Đề cương học kì 2 lớp 12 Vật lí Trường THPT Xuân Đỉnh, Sở GD&DT Hà Nội niên khóa 2018-2019 - Học Toàn Tập

6 17 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 08:12

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m, ánh sáng đơn sắc có bƣớc sóng 0,4  m vị trí của vân sáng bậc 4 các[r] (1)ĐỀ CƢƠNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: VẬT LÝ KHỐI: 12 I NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP Chƣơng 5: sóng ánh sáng Chƣơng 6: Lƣợng tử ánh sáng Chƣơng 7: vật lý hạt nhân II CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM ÔN TẬP 1 SĨNG ÁNH SÁNG 1 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m, ánh sáng đơn sắc có bƣớc sóng 0,64 m Vân sáng thứ cách vân sáng trung tâm khoảng A 1,20 mm B 1,66 mm C 1,92 mm D 6,48 mm 2 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m Vân sáng thứ cách vân sáng trung tâm 1,8 mm Bƣớc sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 0,4 m B 0,55 m C 0,5 m D 0,6 m 3 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m, ánh sáng đơn sắc có bƣớc sóng 0,5 m Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 10 phía với so với vân sáng A 4,5 mm B 5,5 mm C 4,0 mm D 5,0 mm 4 Một sóng ánh sáng đơn sắc đƣợc đặc trƣng A màu sắc B tần số C vận tốc truyền D chiết suất lăng kính với ánh sáng 5 Hoạt động máy quang phổ lăng kính dựa tƣợng A phản xạ ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng 6 Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác Đó tƣợng A khúc xạ ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C giao thoa ánh sáng D tán sắc ánh sáng 7 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẵng chứa hai khe đến quan sát D, bƣớc sóng ánh sáng dùng thí nghiệm  Khoảng vân đƣợc tính cơng thức A i = D aB i = D aC i = a DD i = aD 8 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng ngƣời ta dùng ánh sáng trắng thay ánh sáng đơn sắc A vân vân sáng có màu tím B vân vân sáng có màu trắng C vân vân sáng có màu đỏ D vân vân tối 9 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,5 m, khoảng cách vân tối liên tiếp cm Ánh sáng dùng thí nghiệm có bƣớc sóng A 0,5 m B 0.5 nm C 0,5 mm D 0,5 pm 10 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m, ánh sáng đơn sắc có bƣớc sóng 0,4 m vị trí vân sáng bậc cách vân trung tâm khoảng A 1,6 mm B 0,16 mm C 0.016 mm D 16 mm 11 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng đơn sắc với khoảng vân i Khoảng cách vân sáng vân tối kề A 1,5i B 0,5i C 2i D i 12 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến m, ánh sáng đơn sắc có bƣớc sóng 0,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp (2)13 Chọn câu sai A Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Vận tốc sóng ánh sáng mơi trƣờng suốt khác có giá trị khác D Dãy cầu vồng quang phổ ánh sáng trắng 14 Khoảng cách từ vân sáng bậc bên đến vân sáng bậc bên so với vân sáng trung tâm A 7i B 8i C 9i D 10i 15 Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía với so với vân sáng trung tâm A 4i B 5i C 12i D 13i 16 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m, ánh sáng đơn sắc có bƣớc sóng 0,5 m Khoảng cách vân sáng bậc vân sáng bậc phía với so với vân sáng trung tâm A 0,50 mm B 0,75 mm C 1,25 mm D 1,50 mm 17 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến m, ngƣời ta đo đƣợc khoảng cách vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía với so với vân sáng trung tâm 3mm Tìm bƣớc sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,2 m B 0,4 m C 0,5 m D 0,6 m 18 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe đƣợc chiếu sáng đồng thời hai xạ đơn sắc có bƣớc sóng lần lƣợt 1  2 Trên quan sát có vân sáng bậc 12 1 trùng với vân sáng bậc 10 2 Tỉ số   A 6 5 B 2. 