Đề cương học kì 2 lớp 11 Hóa học Trường THPT Xuân Đỉnh, Sở GD&DT Hà Nội niên khóa 2018-2019 - Học Toàn Tập

9 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 08:26

B. Một số bài tập tham khảo I. a) Viết các công thức cấu tạo các đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C 5H10. Gọi tên các đồng phân đó. Hãy xác định CTCT có thể có của X. Hãy phâ[r] (1) NĂM HỌC 2018-2019 MƠN: HĨA HỌC KHỐI: 11 CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO A Kiến thức: Ankan: công thức chung, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế ứng dụng B Một số tập tham khảo I Bài tập tự luận: Bài 1. a) Viết CTCT chất có CTPT: C4H10; C5H12 gọi tên b) Viết cơng thức cấu tạo chất có tên gọi sau đây: +) 3,3- đimetylpentan +) 2,3-đimetylbutan Nếu cho chất tham gia phản ứng clo (askt) với tỉ lệ mol 1:1 thu sản phẩm monoclo? cho biết sản phẩm Bài Đốt cháy 16,4g hỗn hợp hiđrocacbon dãy đồng đẳng thu 48,4g CO2 28,8g H2O Xác định công thức phân tử hai hiđrocacbon Bài Chất A ankan thể khí Để đốt cháy hồn tồn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6,0 lít oxi lấy điều kiện a) Xác định công thức phân tử chất A b) Cho chất A tác dụng với khí clo 25oC có ánh sáng Hỏi thu dẫn xuất monoclo của A ? Bài 4. Ankan A clo (tỷ lệ số mol 1:1, askt) tạo sản phẩm hữu B có chứa 45,223% clo khối lượng Xác định CTCT đọc tên A, B II Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Phản ứng đặc trưng hiđrocacbon no A. Phản ứng tách B. Phản ứng C. Phản ứng cộng D. Cả A, B C Câu 2: Đốt cháy hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon dãy đồng đẳng ta thu số mol H2O > số mol CO2 CTPT chung dãy là: A. CnHn, n ≥ B. CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n nguyên) C. CnH2n-2, n≥ D. Tất sai (2)Câu 3:Phần trăm khối lượng cacbon phân tử ankan Y 83,33% Công thức phân tử Y là: A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12 Câu 4: Đốt cháy hồn tồn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi khơng khí (trong khơng khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) 9,9 gam nước Thể tích khơng khí (ở đktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hoàn tồn lượng khí thiên nhiên A. 70,0 lít B. 78,4 lít C. 84,0 lít D. 56,0 lít Câu 5: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan là: A. 3,3-đimetylhecxan C. isopentan B. 2,2-đimetylpropan D. 2,2,3-trimetylpentan CHƯƠNG 6:HIĐROCACBON KHÔNG NO A Kiến thức 1. Đồng đẳng, đồng phân, cấu tạo, danh pháp CT tổng quát anken, ankađien ankin 2 Tính chất (vật lí hố học), điều chế ứng dụng anken, ankađien ankin 3. So sánh cấu tạo tính chất hiđrocacbon không no với hiđrocacbon no Mối quan hệ hiđrocacbon không no hiđrocacbon no B Một số tập tham khảo I Bài tập tự luận: Bài a) Viết công thức cấu tạo đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10 Gọi tên đồng phân Cho biết cấu tạo có đồng phân hình học ? b) Hiđro hóa hiđrocacbon X (Ni, t0) mạch hở thu isopentan Hãy xác định CTCT có X. Viết PTHH Bài Cho ba chất khí: but -2-en, propin, butan Hãy phân biệt ba chất phương pháp hoá học Viết PTHH phản ứng xảy Bài Trong số chất sau: metan; but-2-en; axetilen a) Chất làm màu dd brom Viết PTHH phản ứng xảy b) Chất tác dụng với dd AgNO3/NH3 Viết PTHH phản ứng xảy c) Chất làm màu dd kali pemanganat Bài Cho hỗn hợp X gồm etilen hiđro có tỉ khối so với