MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÚ

16 533 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU XÂY DỰNG THÀNH 3.1. Một số nhận xét về công tác hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu xây dựng Thành Tú: 3.1.1. Nhận xét chung: Qua chăng đường hình thành phát triển, Công ty TNHH đầu xây dựng Thành đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường mang tính cạnh trạnh ngày càng gay gắt không chỉ trong nội bộ nền kinh tế mà trong phạm vi khu vực toàn thế giới, công ty đã gặp không ít khó khăn. Sự đào thải là kết quả tất yếu đối với những doanh nghiệp không thích nghi được với cơ chế thị trường. Nhận thức được vấn đề trên, ban lãnh đạo công ty đã đưa ra những giải pháp mang tính sống còn nhằm khắc phục những khó khăn trước mắt vươn lên hoà nhập với nền kinh tế thị trường. Cụ thể, Công ty đã tăng cường đầu phương tiện, trang thiết bị thi công hiện đại để trang bị cho các tổ thi công nhằm cơ giới hoá, giảm nhẹ thi công thủ công. Kết quả đó là sự phát triển mạnh mẽ của Công ty. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những bước đi khởi đầu vững chắc cho những cơ hội những thách thức trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong quá trình hình thành phát triển của công ty, công tác quản lý nói chung công tác kế toán nói riêng luôn được củng cố hoàn thiện, đáp ứng kịp thời các yêu cầu về quản lý hạch toán. Công ty đã xây dựng được một bộ máy quản lý chặt chẽ, lựa chọn những cán bộ có chuyên môn giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao với lòng say mê nghề nghiệp. Đồng thời công ty cũng xây dựng một bộ phận kế toán tương đối hoàn chỉnh với một đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn được phân công rõ ràng không ngừng trưởng thành về từng mặt. Công ty TNHH đầu xây dựng Thành đã lựa chọn hình thức “Chứng từ ghi sổ” trong hạch toán là rất phù hợp đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty, thuận tiện cho lao động kế toán. Bên cạnh đó, Công ty đã sử dụng hệ thống chứng từ khá đầy đủ, chặt chẽ theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. Hệ thống sổ sách kế toán được công ty thiết kế vận dụng chi tiết, có thể phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đang tồn tại trong tương lai. Các chứng từ được lưu trữ có hệ thống giúp công việc kiểm tra, đối chiếu thuận lợi. Chứng từ gốc về chi phí, doanh thu được kiểm tra chặt chẽ để tiến hành phân loại theo loại hình thức kinh doanh làm cơ sở cho việc xác định kết quả kinh doanh lập báo cáo tài chính. Công ty đã đăng ký sử dụng hệ thống chứng từ theo quy định sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán. Phương pháp này phù hợp với Công ty có nhiều nghiệp vụ phát sinh, hàng tồn kho biến động nhiều. Do đặc điểm sản xuất kinh doanh cho nên một số tài khoản Công ty không sử dụng như TK 113,611, 631 … là đương nhiên. 3.1.2. Ưu điểm: Bộ máy kê toán được tổ chức gọn nhẹm, hợp lý, khoa học phù hợp quy mô sản xuất kinh doanh vừa nhỏ của Công ty. Thứ nhất, Công tác kế toán doanh thu bán hàng của Công ty đã vận dụng một cách linh hoạt chế độ doanh nghiệp để đưa ra hệ thống sổ sách ghi chép phù hợp với đặc thù của công ty. Ví dụ: Kế toán trưởng đã tự xây dựng một số đặc thù tạo điều kiện theo dõi đầy đủ, có hệ thống, rất tiện lợi cho quá trình phản ánh vào sổ chi tiết, lập chứng từ ghi sổ, vào sổ cái ứng với mỗi tài khoản liên quan. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra của Công ty được mở ra theo dõi theo trình tự thời gian các nghiệp vụ bán hàng phát sinh, từng đối tượng khách hàng, phản ánh doanh thu, số thuế phải nộp đồng thời cả hình thức thanh toán của khách hàng. Vì vậy kế toán có thể theo dõi rất đầy đủ làm căn cứ để phản ánh trên sổ chi tiết bán hàng sổ chi tiết TK 111, TK 131, TK 112… Thứ 2, Công tác hạch toán DTBH XĐKQKD được coi trọng giao cho nhân viên kế toán có trình độ nghiệp vụ vững vàng đảm bảo. Việc quản lý lưu trữ các chứng từ gốc rất được coi trọng vì đây là cơ sở pháp lý cho việc ghi chép các sổ kế toán tài liệu quan trọng khi Ban giám đốc Thanh tra tài chính cần đến. Kế toán doanh thu xác định kết quả luôn đảm bảo hạch toán doanh thu bán hàng đầy đủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo dõi tình hình tiêu thụ cũng như tình hình thanh toán của doanh nghiệp. Thứ 3, Công ty hạch toán kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương xuyên đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có thể xác định số lượng nhập - xuất - tồn ở bất cứ thời điểm nào. Hầu hết các nghiệp vụ nhập xuất các hàng hoá được kế toán định khoản đầy đủ, chính xác theo chế độ. Số liệu kế toán được ghi chép rõ ràng, trung thực, chính xác tinh hình hiện có, tăng giảm hàng hoá trong ỳ. Công việc đối chiếu giữa kế toán thủ kho đảm bảo tính cân đối, chính xác về số lượng trị giá hàng hoá. Thứ tư, kế toán doanh thu đã hạch toán chi phí bán hàng chi tiết theo từng yếu tố chi phi nên phần nào đáp ứng được yêu câu quản lý chi phí ngoài sản xuất của xí nghiệp. Thứ năm, trong quan hệ thanh toán với khách hàng, kế toán doanh thu đã theo dõi được chi tiết các khoản phải thu cũng như tình hình thanh toán của từng khách hàng, từ đó giúp cho ban lãnh đạo có quyết định phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, hạn chế các khoản nợ khó đòi. Qua phân tích tình hình chung công tác hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty có thể thấy rằng: Công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh được tiến hành khá nề nếp, đảm bảo tuân thủ theo chế độ kế toán phù hợp với yêu cầu Công ty. 3.1.3. Nhược điểm: Bên cạnh những ưu điểm cơ bản trên, công tác hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu xây dụng Thành vẫn còn một số hạn chế cần phải hoàn thiện nhằm phát huy đầy đủ vai trò của công tác hạch toán phần hành này trong yêu cầu của công tác quản lý. Những hạn chế trong hạch toán phần hành này được thể hiện trên một số mặt cụ thể sau: - Một là, kế toán hàng hoá đã theo dõi từng chủng loại sản phẩm cho đến khi xuất tiêu thụ. Nhưng khi xác định doanh thu phân bổ chi phí lại xác định chung cho tất cả các hàng hoá tiêu thụ. Do đó chưa đánh giá đúng mức, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới doanh thu bán hàng xác định kết quả sản xuất kinh doanh từng mặt hàng. - Hai là, kế toán doanh thu các khoản giảm trừ doanh thu: Kế toán chưa lập các khoản giảm trừ doanh thu như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. Như vậy, khi các nghiệp vụ giảm trừ doanh thu phát sinh thì kế toán sẽ khó khăn trong việc định khoản, ghi sổ cách tính doanh thu xác định kết quả kinh doanh. - Ba là, kế toán các khoản phải thu khách hàng: Khách hàng của công ty rất đa dạng số lượng khách hàng mua chịu chiếm tỷ cao. Do đó mức độ rủi ro của các khoản phải thu khó đòi là rất lớn. Tuy