3 C 5 . 6 D 3 . 2 19 Trong nguồn xạ hoạt động: hồ quang điện, hình máy vơ tuyến, lị sƣởi điện, lị vi sóng; nguồn phát tia tử ngoại mạnh A hình máy vơ tuyến B lị vi sóng C lị sƣởi điện D hồ quang điện 20 Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính kính ảnh (hoặc kính mờ) buồng ảnh thu đƣợc A ánh sáng trắng B dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C vạch màu sáng, tối xen kẽ D bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối 21 Hiệu điê ̣n thế giƣ̃a hai điê ̣n cƣ̣c của ớng Cu-lít-giơ (ống tia X) UAK = 2.104 V, bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catốt Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát xấp xỉ bằng A 4,83.1021 Hz B 4,83.1019 Hz C 4,83.1017 Hz D 4,83.1018 Hz 22 Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với bƣớc sóng 0,55 m Khi dùng ánh sáng có bƣớc sóng dƣới để kích thích chất khơng thể phát quang? A.0,35m; B 0,5m; C.0,6m; D.0,45m; 23 Khi chiếu ánh sáng kích thích vào chất lỏng chất lỏng phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng Ánh sáng kích thích khơng thể ánh sáng A màu đỏ B màu chàm C màu lam D màu tím 24 25 Tia Rơn-ghen (tia X) có bƣớc sóng A nhỏ bƣớc sóng tia hồng ngoại B nhỏ bƣớc sóng tia gamma C lớn bƣớc sóng tia màu đỏ D lớn bƣớc sóng tia màu tím 26 Tia tử ngoại A có khả đâm xuyên mạnh tia gamma B có tần số tăng truyền từ khơng khí vào nƣớc C không truyền đƣợc chân không D đƣợc ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn 27 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Ánh sáng chiếu vào hai khe có bƣớc sóng 0,5 µm Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc A mm B 2,8 mm C mm D 3,6 mm (3)29 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân có khoảng vân i Nếu khoảng cách hai khe nửa khoảng cách từ hai khe đến gấp đôi so với ban đầu khoảng vân giao thoa A giảm bốn lần B không đổi C tăng lên hai lần D tăng lên bốn lần 30 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Trong hệ vân màn, vân sáng bậc cách vân trung tâm 2,4 mm Bƣớc sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 0,5 m B 0,7 m C 0,4 m D 0,6 m 2 Lượng tử ánh sáng 1 Cơng electron khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J, số Plăng h = 6,625.10-34 Js, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Giới hạn quang điện kim loại A 0,300 m B 0,295 m C 0,375 m D 0,250 m 2 Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng lƣợng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng lƣợng Em = -3,4 eV Cho vận tốc ánh sáng chân không 3.108 m/s, số Plăng 6,625.10-34 J.s Tần số xạ mà nguyên tử phát A 6,54.1012 Hz B 4,59.1014 Hz C 2,18.1013 Hz D 5,34.1013 Hz 3 Lần lƣợt chiếu hai xạ có bƣớc sóng 1 = 0,75 m 2 = 0,25m vào kẻm có giới hạn quang điện 0 = 0,35 m Bức xạ gây tƣợng quang điện? A Cả hai xạ B Chỉ có xạ 2 C Khơng có xạ D Chỉ có xạ 1 Cơng electron kim loại A = 4eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,28 m B 0,31 m C 0,35 m D 0,25 m 5 Năng lƣợng phôtôn đƣợc xác định theo biểu thức A  = h B  =  hc C  = h c D  = c h 6 Kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,3 m Cơng electron khỏi kim loại A 0,6625.10-19 J B 6,625.10-19 J C 1,325.10-19 J D 13,25.10-19 J Nguyên tắc hoạt đông quang trở dựa vào tƣợng A quang điện bên B quang điện bên C phát quang chất rắn D vật dẫn nóng lên bị chiếu sáng Pin quang điện hoạt động dựa vào A tƣợng quang điện B tƣợng quang điện C tƣợng tán sắc ánh sáng D phát quang chất 9 Giới hạn quang điện kẻm 0,36 m, cơng electron kẻm lớn natri 1,4 lần Giới hạn quang điện natri A 0,257 m B 2,57 m C 0,504 m D 5,04 m 10 Trong 10 s, số electron đến đƣợc anôt tế bào quang điện 3.1016 Cƣờng độ dòng quang điện lúc A 0,48 A B 4,8 A C 0,48 mA D 4,8 mA 11 Hiện tƣợng quang điện tƣợng A electron thoát khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng thích hợp B giải phóng electron thoát khỏi mối liên kết chất bán dẫn đƣợc chiếu sáng thích hợp C giải phóng electron khỏi kim loại bị đốt nóng D giải phóng electron khỏi chất cách dùng ion bắn phá 12 Cơng electron kim loại làm catôt tế bào quang điện 4,5 eV Chiếu vào catôt lần lƣợt xạ có bƣớc sóng 1 = 0,16 m, 2 = 0,20 m, 3 = 0,25 m, 4 = 0,30 m, 5 = 0,36 m, 6 = 0,40 m Các xạ gây đƣợc tƣợng quang điện A 1, 2 B 1, 2, 3 C 2, 3, 4 D 4, 5, 6 13 Công thoát electron khỏi kim loại l eV giới hạn quang điện kim loại A 6,21 m B 62,1 m C 0,621 m D 621 m 14 Một kim loại có cơng thoát electron A = 6,625 eV Lần lƣợt chiếu vào cầu làm kim loại xạ điện từ có bƣớc sóng: 1 = 0,1875 m; 2 = 0,1925 m; 3 = 0,1685 m Hỏi bƣớc sóng gây đƣợc tƣợng quang điện? A 2; 3 B 3 C 1; 3 D 1; 2; 3 (4)16 Một tia X mềm có bƣớc sóng 125 pm Năng lƣợng phơtơn tƣơng ứng có giá trị sau đây? A 104 eV B 103 eV C 102 eV D 2.104 eV 17 Cơng electron khỏi đồng 6,625.10-19J Biết số Plăng 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng chân không 3.108 m/s Giới hạn quang điện đồng A 0,90 m B 0,60 m C 0,40 m D 0,30 m 18 Chiếu chùm xạ có bƣớc sóng  vào bề mặt nhơm có giới hạn quang điện 0,36 m Hiện tƣợng quang điện không xảy  A 0,42 m B 0,30 m C 0,28 m D 0,24 m 19 Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tƣợng A quang điện B huỳnh quang C quang – phát quang D tán sắc ánh sáng 20 Nguyên tử hiđtô trạng thái có mức lƣợng -13,6 eV Để chuyển lên trạng thái dừng có mức lƣợng -3,4 eV ngun tử hiđrơ phải hấp thụ phơtơn có lƣợng A 10,2 eV B -10,2 eV C 17 eV D eV 21 Một đám nguyên tử hiđrô trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động quỹ đạo dừng N Khi êlectron chuyển quỹ đạo dừng bên quang phổ vạch phát xạ đám nguyên tử có vạch? A B C D 22 Trong chân không, xạ đơn sắc vàng có bƣớc sóng 0,589 m Lấy h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Năng lƣợng phôtôn ứng với xạ có giá trị A 2,11 eV B 4,22 eV C 0,42 eV D 0,21 eV 23 Cơng electron kim loại 7,64.10-19J Chiếu lần lƣợt vào bề mặt kim loại xạ có bƣớc sóng 1 = 0,18 m, 2 = 0,21 m 3 = 0,35 m Lấy h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s Bức xạ gây đƣợc tƣợng quang điện kim loại đó? A Hai xạ (1 2) B Khơng có xạ ba xạ C Cả ba xạ (1, 2 3) D Chỉ có xạ 1 24 Gọi lƣợng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím lần lƣợt Đ, L T A T > L > eĐ B T > Đ > eL C Đ > L > eT D L > T > Đ 25 Đối với nguyên tử hiđrô, mức lƣợng ứng với quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lƣợt là: -13,6 eV; -1,51 eV Cho biết h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K, ngun tử hiđrơ phát xạ có bƣớc sóng A 102,7 m B 102,7 mm C 102,7 nm D 102,7 pm 3 Vật lý hạt nhân 1. Phản ứng sau phản ứng hạt nhân nhân tạo ? A 23892U01n 23992U B 23892U24He23490Th C 24He147N178O11H D 27 30 13Al  15P0n 2. Cho phản ứng hạt nhân 199 Fp168 OX, X hạt sau đây? A  B  C  D n 3. Cho phản ứng hạt nhân 3717ClX1837 Arn, X hạt nhân sau đây? A 11H. B 12D. C 13T. D 42He. 4. Trong phản ứng hạt nhân: 12D12 D X p 1123Na  p Y 1020Ne X Y lần lƣợt là: A triti đơtêri B  triti C triti  D prơtơn  5. Chất phóng xạ Rađi phóng xạ hạt , có phƣơng trình: 22688 x y Ra  Rn giá trị x y là: A x = 222; y = 86 B x = 222; y = 84 C x = 224; y = 84 D x = 224; y = 86 6. Trong phản ứng hạt nhân: 199F11H168OX X là: A nơtron B êlectron C hạt  D hạt 7. Trong phản ứng hạt nhân: 1225MgX 1122Na 10 (5)C prôtôn đơtêri C triti prơtơn 8. Trong q trình phân rã, 23892U phóng tia phóng xạ  tia phóng xạ theo phản ứng: 23892 A 8 6 Z UX    Hạt nhân X là: A 20682Pb B 22286Rn C 21084Po D Một hạt nhân khác 9. Dùng  bắn phá 49Be Kết phản ứng hạt nhân xuất nơtron tự Sản phẩm thứ hai phản ứng là: A đồng vi cacbon 13 6C B đồng vị Bo 13 5B C cacbon 12 6C D đòng vị Beri 4Be 10. Hạt  có m 4,0015u Cho 1u = 931,3 Mev/c2, mp 1, 0073u, mn 1, 0087u NA6, 023.1023mol1 Năng lƣợng tỏa tạo thành mol hêli là: A 17,1.1025 MeV B 1,71.1025 MeV C 71,1.1025 MeV D 7,11.1025 MeV 11. Xét phản ứng bắn phá nhôm  : 1327Al1530Pn Biết m 4,0015u , mn 1, 0087u, mAl 26, 974u, 29,8016 P mu Năng lƣợng tối thiểu hạt  để gây phản ứng là: A 0,298016 MeV B 2,98016 MeV C 0,98016 MeV D 29,8016 MeV 12. Cho NA6, 023.1023mol1 Số hạt nhân nguyên tử 100 gam iốt phóng xạ 13153I là: A 4,595.1023 hạt B 45,95.1023 hạt C 5,495.1023 hạt D 54,95.1023 hạt 13. Tính số nguyên tử gam khí O2 Cho 23 6, 023.10 A Nmol ; O = 16 A 376.1020 nguyên tử B 736.1020 nguyên tử C 637.1020 nguyên tử D 367.1020 nguyên tử 14. Cho NA6, 023.1023mol1 C = 12; O = 16 Số nguyên tử Oxi số nguyên tử cacbon gam khí cacbonic là: A 137.1020 472.1020 B 137.1020 274.1020 C 317.1020 274.1020 D 274.1020 173.1020 15. Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lƣợng hạt nhân tham gia A Đƣợc bảo toàn B Tăng C Giảm D Tăng giảm tùy theo phản ứng 16. Trong dãy phân rã phóng xạ  : 92235X 82207Y có hạt   đƣợc phát ? A 3 7 B 4 7 C 4 8 D 7 4 17. Phát biểu sau không ? A Vế trái phƣơng trình phản ứng có hai hạt nhân B Trong số hạt nhân phản ứng có hạt sơ cấp C Nếu vế trái phản ứng có hạt nhân áp dụng định luật phóng xạ cho phản ứng D Trong số hạt nhân phản ứng khơng thể có hạt sơ cấp 18. Cho phản ứng hạt nhân 199 F P 168 OX, hạt nhân X hạt sau ? A . B  C. D n 19. Cho phản ứng hạt nhân 1225Mg x 1122Na, hạt nhân X hạt nhân sau ? A . B C.12D. D.p 20. Cho phản ứng hạt nhân 1737Cl X 1837Ar n , hạt nhân X hạt nhân sau ? A.11H. B.12D. C 13T. D.42He. 21. Cho phản ứng hạt nhân 13T  Xn, hạt nhân X hạt nhân sau ? A 11H. B 12D. C 13T. D 42He. 22. Cho phản ứng hạt nhân 31H12H   n 17, 6MeV, biết số Avô – ga – đrô NA = 6,02.1023 mol-1 Năng lƣợng tỏa tổng hợp đƣợc 1g khí heli xấp xỉ A 4,24.106 J B 5,03.105 J C 4,24.1011 