Tổng luận Xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới - Kinh nghiệm thế giới và các đề xuất cho Việt Nam

56 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 08:32

Tổng luận trình bày khái niềm về trường đại học đẳng cấp thế giới; tổng quan các phương pháp xếp hạng các trường đại học trên thế giới; các con đường chuyển đổi, kinh nghiệm của nước ngoài; giáo dục đại học Việt Nam theo đánh giá của đoàn khảo sát viện hàn lâm quốc gia Hoa Kỳ. LỜI GIỚI THIỆU Môi trường dành cho giáo dục đại học ngày không ngừng mở rộng phạm vi tồn cầu - khơng vượt ngồi khn khổ chương trình trao đổi sinh viên truyền thống thỉnh giảng học giả mà bao trùm lên vấn đề đầu tư xuyên biên giới cạnh tranh theo chế thị trường trường đại học Vì vậy, đối tác tham gia vào giáo dục đại học cần phải xem xét lại ưu tiên kết muốn hướng tới Những áp lực quốc tế, chủ yếu hệ từ luân chuyển nguồn lực giáo dục đại học phạm vi toàn cầu - tài trợ, ý tưởng, sinh viên đội ngũ giảng viên - thúc đẩy trường đại học đánh giá lại sứ mệnh Ngồi ra, áp lực buộc phủ, nguồn cung cấp ngân sách lớn cho giáo dục đại học, phải đánh giá lại cam kết kỳ vọng tổ chức giáo dục đại học Với Việt Nam, theo Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường đại học cao đẳng giai đoạn 2006-2020, Việt Nam phải có trường đại học xếp hạng số 200 đại học hàng đầu giới vào năm 2020 Tuy nhiên nhiều băn khoăn tính khả thi mục tiêu Việt Nam chưa có trường đại học số gần 400 trường nằm danh sách 500 trường đại học hàng đầu giới Nhằm cung cấp cho bạn đọc nhà hoạch định sách thơng tin tham khảo bổ ích xếp hạng trường đại học giới kinh nghiệm nước xây dựng trường đại học đẳng cấp giới, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia biên soạn Tổng luận “XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ CÁC ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM ” Xin trân trọng giới thiệu CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA I KHÁI NIỀM VỀ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI Trƣờng đại học đẳng cấp giới gì? Khi nước cơng nghiệp hóa bước vào thời kỳ thịnh vượng nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nước có điểm chung ni dưỡng tham vọng lớn lao giáo dục xã hội Trong số tham vọng có tìm kiếm đường đưa trường đại học có lên vị trí “đẳng cấp giới”, hay xây dựng trường đại học đẳng cấp giới Lãnh đạo trường đại học kêu gọi trưởng giáo dục ủng hộ tham vọng Mặc dù thuật ngữ “đẳng cấp giới” sử dụng rộng rãi thảo luận trường đại học thử định nghĩa cách thận trọng Đại học đẳng cấp giới nghĩa gì? Đó phải đơn giản địi hỏi nhằm thỏa mãn cơng chúng, hay có ý nghĩa cụ thể thực sự? Đâu tiêu chí cho vị trí đẳng cấp giới cách biết trường đại học đạt đến vị trí cao quý ấy? Sau số quan điểm khác đại học đẳng cấp giới Các quan điểm đại học đẳng cấp giới Nhìn chung, có đồng thuận rộng rãi trường đại học đẳng cấp giới có ba vai trị chính: (1) xuất sắc việc đào tạo sinh viên; (2) nghiên cứu, phát triển phổ biến tri thức; (3) có hoạt động đóng góp văn hóa, khoa học đời sống dân xã hội Khi nói đến xuất sắc hoạt động đào tạo, muốn nói tới nguồn lực việc trường đại học giảng dạy cho sinh viên, nghiên cứu sinh, hội học tập mà nhà trường mang lại Nói rõ hơn, mục tiêu địi hỏi phải có giảng viên lỗi lạc, có hoạt động hướng dẫn giảng dạy chất lượng cao, có thư viện, phịng thí nghiệm sở vật chất thích đáng có sinh viên động chuẩn bị tốt, người gián tiếp phục vụ cho việc đào tạo ảnh hưởng họ bạn đồng học Nói đến việc nghiên cứu, phát triển phổ biến tri thức nói đến nhận thức từ lúc cịn phơi thai đến lúc phát triển mở rộng khái niệm ý tưởng, việc biến nhận thức hay ý tưởng thành ứng dụng, hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao hiểu biết thịnh vượng Những hoạt động đóng góp cho văn hóa, khoa học xã hội dân phong phú đa dạng, bao gồm hội thảo, xuất bản, kiện nghệ thuật, diễn đàn hoạt động dịch vụ mà nhà trường đưa chẳng hạn phòng khám y khoa, bệnh viện hay nhà bảo tàng v.v nhằm gắn kết đóng góp cho cộng đồng rộng lớn bao gồm cộng đồng vùng, nước, hay cộng đồng quốc tế Có nhiều quan điểm khác đại học đẳng cấp giới Internet viết Trong hai trường hợp, khái niệm “đại học đẳng cấp giới” đa dạng Bảng cung cấp phân loại phân tích ngắn số khái niệm Bảng Các khái niệm đại học đẳng cấp giới Phạm Các quan điểm đƣợc phát biểu trù Định (1) Khơng có định nghĩa có đƣợc đồng thuận hồn tồn nghĩa - Ambrose King, ngun Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hong Kong: “đại chung học đẳng cấp giới có cán giảng viên cơng bố thường xuyên nghiên cứu họ tạp chí hàng đầu chun ngành họ, có nhiều sinh viên quốc tế đào tạo người có khả làm việc nơi giới” (Mohrman, 2005) - “Đối với trường đại học, vị trí đẳng cấp giới xây dựng dựa uy tín nhận thức - thường coi chủ quan không chắn - địi hỏi có hoạt động xuất sắc nhiều lĩnh vực” (Mohrman, 2005) (2) Đẳng cấp giới từ điển định nghĩa “xếp hạng cao giới, theo tiêu chuẩn quốc tế ƣu tú” (Altbach, 2003) (3) Một thuật ngữ tuyệt đối hay tƣơng đối? -“Một tiêu chuẩn tối thiểu” hay “một vị trí tương đối hình thức xếp hạng” -“Định nghĩa chất lượng, nghĩa bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn định” - “Đứng đầu bảng xếp hạng quốc tế” (Robinson, 2005) (4) Đơn vị khái niệm: trƣờng đại học hay hệ thống? - Vị trí đẳng cấp giới định phải có chiều hệ thống (Lang, 2004) (5) Những định nghĩa khác từ bên liên quan khác nhau: - Nhà nước người đóng thuế: quan điểm chi phí - lợi ích (hiệu quả, suất) - Nhà tuyển dụng: chất lượng sinh viên tốt nghiệp (hiệu đào tạo) - Sinh viên phụ huynh: chất lượng giảng dạy - Giảng viên nhà quản lý: chất lượng nghiên cứu (đối với đại học nghiên cứu) (Frazer, 1994 Lang, 2004) Điểm Xuất sắc nghiên cứu (ví dụ: có cán giảng dạy hàng đầu) chuẩn - “Công bố khoa học tạp chí nghiên cứu khoa học đánh giá đồng cấp” (Fong&Lim,2003) - Chất lượng giảng viên: “đại học đẳng cấp giới nơi cán khoa học hàng đầu muốn tụ hợp lại” - Danh tiếng nghiên cứu -“Phẩm chất khoa học đáng tin cậy giảng viên, sản phẩm nghiên cứu công bố khoa học” (Water, 2005) - “Một nhóm giảng viên ưu tú tảng vơ quan trọng cho trường đại học” (Lucas, 2004; cited in PKU news) - “Các khoa xếp hạng hàng đầu; giảng viên sinh viên công nhận nước, xếp hạng cao nghiên cứu, sáng chế có tài trợ gây quỹ tư nhân Đó thành