Nghiên cứu chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi MAP ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục Ngạn

96 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:49

Nghiên cứu chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi MAP ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục NgạnNghiên cứu chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi MAP ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục NgạnNghiên cứu chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi MAP ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục Ngạnluận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiên Viện Hóa học ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG BAO GĨI KHÍ QUYỂN BIẾN ĐỔI (MAP) ỨNG DỤNG ĐỂ BẢO QUẢN VẢI THIỀU LỤC NGẠN LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HC H NI - 2016 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiên ViÖn Hãa häc ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Trang NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG BAO GĨI KHÍ QUYỂN BIẾN ĐỔI (MAP) ỨNG DỤNG BẢO QUẢN VẢI THIỀU LỤC NGẠN Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60440114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Phm Th Thu H H Ni 2016 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang Tr-ờng Đại học Khoa học Tù nhiªn ViƯn Hãa häc MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu phƣơng pháp bảo quản rau tƣơi 1.1.1 Nguyên nhân gây tổn thất rau sau thu hoạch 1.1.2 Các phương pháp bảo quản rau tươi phổ biến 1.1.2.1 Nhiệt độ thấp, độ ẩm tương đối (RH) cao 1.1.2.2 Bảo quản hóa chất 1.1.2.3 Bảo quản môi trường khì điều khiển CA (Controlled Atmosphere) 1.1.2.4 Bảo quản mơi trường khì biến đổi MA (Modified Atmosphere) 1.1.2.5 Bảo quản hoa lớp phủ ăn 1.1.2.6 Bảo quản bao gói khì biến đổi (MAP) 1.2 Vật liệu công nghệ chế tạo màng MAP 1.2.1 Công nghệ chế tạo màng 1.2.2 Vật liệu để chế tạo màng MAP 11 1.3 Ứng dụng màng MAP để bảo quản rau sau thu hoạch 13 1.4 Tình hình nghiên cứu bảo quản vải nƣớc 17 1.4.1 Ngoài nước 17 1.4.2 Trong nước 26 CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM 31 2.1 Nguyên vật liệu, hóa chất 31 2.2 Dụng cụ thiết bị 31 2.2.1 Dụng cụ 31 2.2.2 Thiết bị sử dụng 31 LuËn văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang Tr-ờng Đại học Khoa häc Tù nhiªn ViƯn Hãa häc 2.3 Các phƣơng pháp phân tích, đánh giá 32 2.3.1 Tỉ lệ hao hụt khối lượng 32 2.3.2 Tỉ lệ hư hỏng 33 2.3.3 Độ cứng 33 2.3.4 Màu sắc vỏ 33 2.3.5 Hoạt độ enzym polyphenol oxadies (PPO) 33 2.3.6 Hàm lượng chất khơ hịa tan tổng số 35 2.3.7 Hàm lượng đường tổng 35 2.3.8 Hàm lượng vitamin C 35 2.3.9 Hàm lượng axit tổng số 35 2.3.10 Xác định nồng độ khì CO2, O2 bên bao gói 36 2.3.11 Chỉ số bệnh vi sinh vật 36 2.4 Phƣơng pháp tiến hành 37 2.4.1 Nghiên cứu chế tạo màng MAP 37 2.4.2 Nghiên cứu ứng dụng màng MAP để bảo quản vải Lục Ngạn 41 2.4.3 Nghiên cứu biện pháp tiền xử lì kết hợp màng MAP để bảo quản vải 42 2.4.3.1 Nghiên cứu loại bỏ vi sinh vật gây hư hỏng phương pháp xử lì nước nóng 43 2.4.3.2 Nghiên cứu ổn định màu vỏ vải phương pháp hạ pH 43 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 46 3.1 Nghiên cứu chế tạo màng MAP 46 3.1.1 Ảnh hưởng thông số công nghệ đến chiều dày màng 46 3.1.2 Tình chất lì màng MAP 47 3.1.3 Tình chất nhiệt màng MAP 48 3.1.3.1 Phân tìch nhiệt trọng lượng (TGA) 48 3.1.3.2 Nhiệt vi sai quét (DSC) 50 3.1.4 Hính thái học bề mặt 52 