nhiên, Công ty lại không lập dự phòng phải thu khó đòi,Việc không dự phòng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của công ty vì nếu các khoản phải thu không đòi được mà không có nguồn bù đắp từ dự phòng thì công ty không có khả năng thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn về tài chính. - Bốn là, chi phí bán hàng không được phân bổ cho từng loại hàng bán ra. Như vậy việc tính toán kết quả lập kế hoạch sản xuất sẽ không được chính xác. - Năm là, các khoản thu nhập như đánh giá lại tài sản, thanhtài sản cố định được hạch toán vào TK 515. Các khoản chi phí nằm ngoài chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tài chính thì vẫn được hạch toán chung vào TK635. Như vậy, không đúng với chế độ kế toán hiện hành. Những hạn chế trên đã làm giảm ý nghĩa, vai trò của công tác hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh nói riêng cũng như công tác hạch toán kế toán nói chung tại công ty. Bởi nó không tạo đủ các điều kiện đảm bảo cho việc hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh một cách chính xác nhất theo yêu cầu của cơ chế thị trường. 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh. 3.2.1. Về vấn đề công tác hạch toán doanh thu: Như thực trạng ở trên đã nêu, kế toán không lập các khoản giảm trừ doanh thu: Giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại. Theo tôi kế toán nên lập tài khoản, các tờ kê sổ chi tiết sổ cái cho các tài khoản này. Nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc ghi sổ kế toán đối với các nghiệp vụ này khi phát sinh. Đông thời nó còn có tác dụng giúp cho nhà quản trị theo dõi cụ thể các khoản giảm trừ doanh thu theo từng đối tượng khách hàng cũng như thời gian cụ thể để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp với từng điều kiện, giai đoạn cụ thể. Hàng bán bị trả lại được hạch toán trên tài khoản 531 (theo tài khoản mà Bộ tài chính ban hành). Phương pháp hạch toán: - Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hoá bị trả lại,hạch toán trị giá vốn của hàng bán bị trả lại: Nợ TK154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Nợ TK 156 – Hàng hoá Có Tk 632 – Giá vốn hàng bán. - Thanh toán với người mua hàng về số tiền hàng bị trả lại: o Đối với hàng hoá, sản phẩm chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Nợ TK 531 – Hàng bán bị trả lại (Giá bán chưa có thuế GTGT) Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp Có TK 111,112,131. o Đối với hàng hoá, sản phẩm thuộc diện không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, số tiền thanh toán với người mua về hàng bán bị trả lại. Nợ TK 531 – Hàng hoá bị trả lại Có TK 111, 112, 131 - Các chi phí liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có). Nợ TK 641 Có TK 111, 112 Có TK 141 Có TK 334 Cuối kỳ, kết chuyển trị giá hàng bán bị trả lại để xác định doanh thu trong kỳ: Nợ TK 511. Có TK 531 Căn cứ vào số lượng đơn giá của hàng hoá bị khách hàng trả lại, kế toán ghi doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bảng kê sổ chi tiết hàng bán bị trả lại với mẫu như sau: Biểu 15: Tờ kê hàng bán bị trả lại Tháng … năm … Chøng tõ DiÔn gi¶i Doanh thu ThuÕ GTGT Tæng céng SH NT Cộng Biu 16: S chi tit hng bỏn b tr li Tháng .năm . Chứng từ Khách hàng TK ĐƯ Doanh thu hàng bán bị trả lại Thuế GTGT Tổng cộng SH NT Cộng Sau ú, k toỏn ghi cỏc nghip phỏt sinh vo chng t ghi s v s cỏi ti khon 531. Biểu 