phần tạo nên trường đại học đẳng cấp giới” (U.of Minnesota, 1994) Tự học thuật bầu khơng khí kích thích hoạt động trí tuệ - “Chất lượng trường đại học có tương quan tích cực với tự học thuật quyền tự trị khoa học” (Wang, 2001) - Hiệu trưởng Casper Đại học Stanford: “Bí Stanford để trở thành đại học đẳng cấp giới thời gian tương đối ngắn Stanfort coi tự học thuật linh hồn nhà trường” Tự trị (self-governance) -“Ở Nhật, cho phép trường đại học quốc gia hoạt động tập đoàn nhà nước với Hội đồng Quản trị, độc lập với Bộ Giáo dục” (Finkelstein, 2003) Ngân sách trang thiết bị phù hợp - “Hỗ trợ cho nghiên cứu mũi nhọn”: Hoa Kỳ (Vest, 2005) - “Đầu tư theo nguyên tắc chọn lọc tập trung”: Hàn Quốc (Lee, 2000) - “Tập trung nguồn lực vào số trường có tiềm thành công lớn”: Dự án 985 Trung Quốc (Mohrman, 2005) Sự đa dạng - “Một môi trường học tập/nghiên cứu/giảng dạy toàn diện, nơi lĩnh vực đa dạng tri thức nghiên cứu, tôn trọng sùng kính” (Dahrouge, 2003) - “Đại học đẳng cấp giới phải bao hàm toàn diện, tất lĩnh vực tri thức môn truyền thống mà chuyên ngành mới, kể ngành học cổ xưa khơng cịn giá trị thực tiễn” (Wang, 2001) - “Nếu trường đại học muốn dành vị trí đẳng cấp giới, cán sinh viên họ cần hiểu có văn hóa khác biệt tồn giới này” (Hobbs, 1997) Quốc tế hóa: sinh viên, giáo sƣ, giảng viên đến từ nhiều nƣớc - Quốc tế hóa ngành học, chương trình đào tạo, tăng cường giao lưu sinh viên nâng cao số lượng sinh viên quốc tế, thực bồi dưỡng nghiệp vụ trao đổi giảng viên” (Liverpool, 1995) - Trường đại học đẳng cấp giới tuyển dụng giáo sư hạng nhận sinh viên phạm vi toàn giới (Wang, 2001) Lãnh đạo dân chủ - “Cạnh tranh công khai giảng viên sinh viên” (Vest, 2005) - “Hợp tác với trường đại học bên ngồi” (Liverpool, 1995) Có nhiều sinh viên tài - “Một ảnh hưởng thúc đẩy, kích thích học tập có diện hàng ngàn sinh viên tài trường” (Niland, 2000) - “Đầu tư cho sinh viên đầu tư cho nhà trường, nữa, đầu tư cho tương lai” (Min in Jiang, 2001) - “Mặc dù thành tích nghiên cứu yếu tố in sâu vào nhận thức người khái niệm đại học đẳng cấp giới, tiêu chuẩn thực thành công sinh viên mà nhà trường đào tạo” (Min in Jiang, 2001) Chất lƣợng giảng dạy - “Uy tín trường đại học định chất lượng sinh viên đóng góp họ cho xã hội Bởi vậy, trường nên ý nhiều tới chất lượng giảng dạy” (Bus Weekly, 2002) - “Đối với chúng tôi, đẳng cấp giới giảng dạy cách đắn, nâng cao kỹ sinh viên, giải Nobel” (King, 2003) 10 Gắn kết với nhu cầu cộng đồng/xã hội - “Có liên hệ giảng dạy nghiên cứu nhiều trường đại học vùng thường đưa môn trùng nhau” (ADB,2001) - “Các trường nên có quan hệ với thành phần kinh tế tư nhân gắn với việc xây dựng chiến lược nhà nước” (Hood, 2004) 11 Hợp tác ngồi trƣờng “Có nỗ lực hợp tác nghiên cứu khoa trường trường” (Proctor, 2005) Nguồn: Henry M Levin, Dong Wook Jeong, Dongshu Ou (2006), What does World Class University Mean?, Presentation at the 2006 Conference of the Comparative & International Education Society, Honolulu, Hawaii Định nghĩa chung: Như Bảng cho thấy, định nghĩa mơ hồ chí lặp lại cách khơng cần thiết Những định nghĩa chủ quan, xoay quanh thứ nghiên cứu, giảng dạy đóng góp cho cộng đồng Nó nhấn mạnh nhân tố uy tín mang tính chất cụ thể Điểm chuẩn: Điểm chuẩn tiêu biểu đề cập cơng bố khoa học số lượng trích dẫn đội ngũ giảng viên, cống hiến nhà trường cho hoạt động nghiên cứu Những tiêu điểm khác gồm có tự học thuật, trang thiết bị, ngân sách, đa dạng đội ngũ giảng viên, sinh viên, lĩnh vực nghiên cứu bao gồm quốc tế hóa đội ngũ giảng viên, sinh viên chương trình giảng dạy Tính cạnh tranh giảng viên sinh viên lựa chọn sinh viên tài nhất, chất lượng giảng dạy gắn kết với xã hội điểm chuẩn bật [1] Đóng góp giáo dục đại học phát triển kinh tế xã hội Các trường đại học đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ chiến lược tăng trưởng kinh tế định hướng tri thức xây dựng xã hội dân chủ gắn kết Giáo dục đại học giúp cải thiện chế độ thể chế thông qua đào tạo chuyên gia tài có trách nhiệm, người cần cho việc quản lý phù hợp khu vực công kinh tế vĩ mô Hoạt động nghiên cứu học thuật khu vực giáo dục đại học cung cấp hỗ trợ quan trọng cho hệ thống đổi quốc gia Các trường đại học thường tạo thành xương sống sở hạ tầng thông tin quốc gia, vai trị kho kênh dẫn thơng tin (thông qua thư viện loại tương tự), máy chủ mạng máy tính nhà cung cấp dịch vụ Internet Ngoài ra, quy phạm, giá trị, thái độ đạo đức mà trường đại học truyền đạt cho sinh viên tảng vốn xã hội cần thiết để xây dựng xã hội dân lành mạnh văn hóa gắn kết - tảng vững cho hệ thống trị dân chủ quản trị tốt (Harrison Huntington 2000) Để thực thành công chức giáo dục, nghiên cứu thơng tin kỷ 21, trường đại học cần đáp ứng hiệu nhu cầu giáo dục đào tạo thay đổi, thích ứng với cảnh quan giáo dục đại học thay đổi nhanh chóng theo phương thức tổ chức hoạt động linh hoạt Ba hoạt động lớn trường đại học hỗ trợ xây dựng xã hội dân chủ, định hướng tri thức là: • Hỗ trợ đổi cách tạo tri thức mới, truy cập kho tri thức tồn cầu thích ứng tri thức với việc sử dụng nước; • Góp phần hình thành vốn người cách đào tạo lực lượng lao động có trình độ khả thích ứng, bao gồm nhà khoa học cấp cao, chuyên gia, kỹ thuật viên, giáo viên giáo dục trung học nhà lãnh đạo phủ, dịch vụ dân kinh doanh tương lai; • Cung cấp tảng cho dân chủ, xây dựng đất nước gắn kết xã hội Sau khái quát yêu cầu mà thị trường giới công nghệ đặt cho giáo dục đại học Hệ thống đổi Kiến thức khơng tự làm biến đổi kinh tế, khơng có đảm bảo cho lợi nhuận tích cực đầu tư vào nghiên cứu phát triển vào sản phẩm khác giáo dục đại học Nhiều quốc gia, bao gồm nước lớn Brazil, Ấn Độ số nước cộng hòa Liên Xô cũ, đầu tư mạnh vào xây dựng lực khoa học công nghệ không gặt hái lợi nhuận đáng kể Điều tri thức khoa học công nghệ không mang lại lợi ích tối đa nó sử dụng hệ thống trường đại học thông lệ phức tạp gọi hệ thống đổi quốc gia (NIS) Một hệ thống đổi quốc gia hệ thống tạo từ yếu tố sau đây: (a) trường đại học sản xuất tri thức hệ thống giáo dục đào tạo; (b) khuôn khổ kinh tế vĩ mô điều tiết thích hợp, bao gồm sách thương mại ảnh hưởng đến phổ biến công nghệ; (c) công ty mạng lưới doanh nghiệp đổi mới; (d) sở hạ tầng thông tin liên lạc tương xứng; (e) yếu tố khác truy cập tri thức toàn cầu số điều kiện thị trường ủng hộ đổi (Ngân hàng Thế giới 1999c) Các hệ thống giáo dục đại học có vai trị bật khn khổ này, khơng cột trụ cho kỹ cao cấp mà cịn tổ chức mạng chia sẻ thơng tin Tuy nhiên, lôgic hệ thống đổi quốc gia ủng hộ cho tổ chức mạnh trở nên mạnh Các nước muốn nâng cao lực đổi cần phải có nỗ lực đáng kể để có trì khối lượng tới hạn sở hạ tầng, trường đại học nguồn nhân lực thích hợp có chức phối hợp cho phép tích lũy lợi ích Mặc dù có khó khăn liên quan đến việc xây dựng hệ thống đổi thích hợp, có số yếu tố thuận lợi hỗ trợ nước có tham vọng thu hẹp khoảng cách với nước có trình độ khoa học tiên tiến Đầu tiên, nhờ nghiên cứu mạnh ngành khoa học xã hội nên tích lũy nhiều kiến thức q trình đổi mới, kiến thức ngày gia tăng sử dụng việc lựa chọn sách thực tiễn làm cho đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực hiệu Thứ hai, nhiều cộng đồng khoa học quốc tế theo tự nhiên mở cửa cho hợp tác vượt biên giới tiến khoa học phụ thuộc vào văn hóa tự chia sẻ tri thức Điều báo trước cho sách khuyến khích nghiên cứu hợp tác Thứ ba, công nghệ thông tin công nghệ truyền thông cung cấp cách tiếp cận chưa có tri thức Cuối cùng, mà nước cần phải thực để sử dụng tri thức khoa học công nghệ hiệu không liên quan đến nghiên cứu tiên tiến, mà xoay quanh nghiệm vụ bình thường quan trọng, phát triển sách trường đại học khu vực liên quan đến khoa học công nghệ đào tạo hiệu nguồn nhân lực kỹ cao Mỗi quốc gia cần lựa chọn cho đường cụ thể để thu hẹp khoảng cách kiến thức nước nước công nghiệp, cải thiện mức độ chất lượng nguồn nhân lực Các trường đại học nơi chủ yếu tiến hành nghiên cứu nghiên cứu ứng dụng Việc trì chương trình đào tạo nghiên cứu tiên tiến trình độ sau đại học quan trọng nhiều lý Theo nghiên cứu gần yếu tố định lực sáng tạo quốc gia, “những quốc gia có thị phần hoạt động nghiên cứu phát triển cao khu vực giáo dục đạt suất cấp sáng chế cao đáng kể" (Stern, Porter, Furman 2000: 25) Các trường đại học nghiên cứu phát triển công tư nhân công ty chế tạo công nghệ cao cần tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chương trình sau đại học Những trường đại học cơng ty nơi thơng qua kết nghiên cứu phổ biến vào kinh tế địa phương, làm chuyển đổi tổ chức kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp chế tạo Porter, nghiên cứu năm 1990 tính cạnh tranh, lưu ý rằng: "giáo dục đào tạo cấu thành điểm đòn bẩy dài hạn lớn nhất, hữu hiệu cho tất cấp quyền việc nâng cấp ngành cơng nghiệp" (Porter 1990: 628) Các chương trình sau đại học cần thiết cho đào tạo giáo sư đại học cải thiện chất lượng giáo dục đại học, cho hệ hơm mai sau Hình thành vốn người Một khuôn khổ phát triển hỗ trợ tăng trưởng định hướng kiến thức đòi hỏi hệ thống giáo dục mở rộng bao quát tới nhóm dân số rộng lớn Những hệ thống cần truyền đạt kỹ cao đến phần lực lượng lao động ngày tăng; thúc đẩy công dân học tập suốt đời, với nhấn mạnh vào tính sáng tạo tính linh hoạt, cho phép liên tục thích ứng với nhu cầu thay đổi kinh tế tri thức nâng cao công nhận quốc tế khả trường đại học quốc gia công nhận Giáo dục nhiều cho nhiều người Các kinh tế định hướng tri thức địi hỏi lực lượng lao động có kỹ cao Ở nước OECD, tỷ lệ nhân viên có trình độ đại học tỷ lệ thu lợi từ giáo dục đại học ngày tăng Tại quốc gia cơng nghiệp, tỷ lệ người trưởng thành có trình độ đại học gần tăng gấp đơi, từ năm 1975 đến năm 2000, tăng 22-41% Nhưng tăng trưởng đáng kể nhân lực có trình độ đại học chứng minh không đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày tăng Các nghiên cứu phát triển thị trường lao động Canada, Anh Hoa Kỳ cho thấy liên tục gia tăng nhu cầu nhân lực trẻ có trình độ đại học Ở Hoa Kỳ, nghề nghiệp đòi hỏi trình độ đại học phát triển nhanh so với nghề nghiệp khác địi hỏi trình độ giáo dục thấp xu hướng dự kiến tăng nhanh Trước diễn suy thoái bắt đầu vào năm 2001, Bộ Lao động Hoa Kỳ dự đoán khoảng thời gian 1998-2008, nghề nghiệp địi hỏi cấp phát triển có hệ thống nhanh tốc độ tăng trưởng trung bình tất việc làm kinh tế Ví dụ, người ta ước tính số lượng vị trí địi hỏi thạc sĩ tăng trung bình 19% vị trí địi hỏi cao đẳng tăng 31%, so với 14% cho tất công việc Đối với nam giới tuổi từ 26-30, phí bảo hiểm tiền lương người hoàn thành giáo dục đại học tăng gấp ba lần Hoa Kỳ Anh từ năm 1980 1996, Canađa, phí bảo hiểm tiền lương tăng gần gấp đôi (Card Lemieux 2000) Nhu cầu tăng cao lao động có tay nghề cao ảnh hưởng khơng đến tiền lương mà ảnh hưởng đến hội việc làm Kinh nghiệm Nga minh họa Khi Liên Xô cũ tan rã vào năm 1991, người lao động Nga trình độ giáo dục khác có khả bị thất nghiệp Tuy nhiên, đến năm 1996, tình hình thay đổi; người lao động có trình độ giáo dục đại học có khả bị sa thải hơn, trường hợp thất nghiệp, 25% có khả tìm việc làm (Foley 1997) Học tập suốt đời Chiều thứ hai thay đổi nhu cầu giáo dục đào tạo "tuổi thọ" ngắn tri thức, kỹ năng, việc làm hệ tầm quan trọng ngày tăng giáo dục thường xuyên cập nhật thường xuyên lực trình độ cá nhân (Wagner 1999) Ở nước OECD, phương pháp học tập truyền thống giai đoạn thời gian hữu hạn để có cấp sau trung học để hoàn thành giáo dục đại học trước chuyển sang làm thay mơ hình giáo dục suốt đời Số sinh viên tốt nghiệp dự kiến quay trở lại định kỳ trường đại học ngày nhiều để học cách sử dụng học lại kiến thức kỹ cần thiết suốt đời nghề nghiệp Sẽ cần nhiều việc phải làm để cập nhật nâng cao kiến thức, để làm nâng cao khả chuyên môn cá nhân để bắt kịp với đổi sản phẩm dịch vụ Khái niệm "học tập suốt đời cho tất cả" trưởng giáo dục OECD thông qua vào năm 1996 xuất phát từ tầm nhìn sách giáo dục đào tạo hỗ trợ phát triển dựa tri thức Các nhu cầu học tập suốt đời, làm tăng khơng rõ ràng nghiên cứu ban đầu nghiên cứu tiếp tục, đào tạo cho niên đào tạo nghề Phần Lan, nước hàng đầu thúc đẩy giáo dục thường xuyên châu Âu, quốc gia tiên tiến khái niệm hóa trường đại học với quy tắc Hiện nay, Phần Lan có nhiều người trưởng thành tham gia vào chương trình giáo dục thường xuyên cấp đại học (200.000 người) so với người trẻ ghi danh vào khóa đại học truyền thống (150.000 người) Các phương pháp tiếp cận học tập suốt đời nhấn mạnh tính ưu việt người học Các trường đại học phải tự tổ chức để đáp ứng nhu cầu học tập đào tạo khách hàng đa dạng hơn: học viên làm (working student), học viên lớn tuổi bình thường, học viên nhà (stay-at-home