H2 4,25 Dẫn X qua bột niken nung nóng ( Hpư = 75%), thu hỗn hợp Y Tính tỉ khối Y so với H2 Các thể tích đo đktc Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 3,4 g ankadien liên hợp X, thu 5,6 lít CO2 (đktc) Khi X cộng H2 tạo thành isopentan Xác định CTCT tên X Bài Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm propan, etilen axetilen qua dd brom dư đến phản ứng hồn tồn, thấy cịn 1,68 lít khí khơng bị hấp thụ khối lượng bình đựng dd brom tăng 6,1g Các thể tích khí đo đktc a) Viết PTHH phản ứng xảy (3)Bài Đốt 10 cm3 hiđrocacbon 80 cm3 oxi ( lấy dư) Sản phẩm thu sau cho H2O ngưng tụ cịn 65 cm3 có 25 cm3 oxi Các thể tích đo đktc. a) Xác định cơng thức phân tử hiđrocacbon tính tỉ khối so với khơng khí b) Tính lượng brom tối đa tác dụng với lượng hiđrocacbon nói trên, biết hợp chất mạch hở? II Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Anken X có cơng thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3 Tên X A. isohexan B. 3-metylpent-3-en C. 3-metylpent-2-en D. 2-etylbut-2-en Câu 2: Hợp chất sau có đồng phân hình học ? A 2-metylbut-2-en B. 2-clo-but-1-en Câu 3: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm sau sản phẩm ? A CH3-CH2-CHBr-CH2Br C. CH3-CH2-CHBr-CH3 B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br D. CH3-CH2-CH2-CH2Br C 2,3- điclobut-2-en D. 2,3- đimetylpent-2-en Câu 4: Trùng hợp eten, sản phẩm thu có cấu tạo là: A. (-CH2=CH2-)n B. (-CH2-CH2-)n C. (-CH=CH-)n D. (-CH3-CH3-)n Câu 5: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan etilen (đktc) chậm qua qua dung dịch brom dư Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam Số mol etan etilen hỗn hợp là: A. 0,05 0,1 B. 0,1 0,05 C. 0,12 0,03 D. 0,03 0,12 Câu 6: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam CTPT anken là: A. C2H4 C3H6 B. C3H6 C4H8 C. C4H8 C5H10 D. C5H10 C6H12 Câu 7: Cho phản ứng buta-1,3-đien HBr -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm phản ứng là A. CH3CHBrCH=CH2 B. CH3CH=CHCH2Br C. CH2BrCH2CH=CH2 D. CH3CH=CBrCH3 Câu 8: Cho phản ứng buta-1,3-đien HBr 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm phản ứng là A. CH3CHBrCH=CH2 B. CH3CH=CHCH2Br C. CH2BrCH2CH=CH2 D. CH3CH=CBrCH3 Câu 9: Ankin C4H6 có đồng phân cho phản ứng kim loại (phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3) A 4 B 2 C. D. Câu 10: Cho phản ứng : C2H2 + H2O � A Hãy cho biết A chất ? (4)CHƯƠNG 7:HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON A Kiến thức 1 Đồng đẳng, đồng phân (cấu tạo), danh pháp CT tổng quát dãy đồng đẳng benzen (aren) 2 Tính chất (vật lí hố học), điều chế ứng dụng benzen toluen 3 So sánh cấu tạo tính chất (vật lí hố học) benzen ankylbenzen với hiđrocacbon no hiđrocacbon không no Mối quan hệ hiđrocacbon no hiđrocacbon không no với benzen toluen 4 Cấu tạo, tính chất, ứng dụng stiren B Một số tập tham khảo I Bài tập tự luận: Bài Viết PTHH phản ứng thực sơ đồ chuyển hóa sau: a) CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5C2H5 → C6H5-CH=CH2→ polistiren b) butan  metan  axetilen  vinylaxetilen → đivinyl  cao su buna Bài Có lọ nhãn chứa chất lỏng riêng biệt sau: etylbenzen, vinylbenzen, phenylaxetilen Hãy nhận biết chất phương pháp hoá học Bài Dùng hoá chất, phân biệt lọ nhãn chứa chất lỏng: toluen, benzen, stiren Bài Cho benzen tác dụng với lượng dư dd HNO3 