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiªn ViƯn Hãa häc 3.1.4.1 Ảnh kình hiển vi điện tử quét (SEM) 52 3.1.4.2 Ảnh chụp kình hiển vi quang học 54 3.1.5 Độ thấm nước màng MAP 56 3.2 Nghiên cứu ứng dụng màng MAP để bảo quản vải thiều Lục Ngạn 57 3.2.1 Nghiên cứu màng MAP để bảo quản vải thiều Lục Ngạn 57 3.2.1.1 Hao hụt khối lượng tỉ lệ hư hỏng 57 3.2.1.2 Đánh giá cảm quan 58 3.2.1.3 Độ cứng 62 3.2.1.4 Sự biến đổi hàm lượng khì CO2 O2 bên bao gói 62 3.2.1.5 Tổng chất rắn hòa tan axit 64 3.3 Nghiên cứu biện pháp tiền xử lí kết hợp màng MAP để bảo quản vải 65 3.3.1 Nghiên cứu loại bỏ vi sinh vật gây hư hỏng phương pháp xử lì nước nóng 65 3.3.1.1 Tỉ lệ hư hỏng 65 3.3.1.2 Chỉ số màu sắc 66 3.3.1.3 Chỉ số bệnh vi sinh vật 67 3.3.2 Nghiên cứu ổn định màu vỏ vải phương pháp hạ pH 70 3.3.2.1 Nghiên cứu ổn định màu vỏ vải dung dịch axit oxalic 70 3.3.2.2 Nghiên cứu ổn định màu vỏ vải dung dịch axit citric 73 3.3.2.3 Nghiên cứu ổn định màu vỏ vải dung dịch axit clohidric 75 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiên ViƯn Hãa häc DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Vì dụ áp dụng lớp phủ ăn cho Bảng 1.2 Phân loại loại nhựa PE 12 Bảng 1.3 Điều kiện MA độ chọn lọc cần thiết bao gói khì biến đối cho loại 14 Bảng 1.4 Điều kiện độ chọn lọc cần thiết bao gói khì biến đối cho loại rau 15 Bảng 1.5 Thành phần chất có 100g thịt vải tươi 18 Bảng 1.6 Tính hính sản xuất xuất vải nước giới 19 Bảng 1.7 Thực trạng sản xuất vải thiều huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 27 Bảng 2.1 Thang điểm đánh giá số bệnh vi sinh vật 36 Bảng 2.2 Đơn phối liệu cho trính chế tạo chất chủ 38 Bảng 2.3 Thơng số cơng nghệ q trính trộn cắt hạt nhựa 38 Bảng 2.4 Đơn phối liệu trính thổi màng 39 Bảng 3.1 Ảnh hưởng thông số kĩ thuật đến chiều dày mang 46 Bảng 3.2 Tình chất lì màng MAP 47 Bảng 3.3 Dữ liệu phân tìch nhiệt trọng lượng loại màng MAP 49 Bảng 3.4 Dữ liệu vi sai quét loại màng MAP 51 Bảng 3.5 Độ thấm nước màng MAP nhiệt độ khác 56 Bảng 3.6 Tỉ lê hư hỏng vải trính bảo quản (%) 57 Bảng 3.7 Đánh giá cảm quan trạng thái màu sắc, độ cứng vỏ hương vị thịt quả vải 60 Bảng 3.8 Độ cứng vải trính bảo quản (kg/cm2) 62 Bảng 3.9 Sự biến đổi hàm lượng chất rắn hòa tan vải trính bảo quản (oBrix) 64 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiên Viện Hóa học Bảng 3.10 Sự thay đổi hàm lượng axit vải trính bảo quản 64 Bảng 3.11 Tỉ lệ hư hỏng (%) vải 65 Bảng 3.12 Chỉ số màu sắc vỏ (∆E) 66 Bảng 3.13 Chỉ số bệnh vi sinh vật gay 68 Bảng 3.14 Độ lún (mm) 70 Bảng 3.15 Chỉ số màu sắc vỏ (∆E) 71 Bảng 3.16 Hoạt độ PPO (U/mg Protein) 72 Bảng 3.17 Độ lún (mm) 73 Bảng 3.18 Chỉ số màu sắc vỏ (∆E) 73 Bảng 3.19 Hoạt độ PPO (U/mg Protein) 74 Bảng 3.20 Độ lún (mm) 75 Bảng 3.21 Chỉ số màu sắc vỏ (∆E) 76 Bảng 3.22 Hoạt độ PPO (U/mg Protein) 76 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang Tr-ờng Đại häc Khoa häc Tù nhiªn ViƯn Hãa häc DANH MỤC CÁC HÌNH Hính 1.1 Sơ đồ ngun lì máy đùn 10 Hính 1.2 Sản lượng vải nước giới 18 Hính 2.1 Sơ đồ trính chế tạo chất chủ 37 Hính 2.2 Sơ đồ nguyên lì hệ thống đùn thổi màng 39 Hính 2.3 Sơ đồ nghiệm xác định độ thấm nước qua màng 40 Hính 3.1 Giản đồ TGA loại màng MAP 49 Hính 3.2 Giản đồ DSC loại màng MAP 51 Hính 3.3 Ảnh SEM màng MAP với phụ gia zeolit hàm lượng 3% (3a, 3b); 5% (5a, 5b) 7% (7a, 7b) 53 Hính 3.4 Ảnh SEM màng MAP với phụ gia silica hàm lượng 5% 53 Hính 3.5 Ảnh chụp kình hiển vi quang học màng LDPE khơng