students), học viên du lịch, học viên bán thời gian, học viên ban ngày, học viên ban đêm, học viên cuối tuần v.v Những mơ hình nhu cầu lên, theo học viên tham dự số trường đại học số chương trình đồng thời tuần tự, yêu cầu xác định hồ sơ kỹ riêng họ thị trường lao động Một hệ quan trọng khác tăng tốc tiến khoa học công nghệ việc bớt nhấn mạnh vào ghi nhớ vô số kiện liệu tầm quan trọng ngày tăng kiến thức phương pháp luận kỹ phân tích cần thiết cho việc học tập để tư phân tích thơng tin cách tự chủ Ngày nay, số ngành khoa học, yếu tố tri thức thực tế giảng dạy năm học trở nên lỗi thời trước tốt nghiệp Quá trình học tập ngày cần dựa vào lực tìm kiếm tiếp cận tri thức áp dụng để giải vấn đề Học tập để tìm hiểu, học tập để biến đổi thông tin thành tri thức học tập để biến tri thức thành ứng dụng trở nên quan trọng ghi nhớ thơng tin cụ thể Trong mơ hình này, vị trí đứng đầu dành cho kỹ phân tích, có nghĩa là, khả tìm kiếm thông tin, đúc kết vấn đề, xây dựng giả thuyết kiểm chứng, xếp theo thứ tự đánh giá chứng giải vấn đề Các lực mà người sử dụng lao động coi trọng kinh tế tri thức khả truyền đạt thơng tin lời nói văn bản, làm việc theo nhóm, giảng dạy đồng cấp, sáng tạo, kỹ hình dung, tháo vát khả điều chỉnh để thay đổi Nhiều số lực liên quan đến kỹ xã hội, người, văn hóa thường khơng giảng dạy ngành khoa học công nghệ Sự phát triển kêu gọi hội nhập tốt ngành khoa học nhân văn Chương trình giảng dạy đại học nói chung có xu hướng chun mơn hóa kỹ đo được coi yêu cầu nhiều lĩnh vực Tuy nhiên, việc làm phong phú thêm chương trình giảng dạy với mơn đại cương quan trọng Sự bổ sung chặt chẽ chương trình chuyên nghiệp giúp mở rộng tảng kiến thức tiếp tục hướng sinh viên tới tình yêu học tập Hợp tác giáo dục, thời gian học tập trường đặt tảng tri thức xen kẽ với việc bổ sung kỹ làm việc, lực thực tiễn nơi làm việc doanh nghiệp trở thành yếu tố quan trọng giáo dục đại học nhiều nước OECD Bằng cấp quốc tế công nhận Chiều thứ ba thay đổi nhu cầu đào tạo hấp dẫn ngày tăng cấp giấy chứng nhận quốc tế công nhận Trong kinh tế toàn cầu, nơi doanh nghiệp nước sản xuất cho thị trường nước cạnh tranh với cơng ty nước ngồi thị trường nước mình, có nhu cầu gia tăng cấp quốc tế công nhận, đặc biệt lĩnh vực liên quan đến quản lý Nhiều hiệu trưởng trường đại học kinh doanh (entrepreneurial university) nhanh chóng xác định tận dụng xu hướng này, chứng nhân lên mở rộng chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) toàn giới Một ví dụ gần hợp tác quốc tế sáng kiến thực trường Đại học Quốc gia Singapore việc thiết lập chương trình đào tạo thạc sĩ ngành kỹ thuật liên kết với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Sinh viên hai tổ chức tham dự giảng MIT Singapore cách sử dụng hội nghị truyền hình thơng qua hệ thống mạng băng thơng rộng tốc độ cao Hoa Kỳ (VBNS) mạng SINGAREN, mạng nghiên cứu tốc độ cao Singapore Xây dựng quốc gia, dân chủ, gắn kết xã hội Thích ứng với môi trường thay đổi không vấn đề tái định hình lại trường đại học ứng dụng công nghệ Việc đảm bảo sinh viên trang bị giá trị cốt lõi cần thiết để sống cơng dân có trách nhiệm xã hội dân chủ quan trọng Một giáo dục có ý nghĩa cho kỷ 21 nên kích thích tất khía cạnh trí tuệ tiềm người Nó khơng đơn giản nhấn mạnh vào việc tiếp cận tri thức toàn cầu khoa học quản lý mà trì phong phú văn hóa giá trị địa phương, hỗ trợ nguyên tắc lâu đời có giá trị vĩnh viễn ngành khoa học xã hội nhân văn, bao gồm triết học, văn học nghệ thuật Giáo dục đại học có nhiều mục đích khác ngồi việc bổ sung kỹ cụ thể để chuẩn bị cho công việc Giáo dục đại học cần phát triển khả 10 - Tiến hành thực đánh giá giảng viên thường niên để định hướng việc phát triển nghiệp vụ chuyên môn - Rà soát lại xem xét tiêu chuẩn cách thức thực mẫu mực tài liệu tổ chức sau: + Mạng lưới Đại học Châu Á: Các hướng dẫn đảm bảo chất lượng (Mạng lưới Đại học Châu Á, 2004); + SEAMEO: Khuôn khổ hợp tác đảm bảo chất lượng khu vực giáo dục đại học (SEAMEO, 2003); + ABET, Inc.2: 2006-2007 Các tiêu chí kiểm định chương trình đào tạo vi tính (ABET, 2006a); Các tiêu chí kiểm định chương trình đào tạo kỹ thuật (ABET, 2006b); + Hội đồng Kiểm định Đại học (CHEA) địa www.chea.org - Đảm bảo cho giảng viên chủ thể khác tham gia vào việc thiết lập tiêu chuẩn kiểm định - Giảm tải khối lượng giảng dạy để giảng viên có thêm thời gian phản hồi cho sinh viên dựa vào kỹ thuật đánh giá lớp học hợp lý - Thuê người chấm điểm và/hoặc trợ giảng để có phản hồi kịp thời Xem xét thiết lập chế độ trợ giảng (ví dụ, sinh viên yêu cầu làm trợ giảng cho học kỳ, tính vào số tín yêu cầu cho việc hoàn tất văn đại học) - Khen thưởng giảng viên có phản hồi thích đáng cho sinh viên Có thể sử dụng kỹ thuật chấm điểm đơn giản (ví dụ, cho phép sinh viên chấm chéo tập lớp với nhau, và/hoặc cho sinh viên tự tính điểm tập cách so sánh với đáp án đưa lên tin Internet) - Cho sinh viên năm cuối sinh viên giỏi phụ đạo sinh viên năm 1, cách phản hồi học tập sinh viên - Khuyến khích hỗ trợ, có lẽ từ Bộ Giáo dục Đào tạo, qua hình thức: + Hỗ trợ tài để thành lập cải tiến Trung tâm đánh giá Đại học Quốc Gia Trung tâm xuất sắc giảng dạy học tập trường + Tư vấn kỹ thuật cho nhà quản lý giảng viên; + Giúp đỡ phát triển chế thiết lập mối quan hệ tích cực, hỗ trợ với trường đại học Hoa Kỳ, lựa chọn trường tốt để làm đối tác 42 Các hội để thay đổi cấp quốc gia Đoàn chuyên gia Hoa Kỳ đưa khuyến nghị chung sau để Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét - Cách thức chuẩn bị đội ngũ giảng viên tương lai đào tạo trình độ cao cách giao quyền cho trường đại học điểm đào tạo giảng viên giỏi ngành khoa học công nghệ cho trường đại học khác Việt Nam - Có nhiều phương án lựa chọn để định chiến lược việc cấp vốn cho nghiên cứu trường đại học để bảo đảm cho hệ nhà khoa học tương lai - Các khả cho phép trường chủ động linh hoạt việc nâng cao chất lượng cập nhật chương trình đào tạo - Phương thức thiết lập quy trình kiểm định bao gồm đánh giá kết học tập sinh viên làm việc với trường để thiết lập hồn thiện quy trình đánh giá chương trình đào tạo cho khoa - Các cách thức để thiết lập chế nhằm bảo đảm nguồn lực phân bổ dựa thành tích công việc chất lượng - Làm để đánh giá mức độ chất lượng trường đại học tồn quốc, dựa vào q trình nghiên cứu học tập sinh viên, thiết