đặc, có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen Tính khối lượng nitrobenzen thu dùng 1,00 benzen với hiệu suất 78% Bài Hiđrocacbon X chất lỏng có tỉ khối so với khơng khí 3,17 Đốt cháy hồn tồn X thu CO2 có khối lượng 4,28 lần khối lượng H2O Ở nhiệt độ thường, X không làm màu dd brom Khi đun nóng, X làm màu dd KMnO4 a) Tìm CTPT CTCT X b) Viết PTHH phản ứng X với: H2 (xúc tác Ni, to); Br2 (có mặt bột Fe). II Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Tính chất sau không phải ankyl benzen A Không màu sắc B. Không mùi vị C Không tan nước D. Tan nhiều dung môi hữu Câu 2: Phản ứng sau không xảy ra: A Benzen + Cl2 (as) B. Benzen + H2 (Ni, p, to) C Benzen + Br2 (dd) D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ) Câu 3: Stiren không phản ứng với chất sau ? A dd Br2 B. khơng khí H2 ,Ni,to C dd KMnO4 D dd NaOH Câu 4: So với benzen, toluen + dung dịch HNO3(đ)/H2SO4 (đ): A Dễ hơn, tạo o-nitro toluen p-nitro toluen (5)C Dễ hơn, tạo o – nitro toluen m – nitro toluen D. Dễ hơn, tạo m – nitro toluen p – nitro toluen CHƯƠNG 8: ANCOL – PHENOL A Kiến thức 1 Định nghĩa, phân loại, đồng đẳng, đồng phân danh pháp ancol no đơn chức Tính chất vật lí, hố học, ứng dụng điều chế ancol no đơn chức 2 Định nghĩa, phân loại, đồng đẳng, đồng phân tên gọi số phenol Cấu tạo, tính chất, ứng dụng điều chế C6H5OH B Một số tập tham khảo Bài 1: Viết công thức cấu tạo gọi tên thay ancol mạch hở có CTPT là: C4H10O; C4H8O; C3H8On Bài 2: Ancol etylic sôi 78,3OC cịn đimetyl ete (ete metylic) sơi -27,3OC Tại chúng có CTPT lại có nhiệt độ sôi khác nhau? Bài 3: Viết PTHH phản ứng (nếu có) cho etanol phenol tác dụng với: Na, dd NaOH, dd HBr, dd Br2 Bài 4: Hãy phân biệt chất lỏng riêng biệt sau phương pháp hóa học: etanol; glixerol; benzen Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm ancol đơn chức đồng đẳng liên tiếp thu 6,6 gam CO2 4,5 gam nước a) Tìm CTPT ancol X b) Tính % khối lượng chất hỗn hợp Bài 6: Khi cho 9,2g hỗn hợp gồm ancol propylic ancol X thuộc dãy đồng đẳng ancol no đơn chức tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí (đktc) Xác định cơng thức phân tử ancol X Bài 7: Ba hợp chất thơm X, Y, Z có cơng thức phân tử C7H8O X tác dụng với Na NaOH ; Y tác dụng với Na, không tác dụng NaOH ; Z không tác dụng với Na NaOH Xác định công thức cấu tạo X, Y, Z Bài 8: Oxi hóa hoàn toàn 0,60g ancol A đơn chức oxi khơng khí, sau dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc dẫn tiếp qua bình (2) đựng dd KOH Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32g a) Tìm CTPT viết CTCT có A b) Khi cho ancol tác dụng với CuO, đun nóng thu anđehit tương ứng Gọi tên A viết PTHH phản ứng xảy Bài 9: Cho 14 gam hỗn hợp A gồm phenol etanaol tác dụng với Na dư thu 2,24 lít khí H2 (đktc) a) Viết PTHH xảy b) Tính % khối lượng chất A c) Cho 14 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ thu gam axit picric (2,4,6-tri nitro phenol) Bài 10: (6)b) Đun nóng ancol đơn chức X với dung dịch HSO4 đặc điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh chất hữu Y, tỉ khối X so với Y 1,6428 Công thức phân tử X là? CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC A Lí thuyết 1 Định nghĩa, cấu trúc, phân loại, danh pháp anđehit axit cacboxylic 2.Tính chất vật lí, hóa học anđehit axit cacboxylic 3.Phương pháp điều chế ứng dụng số