chứa phụ gia 54 Hính 3.6 Ảnh chụp kình hiển vi quang học màng với phụ gia zeolit hàm lượng 3% (3a, 3b); 5% (5a, 5b) 7% (7a, 7b) 55 Hính 3.7 Ảnh chụp kình hiển vi quang học màng với phụ gia silica hàm lượng 5% 57 Hính 3.8 Nồng độ CO2 bên bao gói 62 Hính 3.9 Nồng độ O2 bên bao gói 63 Hính 3.10 Quả vải trước sau thời gian bảo quản 69 Hính 3.11 Màu vỏ sau thời gian bảo quản 78 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiên ViÖn Hãa häc DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AA: Acetaldehit BOPP: Biaxial Oriented Polypropylene CA: Controlled Atmosphere CMC: cacboxymetyl xenlulozơ EDTA: etylendiamintetraacetic HPMC: hydroxypropyl metyl xenlulozơ HDPE: Hight - density polyetyhylene LDPE: Low – density polyetyhylene LLDPE: Linear Low - density polyetyhylene MA: Modified Atmosphere MAP: Modified Atmosphere Packing MDPE: Medium- density polyetyhylene PPO: Polyphenol oxidase PVAc: polyvinyl acetat TTS: Tổng hàm lượng chất khơ hịa tan tổng số VLDPE: Very Low - density polyetyhylene UHMWPE: Ultra – High Molecular Weight Polyetyhylene Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiên Viện Hóa học LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ hoàn thành Phịng Vật liệu Polyme – Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Với lịng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn đến: TS Phạm Thị Thu Hà giao đề tài, tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thí nghiệm thuận lợi giúp cho tơi hồn thành luận văn TS Nguyễn Thanh Tùng hướng dẫn tơi thực thí nghiệm luận văn Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô bạn Phịng Vật liệu Polyme – Viện Hóa học trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ tơi q trình thực Luận văn Hà Nội, tháng 09 năm 2016 Hc viờn Nguyn Th Trang Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiªn ViƯn Hãa häc 3.3.2.2 Nghiên cứu ổn định màu vỏ dung dịch axit citric * Độ cứng Kết theo dõi độ lún trính bày bảng 3.17 Bảng 3.17 Độ lún (mm) Tuần Công thức 0,77 0,82 0,88 0,94 CT1 0,77 0,87 0,92 0,98 CT2 0,77 0,76 0,81 0,87 CT3 0,77 0,8 0,85 0,91 CT4 0,77 0,84 0,89 0,95 CT5 0,77 0,86 0,9 0,96 CT6 Kết cho thấy độ lún tăng dần theo 1,01 1,11 1,24 1,06 1,17 1,30 0,93 1,03 1,15 0,98 1,08 1,21 1,03 1,13 1,27 1,04 1,14 1,28 thời gian bảo quản Quả vải xử lý axit phút bị mềm xử lý axit phút Sau tuần độ lún tăng mạnh tiếp tục tăng tuần Sau tuần bảo quản, độ cứng trí tốt công thức CT3, độ cứng giảm nhiều công thức CT2 * Chỉ số màu sắc Kết nghiên cứu ảnh hưởng citric đến biến đổi màu sắc vỏ trính bày bảng 3.18 Bảng 3.18 Chỉ số màu sắc vỏ (ΔE) Tuần Công thức CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 Kết cho 2,01 3,97 6,15 2,13 4,05 6,3 1,79 3,68 5,47 1,95 3,89 5,72 2,15 4,1 6,59 2,24 4,34 6,65 thấy số ∆E tăng chậm LuËn văn Thạc sỹ 8,93 9,06 8,08 8,13 9,27 9,34 tuần bảo 11,71 13,97 11,82 14,25 10,69 13,57 11,16 14,01 11,95 14,33 12,03 14,71 quản Từ Nguyễn Thị Trang 73 Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiªn ViƯn Hãa häc tuần bảo quản thứ 3, số ∆E bắt đầu tăng nhanh rõ rệt Sau tuần bảo quản, số ∆E CT3 thấp so với cơng thức cịn lại * Hoạt độ PPO Kết theo dõi hoạt độ PPO vải trính bảo quản trính bày bảng 3.19 Bảng 3.19 Hoạt độ PPO (U/mgProtein) Tuần Công thức 8517 831 1097 2162 3628 4693 5727 CT1 8517 828 1092 2155 3099 4162 5196 CT2 8517 972 1324 2375 4132 5284 6418 CT3 8517 945 1353 2412 3162 5228 6262 CT4 8517 1129 1596 2663 3153 6417 7451 CT5 8517 1107 