lập chế hỗ trợ cho trường có chất lượng thấp nâng lên đến mức tốt - Làm để trường có điều kiện tiếp cận với thông tin đại chúng nhất, tạp chí điện tử chuyên ngành sở liệu thơng qua mạng Internet có đường truyền tốc độ cao - Làm để xây dựng lực cho giảng viên việc thiết kế nội dung, phương pháp sư phạm, tiếp xúc với sinh viên, nghiên cứu thông qua nỗ lực phát triển mặt chun mơn nghiệp vụ có hệ thống - Cách thức tổ chức lại khối lượng công việc để giảng viên có thêm thời gian chuẩn bị giáo án, tiếp xúc với sinh viên thực nghiên cứu - Các cách thức điều chỉnh tổ chức lại chương trình đào tạo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo để sinh viên có thêm thời gian tiếp thu nội dung học liên quan thông tin môn học - Làm để nâng cao phương pháp sư phạm trường trung học để học sinh có chuẩn bị tốt cho chương trình giáo dục đại học mới, với nhiều thách thức - Các phương thức hỗ trợ học sinh trung học chuẩn bị chọn ngành học trung học 43 KẾT LUẬN Các trường đại học xếp hạng cao trường có đóng góp đáng kể cho tiến tri thức thông qua nghiên cứu, giảng dạy với chương trình giảng dạy phương pháp sư phạm sáng tạo môi trường thuận lợi nhất, coi công tác nghiên cứu thành phần khơng thể tách rời chương trình giảng dạy đại học đào tạo nên sinh viên xuất sắc trình học tập cạnh tranh (quan trọng hơn) sau tốt nghiệp Những thành tựu cụ thể danh tiếng quốc tế gắn liền với thành tựu bền vững làm cho trường đại học đạt đẳng cấp giới Khơng có cơng thức chung hay cách thức kỳ diệu để "tạo ra" trường đại học đẳng cấp giới Bối cảnh quốc gia mô hình thể chế trường khác Vì vậy, quốc gia phải lựa chọn từ đường khác chiến lược phù hợp với mạnh nguồn lực Kinh nghiệm quốc tế cho thấy trường đại học đẳng cấp giới thường có đặc điểm chung nơi tập trung nhiều nhân tài, đa dạng nguồn lực xếp quản trị linh hoạt - phương pháp tiếp cận thành công theo đường chọn, từ việc nâng cấp hay sáp nhập trường đại học có đến việc xây dựng trường đại học Khơng tính đến cam kết thể chế hay lực nâng cấp, xây dựng trường đại học đẳng cấp giới tiến hành chốc lát Không quan trọng tiền rót vào, nỗ lực mang lại kết Để đạt mục tiêu tạo văn hóa xuất sắc kết đầu chất lượng cao phải nhiều năm đòi hỏi cam kết bền vững toàn bên liên quan, nội lẫn bên Hơn nữa, việc chuyển đổi hệ thống đại học diễn cách đơn lẻ Một tầm nhìn dài hạn cho việc xây dựng trường đại học đẳng cấp giới - việc triển khai thực tầm nhìn - cần lồng ghép chặt chẽ với (a) chiến lược phát triển tổng thể kinh tế xã hội quốc gia, (b) thay đổi diễn cải cách đặt kế hoạch cấp thấp hệ thống giáo dục, (c) kế hoạch phát triển loại hình trường đại học khác để xây dựng hệ thống tích hợp giảng dạy, nghiên cứu trường đại học định hướng công nghệ Điều quan trọng cần lưu ý trường đại học đẳng cấp giới thường đặt ngang hàng với trường đại học nghiên cứu hàng đầu, có trường đại học đẳng cấp giới không tập trung vào nghiên cứu hay hoạt động trường đại học theo nghĩa từ Ví dụ, trường đại học mở Anh công nhận rộng rãi trường đại học giáo dục từ xa hàng đầu giới nhiên khơng nằm bảng xếp hạng quốc tế Hai quốc gia châu Âu đạt tiến đáng kể kinh tế tri thức lên, Phần Lan Ai-rơ44 len khơng có trường đại học nằm tốp 50 trường tốt giới hai quốc gia có trường đại học tập trung vào công nghệ xuất sắc Các bảng xếp hạng quốc tế rõ ràng ưu cho trường đại học tập trung nhiều vào nghiên cứu gạt trường đại học hạng chủ yếu đào tạo sinh viên đại học Những trường khoa học xã hội nhân văn trường Wellesley, Carleton, Williams Pomona Colleges tất coi trường giảng dạy tốt Hoa Kỳ Khi quốc gia tiến hành nhiệm vụ thành lập trường đại học đẳng cấp giới, họ cần phải tạo trường đại học thay tuyệt vời trường đại học nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo khác mà hệ thống giáo dục đại học kỳ vọng thỏa mãn nhu cầu Cuối cùng, động lực áp lực đằng sau việc thúc đẩy xây dựng trường đại học đẳng cấp giới phải nghiên cứu khảo sát bối cảnh cụ thể để tránh việc quan trọng hóa giá trị tầm quan trọng trường đại học đẳng cấp giới tránh cân đối hình thức phân bổ nguồn lực hệ thống giáo dục đại học Ngay kinh tế tri thức toàn cầu, nơi quốc gia, nước công nghiệp lẫn nước phát triển cố gắng để gia tăng thị phần bánh kinh tế, cường điệu xoay quanh trường đại học vượt nhu cầu lực nhiều hệ thống để có lợi ích từ hội giáo dục nghiên cứu tiên tiến, ngắn hạn Tuy nhiên, số quốc gia nơi trường đại học có chất lượng cao hội kinh tế có sẵn cho nghiên cứu sinh có cấp, giáo dục đại học xuất sắc làm trầm trọng thêm vấn đề chảy máu chất xám Giống ngành công nghiệp dịch vụ khác, tất quốc gia cần có trường đại học tổng hợp đẳng cấp giới, chưa cần tới nhu cầu đào tạo đại học đáp ứng Các trường đại học nghiên cứu đẳng cấp giới đòi hỏi cam kết tài khổng lồ, tập trung nhiều nhân tài xuất sắc sách quản trị tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu giảng dạy Nhiều quốc gia có lẽ thu nhiều lợi ích trước mắt họ tập trung từ đầu vào việc phát triển trường đại học điểm quốc gia tốt nhất, lấy khn mẫu từ trường đại học Hoa Kỳ cấp đất đai kỷ 19 hay trường đại học bách khoa Đức Canađa Những trường đại học coi trọng nhu cầu học tập đào tạo sinh viên nước kinh tế Nếu biết tập trung cố gắng vào cộng đồng địa phương kinh tế, trường đại học đưa đến phát triển hiệu bền vững theo đuổi khát vọng lớn để trở thành trường đẳng cấp quốc tế Bất luận nào, từ trở đi, trường đại học chắn tự so sánh xếp hạng với trường khác, trường đại học xếp hạng tốt trường đại học nghiên cứu tiếp tục coi trường tốt giới 45 Phụ lục 20 trƣờng đại học hàng đầu giới Bảng xếp hạng ARWU 2011 Xếp hạng giới 10 11 Trường ĐH ĐH Harvard Hoa Kỳ ĐH Stanford Hoa Kỳ Viện CN Hoa Massachusetts Kỳ ĐH California Hoa Berkeley Kỳ ĐH Anh Cambridge Viện Công Hoa nghệ Kỳ California Hoa ĐH Princeton Kỳ Hoa ĐH Columbia Kỳ ĐH Chicago Hoa Kỳ ĐH Oxford Anh ĐH Yale Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ 12 ĐH California Los Angeles 13 ĐH Cornell 14 15 16 17 18 19 20 Quốc gia ĐH Pennsylvania ĐH California, San Diego ĐH Washington ĐH California, San Francisco ĐH Johns Hopkins ĐH Wisconsin - Madison ĐH cao đẳng Anh London (UCL) Bảng xếp hạng THES 2011-2012 Xếp hạng quốc gia Tổng điểm Xếp hạng giới 100,0 Viện CN California 72,6 ĐH Harvard 72,0 ĐH Stanford 71,9 ĐH Oxford Anh 93,6 70,0 ĐH Princeton