anđehit axit cacboxylic B Một số tập tham khảo Bài 1: - Viết CTCT hợp chất hữu no đơn chức có CTPT: C3H6O; C4H8O - Viết CTCT axit có CTPT: C4H8O2; C5H10O2 Bài 2: Chất A anđehit đơn chức cho 10,5 gam A tham gia hết phản ứng tráng bạc lượng bạc tạo thành cho phản ứng hết với HNO3 lỗng thu 2,8 lít khí NO đktc (sp khử nhất) Xác định CTPT CTCT A Bài 3: Cho 3,55 gam hỗn hợp HCHO CH3CHO tác dụng với dung dịch bạc nitrat NH3 dư, thấy có 45,9 gam bạc kết tủa a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b) Tính % khối lượng chất hỗn hợp ban đầu Bài 4: Để đốt cháy hoàn toàn lượng chất hữu A phải dùng vừa hết 3,08 lít O2 Sản phẩm thu gồm 1,8 gam H2O 2,24 lít CO2 Các thể tích đo đktc a) Xác định CTĐGN A b) Xác định CTPT A, biết tỉ khối A so với O2 2,25 c) Xác định CTCT A biết A tham gia phản ứng tráng gương Bài 5: Để trung hoà 50g dung dịch axit hữu no, đơn chức X nồng độ 14,8% cần 100 ml dung dịch NaOH 1M Tìm CTPT, viết CTCT gọi tên X Bài 6: Để trung hoà dung dịch chứa 12g hỗn hợp axit propionic axit đơn chức B cần 200ml dung dịch NaOH 1M a Tìm CTPT, CTCT gọi tên B b Tính % khối lượng axit hỗn hợp Bài 7: Để trung hoà 8,3g hỗn hợp axit đơn chức A, B cần 150g dung dịch NaOH 4% Mặt khác 8,3g hỗn hợp phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh 21,6 g Ag kết tủa Tìm cơng thức phân tửvà % khối lượng axit hỗn hợp Bài 8: Đốt cháy hồn tồn 6,45g chất hữu X cho sản phẩm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 17,25g có 30g kết tủa Khi làm bay 3,44g X thu thể tích thể tích 1,12g N2 điều kiện Xác định CTPT, CTCT X Biết X tác dụng với Na2CO3 sinh khí CO2 X có mạch nhánh Bài 9: Hỗn hợp X gồm hai axit hữu no Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp X thu 11,2 l CO2 (đktc) Nếu trung hồ 0,3 mol hỗn hợp X cần 500ml dung dịch NaOH 1M Tìm CTCT axit BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC (CHƯƠNG 8, 9) Câu 1: Công thức dãy đồng đẳng ancol etylic (7)Câu 2: Tên quốc tế hợp chất có cơng thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 A 4-etyl pentan-2-ol B 2-etyl butan-3-ol C 3-etyl hexan-5-ol D 3-metyl pentan-2-ol Câu 3: Ancol no, đơn chức có 10 nguyên tử H phân tử có số đồng phân A 5 B 3 C 4 D 2 Câu 4: Có rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở đồng phân cấu tạo mà phân tử chúng có phần trăm khối lượng cacbon 68,18% ? A 2 B 3 C 4 D 5 Câu 5: Có đồng phân có cơng thức phân tử C4H10O ? A 6 B 7 C 4 D 5 Câu 6: Có ancol thơm, cơng thức C8H10O tác dụng với CuO đun nóng cho anđehit? A. B C. D. Câu 7: A, B, D đồng phân có cơng thức phân tử C3H8O Biết A tác dụng với CuO đun nóng cho andehit, cịn B cho xeton Vâ ây D A. Ancol bâ âc III B Chất có nhiê ât â sơi cao C. Chất có nhiê ât â sơi thấp D. Chất có khả tách nước tạo anken Câu 8: Bậc ancol 2-metylbutan-2-ol A bậc B bậc C bậc D bậc Câu 9: Ancol etylic tan tốt nước có nhiệt độ sôi cao hẳn so với ankan dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử xấp xỉ với A Trong hợp chất có ancol etylic tác dụng với Na B Trong hợp chất có ancol etylic có liên kết hiđro với nước C Trong hợp chất có ancol etylic có liên kết hiđro liên phân tử D B C Câu 10: Cho 12,8 gam dung dịch ancol A (trong nước) có nồng độ 71,875% tác dụng với lượng Na dư thu 5,6 lít khí (đktc) Công thức ancol A A. CH3OH B. C2H4 (OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C4H7OH