1639 2700 4450 6926 7960 CT6 Kết cho thấy hoạt độ PPO giảm nhanh sau tuần đầu bảo quản Sau giá trị tăng nhẹ tuần bảo quản Điều tuần đầu bảo quản, pH thấp làm tăng khả ức chế hoạt độ PPO, nhiên trính bảo quản nước từ thoát làm pH tăng khiến khả ức chế hoạt độ PPO giảm Sau tuần bảo quản, hoạt độ PPO CT2 thấp nhất, cao CT6 Kết đánh giá cảm quan cho thấy vải nghiệm ban đầu tươi, có màu đỏ hồng đều, độ cứng tương đối, thịt trắng, giòn, vị hương vải rõ Sau tuần bảo quản đầu tiên, vải trí chất lượng tương đối tốt màu sắc, chất lượng hương vị Tuy nhiên, sau tuần bảo quản, vải công thức có màu nâu đỏ đến đỏ lẫn ìt nâu Quả cứng đến mềm, thịt ngọt, giòn đến mềm hương vải nhẹ Ở công thức CT3, vải có màu đỏ đẹphơn so với cơng thc khỏc Tht qu gi Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 74 Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiªn ViƯn Hãa häc độ ngọt, trắng, giịn hương vải rõ Mặc dù vải sau tuần bảo quản giữ chất lượng tốt số công thức song bị nâu sạm vỏ với mức độ khác Tỷ lệ bị nấm mốc không nhiều, khoảng từ 9-12% sau tuần bảo quản Công thức tối ưu nghiên cứu CT3 (quả vải xử lý với dung dịch citric pH = 3, ngâm phút) 3.3.2.3 Nghiên cứu ổn định màu vỏ dung dịch axit HCl * Độ cứng Kết theo dõi độ lún trính bày bảng 3.20 Bảng 3.20 Độ lún (mm) Tuần Công thức 1,01 CT1 1,03 CT2 0,95 CT3 1,00 CT4 0,88 CT5 0,91 CT6 Kết cho thấy độ lún 1,11 1,14 1,05 1,10 0,94 1,00 tăng dần 1,2 1,22 1,13 1,18 1,01 1,08 theo thời 1,33 1,36 1,24 1,31 1,11 1,18 gian bảo 1,48 1,51 1,4c 1,47 1,24 1,33 quản Độ lún tăng nhanh từ tuần đầu bảo quản Sau tuần bảo quản, độ cứng trí tốt công thức CT5, độ cứng giảm nhiều công thức CT2 Quan sát thực tế cho thấy, sau xử lý với HCl bị mềm rõ rệt Ở pH = 3, xảy tượng vỏ bị mục nứt * Chỉ số màu sắc Kết nghiên cứu ảnh hưởng HCl đến biến đổi màu sắc vỏ trính bày bảng 3.21 Trong trính bảo quản, vỏ vải có xu hướng bị thâm tối màu dần enzyme PPO phân hủy hợp chất anthocyanin sinh hợp chất có màu nâu Giá trị ∆E lớn thí độ biến đổi màu so vi ban u cng cao Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 75 Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiªn ViƯn Hãa häc Bảng 3.21 Chỉ số màu sắc vỏ Tuần Công thức CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 0 0 0 2,45 2,48 2,38 2,43 2,29 2,34 4,69 4,75 4,56 4,65 4,4 4,48 7,08 7,18 6,89 7,03 6,64 6,77 9,27 9,4 9,02 9,21 8,69 8,87 13,63 13,83 13,27 13,54 12,79 13,05 Kết cho thấy số ∆E có chiều hướng tăng dần tất cơng thức trính bảo quản Sau tuần bảo quản, sắc đỏ vỏ tất công thức trí tốt Kết chứng tỏ tác dụng việc xử lý axit HCl việc trí màu sắc vỏ hoạt tình enzyme PPO bị kím hãm pH thấp Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng vi sinh vật gây bệnh nên khơng trí độ sáng vỏ dẫn đến số sắc đỏ ∆E tăng cao Giá trị tăng cao công thức CT2 tăng thấp CT5 * Hoạt độ PPO Sự hoạt động enzyme oxy hóa khử, đặc biệt enzyme PPO nguyên nhân chình dẫn đến nâu hoá vỏ vải thiều sau thu hoạch Quả vải sau thu hoạch, điều kiện thường enzyme hoạt động mạnh làm sẫm màu hoàn toàn vỏ sau hai ngày Kết theo dõi hoạt độ PPO vải trính bảo quản trính bày bảng 3.22 Bảng 3.22 Hoạt độ PPO (U/mgProtein) Tuần Công thức CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 8517 8517 8517 8517 8517 8517 792 789 926 901 1076 1055 1055 285 1276 1306 514 1584 Luận văn Thạc sỹ 2117 1291 2324 2362 2604 2644 2698 3051 4079 4117 4287 4389 4642 4111 5229 5173 6351 6862 Nguyễn Thị Trang 76 Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiªn ViƯn Hãa häc Kết cho thấy hoạt độ PPO giảm nhanh sau tuần đầu bảo quản Sau giá trị tăng nhẹ tuần bảo quản Tương tự trính xử lý axit oxalic citric, hoạt độ PPO phụ thuộc vào pH bề mặt quả, pH thấp thí hoạt độ PPO giảm mạnh Trong trính bảo quản, pH bề mặt tăng dần axit bị trung hòa phần nước bên màng nên khả ức chế hoạt độ PPO giảm Sau tuần bảo quản, hoạt độ PPO CT2 thấp nhất, cao CT6 Kết đánh giá cảm quan cho thấy vải nghiệm ban đầu tươi, có màu đỏ hồng đều, độ cứng tương đối, thịt trắng, giòn, vị hương vải rõ Xử lý vải với dung dịch axit HCl trước bảo quản màng MAP có tác dụng trí sắc đỏ vỏ suốt trính bảo quản lại khơng thể trí độ cứng vỏ dung dịch oxalic hay citric Sau tuần bảo quản, đa số vải trí sắc đỏ vỏ tương đối tốt Tuy nhiên, công thức xuất có đốm, vỏ bị mục, mềm, xuất bị nứt vỏ mức độ khác tùy thuộc vào pH thời gian xử lý Với CT1 2, vài đáy túi bóc thấy có vệt vàng xuất vỏ lụa vải Công thức tối ưu nghiên cứu công thức CT5 (quả vải xử lý với dung dịch HCl pH = 5, ngâm phút) Nhận xét chung Trên sở nghiên cứu ổn định màu vỏ phương pháp hạ pH, sử dụng loại axit axit oxalic, axit citric axit HCl So sánh kết tối ưu phương pháp cho thấy vải sau xử lý HCl khơng thể trí chất lượng tốt xử lý oxalic hay citric, thời gian bảo quản ngắn với tỷ lệ hư hỏng cao hơn, mềm hơn, giá trị thương phẩm bị ảnh hưởng nghiêm trọng Điều vải loại vỏ gỗ, dễ dàng chịu tác dụng axit mạnh pH thấp dẫn đến mềm hóa vỏ quả, gây mục, nứt vỏ tạo điều kiện cho vi sinh vật công gây hư hỏng, làm giảm hiệu qu bo qun Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 77 Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiên Viện Hóa häc Đối với xử lý oxalic citric, trí độ cứng tốt, chất lượng sau tuần bảo quản tương đương ban đầu, tỷ lệ hư hỏng thấp Tuy nhiên, axit oxalic có tình khử nên dễ dàng bị oxi hóa H2O2, cạnh tranh với phản ứng oxi hóa anthocyanin giúp sắc đỏ vỏ bền lâu so với xử lý axit citric Do đó, dung dịch axit oxalic (pH=3, ngâm phút) lựa chọn để ổn định màu vỏ nghiên cứu Dưới hính ảnh vải sau tuần bảo quản: a) Mẫu ĐC sau tuần bảo quản b) Mẫu Citric (pH=3) sau tuần bảo quản c) Mẫu Oxalic (pH = 3) sau tuần d) Mẫu Clohidric (pH = 5) sau bảo quản tuần bảo quản Hình 3.11 Mu v qu sau thi gian bo qun Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 78 Tr-ờng Đại học Khoa häc Tù nhiªn ViƯn Hãa häc KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu, thu số kết sau: - Đã nghiên cứu chế tạo màng MAP có chiều dày màng 35 ± 4,3µm sở nhựa LDPE chất phụ gia zeolit hoạt hoá phương pháp đùn thổi Sản phẩm có tiêu lý, độ thấm nước đạt tiêu chuẩn kỹ thuật - Nghiên cứu sử dụng màng MAP để bảo quản vải nhiệt độ 50C Trên sở đánh giá tình chất chất lượng trính bảo quản thành phần khì bên bao gói, tỷ lệ hư hỏng, hao hụt khối lượng, hàm lượng đường, hàm lượng axit chuẩn độ được, lựa chọn màng MAP phù hợp Z5 (màng có phụ gia zeolit 5%) Sử dụng màng Z5 bảo quản vải từ 6-7 tuần 50C - Đã nghiên cứu cách hệ thống ảnh hưởng của, biện pháp tiền xử lý ổn định màu vỏ kết hợp với bao gói khì biến đổi (MAP) đến q trính bảo quản vải thiều Lục Ngạn + Xử lý nước nóng 47OC phút giúp giảm tỷ lệ hư hỏng vi sinh vật + Trong số loại axit oxalic, clohidric citric, xử lý vải dung dịch oxalic có pH = phút có khả trí ổn định màu vỏ tốt Sau tuần bảo quản, tỷ lệ hư hỏng 9,88%, đạt yêu cầu cảm quan giá trị thương phẩm Những kết thu luận văn cho thấy việc chế tạo thử nghiệm thành