Ma trận đề thi HK1 môn GDCD 12. Năm Học 2010-2011

1 960 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 17:11

. MÔN GDCD: Chủ đề Các mức độ cần đánh giá Tổng số Nhận biết Hiểu Vận dụng TN TL TN TL
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề thi HK1 môn GDCD 12. Năm Học 2010-2011, Ma trận đề thi HK1 môn GDCD 12. Năm Học 2010-2011, Ma trận đề thi HK1 môn GDCD 12. Năm Học 2010-2011