THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

30 256 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 04:20

Nguyễn Bảo Toàn K38-Kế Toán 6 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ. I. Khái quát chung về tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà . 1- Khái niệm về tiền lương, các khoản trích theo tiền lương: - Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ nền sản xuất hàng hoá. Trong xã hội chủ nghĩa, tiền lương thực chất là “một phần thu nhập quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ được nhà nước phân phối kế hoạch cho công nhân viên chức phù hợp với số lượng chất lượng lao động của mỗi người đã cống hiến. Tiền lương phản ánh việc trả công cho công nhân viên chức dựa trên nguyên tắc phân phối lao động nhằm tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của người lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ”. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công viêc mà người lao động đã công hiến cho doanh nghiệp. -Khái niệm: Tiền lương (tiền công) là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động của người lao động đã bỏ ra trong quá trình hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Bản chất của tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành trên sở giá trị sức lao động thông qua sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động người lao động. Chính vậy người sử dụng lao động phải trả cho người lao động 1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 1 Nguyễn Bảo Toàn K38-Kế Toán 6 một khoản tiền công theo nguyên tắc cung cầu, giá trị của thị trường theo các qui định của nhà nước. Theo những giác độ nghiên cứu về tiền lương, các nhà nghiên cứu còn sử dụng một số thuật ngữ như tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế tiền lương tối thiểu . + Tiền lương danh nghĩa: Là số tiền người lao động nhận được theo hợp đồng giữa người lao động người sử dụng lao động. + Tiền lương thực tế: Là số lượng tư liệu sinh hoạt dịch vụ mà người lao động thể mua được bằng tiền lương của mình sau khi đóng các khoản thuế theo qui định của Nhà nước. Chỉ số tiền lương thực tế tỷ lệ nghịch với chỉ số giá cả tỷ lệ thuận với chỉ số tiền lương danh nghĩa tại thời điểm xác định. Trong thực tế người lao động quan tâm đến tiền lương thực tế nhiều hơn tiền lương danh nghĩa, bởi nó quyết định đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của họ cũng như năng suất lao động hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Chính vì vậy Nhà nước qui định về mức lương tối thiểu chứ không đặt ra mức lương tối đa để giúp cho người lao động khỏi thiệt thòi đáp ứng cho các doanh nghiệp trong khâu quản lý, hạch toán tiền công, chi phí vào đúng đối tượng chịu chi phí. * Đặc điểm của tiền lương: + Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ nền sản xuất hàng hoá. + Trong điều kiện tồn tại nền sản xuất hàng hoá tiền tệ, tiền lương là một yếu tố chi phí sản xuất-kinh doanh cấu thành nên giá thành của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. 2 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 2 Nguyễn Bảo Toàn K38-Kế Toán 6 + Hệ thống thang, bậc lương, chế độ phụ cấp, thưởng đối với từng ngành nghề phù hợp chính là công cụ điều tiết lao động. + Tiền lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, tác dụng động viên khuyến khích công nhân viên chức phấn khởi, tích cực lao động, nâng cao hiệu quả công tác. 1.1. Nhiệm vụ kế toán tiền lương các khoản trích theo lương. Hạch toán lao động, kế toán tiền lương các khoản trích theo lương không chỉ liên quan đến quyền lợi của người lao động mà còn liên quan đến chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, liên quan đến tình hình chấp hành các chính sách về lao động tiền lương của Nhà nước. 1.2 - Phân loại lao động trong Công ty Cổ phần Simco Sông Đà. Do lao động