công màng bao gói khì biến đổi (MAP) đồng thời kết hợp với biện pháp tiền xử lý để bảo quản vải hướng nghiên cứu có triển vọng góp phần giảm tỷ lệ hư hỏng, kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao chất lượng sc cnh tranh ca sn phm Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 79 Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiªn ViƯn Hãa häc TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Công nghệ CAS nâng cao giá trị vải thiều Bắc Giang http://www.khoahoc.com.vn/doisong/ung-dung/45649_cong-nghe-casnang-cao-gia-tri-vai-thieu-bac-giang.aspx [2] Ngơ Hồng Bính, Nguyễn Thị Xn Hiền, “Nghiên cứu tổng quan trạng sản xuất yêu cầu số loại rau làm nguyên liệu cho bảo quản chế biến”, Viện Nghiên cứu rau quả, Hà Nội, 2002 [3] Trần Quang Bính, Lê Dỗn Diên, Biên Kim Thanh, “Nghiên cứu sử dụng chitosan để bảo quản cam Việt Nam”, Tạp chí Nơng nghiệp Cơng nghiệp thực phẩm, 6, tr.220-221, 1995 [4] Bùi Văn Hạnh, Báo cáo hội nghị bàn biện pháp tiêu thụ vải thiều năm 2008, VP UBND tỉnh Bắc Giang, tháng 05/2008 [5] Nguyễn Mạnh Hiểu, “Nghiên cứu công nghệ bảo quản vải phương pháp lạnh đông nhanh dạng rời”, Luận văn thạc sĩ công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2003 [6] Cao Văn Hùng cộng sự, “Nghiên cứu độ thấm khì O2 CO2 số màng plastic sử dụng cơng nghệ bao gói khì điều biến (MAP) bảo quản rau quả”, Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nông thôn, 21, tr.59-66, 2006 [7] GS, TS Trần Văn Lài, “Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật nhiệm vụ hồn thiện cơng nghệ bảo quản nhằm kéo dài thời hạn tồn trữ đồng thời trí chất lượng thương phẩm vải”, Viện Nghiờn cu rau qu, H Ni, 2005 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 80 Tr-ờng Đại học Khoa học Tù nhiªn [8] ViƯn Hãa häc Hun Thảo, “Thuốc q từ nhãn nhãn”, Báo nông nghiệp Việt Nam, 96, 15/6/2001 [9] Trần Thế Tục, “Quyển 100 câu hỏi vải”, Nhà xuât Nông Nghiệp, 2004 [10] Nguyễn Thị Hoài Trâm, Đỗ Thị Giang, Nguyễn Ngân Minh, Hoàng Ngọc Châu, “Nghiên cứu sử dụng chitosan bảo quản cà chua tươi”, Các cơng trình nghiên cứu ứng dụng Công nghệ sinh học Công nghiệp thực phẩm giai đoạn 1986-1995, NXB Khoa học Kỹ thuật, tr 371-377, 1995 [11] http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A3i_thi%E1%BB%81u [12] http://www.rauhoaquavn.vn/ TIẾNG ANH [13] Baofeng Lin, Yumin Du, Xingquan Liang, Xiaoying Wang, Xiaohui Wang, Jianhong Yang, “Effect of chitosan coating on respiratory behavior and quality of stored litchi under ambient temperature”, Journal of Food Engineering, 102, p 94–99, 2011 [14] Baldwin E A., Baker R A., “Use of proteins in edible coatings for whole and minimally processed fruits and vegetables” In: Gennadios A., editor Protein based films and coatings, CRC Press, 2002 [15] Barron C., Varoquaux P., Guilbert S., Gontard N and Gouble B., "Modified atmosphere packaging of cultivated mushroom (Agaricus bisporus L.) with hydrophilic films", J Food Sci., 67(1), p 251-255, 2002 LuËn văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 81 Tr-ờng Đại học Khoa häc Tù nhiªn ViƯn Hãa häc [16] Baskaran R., Puyed S and Habibunnisa, "Effect of modified atmosphere packaging and waxing on the storage behavior of avocado fruits (Persea americana Mill)", J Food Sci Technol., 39(3), p 284287, 2002 [17] Bhushan S., Tripathi S N and Thakur N K., "Effect of different modified atmosphere packaging on the quality of kiwifruit stored at room