Hoa Kỳ 92,9 64,7 ĐH Cambridge Anh 92,4 61,2 Hoa Kỳ 92,3 60,4 Viện Công nghệ Massachusetts Cao đẳng Hoàng gia London Anh 90,7 57,5 ĐH Chicago 56,4 10 ĐH California Berkeley 54,8 11 ĐH Yale 10 53,0 12 ĐH Columbia 11 51,5 13 ĐH California Los Angeles 12 50,4 14 ĐH Johns Hopkins 13 49,5 15 ETH Zürich 14 48,8 16 ĐH Pennsylvania 15 46,7 17 ĐH cao đẳng London (UCL) 16 45,9 18 ĐH Michigan 17 45,6 19 ĐH Toronto 44,8 20 ĐH Cornell Trường ĐH Quốc gia Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Hoa Kỳ Thụy Sĩ Hoa Kỳ Anh Hoa Kỳ Cana da Hoa Kỳ Điểm 94,8 93,9 93,9 90,2 89,8 89,1 87,5 87,3 85,8 85 84,9 83,2 82,8 81,6 80,5 Nguồn:http://www.shanghairanking.com/ARWU2011.html, http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html 46 Phụ lục 2: 20 trƣờng đại học hàng đầu giới (theo bảng xếp hạng webometrics tháng năm 2012) Xếp hạng TG Vị trí Trƣờng Đại học Quốc gia S V R Schol Đại học Harvard Hoa Kỳ 26 Viện Công nghệ Massachusetts Hoa Kỳ 3 3 Đại học Stanford Hoa Kỳ 20 13 Đại học Michigan Hoa Kỳ 45 24 15 Đại học California Berkeley Hoa Kỳ 25 18 23 Đại học Cornell Hoa Kỳ 11 34 17 Đại học Bang Michigan Hoa Kỳ 76 37 101 Đại học Wisconsin Madison Hoa Kỳ 34 12 11 37 Đại học Pittsburgh Hoa Kỳ 664 92 10 10 Đại học Carnegie Mellon Hoa Kỳ 223 27 79 11 Đại học Washington Hoa Kỳ 82 19 16 26 12 Đại học Minnesota Hoa Kỳ 134 36 15 13 Đại học Bang Pennsylvania Hoa Kỳ 1.268 10 48 14 Đại học Purdue Hoa Kỳ 337 14 45 35 15 Đại học Pennsylvania Hoa Kỳ 27 33 76 21 16 Đại học California Los Angeles Hoa Kỳ 143 17 50 40 17 Đại học Toronto Canada 104 45 39 18 Đại học Columbia New York Hoa Kỳ 95 20 61 49 19 Đại học Texas Austin Hoa Kỳ 197 21 40 42 20 Đại học São Paulo (USP) Brazil 83 114 33 Nguồn: http://www.webometrics.info/top12000.asp 47 Phụ lục Bảng xếp hạng trƣờng đại học Việt Nam Webometrics (1/2012) STT Vị trí Xếp hạng Trƣờng đại học giới S V R Schol 907 1.555 412 652 2.256 629 1.271 2.690 667 1.831 1.312 3.126 743 ĐH Quốc gia Hà Nội 1649 ĐH Cần Thơ 2008 Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM 2285 Trường ĐH Quốc gia Tp.HCM 3.022 2.603 7.387 2.115 2596 Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM 2.117 2.330 1.624 4.344 2686 Trường ĐH 4.669 1.297 2.507 5.773 Khoa học tự nhiên Tp.HCM 2691 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 956 2.584 3.435 4.227 2829 Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 3.145 1.550 1.757 6.828 2839 ĐH Huế 2.116 3.027 4.389 3.511 10 2970 Trường ĐH An Giang 3.204 5.090 3.787 2.324 11 3057 Trường ĐH Thủy lợi 3.125 2.688 5.007 4.344 12 3102 Trường ĐH Sư phậm Tp.HCM 1.256 2.619 2.709 6.228 13 3324 Trường ĐH Mở Tp.HCM 3.661 2.125 3.743 6.573 14 3642 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 2.706 3.061 1.990 7.159 Tp.HCM 15 3696 Trường ĐH Hà Nội 3.564 3.401 3.932 5.655 16 4221 Trường ĐH Tây Bắc 4.583 2.185 4.811 9.576 17 4436 ĐH Đà Nẵng 3.625 4.105 3.609 7.159 18 4624 Trường ĐH Y tế công cộng 6.256 2.724 6.710 8.237 19 4745 Trường ĐH Y dược Tp.HCM Khoa Y 9.557 2.080 9.248 8.237 học cổ truyền 20 4745 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng 3.004 8.976 13.035 2.132 21 4876 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.664 4.016 6.265 8.237 22 4876 Trường ĐH Giao thông Vận tải 5.621 5.398 4.118 5.773 23 5020 Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng 1.532 6.795 2.039 6.828 24 5153 Trường ĐH Điện lực 7.249 3.559 7.475 7.596 25 5222 Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân 9.224 3.330 7.568 7.596 văn Tp.HCM 48 STT Vị trí Xếp hạng Trƣờng đại học giới S V R Schol 26 5261 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 4.877 4.166 5.976 8.237 27 5278 Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài 2.654 3.421 9.612 9.576 Vĩnh Long 28 5360 Trường ĐH Lạc Hồng 1.353 6.253 2.763 8.237 29 5476 ĐH Kinh tế quốc dân 7.015 4.226 5.126 8.237 30 5588 Trường ĐH Ngoại thương 4.118 4.497 7.851 8.237 31 5618 Trường ĐH Luật Tp.HCM 3.626 4.493 5.538 9.576 32 5627 Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội 4.600 7.881 3.297 5.196 33 5813 ĐH Thái Nguyên 2.682 8.894 4.132 5.007 34 5816 Trường ĐH Hoa sen 5.724 5.791 4.077 7.596 35 5849 Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM 7.697 5.900 5.034 6.573 36 5951 Học viện Công nghệ Bưu Viễn 2.561 5.257 6.014 9.576 thơng 37 6226 Trường ĐH Y Dược Tp.HCM 5.341 5.648 2.941 9.576 38 6291 Trường ĐH Xây dựng 4.195 5.030 10.608 8.237 39 6351 Trường ĐH Tôn Đức Thắng 5.083 5.824 3.413 9.576 40 6426 Trường ĐH Y Hà Nội 3.899 6.663 6.619 7.596 41 6485 Trường ĐH Mỏ Địa chất 2.042 5.877 8.013 9.576 42 6528 Trường ĐH Giao thông Vận tải 3.228 6.272 8.065 8.237 Tp.HCM 43 6671 Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng 5.483 5.477 6.498 9.576 44 6724 Trường ĐH Vinh 7.242 6.432 4.182 8.237 45 6789 Trường ĐH Đà Lạt 4.777 7.417 3.272 8.237 46 6833 TT Pháp Việt Đào tạo Quản lý 12.334 6.044 10.495 5.533 3.217 6.563 6.487 9.576 9.259 4.073 11.633 9.576 4.372 7.228 4.266 9.576 HN 47 6966 Trường ĐH Công nghệ Thông tin Tp.HCM 48 6978 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn 49 7244 Trường ĐH Kỹ thuật Cơng nghiệp Thái Ngun 49 STT Vị trí Xếp hạng Trƣờng đại học giới S V R Schol 50 7257 Trường ĐH Cơng nghệ Sài Gịn 4.115 7.264 4.479 9.576 51 7402 Trường ĐH FPT 4.728 8.094 5.118 8.237 52 7406 Trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam 10.562 5.438 7.131 9.576 53 7538 Trường ĐH Đông Đô 3.884 5.133 15.229 9.576 54 7546 Trường ĐH Thăng Long 4.615 9.394 7.816 6.228 55 7575 Trường ĐH Nha Trang 2.930 7.443 11.022 8.237 56 7695 Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng 9.357 5.962 8.103 9.576 5.557 6.850 9.841 9.576 13.818 4.442 13.009 9.576 Tháp 57 7966 ĐH Khoa học tự nhiên-ĐH Quốc gia HN 58 8122 Học viện Công nghệ châu Á Việt Nam 59 8337 Trường Học viện Tài 8.955 7.030 8.123 9.576 60 8429 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam 9.463 6.935 8.712 9.576 61 8507 Trường ĐH Cơng nghệ Sài Gịn 5.623 9.005 5.148 9.576 62 8532 Trường ĐH Văn hóa Hà Nội 3.598 7.733 12.518 9.576 63 8582 Trường ĐH Kinh tế - Luật 5.825 8.455 7.551 9.576 64 8602 Trường ĐH Thương Mại 5.986 8.214 8.440 9.576 65 8631 Trường ĐH Kiến trúc Tp.HCM 12.553 6.429 9.231 9.576 66 8749 Trường ĐH KHXH NV, Khoa Việt 5.670 8.974 10.290 8.237 Nam học 67 