trong Công ty nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý hạch toán, cần thiết phải tiến hành phân loại. Phân loại lao động là việc sắp xếp lao động vào các nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định. Về mặt quản lý hạch toán, lao động thường được phân theo các tiêu thức sau: * Phân loại theo thời gian lao động: Theo thời gian lao động, toàn bộ lao động thể chia thành: + Lao động thường xuyên trong danh sách. Là những lao động đã được công ty ký hợp đồng chính thức. + Lao động ngoài danh sách Là những lao động thử việc, thời vụ mà chưa được công ty ký hợp đồng làm việc dài hạn. 3 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 3 Nguyễn Bảo Toàn K38-Kế Toán 6 Cách phân loại này giúp doanh nghiệp nắm được tổng số lao động của mình, từ đó kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng, tuyển dụng huy động khi cần thiết đồng thời xác định các khoản nghĩa vụ với người lao động với Nhà nước được chính xác. * Phân theo quan hệ với quá trình sản xuất: Dựa theo mối quan hệ của lao động với quá trình sản xuất, thể phân lao động trong Công ty Cổ phần Simco Sông Đà thành hai loại: + Lao động trực tiếp sản xuất: Đây chính là bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các lao vụ, dịch vụ. Lao động trực tiếp sản xuất bao gồm những người trực tiếp đi làm tại các Nhà máy của Doanh nghiệp đối tác của Công ty. + Lao động gián tiếp sản xuất: Đây là bộ phận tham gia lao động gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lao động gián tiếp bao gồm nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý bộ phận, nhân viên quản lý hành chính. Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp đánh giá được tính hợp lý của cấu lao động biện pháp bố trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc, tinh giảm bộ máy gián tiếp. * Phân theo chức năng của lao động trong quá trình kinh doanh của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà: Theo cách phân loại này, toàn bộ lao động thể chia thành 3 loại: + Lao động thực hiện chức năng chế biến: bao gồm những người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình phát sinh doanh thu cho Công ty, thực hiện 4 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 4 Nguyễn Bảo Toàn K38-Kế Toán 6 các lao vụ, dịch vụ như công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý bộ phận . + Lao động thực hiện chức năng Marketing: là những người lao động tham gia hoạt động tìm ra những đối tác mới, như nhân viên tư vấn nhân sự, nghiên cứu thị trường . + Lao động thực hiện chức năng quản lý: là những lao động tham gia hoạt động quản lý kinh doanh quản lý hành chính của doanh nghiệp như nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên hành chính . Cách phân loại này tác dụng giúp cho việc tập hợp chi phí lao động được kịp thời, chính xác, phân định được chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ. 1.3. Phân loại tiền lương tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà : Do Công ty hình thức lao động khác nhau. Cho nên việc chi trả tiền lương cho các đối tượng khác nhau ta cần phân loại tiền lương theo tiêu thức phù hợp. Trên thực tế rất nhiều cách phân loại tiền lương như phân loại tiền lương theo cách thức trả lương ( lương sản phẩm, lương thời gian), phân theo đối tượng trả lương (lương sản xuất, lương quản lý) . Mỗi một cách phân loại đều những tác dụng nhất định trong quản lý. Tuy nhiên, để thuận lợi cho công tác hạch toán nói riêng quản lý nói chung, về mặt hạch toán, tiền lương trong Công ty được chia làm 2 loại: tiền lương chính, tiền lương phụ. + Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian người lao động thực hiện nhiệm vụ chính của họ, gồm tiền lương trả theo cấp bậc các khoản phụ cấp kèm theo. 5 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 5 Nguyễn Bảo Toàn K38-Kế Toán 6 + Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ khác, ngoài nhiệm vụ chính thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ tết, nghỉ vì ngừng sản xuất . được hưởng lương theo chế độ. 1.4. Nhiệm vụ của kế toán: Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp phải thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: - Phản ánh, ghi chép kịp thời, đầy đủ chính xác số lượng, chất lượng lao động của cán bộ công nhân viên. - Tính đúng số tiền công các khoản phải trả cho người lao động thanh toán kịp thời tiền công các khoản khác phải trả cho người lao động. - Phân bổ chi phí tiền công, các khoản trích BHXH, BHYT kinh phí công đoàn vào các đối tượng sử dụng lao động. - Kiểm tra phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền công, quỹ BHXH, quỹ BHYT kinh phí công đoàn. 2. Các hình thức trả lương áp dụng tại công ty. Việc tính trả lương thể thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, tuỳ theo đặc điểm hoạt động kinh doanh, tính chất công việc trình độ quản lý. Trên thực tế thường áp dụng các hình thức tiền lương sau: - Hình thức trả lương theo thời gian: Là hình thức tiền lương tính theo thời gian làm việc, cấp bậc kỹ thuật thang lương của người lao động. Theo hình thức trả lương này, tiền lương theo thời gian phải trả được tính bằng: thời gian làm việc nhân với mức lương thời gian. hai cách tính lương theo thời gian. + Tiền lương theo thời gian giản đơn: 6 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 6 Nguyễn Bảo Toàn K38-Kế Toán 6 Tiền lương được lĩnh trong tháng = Mức lương ngày x Số ngày làm việc thực tế trong tháng Mức lương ngày = Mức lương tháng theo chức vụ + Các khoản phụ cấp Số ngày làm việc - Hình thức trả lương theo sản phẩm: Là hình thức tiền lương tính theo số lượng, chất lượng sản phẩm, công việc đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng đơn giá tiền lương tính theo một đơn vị sản phẩm, công việc đó. Cách tính lương theo sản phẩm: + Lương sản phẩm trực tiếp: Tiền lương phải trả người lao động = Số lượng sản phẩm hoàn thành x Đơn giá tiền lương cho 1 đvị sản phẩm + Lương sản phẩm gián tiếp: Tiền lương sản phẩm gián tiếp = Số lượng sản phẩm hoàn thành của CNSX x Đơn giá tiền lương sản phẩm gián tiếp 3. Quỹ tiền lương các chế độ tiền lương: 3.1 Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lươngtoàn bộ số tiền lươngCông ty phải trả cho công nhân viên của mình. Quỹ lương bao gồm: - Tiền lương thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm. + Tiền lương thời gian là tiền lương bản của lao động trong Công ty. Tùy thuộc từng vị trí mà Công ty áp dụng mức lương bản khác nhau. + Tiền lương theo sản phẩm được áp dụng đối với lao động trực tiếp tại nhà máy của Công ty Unilever. 7 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 7 Nguyễn Bảo Toàn K38-Kế Toán 6 - Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép. + Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan là 70% lương bản ( áp dụng với toàn Công ty) + Tiền lương nghỉ phép 100% lương bản (Mỗi tháng được nghỉ phép 1 ngày, 1 năm 12 ngày) - Các loại phụ làm đêm, thêm giờ. Những phụ cấp này được Công ty trả theo quy định của nhà nước. Ngoài ra Công ty còn các khoản phụ cấp khác như cấp nhà ở, điện thoại, đi lại, trách nhiệm. Do đó phụ cấp sẽ được tính như sau: + Phụ cấp làm đêm: được tính 130% so với lương bản. + Phụ cấp làm thêm giờ: được tính 150% so với ca làm việc. + Phụ cấp nhà ở: Để thuận lợi cho người lao động Công ty trợ cấp cho mỗi lao động tiền nhà ở là 100.000đ/tháng ( Chỉ áp dụng đối với lao động trực tiếp sản xuất) + Phụ cấp điện thoại chỉ áp dụng đối với một số phòng trong Công ty tính chất thường xuyên phải liên hệ qua điện thoại như phòng nhân sự, nhân viên quản lý bộ phận, phòng kế toán, ban lãnh đạo. Phụ cấp điện thoại được tính 5% Lương bản. + Phụ cấp đi lại được áp dụng đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty trừ lao động trực tiếp tại các nhà máy. Phụ cấp này được áp dụng là 220.000đ/tháng. 