temperature", J Food Sci Technol., 39(3), p 279-283, 2002 [18] Cammiss M A and Russo G., "Activated earth polyethylene film", US Patent 5221571, 1993 [19] Church I J and Parsons A L., "Modified atmosphere packaging technology: a review", J Sci Food Agric., 67, p 143-152, 1995 [20] Dirim S N., Esin A., Bayindirli A., "A new protective polyethylene based film containing zeolites for the packaging of fruits and vegetables: films preparation", Turkish J Eng Env Sci., 27, p 1-9, 2003 [21] Edna Pesis, Orit Dvir, Oleg Feygenberg, Rosa Ben Arie, Miriam Ackerman, Amnon Lichter, “Production of acetaldehyde and ethanol during maturation and modified atmosphere storage of litchi fruit”, Postharvest Biology and Technology, 26(2), p.157–165, 2002 [22] Farber J N., Harris L J., Parish M E., Beuchat L R., Suslow T V., Gorney J R., Garrett E H., Busta F F., “Microbiological Safety of Controlled and Modified Atmosphere Packaging of Fresh and Fresh-cut produce”, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, (Supplement), p.142-160, 2003 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 82 Tr-ờng Đại học Khoa häc Tù nhiªn [23] ViƯn Hãa häc Gennadiois A., Hanna M A., Kurth B., “Application of edible coatings on meats, poultry and seafood: a review”, Lebens Wissen Technol, 30, p.337-350, 1997 [24] Hai Liua, Lili Song, Yanli You, Yuebiao Li, Xuewu Duan, Yueming Jiang,Daryl C Joycec, Muhammad Ashrafd, Wangjin Lue, “Cold storage duration affects litchi fruit quality, membrane permeability, enzyme activities and energy charge during shelf time at ambient temperature”, Postharvest Biology and Technology,60, p.24–30,2011 [25] Jacques Joas, Yanis Caro, Marie Noelle Ducamp, Max Reynes, “Postharvest control of pericarp browning of litchi fruit (Lichi chinensis Sonn cv Kwai Mi) by treatment with chitosan and organic acid”, Postharvest Biology and Technology, 38(2), p.128-136, 2005 [26] Kobkiat Saengnil, Kanyarat Lueangprasert and Jamnong Uthaibutra, “Control of Enzymatic Browning of Harvested „Hong Huay‟ Litchi Fruit with Hot Water and Oxalic Acid Dips”, Science Asia, 32, p.345350, 2006 [27] Lee D S., Haggar P E and Yam K L., “Application of ceramic- filled polymeric films for packaging fresh produce”, Packaging Technology and Science, 5, p 27-30, 1992 [28] Lim L T., Mine Y., Britt I J., Tung M A., “Formation and properties of egg white protein films and coatings In: Gennadios A., editor Protein based films and coatings Boca Raton, Fla.: CRC Press, p.233252, 2002 [29] Marie-Noëlle Ducamp-Collin, Hassina Ramarson, Marc Lebrun, Guy Self, Max Reynes, “Effect of citric acid and chitosan on maintaining LuËn văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 83 Tr-ờng Đại học Khoa häc Tù nhiªn ViƯn Hãa häc red colouration of litchi fruit pericarp”, Postharvest Biology and Technology, 49(2), p.241–246, 2008 [30] Morton, J 1987 Lychee p 249–259 In: Fruits of warm climates Julia F Morton,Miami, L http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/lychee.html#Description [31] Neha Pandey, Sanjay Kumar Joshi, C P Singh, Surendra Kumar, Sanjay Rajput, R K Khandal, “Enhancing shelf life of litchi (Litchi chinensis) fruit through integrated approach of surface coating and gamma irradiation”, Radiation Physics and Chemistry,85, p.197–203, 2013 [32] O'Beirne D., "Chilling combined with modified atmosphere packaging", Oxford Elsevier Sci Publ, p 3190-3203, 1990 [33] Oms-Oliu