Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 130 - Học Toàn Tập

4 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 08:36

Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc  01.. Cơ năng gần nhất với giá trị nào[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 130 TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU Mã đề thi: 130 KÌ THI KSCL LẦN NĂM 2018 – 2019 – MƠN THI: KHTN Tên mơn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Đơn vị sau không phải đơn vị công suất? A J.s B N.m/s C. W D HP Câu 2: Xét dao động điều hòa lắc đơn điểm mặt đất Khi vật nặng từ vị trí biên vị trí cân A độ lớn lực phục hồi giảm B tốc độ giảm C. độ lớn li độ tăng D thế tăng Câu 3: Đại lượng sau đây không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc vật A Gia tốc B Động lượng C Động D Xung lượng Câu 4: Lực sau lực A Đàn hồi B Trọng lực C Hấp dẫn D Ma sát Câu 5: Một lắc lị xo gồm lị xo nhẹ có độ cứng 40 N m k , cầu nhỏ có khối lượng mđang dao động điều hịa với chu kì T 0,1 s Khối lượng cầu A m400 g B m200 g C m300 g D m100 g Câu 6: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lị xo nhẹ có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức xác định lực kéo tác dụng lên vật li độ x Fkx Nếu F tính niutơn (N), x tính mét (m) k tính A N.m B. N/m C N / m D N/m Câu 7: Chọn câu trả lời đúng: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 70N 120N Hợp lực hai lực A 48N B 192N C 200N D 69N Câu 8: Con lắc đơn dây treo nhẹ dài l, đầu cố định đầu gắn vật nhỏ,dao động điều hoà nơi có gia tốc rơi tự g Tần số dao động nhỏ lắc A f 2 g B 2 g f   C fg D 2 f g   Câu 9: Hạt tải điện kim loại A electron tự ion dương B ion dương ion âm C electron tự D electron, ion dương ion âm Câu 10: Đơn vị từ thông A tesla (T) B vôn (V) C vebe (Wb) D henry (H) Câu 11: Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian có A. Pha B. Biên độ C. Pha ban đầu D. Tần số góc Câu 12: Khi electron bay vào vùng từ trường theo phương vuông góc với cảm ứng từ B A chuyển động electron tiếp tục không bị thay đổi B năng lượng bị thay đổi C hướng chuyển động electron bị thay đổi D vận tốc bị thay đổi Câu 13: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t +  ) cm Quãng đường lớn mà vật khoảng thời gian t = 1,125 (s) A 4 cm B 32+4 cm C 36 cm D 34 cm (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 130 A k = 0,156 N/m B k = 32 N/m C k = 64 N/m D k = 6400 N/m Câu 15: Một lắc đơn dao động điều hồ với biên độ góc 0 nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị 0 là: A 6,60 B 3,30 C 9,60 D 5,60 Câu 16: Cho hai dao động điều hòa phương, có phương trình: x1 = 6cos(t + 1) cm; x2 = 8cos(t + 2) cm Biên độ lớn nhất dao động tổng hợp A cm B 10 cm C cm D 14 cm Câu 17: Khi xảy cộng hưởng vật tiếp tục dao động A. với tần số tần số dao động riêng B với tần số nhỏ tần số dao động riêng C mà không chịu ngoại lực tác dụng D với tần số lớn tần số dao động riêng Câu 18: Công thức xác định suất điện động cảm ứng mạch kín xác định theo cơng thức: A ec t     B ec t    C ec    t D ec    t Câu 19: Một chất điểm dao động điều hoà Tại thời điểm t1 li độ chất điểm x1 = 3cm v1 = -60 cm/s thời điểm t2 có li độ x2 = cm v2 = 60 cm/s Biên độ tần số góc dao động chất điểm A 6cm; 20rad/s B 6cm; 12rad/s C 12cm; 20rad/s D.12cm; 10rad/s Câu 20: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc 119± 1cm, chu kì dao động nhỏ 2, 20± 0, 01s Lấy p2 = 9, 87 bỏ qua sai số p Gia tốc trọng trường mà học sinh đo nơi làm thí nghiệm A. g= 9, 7± 0, m/ s2 B. g= 9, 8± 0,1m/ s2. C. g = 9, 7± 0,1 m/ s2 D. g= 9, 8± 0, m/ s2 Câu 21: Một lắc lị xo gồm vật có khối lượng m lị xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 22: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có E=7,8 V, r = 0,4 Ω Mạch A, B gồm bốn điện trở R1=R2=R3=3 Ω, R4=6 Ω mắc (R1ntR3) // (R2ntR4) M nằm R1 R3, N nằm R2và R4 Hiệu điện UMN nhận giá trị sau đây? A 3,34 V B -1,17 V C 1,17 V D -3,34 V Câu 23: Mắt người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 50cm Muốn nhìn rõ vật xa vơ cực mà khơng phải điều tiết người phải đeo kính có tiêu cự f Khi đeo kính người nhìn rõ vật cách mắt khoảng A. 10cm B. 50cm C. 8,33cm D. 15,33cm Câu 24: Một vật nhỏ nặng 5kg nằm cân tác dụng ba lực F1=8N, F2=4N F3=5N Nếu bây giờ lực F2 vật chuyển động với gia tốc A 0,8m/s2 B 1,0m/s2 C 0,6m/s2 D 2,6m/s2 Câu 25: Nén 10 lít khí nhiệt độ 270C để thể tích giảm cịn lít, q trình nén nhanh nên nhiệt độ tăng đến 600C Áp suất khí tăng lần A 2,85 B 3,2 C 2,24 D 2,78 Câu 26: Một vật treo vào lị xo làm dãn 4cm Cho g = π2=10m/s2 Biết lực đàn hồi