C bằng bao nhiêu? Biết dung dịch này có độ điện ly 1,3%. a) 3,9 b) 1,0 c) 2,9 d) Một trị số khác 24. Một ankan khi đốt cháy 1 mol A thu được số mol CO 2 nhỏ hơn 6. Khi cho A tác dụng Cl 2 theo tỉ lệ mol 1:1, có chiếu sáng, chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. A là: a) Metan b) Etan c) Neopentan d) Tất cả đều đúng 25. A là một hỗn hợp các chất hữu cơ gồm một parafin, một rượu đơn chức và một axit hữu cơ đơn chức. Đốt cháy hoàn m gam hỗn hợp A bằng một lượng không khí vừa đủ (không khí gồm 20% Oxi và 80% Nitơ theo thể tích). Cho các chất sau phản ứng cháy hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH) 2 lượng dư. Có 125,44 lít một khí trơ thoát ra (đktc) và khối lượng bình đựng dung dịch Ba(OH) 2 tăng thêm 73,6 gam. Trị số của m là: a) 28,8 gam b) 25,2 gam c) 37,76 gam d) Không đủ dữ kiện để tính 26. Hỗn hợp A gồm Buten-2 và Propen. Sau khi hiđrat hóa hoàn toàn hỗn hợp A, thu được hỗn hợp B gồm ba chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B, chỉ thu được x mol CO 2 và y mol H 2 O. Chọn kết luận đúng: a) x = y b) x > y c) x có thể bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn y là còn phụ thuộc vào số mol mỗi chất trong hỗn hợp B d) Tất cả đều sai 27. X là hỗn hợp gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng Xicloankan không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X. Cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong lượng dư, trong bình có tạo 76 gam chất không tan. Cho biết m gam hỗn hợp hơi X ở 81,9˚C, 1,3 atm, chiếm thể tích là 3,136 lít. a) Cả hai chất trong hỗn hợp X đều cộng được H 2 (có Ni làm xúc tác, đun nóng) vì đây là các vòng nhỏ. b) Một trong hai chất trong hỗn hợp X tham gia được phản ứng cộng Brom, vì có vòng nhỏ trong hỗn hợp X. c) Cả hai chất trong hỗn hợp X không tham gia được phản ứng cộng. d) Cả (a) và (b) 28. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X ở câu 27 là: a) 52,63%; 47,37% b) 61,54%; 38,46% c) 50,00%; 50,00% d) 37,25%; 62,75% 29. A là một hiđrocacbon, hơi A nặng hơn khí metan 5,75 lần (đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A phù hợp sơ đồ sau: A B Cl 2 as dd NaOH t o C D CuO t o E O 2 Mn 2 KMnO 4 /H 2 SO 4 a) A là một hiđrocacbon thơm, B là một dẫn xuất Clo, C là một phenol, D là một anđehit, E là một axit hữu cơ. b) A là Toluen, E là axit Benzoic. c) A không thể là một hiđrocacbon thơm, vì nếu A là hiđrocacbon thơm thì nó không bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO 4 . d) Tất cả đều sai 30. X là một hiđrocacbon. Hiđro hóa hoàn toàn X thì thu đuợc 3-etyl hexan. Tỉ khối hơi của X so với Hiđro bằng 52. Nếu cho 10,4 gam X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì tạo được 31,8 gam một chất rắn có màu vàng nhạt. Công thức cấu tạo của X là: a) CH C CH CH 2 CH 2 CH 3 C CH b) CH C C C CH CH 3 C CH 3 c) CH C CH CH CH 2 CH 2 C CH d) Taát caû ñeàu sai 31. Công thức tổng quát của các chất đồng đẳng Naptalen ( ) là: a) C n H 2n – 16 b) C n H 2n – 14 c) C n H 2n – 12 d) C n H 2n - 10 32. Hỗn hợp khí A có khối lượng 24,6 gam gồm một ankan, 0,3 mol Etilen, 0,2 mol Axetilen và 0,7 mol Hiđro. Cho lượng hỗn hợp A trên qua xúc tác Ni, nung nóng, thu được hỗn hợp khí B có thể tích 36,736 lít (đktc). a) Trong hỗn hợp B có thể có cả hiđrocacbon no lẫn không no. b) Trong hỗn hợp B phải còn hiđrocacbon không no. c) Trong hỗn hợp B có thể còn khí Hiđro. d) (a), (c) đúng 33. Đốt cháy hết 3,36 lít hơi chất A (136,5˚C; 1,2 atm), thu được 8,064 lít CO 2 (đktc) và 6,48 gam H 2 O. Công thức của A là: a) C 3 H 6 b) Rượu alylic c) Axit Propionic (CH 3 CH 2 COOH) d) C 3 H 6 O n (n ≥ 0) 34. A là một hiđrocacbon dạng khí. Hiđrat hóa A thu được rượu đơn chức no mạch hở. 50 ml hỗn hợp X gồm A và H 2 cho qua xúc tác Ni, đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 30 ml hỗn hợp khí Y. Các thể tích đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Y làm nhạt màu nước brom. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y là: a) 33,33%; 66,67% b) 50%; 50% c) 25%; 25%; 50% d) Tất cả đều sai 35. Hỗn hợp A gồm ba ankin đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn V (lít) hỗn hợp hơi A (đktc), thu được 35,84 lít CO 2 (đktc) và 21,6 gam H 2 O. Trị số của V là: a) 15,68 lít b) 8,96 lít c) 11,2 lít d) 6,72 lít (H = 1; O = 16) 36. Nếu hỗn hợp A ở câu (35) là ba ankin đồng đẳng liên tiếp thì công thức phân tử của ba ankin trong hỗn hợp A là: a) C 2 H 2 ; C 3 H 4 ; C 4 H 6 b) C 3 H 4 ; C 4 H 6 ; C 5 H 8 c) C 4 H 6 ; C 5 H 8 ; C 6 H 10 d) C 5 H 8 ; C 6 H 10 ; C 7 H 12 37. Hỗn hợp khí X gồm Hiđro và một Hiđrocacbon. Nung nóng 24,64 lít hỗn hợp X (đktc), có Ni làm xúc tác, để phản ứng xảy ra hoàn toàn, biết rằng có Hiđrocacbon dư. Sau phản ứng thu được 20,4 gam hỗn hợp khí Y. Tỉ khối hỗn hợp Y so với Hiđro bằng 17. Khối lượng H 2 có trong hỗn hợp X là: a) 3 gam b) 2 gam c) 1 gam d) 0,5 gam (H = 1) 38. Hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol Axetilen; 0,3 mol Etilen; 0,3 mol Metan và 0,7 mol Hiđro. Nung nóng hỗn hợp A, có Ni làm xúc tác, thu được 28 lít hỗn hợp khí B (đktc). Hiệu suất H 2 đã cộng vào các Hiđrocacbon không no là: a) 35,71% b) 40,25% c) 80,56% d) 100% 39. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Hiđrocacbon A, thu được 0,6 mol CO 2 và 0,3 mol H 2 O. Cũng 0,1 mol A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO 3 /NH 3 thì thu được 29,2 gam kết tủa có màu vàng nhạt. A là: a) 3-Metyl pentađiin-1,4 b) Hexađiin-1,5 b) Hexađien-1,3-in-5 d) (a), (b) (C = 12; H = 1; Ag = 108) 40. Đốt cháy một Hiđrocacbon A, thu được khí CO 2 và hơi nước có số mol bằng nhau. A có thể là: a) Ankin; Ankan b) Xicloankan; Anken c) Aren; Olefin d) Ankađien; Xicloparafin 41. Một Hiđrocacbon mạch hở tác dụng với HCl sinh ra sản phẩm chính là 2-Clo-3-metyl butan. Hiđrocacbon này có tên gọi là: a) 3-Metyl buten-1 b) 2-Metyl buten-1 c) 2-Metyl buten-2 d) Một anken khác 42. Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? a) Butanol-1 b) Metyl n-propyl ete c) 1-Aminobutan d) Rượu tert-butylic 43. Axit salixilic tác dụng với anhiđrit axetic để tạo aspirin và axit axetic theo phản ứng: COOH OH + CH 3 C O O C O CH 3 H 2 SO 4 COOH O C O OCH 3 + CH 3 COOH Axit Salixilic Anhiñrit Axetic Aspirin Axit Axetic Khi cho 1 gam axit salixilic tác dụng với lượng dư anhiđrit axetic thì thu được 0,85 gam aspirin. Hiệu suất của phản ứng này là: a) 65% b) 77% c) 85% d) 91% (C = 12; H = 1; O = 16) 44. Khối lượng riêng của propan ở 25˚C; 740 mmHg là: a) 0,509 g/l b) 0,570 g/l c) 1,75 g/l d) 1,96 g/l (C = 12; H = 1) 45. Có bao nhiêu liên kết σ và liên kết π trong hợp chất HN CH CH 2 C O C CH a) 8σ, 7π b) 6σ, 4π c) 11σ, 3π d) 11σ, 4π 46. Có bao nhiêu dẫn xuất monoclo C 7 H 7 Cl của toluen? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 47. Hợp chất nào không đúng nhóm chức của nó: a) CH 3 COOH, axit b) C 6 H 5 CHO, anđehit c) C 2 H 5 COCH 3 , ete d) CH 3 CHOHCH 3 , rượu bậc hai 48. Có bao nhiêu phân tử Oxi trong 2,5 gam Oxi được một người hít vào phổi trung bình trong một phút? a) 1,9.10 22 b) 3,8.10 22 c) 4,7.10 22 d) 9,4.10 22 [...]... cách diễn đạt đúng: a) Nitrobenzen là chất khử bị oxi hóa tạo anilin, N trong nitrobenzen có số oxi hóa +4 giảm thành N trong anilin có số oxi hóa -2 b) Nitrobenzen là chất oxi hóa bị khử tạo anilin, N trong nitrobezen có số oxi hóa +4 giảm thành N trong anilin có số oxi hóa bằng -2 c) H nguyên tử đã oxi hóa nitrobenzen thành anilin, trong đó số oxi hóa của N trong nitrobezen từ +3 đã giảm xuống thành... Đem khử fomanđehit để tạo axit fomic và đem oxi hóa fomanđehit để tạo rượu metylic b) Đem oxi hóa metanal để tạo axit metanoic và đem khử metanal để tạo metanol c) Fomanđehit bị oxi hóa tạo metanol, bị khử tạo axit fomic d) Anđehit fomic bị oxi hóa tạo axit fomic và rượu metylic 142 Giả sử trong điều kiện thích hợp, người ta thực hiện được phản ứng este hóa vừa đủ giữa 12,4 gam etylenglicol với m gam... nhất của axit cacbonic d) (a) và (b) 119 Có ba chất dạng lỏng, đựng trong các bình riêng biệt: phenol, stiren, benzen Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để phân biệt các chất lỏng này? a) Nước brom b) Giấy quì c) Natri d) Không có hóa chất nào phù hợp 120 Đem xà phòng hóa este phenyl axetat bằng dung dịch xút có dư, sau khi phản ứng kết thúc, thu được các chất gì (không kể dung môi nước)? a) Muối natri... của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào cấu tạo của nó? a) Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon và các phi kim nên liên kết giữa chúng chủ yếu là liên kết cộng hóa trị b) Độ âm điện giữa các phi kim chênh lệch khiến cho liên kết cộng hóa trị bị phân cực c) Số nguyên tử của các nguyên tố có mặt trong phân tử khác nhau khiến cấu tạo khác nhau d) Sự đồng đẳng và đồng phân thường gặp trong các hợp chất hữu... d) 7,66.10-5 O OH O O CH 94 Aspartam có công thức cấu tạo là Đây là một loại đường hóa học Trong công thức trên, mỗi góc là vị trí của một nguyên tử Cacbon Khối lượng phân tử của loại đường hóa học này là: 3 a) 320 b) 290 c) 303 d) 294 (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 95 Một axit hữu cơ no mạch hở có công thức thực nghiệm (C 3H5O2)n Công thức phân tử của axit này là: a) C3H5O2 b) C6H10O4 c) C18H30O12... CH3CH2Cl < CH3COOCH3 < CH3COOH c) CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl d) HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F 106 Công thức thực nghiệm của một chất hữu cơ là (C3H7ClO)n thì công thức phân tử của hợp chất này là: a) C3H7ClO b) C6H14Cl2O2 c) C9H21Cl3O3 d) Tất cả đều có thể phù hợp 107 Hiđrat hóa axetilen thu được: a) Một rượu không no b) Một rượu đa chức no c) Một xeton d) Một hợp chất khác 108 Chỉ được dùng... không đổi Thực hiện phản ứng ete hóa hoàn toàn hỗn hợp rượu trên Sau phản ứng thu được hỗn hợp hơi các ete và hơi nuớc Nếu giữ nhiệt độ bình trước và sau phản ứng bằng nhau thì: a) Áp suất trong bình sẽ không đổi b) Áp suất trong bình sẽ giảm so với trước phản ứng c) Áp suất sẽ tăng so với trước phản ứng d) Không xác định được sự thay đổi áp suất 71 A là một rượu Khi cho A hóa hơi thì thể tích hơi thu... 80%): a) 695,5 gam b) 1 391 gam c) 445, 15 gam d) 1 408,69 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 59 pH của một axit yếu AH 0,01M có mức độ phân ly ion 4% là: a) 2,0 b) 1,8 c) 2,8 d) 3,4 60 Thực hiện phản ứng ete hóa hoàn toàn 11,8 gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được hỗn hợp gồm ba ete và 1,98 gam nước Công thức hai ruợu đó là: a) CH3OH, C2H5OH b) C2H5OH, C3H7OH c)... nó tạo một chất có mùi rất khó chịu làm ô nhiễm môi trường Đó là: a) Khí Cacbon oxit (CO) b) Bồ hóng (Mồ hóng, C) c) Nitơ đioxit (NO2) d) Hiđro clorua (HCl) 100 Sự biến đổi nào dưới đây là một biến đổi hóa học? a) Sự nấu ăn b) Sự đông đặc tạo nước đá trong tủ lạnh c) Sản xuất muối ăn từ nước biển d) Cho giấm ăn (dung dịch CH3COOH) vào nước mắm COOH O C CH 3 O 101 Một viên thuốc aspirin gồm có aspirin... khối hơi của A so với hiđro bằng 90,75 Số đồng phân thơm của A là: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; Cl = 35,5) 77 Hỗn hợp A gồm hai rượu đơn chức no mạch hở đồng đẳng liên tiếp Thực hiện phản ứng ete hóa hoàn toàn 10,32 gam hỗn hợp A, thu đuợc 8,52 gam hỗn hợp ba ete Công thức hai rượu trong hỗn hợp A là: a) C3H7OH; C4H9OH b) C4H9OH; C5H11OH c) C5H11OH; C6H13OH d) Hai rượu khác (C = 12; H = 1; O =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Hóa cực hay./., Bài tập trắc nghiệm Hóa cực hay./., Bài tập trắc nghiệm Hóa cực hay./.