8822 Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai 7.569 9.017 5.393 9.576 68 8868 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 8.910 8.021 8.151 9.576 69 9071 Trường ĐH Hồng Bàng 10.000 9.227 4.166 9.576 70 9125 Trường ĐH Luật Hà Nội 4.241 10.867 9.060 7.596 71 9555 Trường ĐH Phương Đông 3.379 7.409 17.303 9.576 72 9648 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 13.026 6.649 14.203 9.576 73 9796 Trường ĐH Y Thái Bình 13.500 8.373 8.197 9.576 74 10010 Trường ĐH Hồng Đức 11.286 7.946 13.434 9.576 75 10249 ĐH Quốc gia Tp.HCM, TT đào tạo 14.619 6.187 16.296 9.576 Quốc tế 50 STT 76 Vị trí Xếp hạng Trƣờng đại học giới 10323 Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ S V R Schol 8.417 7.266 17.303 9.576 HN 77 10488 Trường ĐH Bình Dương 3.462 9.621 16.296 9.576 78 10567 Trường ĐH Văn Lang 6.889 10.088 13.268 9.576 79 10730 Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng 9.796 10.577 9.905 9.576 80 10845 Học viện Hành 10.309 10.476 10.608 9.576 81 11028 ĐH Quốc gia HN, Khoa quản trị kinh 9.203 8.329 17.303 9.576 doanh 82 11296 Trường ĐH Lâm nghiệp 10.762 10.968 11.210 9.576 83 11335 Trường ĐH Quy Nhơn 6.737 12.052 10.764 9.576 84 11358 Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà 11.105 10.937 11.392 9.576 85 11650 Viện Môi trường Tài nguyên, ĐH 15.321 14.605 9.191 9.576 quốc gia TP HCM 86 12302 Học viện Ngoại giao Việt Nam 12.008 13.641 10.686 7.596 87 12389 Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM 10.569 10.628 17.089 9.576 88 12452 8.243 12.398 16.430 8.237 89 12489 9.176 13.997 7.924 9.576 90 12512 8.647 11.694 16.296 9.576 91 12554 Trường ĐH Tây nguyên 10.184 11.203 16.700 9.576 92 12762 Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật 6.206 13.017 15.598 9.576 Viện đào tạo Quốc tế Khoa học Vật liệu, ĐH Bách Khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ĐH Quốc gia Tp.HCM – Trung tâm Ngiên cứu Đào tạo thiết kế Vi mạch Kiên Giang 93 12929 Trường ĐH GRIGGS Việt Nam 10.889 11.638 16.700 9.576 94 13084 Trường ĐH Dược Hà Nội 7.926 14.742 9.680 9.576 95 13099 Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM 7.888 14.090 12.848 9.576 96 13212 Trường ĐH Đồng Tháp 9.699 14.722 8.949 9.576 97 13255 Trường Trung tâm ĐH Pháp Hà Nội 14.450 12.667 13.194 9.576 98 13479 Trường ĐH Nông Lâm nghiệp 6.872 14.377 14.388 9.576 11.827 11.566 18.742 9.576 Bắc Giang 99 13812 Trường ĐH Hải phịng 51 STT Vị trí Xếp hạng Trƣờng đại học giới S V R Schol 100 13844 Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân 13.441 13.367 14.563 9.576 101 13902 Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long 9.211 15.376 10.608 9.576 An 102 13966 Viện Tin học Pháp ngữ (IFI) 8.384 18.913 6.652 3.714 103 13966 Trường ĐH Mê Kong 9.407 12.409 18.742 9.576 104 14238 Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội 16.741 10.800 18.742 9.576 105 14379 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 9.210 15.460 13.009 9.576 106 14810 Trường ĐH Mở Hà Nội 11.888 13.148 18.742 9.576 107 15264 Trường ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn 14.588 14.463 16.170 9.576 108 15361 Trường ĐH Y Hải phòng 10.513 16.372 13.501 9.576 109 15916 Trường ĐH Quang Trung 14.916 15.992 14.240 9.576 110 16144 15.852 15.631 15.750 9.576 111 16440 15.702 15.036 18.143 9.576 Trường ĐH Nông nghiệp HN, Khoa Kinh tế phát triển Nông thôn Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 112 16738 Trường Trung cấp Phương Nam 15.266 15.774 17.631 9.576 113 18394 Trường ĐH Kỹ thuật Dresden Viet Nam 19.935 15.897 18.742 9.576 114 18493 Trường ĐH Phú Xuân 15.516 18.572 16.700 9.576 115 18786 Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận 15.297 19.380 13.581 9.576 116 19411 Nhạc viện Tp.HCM 13.012 19.501 18.742 9.576 117 19679 Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học 20.150 18.721 18.742 9.576 Tp.HCM Nguồn: http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=vn&offset=-1 Phụ lục 4: Các trƣờng đại học hàng đầu Đông Nam Á (theo bảng xếp hạng Webometric tháng năm 2012) Xếp hạng khu vực Vị trí Trƣờng đại học ĐH Quốc gia Singapore ĐH Kasetsart ĐH Chulalongkorn Quốc gia Singapore Thái Lan Thái Lan 52 Xếp hạng giới 84 140 173 S V 552 69 430 158 73 107 RF 83 53 263 Schol 50 616 380 Xếp hạng khu vực 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Vị trí Trƣờng đại học ĐH Mahidol ĐH Prince of Songkla ĐH Khon Kaen ĐH Chiang Mai ĐH Gadjah Mada Viện Công nghệ Bandung ĐH Indonesia ĐH Công nghệ Nanyang ĐH Putra Malaysia ĐH Công nghệ Malaysia ĐH Sains ĐH Kebangsaan - ĐH Quốc gia Malaysia King Mongkut´s University of Technology Thonburi ĐH Malaya ĐH Công nghệ MARA ĐH Thammasat King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang ĐH Mahasarakham ĐH Quốc gia Hà Nội ĐH Diliman Philippines ĐH Công nghệ Suranaree ĐH Multimedia Viện Công nghệ Sepuluh Nopember ĐH Nông nghiệp Bogor ĐH Giáo dục Indonesia Viện Công nghệ châu Á ĐH Silpakorn ĐH Sebelas Maret ĐH Sabah Malaysia ĐH Gunadarma ĐH Quảng trị Singapore ĐH Naresuan ĐH Diponegoro ĐH Sriwijaya ĐH Perlis Malaysia ĐH Petra Christian ĐH Airlangga ĐH Islam Indonesia ĐH Srinakharinwirot Quốc gia Xếp hạng giới S V RF Schol Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia 202 228 233 236 249 277 365 394 428 437 464 523 179 80 88 315 46 28 39 1.485 419 458 1.395 555 211 208 88 146 110 117 464 711 897 919 921 1.089 142 14 183 20 979 847 207 617 794 400 557 751 361 657 824 666 591 689 663 205 239 333 260 365 Thái Lan 576 166 380 642 1.194 Malaysia Malaysia Thái Lan Thái Lan 596 626 638 677 1.626 124 229 388 920 791 646 419 1.226 1.155 472 1.156 432 851 1.087 1.285 Thái Lan Việt Nam Philippines Thái Lan Malaysia Indonesia 727 743 753 764 891 898 243 907 3.414 676 1.563 14 308 348 1.555 412 583 2.276 578 516 867 2.512 642 135 1.644 652 788 1.369 1.125 1.834 Indonesia Indonesia Thái Lan Thái Lan Indonesia Malaysia Indonesia Singapore Thái Lan Indonesia Indonesia Malaysia Indonesia Indonesia Indonesia Thái Lan 1.024 1.031 1.078 1.119 1.186 1.222 1.237 1.271 1.305 1.310 1.323 1.341 1.342 1.354 1.381 1.388 123 55 3.591 605 215 2.319 150 3.826 513 282 178 847 207 290 330 699 776 266 1.067 1.978 435 2.739 1.754 3.215 235 1.642 790 4.216 1.880 1.282 1.109 558 1.855 2.131 1.256 1.554 2.000 