8 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 8 Nguyễn Bảo Toàn K38-Kế Toán 6 + Phụ cấp trách nhiệm Chỉ áp dụng đối với những cấp lãnh đạo trong Công ty như Trưởng phòng, Phó phòng,… Mức áp dụng đối với trưởng phòng là 10% so với lương bản, phó phòng là 7% so với lương bản. - Các khoản tiền thưởng tính chất thường xuyên như tiền thưởng chuyên cần, thưởng lễ, tết, vượt chi tiêu đề… + Thưởng chuyên cần là 130.000đ/ tháng (áp dụng đối với lao động trực tiếp tại các nhà máy của đối tác. + Thưởng lễ, tết tùy thuộc vào từng giai đoạn kinh tế cụ thể Công ty những quyết định điều chỉnh thưởng một cách phù hợp. + Thưởng vượt chỉ tiêu tùy thuộc nhiều hay ít mà Công ty chia thưởng một cách hợp lý nhất (Chỉ áp dụng với phòng kinh doanh, phòng tư vấn) 3.2. Các khoản trích theo lương 3.2.1 Quỹ bảo hiểm xã hội: Công ty Cổ phần Simco Sông Đà áp dụng Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH được hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lương cấp bậc các khoản phụ cấp thường xuyên của người lao động thực tế trong kỳ hạch toán, 15% người sử dụng lao động phải nộp được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn 5% trừ vào thu nhập của người lao động. Quỹ BHXH là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động tham gia đóng góp trong trường hợp họ bị mất khả năng lao động như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức, hưu trí. Quỹ BHXH được quản lý tập trung ở bộ Lao động thương binh xã hội. Khi người lao động nghỉ hưởng lao động xã hội kế toán phải lập phiếu nghỉ hưởng BHXH 9 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 9 Nguyễn Bảo Toàn K38-Kế Toán 6 ( theo mẫu 03-LĐTL chế độ chứng từ kế toán ) từ đó lập bảng thanh toán BHXH ( mẫu 04-LĐTL chế độ chứng từ kế toán). 3.2.2. Quỹ bảo hiểm y tế. Áp dụng theo chế độ tài chính hiện hành, quỹ BHYT được hình thành từ hai nguồn: Một do doanh nghiệp phải gánh chịu, phần còn lại người lao động phải nộp dưới hình thức khấu trừ vào lương được phép trích 3% trên tổng mức lương bản trong đó 2% trích chi phí kinh doanh còn lại 1% trừ vào thu nhập của người lao động. Quỹ BHYT được nộp lên quan chuyên trách thông qua việc mua BHYT để phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho công nhân viên như: khám chữa bệnh, viện phí trong thời gian ốm đau, sinh đẻ. 3.2.3. Kinh phí công đoàn. KPCĐ là quỹ được sử dụng chi tiêu cho hoạt động công đoàn được hình thành trên sở trích lập theo tỉ lệ quy định trên tổng số lương thực tế phát sinh trong tháng tính vào chi phí sản xuất kinh doanh tỉ lệ trích kinh phí công đoàn là 2%, số kinh phí công đoàn doanh nghiệp còn một phần để lại doanh nghiệp để chi tiêu cho các hoạt động công đoàn của doanh nghiệp nó cũng góp phần khích lệ về mặt tinh thần cho người lao động. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ là quỹ rất lợi cho người lao động không những chỉ hiện tại mà còn trong tương lai sau này bởi khi nghỉ hưu người lao động vẫn được trợ cấp hàng tháng được khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm qui định. 10 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 10 [...]... Toàn K38 -Kế Toán 6 Ngoài chế độ tiền lương các khoản trích theo lương, Công ty còn xây dựng chế độ tiền thưởng cho tập thể, cá nhân thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền thưởng bao gồm thưởng thi đua (lấy từ quỹ khen thưởng) II Hạch toán chi tiết tiền lương các khoản trích theo lương: Dựa vào bảng chấm công từ các bộ phận, kế toán tiền lương có nhiệm vụ tính lương thanh toán. .. K38 -Kế Toán 6 Bảng II-7 Cty CP Simco Sông Đà Bộ phận Xưởng Cty TNHH Simco Sông Đà Bảng thanh toán Bảo Hiểm Tháng 12 năm 2008 Đvt: 1000đ Nghỉ ổm Nghỉ thai sản Số TT Mã số 1 M125 Trần văn Trung 1 40,909 Đã ký 2 F154 Vũ thị Hương 2 81,818 Đã ký Họ Tên Số ngày Cộng Số tiền Số ngày Số tiền Ký nhận 122,727 III Hạch toán tổng hợp tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cỏ phần Simco Sông Đà Trích. .. bộ phận, kế toán tiền lương có nhiệm vụ tính lương thanh toán cho người lao động Dưới đây là một số trích dẫn cho việc tính lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Bảng II -1 Công ty CP Simco Sông Đà BẢNG CHẤM CÔNG Bộ Phận: (Làm việc tại Cty TNHH Simco Sông Đà) Tháng 12 năm 2008 Số T T MÃ SỐ HỌ TÊN 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22 23 1 M125 Trần văn Trung... Tổng các khoản giảm trừ = 62,727 + 12,545 =75,273đ Vậy lương thực lính mà anh Cường nhận được trong tháng 12 = LươngCác khoản giảm trừ = 1,791,364 – 75,273 = 1,716,091đ Từ Bảng II -1 II-2 Ta tính những người còn lại được bảng thanh toán tiền lương của bộ phận xưởng của Công ty TNHH Simco Sông Đà như sau: Bảng II- 4 Cty CP Simco Sông Đà BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Bộ Phận: (Làm việc tại Cty TNHH... Bảo Toàn K38 -Kế Toán 6 *Tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất như sau: Ta tính lương cho anh: Nguyễn Huy Cường mã nhân viên là M326 Anh Cường làm việc ở xưởng của Công ty THNN Simco Sông Đà (Đơn vị công ty con của Công ty) Công ty quy định trả lương đối với lao động làm tại phòng làm việc trên như sau: - Lương bản của 1 công nhân là: 1,200,000đ/tháng ( Một tháng làm việc 22 ngày) - Phụ cấp... rõ họ tên) Căn cứ vào bảng chấm công, cách tính lương bảng thanh toán tạm ứng để lập ra bảng thanh toán lương cho bộ phận nhân sự Bảng II-6 22 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Nguyễn Bảo Toàn K38 -Kế Toán 6 Cty CP SIMCO Sông Đà BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Bộ phận nhân sự Tháng 12 năm 2008 Lương theo thời gian Số Mã TT NV Họ tên làm việc LCB cho từng CBNV Ngày Thành tiền công 1 2 3 4 5 6 HR01... 12 năm 2008 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Lê thị Minh Loan Thân Văn Hùng Trích lập bảng phân bổ tiền lương các khoản trích theo lương : Bảng III-1 Cty CP Simco Sông Đà BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG BHXH Tháng 12 năm 2008 26 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Nguyễn Bảo Toàn K38 -Kế Toán 6 Ghi TK Số TT TK 334 - Phải trả NLĐ Cộng TK334 KPCĐ... đ Thực lĩnh trong tháng 12 của anh Định = Tổng thu nhập trong tháng - Tổng các khoản giảm trừ = 5,712,364 - 1,473,600 = 4,238,764 đ Dưới đâu em trích một số chứng từ để chứng minh lập tra bảng thanh toán tạm ứng từ đó làm căn cứ lập bảng thanh toán lương cho bộ phận nhân sự trong công ty tháng 12 năm 2008 19 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Nguyễn Bảo Toàn K38 -Kế Toán 6 Công ty CP SIMCO SÔNG... y5 thán g1 năm 2009 Kế toán trưở ng (Ký tên) 17 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Nguyễn Bảo Toàn K38 -Kế Toán 6 *Cách tính lương cho cán bộ nhân viên trong công ty: + Lương của nhân viên trong công ty bao gồm: Lương bản (áp dụng cho từng đối tượng) Phụ cấp đi lại phụ cấp điện thoại phụ cấp trách nhiệm Dưới đây em tính lương cho Nhân viên Hà Bình Định Mã nhân viên HR01 Lương bản của anh... trừ bao gồm: Bảo hiểm ytế, bảo hiểm xã hội trích theo quy định của nhà nước các khoản tạm ứng 18 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Nguyễn Bảo Toàn K38 -Kế Toán 6 - BHXH = LCB x 5% =4,560,000 x 5% =228,222 đ (*) - BHYT = LCB x 1% = 4,560,000 x 1% = 45,600 đ (**) - Trong tháng 12 anh Định đã tạm ứng của công ty số tiền là 1.200.000 đ, (***) Vậy tổng các khoản giảm trừ của anh Định Là: Σ Giảm trừ . K38 -Kế Toán 6 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ. I. Khái quát chung về tiền lương và. tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà . 1- Khái niệm về tiền lương, các khoản trích theo tiền lương: - Tiền lương là một
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Từ khóa liên quan