có độ lớn cực đại và cực tiểu 10N 6N Chiều dài tự nhiên lò xo 20cm Chiều dài cực đại cực tiểu lị xo q trình dao động A 25cm 23cm B 24cm 23cm C 26cm 24cm D 23cm 25cm Câu 27: Một vật dao động điều hồ với phương trình: x = 1,25cos(20t + π/2)cm Vận tốc vị trí mà gấp lần động là: A 12,5cm/s B 10m/s C 7,5m/s D 25cm/s Câu 28: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hịa với biên độ góc 0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động li độ góc α lắc bằng: A 0   B 2 0   C 2 0  D 3 0  (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 130 Câu 29: Hai điện tích dương q1 = q2 đặt hai điểm M, N cách đoạn 12cm Gọi E1, E2 là độ lớn cường độ điện trường q1, q2 gây P thuộc đoạn thẳng MN Nếu E1 = 4E2 khoảng cách MP A 4 cm B 9 cm C 6 cm D 3 cm Câu 30: Một vật dao động điều hồ với chu kì T, khoảng thời gian ngắn từ lúc công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động gấp ba lần A T/36 B T/24 C T/6 D T/12 Câu 31: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g lị xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 6cm Lấy gốc thời gian lúc lắc theo chiều dương trục tọa độ qua vị trí, ba lần động có tốc độ giảm Lấy 2=10 Phương trình dao động lắc là: A x t )cm 6 10 cos( 6   B x t )cm 6 10 cos( 6     C x t )cm 6 10 cos( 6    D x t )cm 6 10 cos( 6    Câu 32: Một lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với lượng dao dộng 1J lực đàn hồi cực đại 10N I đầu cố dịnh lò xo khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp điểm I chịu tác dụng lực kéo N 0.1s Quãng đường dài mà vật 0.4 s A.60cm, B 64cm, C.115 cm D 84cm Câu 33: Một lắc lò xo gồm lị xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ 5cm, thời điểm t+ 4 T vật có tốc độ 50cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg Câu 34: Một lắc đơn dao động điều hịa vói biên độ góc 0  5 . Khi vật nặng qua vị trí cân người ta giữ chặt điểm dây treo, sau vật tiếp tục dao động điều hịa với biên độ góc 01. Giá trị 01 A. 1, B.10. C. 5, D. 5, Câu 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu cố định, treo vật m Tại thời điểm t1, lúc vật có li độ x1x10 lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn 4N Khoảng thời gian lớn chu kì để vật từ vị trí có li độ x1 tới x2 75T, . Khi x2, lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn 1N và x2 4 toàn phần Cho độ cứng k 100N/m. Biết có giá trị khơng nhỏ 025, J.gần nhất với giá trị sau A 0 2981J, . Β 0 045, J C 0 336, J D 0 425, J Câu 36: Hai điếm sáng dao động điều hòa trục tọa độ Ox Biết phương trình dao động chúng 10  cm 3 xcos t    , 10  cm 12 xc t     Hai chất điểm cách 5cm thời điểm lần thứ 2016 kể từ t0 A 12089 s 24 B 252 s C   6047 s 12 D   6047 s 24 Câu 37: Một lắc đơn dao động nhỏ chu kì 2s. Cho lắc mặt đất, cầu tích điện q, Đặt lắc vào vùng điện trường E, hướng xuống, E9810V/m chu kì lắc chu kì độ cao h6 4, km. Tìm giá trị dấu q Cho gia tốc trọng trường mặt đất 9 81, m/s ,2  g bán kính Trái Đất R6400km, khối lượng vật m100g. A 3 10. 8C B 2 10. 7C C 3 10. 8C D 2 10. 7C Câu 38: Cho hai vật nhỏ A B có khối lượng 50 g Hai vật nối với sợi dây dài 12 cm, nhẹ khơng dẫn điện, vật B tích điện q = 2.10-6 C cịn vật A khơng tích điện.Vật A gắn vào lị xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m Hệ treo thẳng đứng điện trường có cường độ điện trường (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 130 không biến dạng Thả nhẹ vật A, vật B dừng lại lần đầu dây đứt Khi vật A qua vị trí cân lần thứ khoảng cách hai vật A 29,25 cm B 26,75 cm C 24,12 cm D 25,42 cm Câu 39: Khảo sát thực nghiệm lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 216g lị xo lực có độ cứng k, dao động tác dụng ngoại FF cos0 2 ft, với F0 không đổi f thay đổi Kết khảo sát ta đường biểu diễn biên độ A lắc theo tần số f có đồ thị hình vẽ Giá trị k xấp xỉ A. 13 64 N/m, B. 12 35 N/m, C. 15 64 N/m, D. 16 71N/m, . Câu 40: Từ điểm A bắt đầu thả rơi tự mô ̣t điê ̣n tích điểm ở nơi có gia tốc 10 m/ s g= , chạm đất tại B nó đứng yên Ta ̣i C cách đoa ̣n thẳng A B 0, m có mô ̣t máy đo đô ̣ lớn cường đô ̣ điê ̣n trường Biết khoảng thời gian từ thả điê ̣n tích đến máy thu M có số chỉ cực đa ̣i lớn 0, s so vớ i khoảng thời gian từ đó đến máy thu M có số chỉ không đổi; đồng thời quãng đường sau dài quãng đường trước là 0, m Bỏ qua sức cản của không khí và mo ̣i hiê ̣u ứng khác Tỉ số giữa số đo đầu và số đo cuối của máy đo gần giá tri ̣ nào nhất sau đây? A 1, 85 B 1, 92 C.1, 56 D 1, 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 130 - Học Toàn Tập, Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 130 - Học Toàn Tập