J D 5,03.1011 J 23. Biết mC = 11,99678 u, m= 4,0015u Năng lƣợng tối thiểu cần thiết để phân chia hạt nhân 126 C thành hạt  A 7.26.10-9 J B 7,26MeV C 1,16.10-19 J D 1,16.10-13 MeV (6)A Thƣờng xuyên xảy cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng B Thành hai hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron C Thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtron, sau hấp thụ nơtron chậm D Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thƣờng xảy cách tự phát 25. Khối lƣợng hạt nhân 104 Be 10,01134, khoois lƣợng nơtron mn = 1,0086 U; khối lƣợng prôtôn mp = 1,0027u Độ hụt khốicủa hạt nhân 10 4 Be A 0,9110 u B 0,0811 u C 0,0691u D 0,0561u 26. Gọi k hệ số nhân nơtron, điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy là: A k < B k=1 C k > D k  27. Trong phản ứng phân hạch urani U235 lƣợng trung bình tỏa hạt nhân bị phân hạch 200 MeV Khi 1kg U235 phân hạch hồn tồn tỏa lƣợng A 8,21.1013 J B 4,11.1013 J C 5,25.1013 J D 6,23.1021 J 28. Trong phản ứng phân hạch urani U235 lƣợng trung bình tỏa hạt nhân bị phân hạch 200 MeV Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu urani, có cơng suất 500.000 KW, hiệu suất 20% Lƣợng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani A 961kg B.1121 kg C 1352,5 kg D 1421 kg 29. Phát biểu sau không ? A Phản ứng phân hạch dây chuyền đƣợc thực lò phản ứng hạt nhân B Lị phản ứng hạt nhân có nhiên liệu urani đƣợc làm giàu đặt xen kẽ chất làm chậm nơtron C Tổng lò phản ứng hạt nhân có điều khiển để đảm bảo cho hệ số nhân nơtron lớn D Có ống tải nhiệt làm lạnh để truyền lƣợng lò chạy tua bin 30. Phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân A Tỏa nhiệt lƣợng lớn B Tỏa lƣợng nhƣng cần nhiệt độ cao thực đƣợc C Hấp thụ nhiệt lƣợng lớn D Trong đó, hạt nhân ngun tử bị nung nóng chảy thành nuclơn 31. Phản ứng nhiệt hạch phản ứng phân hạch hai phản ứng hạt nhân trái ngƣợc vì: A Một phản ửng tỏa, phản ứng thu lƣợng B Một phản ứng xảy nhiệt độ thấp, phản ứng xảy nhiệt độ cao C Một phản ứng tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, phản ứng phá vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nặng D Một phản ứng diễn biến chậm, phản ứng diễn biến nhanh 32. Cho phản ứng hạt nhân: 37Li11H24He42He. Biết Li = 7,01444u mH = 1,0073u; mHe44, 0015u Năng lƣợng tỏa trong phản ứng là: A 7,26 MeV B 17,3 MeV C 12,6 MeV D 17,25MeV 33. Cho phản ứng hạt nhân: 12H32He11H24He. Biết mH = 1,0073u.; mD = 2,01364u; mT = 3,01605u; mHe4 4, 0015u Năng lƣợng tỏa phản ứng là: A 18,3 MeV B 15,3 MeV C 12,3 MeV D 10,5MeV 34. Cho phản ứng hạt nhân: 63Li11H32He42He.Biết mLi = 6,0135u.; mH = 1,0073u; mHe33, 0096u; mHe4 4, 0015u Năng lƣợng tỏa phản ứng là: A 9,02 MeV B 12,3 MeV C 15,3 MeV D 21,2MeV 35. Các hạt nhân triti ( T ) đơtêri ( D ) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh hạt  hạt nơtron Cho biết độ hụt khối hạt nhân triti 0, 0087 , T m u   hạt nhân đơtơri 0, 0024 , D m u   hạt nhân  m 0, 0305 u    Cho 1u = 931 MeV/c2 Năng luợng tỏa từ phản ứng là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương học kì 2 lớp 12 Vật lí Trường THPT Xuân Đỉnh, Sở GD&DT Hà Nội niên khóa 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đề cương học kì 2 lớp 12 Vật lí Trường THPT Xuân Đỉnh, Sở GD&DT Hà Nội niên khóa 2018-2019 - Học Toàn Tập