17: Sổ cái Năm 2007 Tên tài khoản: HBBTL Số hiệu: 531 Đơn vị:1.000đ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền SH NT Nợ Có Giảm giá hàng bán được hạch toán trên tài khoản 532. Phương pháp hạch toán: - Trường hợp hàng hoá đã bán giảm giá cho người mua thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khoản giảm giá đã chấp thuận cho người mua, ghi: Nợ TK 532 - Giảm giá hàng bán Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp Có TK 111, 112 Có TK 131. - Trường hợp hàng hoá đã bán giảm giá cho người mua thuộc diện không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thù khoản giảm giá cho người mua, ghi: Nợ TK 532 Có TK 111, 112 Có TK 131… Cuối kỳ, kết chuyển trị giá giảm giá hàng bán để xác định doanh thu trong kỳ: Nợ TK 511: Có TK 532: Cn c vo s lng v n giỏ gim giỏ hng bỏn cho khỏch hng k toỏn nh khon nh trờn v ghi vo bng kờ, s chi tit gim giỏ hng bỏn v s cỏi TK532 theo mu sau: Biu 18: T kờ gim giỏ hng bỏn Thỏng nm Chứng từ Diễn giải Doanh thu Thuế GTGT Tổng cộng SH NT Cộng Biu 19: S chi tit gim giỏ hng bỏn Tháng .năm . Chứng từ Khách hàng TK ĐƯ Doanh thu hàng bán bị trả lại Thuế GTGT Tổng cộng SH NT Cộng Biu 20: S cỏi Nm 2007 Tờn ti khon: GGHB S hiu: 532 n v: 1.000 Ngy thỏng ghi s Chng t Din gii TK i ng S tin SH NT N Cú 3.2.2. V vn cụng tỏc hch toỏn chi phớ: Th nht, khon chi phớ bỏn hng theo em cụng ty nờn phõn b chi phớ bỏn hng theo nhng tiờu thc nht nh m bo kt qu tớnh toỏn c chớnh xỏc hn. Cụng ty cú th phõn b theo tiờu thc giỏ vn hng bỏn nh sau: = * Vic tp hp v phõn b nh vy tuy gõy thờm phn tớnh toỏn cho k toỏn nhng s to iu kin cho ban lónh o cụng ty bit c l lói ca tng mt hng, t ú tỡm ra nguyờn nhõn v cú bin phỏp hp lý nhng k sau. Th hai, các khoản thu khách hàng phát sinh trong kỳ của công ty là tơng đối lớn, với số lợng khách hàng nhiều, nhng công ty lại không lập dự phòng phải thu khó đòi. Việc không lập dự phòng có thể ảnh hởng trực tiếp đến tài chính của công ty khi có nhiều khách hàng không thanh toán đúng hạn hoặc không có khả năng thanh toán. Do đó, để đảm bảo khi tình huống này xảy ra, công ty vẫn có khả năng hoạt động bình thờng, công ty nên tiến hành lập dự phòng nh sau: Giỏ vn tng mó hng Tng chi phớ bỏn hng Chi phớ bỏn hng phõn b cho tng mó hng bỏn ra Tng giỏ vn hng bỏn [...]... xác định mức trích thêm hoặc hoàn bớt Tóm lại, qua các điều kiện của thị trờng tình hình của công ty, em nghĩ công ty nên lập dự phòng phải thu khó đòi để bảo đảm tính thận trọng trong kế toán cũng nh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đợc đảm bảo thuận lợi 3.2.3 V vn hch toỏn xỏc nh kt qu kinh doanh: Nh phn trờn ó núi, cỏc khon thu nhp nh ỏnh giỏ li ti sn, thanh lý ti sn c nh thỡ c hch... kế toán phải hoàn nhập: Nợ TK139 Có TK 642 - Nếu khoản phải thu khó đòi có đủ bằng chứng chứng minh là không đòi đợc: Nợ TK 139: mức dự phòng đã trích Nợ TK 642: phần cha lập dự phòng Có TK 131 Đồng thời kế toán ghi: Có TK 004 Cuối niên độ kế toán tiếp theo, xác định mức dự phòng mới so sánh với mức trích năm trớc để xác định mức trích thêm hoặc hoàn bớt Tóm lại, qua các điều kiện của thị trờng và. .. khó đòi Bên Nợ: Hoàn nhập số dự phòng phải thu không dùng đến Bên Có: Trích lập dự phòng phải thu khó đòi D Có: Số dự phòng phải thu khó đòi hiện còn Mức dự phòng = Số nợ phải thu x % có khả phải thu khó đòi khó đòi năng mất Phơng pháp hạch toán dự phòng phải thu khó đòi nh sau: Cuối niên độ kế toán, khi xác định đợc mức dự phòng phải thu khó đòi: Nợ TK 642 Có TK 139 Trong niên độ kế toán tiếp theo:... vũng quay phỏt trin kinh t th gii Trong iu kin i mi sõu sc ca c ch qun lý kinh t ũi hi cỏc doanh nghip phi t i mi v ho nhp dn bng chớnh thc lc ca mỡnh Cỏc doanh nghip sn xut phi sn xut v tiờu th cỏi m th trng cn ch khụng phi nhng th m mỡnh cú vi giỏ c hp lý Do vy, bt k mt doanh nghip no cng phi s dng ng thi hng lot cỏc cụng c kinh t khỏc nhau qun lý cú hiu qu hot ng sn xut kinh doanh, trong ú cụng... tỏc k toỏn hch toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh núi riờng luụn c coi l mt cụng c sc bộn, hu hiu Song, thc s tr thnh mt cụng c cú hiu qu cao thỡ cụng tỏc k toỏn phi ngy cng c cng c v hon thin, phỏt huy ht vai trũ v kh nng ca minh, cú nh vy mi y mnh phỏt trin, tng li nhun v nõng cao li ớch cho doanh nghip Trong thi gian thc tp ti phũng k toỏn ti chớnh ca Cụng ty TNHH u t v xõy dng Thnh... hỡnh thc t t chc cụng tỏc k toỏn i vi tng phn hnh k toỏn v i sõu tỡm hiu cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh Qua ú, giỳp em tip cn thc tin lm sang t vn c nghiờn cu Em nhn thy cú nhiu u im trong cụng tỏc k toỏn ca Cụng ty cn c phỏt huy, ng thi cng nhn thy nhng hn ch vn cũn tn ti ũi hi Cụng ty phi cú nhng bin phỏp khc phc Vi thi gian thc tp khụng di v kh nng hiu bit thc t cú hn... bỏn, thanh lý TSC N TK 811 N TK 133 Cú TK 111, 112, - Hch toỏn cỏc khon tin b pht do vi phm hp ng kinh t, b pht thu, truy np thu, ghi: N TK 811 Cú TK 111, 112 Cú TK 333, 338 - Cui ký k toỏn kt chuyn ton b chi phớ khỏc phỏt sinh trong k xỏc nh kt qu kinh doanh, ghi: N TK 911 Cú TK 811 Ngoi ra, cụng ty cú th a k toỏn ny vo mỏy vi tớnh, gim bt khi lng cụng vic k toỏn, vic ghi s n gin d thc hin KT... 711: Cú TK 3331: Thu GTGT phi np nu cú Phn ỏnh cỏc khon thu tin pht khỏch hng do vi phm hp ng - Khi thu pht khỏch hng do vi phm hp ng kinh tờ, ghi: N TK 111, 112 Cú TK 711 - Trng hp n v ký qu, ký cc vi phm hp ng kinh t ó ký ht vi doanh nghip b pht theo tho thun trong hp ng kinh t + i vi khon tin pht khu tr vo tin ký cc, ký qu ca ngi ký cc, ký qu, ghi: N TK 338 - Phi tr, phi np khỏc N TK 344 - Nhn ký cc,... 811: - Khi cỏc khon chi phớ khỏc phỏt sinh, nh chi phớ khc phc tn tht do gp ri ro trong hot ng kinh doanh - Cỏc chi phớ phỏt sinh trong nghip v nhng bỏn, thanh lý TSC: + Thu tin nhng bỏn thanh lý TSC: N TK 111,112, 131 Cú TK 811 Cú TK 3331 + Phn ỏnh phn giỏ tr cũn li ca TSC v ghi gim TSC ó nhng bỏn, thanhdựng vo SXKD, ghi: N TK 214: N TK 811: Cú TK 211, 213 + Cỏc chi phớ khỏc phỏt sinh cho hot ng... doanh: Nh phn trờn ó núi, cỏc khon thu nhp nh ỏnh giỏ li ti sn, thanh lý ti sn c nh thỡ c hch toỏn vo TK515 theo em nờn hch toỏn vo TK 711 Thu nhp khỏc v cỏc khon chi phớ ngoi chi phớ hot ng sn xut kinh doanh v hot ng ti chớnh cng nờn hch toỏn vo TK 811 Chi phớ khỏc Kt cu v ni dung phn ỏnh TK 711 Thu nhp khỏc Bờn n: - S thu GTGT phi np (nu cú) tớnh theo phng phỏp trc tip i vi cỏc khon thu nhp khỏc . MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÚ 3.1. Một số nhận. trên, công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư và xây dụng Thành Tú vẫn còn một số hạn chế cần phải hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÚ, MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÚ, MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÚ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn