Khái niệm tác dụng và nội dung cơ bản của công nghiệp hóahiện đại hóa

2 673 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 17:15

Câu 20: Khái niệm tác dụng nội dung bản của công nghiệp hóahiện đại hóa ở VN hiện nay? * Khái niệm công nghiệp hóa- hiện đại hóa: là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sx kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế từ sd sức lao động thủ công là chính sang sd một cách phổ biến sức lao động với máy móc, phương tiện tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển cao của công nghiệp tiến bộ KHKT tạo ra năng suất lao động xã hội cao - công nghiệp hóa tuần tự, đi từng bước từ thủ công sang nửa khí rồi sang khí, từ nông nghiệp sang công nghiệph nhẹ rồi sang công nghiệp nặng - công nghiệp hóa là quá trình chuyển từ lao động thủ công sang lao động sd phương tiện máy móc, phương tiện tiên tiến hiện đại, là quá trình biến một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu thành một nước công nghiệp. - Hiện đại hóa là quá trình làm cho nền kinh tế mang tính chất trình độ của thời đại ngày nay - Vừa thực hiện nội dung của cách mạng khoa học công nghệ vừa tranh thủ úng dụng những thành tựu của cách mạng đó tiếp cận kinh tế tri thức để hiện đại hóa những ngành, những khâu, những lĩnh vực điều kiện nhảy vọt * Tác dụng công nghiệp hóa- hiện đại hóa - tạo ra lực lượng sx mới tăng sức chế ngự của con người với tự nhiên, nâng cao đời song người dân, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, ổn định phát triển xã hội - tạo đk vật chất cho việc cũng cố, tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước, nâng cao năng lực quản lý, khả năng tích lũy phát triển sx tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập giúp cho sự phát triển toàn diện của con người trong mọi hoạt động kinh tế xã hội - tạo đk thuận lợi cho khoa học công nghệ phát triển nhanh đạt trình độ tiên tiến hiện đại, tăng cường lực lượng, vật chất kỹ thuật cho quốc phòng an ninh, đảm bảo đời sống kinh tế, chính trị xã hội của đất nước ngày càng được cãi thiện, tạo đk vật chất cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đủ sực thực hiện phân công, hợp tác quốc tế * Nội dung bản của công nghiệp hóa- hiện đại hóa a- Thực hiện mạnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ để xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, phát triển mạnh mẽ lưc lượng sx - chúng ta phải tiến hành cách mạng khoa học công nghệ để xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho CNXH trên sở phát huy những lợi thế của đất nước + xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho CNXH để dựa vào đó mà trang bị cong nghệ hiện đại cho các ngành kinh tế quốc dân. + Tổ chức nghiên cứu, thu thập thông tin, phổ biến ứng dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ hiện đại vào sx đời sống với những hình thức bước đi quy mô thích hợp. Giải pháp + Phải xác định được những phương hướng đúng đắn cho sự phát triển khoa học công nghệ: phát huy những lợi thế cảu đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt được trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin công nghệ sinh học + Phải tạo dựng được những điều kiện cần thiết cho sự phát triển khoa học công nghệ: đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật phải số lượng đủ lớn, chất lượng cao; đầu tư ở mức cần thiết, các chính sách kinh tế xã hội phù hợp b- xây dựng cấu kinh tế hợp lý phân công lại lao động xã hội - cấu kinh tế hợp lí khi nó đáp ứng các yêu cầu sau: + Tính khách quan: nghĩa là phản ánh được đúng các quy luật khách quan, nhất là quy luật kinh tế ( quy luật cung – cầu, cạnh tranh…) + Tính thị trường: được thể hiện qua sở đẩy mạnh phân công lao động xã hội gắn với xây dựng cấu kinh tế, với nhu cầu thi trường, xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa, mở cửa hội nhập kinh tế + Đảm bảo tính hiện đại, phù hợp với xu hướng tiến bộ của khoa học công nghệ đã đang diễn ra như vũ bão trên thế giới. + Đảm bảo nông nghiệp giảm dần về tỷ trọng, công nghiệp dịch vụ tăng dần. + Tính hiệu quả kinh tế xã hội, nhờ đó cho phép cấu kinh tế khai thác tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng của đất nước cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. - Tiến hành phân công lại lao động xã hội + Giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong ngành công nghiệp nhưng số tuyệt đối về lao động của các ngành đều tăng lên + Tỷ trọng lao động trí tuệ ngày càng tăng chiếm ưu thế so với lao động giản đơn trong tổng lao động xã hội + Tốc độ tăng lao động trong các ngành phi vật chất (dịch vụ) tăng nhanh hơn tốc độ tăng lao động trong các ngành sx vật chất . Câu 20: Khái niệm tác dụng và nội dung cơ bản của công nghiệp hóahiện đại hóa ở VN hiện nay? * Khái niệm công nghiệp hóa- hiện đại hóa: là quá trình. sang nửa cơ khí rồi sang cơ khí, từ nông nghiệp sang công nghiệph nhẹ rồi sang công nghiệp nặng - công nghiệp hóa là quá trình chuyển từ lao động thủ công
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm tác dụng và nội dung cơ bản của công nghiệp hóahiện đại hóa, Khái niệm tác dụng và nội dung cơ bản của công nghiệp hóahiện đại hóa, Khái niệm tác dụng và nội dung cơ bản của công nghiệp hóahiện đại hóa

Từ khóa liên quan