Câu 11: Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH C3H7OH với H2SO4 đặc 140oC thu số ete tối đa A 6 B 4 C 5 D 3 Câu 12: Đun nóng V (ml) ancol etylic 95o với H2SO4 đặc 170oC 3,36 lít khí etilen (đktc) Biết hiệu suất phản ứng 60% ancol etylic nguyên chất có d = 0,8 g/ml Giá trị V (ml) (8)Câu 13: Cho m gam ancol đơn chức, no, mạch hở qua bình đựng CuO (dư) nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng chất rắn bình giảm 0,32 gam Hỗn hợp thu có tỉ khối H2 19 Giá trị m A. 1,48 gam B. 1,2 gam C. 0,92 gam D. 0,64 gam Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A 6,6 gam CO2 3,6 gam H2O Giá trị m là: A. 10,2 gam B. gam C. 2,8 gam D. gam Câu 15: Đốt cháy ancol đơn chức, mạch hở X thu CO2 nước theo tỉ lệ thể tích : V : VCO2 H2O  CTPT X A C4H10O B C3H6O C C5H12O D C2H6O Câu 16: A hợp chất hữu công thức phân tử C7H8O2 A tác dụng với NaOH theo tỉ lê â : Vâ ây A thuô âc loại hợp chất ? A Đi phenol B. Axit cacboxylic C. Este phenol D. Vừa ancol, vừa phenol Câu 17: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic Tồn khí CO2 sinh trình hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo 40 gam kết tủa Nếu hiệu suất trình lên men 75% giá trị m A 60 B 58 C 30 D 48 Câu 18: Có đồng phân cấu tạo C5H10O có khả tham gia phản ứng tráng gương ? A. B. C. D. Câu 19: CTPT ankanal có 10,345% H theo khối lượng A HCHO B CH3CHO C C2H5CHO D C3H7CHO Câu 20: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic A C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 B HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH C C2H5OH, C2H4, C2H2 D CH3COOH, C2H2, C2H4 Câu 21: Axit axetic tác dụng với dung dịch ? A natri etylat B amoni cacbonat. C natri phenolat D Cả A, B, C Câu 22: Chỉ thứ tự tăng dần nhiê ât đô â sôi chất ? A. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH C. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH D. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO Câu 23: Hiđro hóa hồn tồn 2,9 gam mơ ât anđehit A 3,1 gam ancol A có cơng thức phân tử A. CH2O B. C2H4O C. C3H6O D. C2H2O2 Câu 24: Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) 64,8 gam Ag X có cơng thức phân tử A. CH2O B. C2H4O C. C2H2O2 D. C3H4O (9)A. 20% B. 40% C. 60% D. 75% Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành A 43,2 gam B 10,8 gam C 64,8 gam D 21,6 gam Câu 27: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu 32,4 gam Ag Hai anđehit X A HCHO C2H5CHO B HCHO CH3CHO C C2H3CHO C3H5CHO D CH3CHO C2H5CHO Câu 28: Trung hòa gam axit cacbonxylic A NaOH vừa đủ cô cạn dung dịch 13,4 gam muối khan A có cơng thức phân tử A. C2H4O2 B. C2H2O4 C. C3H4O2 D. C4H6O4 Câu 29: Chia 0,3 mol axit cacobxylic A thành hai phần - Đốt cháy phần 19,8 gam CO2 - Cho phần tác dụng hoàn toàn với 0,2 mol NaOH, thấy sau phản ứng khơng cịn NaOH Vâ ây A có cơng thức phân tử A. C3H6O2 B. C3H4O2 C. C3H4O4 D. C6H8O4 Câu 30: Thứ tự xếp theo tăng dần tính axit CH3COOH ; C2H5OH ; CO2 C6H5OH A C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH B CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương học kì 2 lớp 11 Hóa học Trường THPT Xuân Đỉnh, Sở GD&DT Hà Nội niên khóa 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đề cương học kì 2 lớp 11 Hóa học Trường THPT Xuân Đỉnh, Sở GD&DT Hà Nội niên khóa 2018-2019 - Học Toàn Tập