1.021 1.840 1.020 2.881 1.856 1.983 1.026 1.925 2.075 2.027 2.355 53 170 188 3.149 364 1.464 2.284 128 1.007 334 478 1.497 2.267 43 49 418 394 Xếp hạng khu vực 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Vị trí Trƣờng đại học ĐH Negeri Malang ĐH Negeri Semarang ĐH Burapha ĐH Hồi giáo Quốc tế Malaysia ĐH Muhammadiyah Malang ĐH Assumption ĐH Mercu Buana ĐH Padjadjaran ĐH Sumatera Utara ĐH Công nghệ Rajamangala Lanna Trường ĐH Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) ĐH Hasanuddin ĐH Công nghệ Petronas Viện Bách khoa Kỹ thuật Điện tử Surabaya ĐH Muhammadiyah Yogyakarta ĐH Công nghệ King Mongkut Bắc Băng-cốc ĐH Muhammadiyah Surakarta ĐH Cần Thơ ĐH Maejo ĐH Quốc gia Tenaga ĐH Công nghệ Rajamangala Phra Nakhon ĐH Utara Malaysia ĐH Ramkhamhaeng Cao đẳng Tin học máy tính Stmik Amikom ĐH Tunku Abdul Rahman ĐH Ubonratchathani ĐH Bang Yogyakarta ĐH Terengganu Malaysia ĐH Sarawak Malaysia ĐH Brawijaya Unikom ĐH Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Quốc gia Xếp hạng giới S V RF Schol Indonesia Indonesia Thái Lan Malaysia 1.394 1.397 1.399 1.411 660 230 221 854 2.850 2.117 95 95 119 5.265 1.962 1.862 1.918 3.401 988 Indonesia 1.439 409 3.761 1.838 Thái Lan Indonesia Indonesia Indonesia Thái Lan 1.474 1.479 1.493 1.497 1.561 3.363 208 651 653 293 Thái Lan 1.561 217 Indonesia Malaysia Indonesia 1.564 1.598 1.611 Indonesia 296 1.518 889 759 1.567 338 3.218 191 127 1.184 1.200 3.013 1.318 4.983 841 566 2.304 5.763 3.703 1.162 2.126 2.415 819 2.128 1.619 823 1.806 1.235 2.003 Thái Lan 1.620 363 881 645 2.864 Indonesia 1.623 303 1.997 321 2.168 Việt Nam Thái Lan Malaysia 1.649 1.651 1.687 2.256 720 1.906 629 1.271 745 826 5.788 1.669 2.690 3.110 1.430 Thái Lan 1.713 203 1.544 1.081 2.489 Malaysia Thái Lan 1.734 1.746 1.679 275 1.729 809 2.256 4.285 Indonesia 1.774 1.506 3.096 1.339 1.917 Malaysia Thái Lan Indonesia Malaysia Malaysia Indonesia Indonesia Indonesia 1.777 1.779 1.831 1.838 1.842 1.855 1.856 1.912 734 452 1.695 3.176 3.631 228 365 803 6.170 1.137 2.852 5.458 3.092 2.453 6.356 3.537 1.551 3.511 1.982 1.465 1.813 2.640 1.843 2.041 54 604 2.390 2.284 2.015 1.809 5.773 681 662 2.564 579 1.151 4.639 4.112 213 113 819 Xếp hạng khu vực 75 76 Vị trí Trƣờng đại học ĐH Tarumanagara ĐH Công nghệ Rajamangala Isan ĐH Udayana Trường ĐH Bách khoa TPHCM Viện Giáo dục Quốc gia ĐH Walailak ĐH Payap ĐH Suan Dusit Rajabhat ĐH Ahmad Dahlan Rajabhat Institute Chandrakasem ĐH Pahang Malaysia ĐH Mae Fah Luang ĐH Yala Rajabhat Học viện quốc gia quản lý phát triển Thái Lan ĐH Sains Islam Malaysia ISI Denpasar ĐH Los Baños Philippines ĐH Bangkok ĐH Surabaya ĐH Lampung ĐH Quốc gia TP HCM Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta ĐH Siam ĐH Pibulsongkram Rajabhat Quốc gia Xếp hạng giới S V RF Schol Indonesia Thái Lan 1.942 2.000 4.192 375 2.617 1.688 871 1.215 1.985 5.533 Indonesia Việt Nam 2.004 2.008 3.680 667 2.477 2.351 1.831 1.312 2.062 3.126 Indonesia Thái Lan Thái Lan Thái Lan Indonesia Thái Lan 2.014 2.021 2.051 2.063 2.100 2.120 4.420 2.160 359 1.537 708 1.345 1.551 1.497 1.281 702 2.104 409 1.781 1.649 1.476 1.401 3.512 1.344 2.493 3.020 4.587 5.773 2.603 8.237 Malaysia Thái Lan Thái Lan Thái Lan 2.127 2.136 2.148 2.172 1.601 1.382 1.310 1.497 3.252 3.190 1.312 2.124 985 3.134 2.728 813 2.096 4.111 4.639 2.726 Malaysia Indonesia Philippines Thái Lan Indonesia Indonesia Việt Nam Indonesia 2.185 2.216 2.231 2.231 2.251 2.258 2.285 2.313 1.520 4.825 2.110 269 988 1.286 3.022 2.208 2.429 2.590 2.297 1.747 814 3.070 2.603 4.661 2.998 3.925 6.461 1.739 5.219 1.593 7.387 1.199 2.505 2.112 2.290 4.796 5.533 2.564 2.115 2.089 Việt Nam 2.359 2.375 3.263 585 906 3.022 1.218 1.461 5.430 6.828 2.427 1.366 845 3.160 Indonesia ĐH Surindra Rajabhat 2.433 628 1.402 4.719 ĐH Huachiew Indonesia Chalermprakiet Nguồn: http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=SE_Asia 6.828 5.196 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Indonesia 99 100 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Henry M Levin, Dong Wook Jeong, Dongshu Ou (2006), What does World Class University Mean?, Presentation at the 2006 Conference of the Comparative & International Education Society, Honolulu, Hawaii The World Bank (2002), Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education Delgado-Márquez, Blanca L.; Hurtado-torres, Nuria Esther; Bondar, Yaroslava (2011) “Internationalization of Higher Education: Theoretical and Empirical Investigation of Its Influence on University Institution Rankings” In: “Globalisation and Internationalisation of Higher Education” [online monograph] Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC) Vol 8, No 2, pp 265-284 UOC [Accessed: dd/mm/yy] Jamil Salmi (2009), The Challenge of Establishing World-Class Universities, The World Bank http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2011.html#1 http://www.webometrics.info/about_rank.html http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/20112012/analysis-rankings-methodology.html Dr Philip Doughty, Dr Peter J Gray, Dr John E Hopcroft, Dr Isaac F Silvera (2006), Observation on undergradute education in Computer Science, Electrical Engineer, and Physics at Select Universities in Vietnam, A Report Presented to the Vietnam Education Foundation by the Site Visit Teams of the National Academies of the United States 56 ... đường đưa trường đại học có lên vị trí ? ?đẳng cấp giới? ??, hay xây dựng trường đại học đẳng cấp giới Lãnh đạo trường đại học kêu gọi trưởng giáo dục ủng hộ tham vọng Mặc dù thuật ngữ ? ?đẳng cấp giới? ??... đẳng cấp giới cách biết trường đại học đạt đến vị trí cao quý ấy? Sau số quan điểm khác đại học đẳng cấp giới Các quan điểm đại học đẳng cấp giới Nhìn chung, có đồng thuận rộng rãi trường đại học. .. khích số trường đại học có sáp nhập lại chuyển đổi thành trường đại học đạt hợp lực phù hợp với trường đại học đẳng cấp giới (cơng thức lai ghép) • Chính phủ xây dựng trường đại học đẳng cấp giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng luận Xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới - Kinh nghiệm thế giới và các đề xuất cho Việt Nam, Tổng luận Xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới - Kinh nghiệm thế giới và các đề xuất cho Việt Nam