G., Raybaudi- Massilia Martinez R M., Soliva- Fortuny R., Martin- Belloso O., "Effect of superatmosphere and low oxygen modified atmospheres on shelf- life extension of fresh-cut melon", Food Control, 2007 (in press) [34] Peris E., Dvir O., Feygenberg O., Arie R B., Ackerman M., Lichter A., "Production of acetaldehyde and ethanol during maturation and modified atmosphere storage of litchi fruit", Postharvest Biology and Technology, 26, p 157-165, 2002 [35] Porat R., Eeiss B., Cohen L., Daus A., Aharoni N., "Reduction of postharvest rind disorders in citrus fruit by modified atmosphere packaging", Postharvest Biology and Technology, 33, p 35-43, 2004 [36] Rai D R., Oberoi H S and Baboo B., "Modified atmosphere packaging and its effect on quality and shelf life of fruits and Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 84 Tr-ờng Đại học Khoa học Tù nhiªn ViƯn Hãa häc vegetables- an overview", J Food Sci Technol., 39(3), p.199-207, 2002 [37] Saito M., Rai D R and Masuda R., "Effect of modified atmosphere packaging on glutathion and ascorbic acid content of asparagus spears", J Food Proc Preser., 24, p 243-251, 2000 [38] Sivakumar D., Korsten L., "Influence of modified atmosphere packaging and postharvest treatments on quality retention of litchi cv Mauritius", Postharvest Biology and Technology, 41, p 145-142, 2006 [39] S Mangaraja, T K Goswamib, S K Giri, M K Tripathia, “Permselective MA packaging of litchi (cv Shahi) for preserving quality and extension of shelf-life”, Postharvest Biology and Technology,71, p.1–12, 2012 [40] Song Y., Lee D S and Yam K L., "Predicting relative humidity in modified atmosphere packaging system containing blueberry and moisture absorbent", J Food Proc Preser., 25, p 49-70, 2001 [41] Sothornvit R and Krochta J M., “Whey protein molecular weight effect on film oxygen permeability and mechanical properties” http://trc.ucdavis.edu/pftf2000/w2/sothornvit/syllabus.htm [42] Ting, et al., “Lidding film for modified atmosphere packaging”, US Patent 6602590, 2003 [43] Tongdee, S C., “Postharvest technology of fresh lychee commercial perspecttives from ThaiLand”, Yearbook of theSouthAfrican Litchi Growers’ Association, 9, p.37-43, 1998 [44] Tongdee, S Cand., Sarpetch, C., Roe, D J., Suwanagul, A and Neamprer of the South African litchi Growers Association, 9, p.44-46 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 85 Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiên ViÖn Hãa häc [45] Underhill, S J R and Critchley, “Cellular localisation of polyphenol oxidase and peroxidase activity in litchi chinensis Sonn pericarp”, Aust J Plant Phys.,22, p.627 – 632, 1995 [46] Varoquaux P., Albagnac G., The C N and Varoquaux F., "Modified atmosphere packaging of fresh beansprouts", J Sci Food Agric., 70, p 224-230, 1996 [47] Xiaolin Zheng, Shiping Tian, “Effect of oxalic acid on control of postharvest browning of litchi fruit”, Food Chemistry,96(4), p.519– 523, 2006 [48] Yanis Caro, Jacques Joas, “Postharvest control of litchi pericarp browning (cv Kwai Mi) by combined treatments of chitosan and organic acids: II Effect of the initial water content of pericarp”, Postharvest Biology and Technology, 38(2), p.137–144, 2005 [49] Yueming Jiang, Yuebiao Li, Jianrong Li, “Browning control, shelf life extension and quality maintenance of frozen litchi fruit by hydrochloric acid”, Journal of Food Engineering,63(2), p.147–151, 2004 [50] Yu Shen Liang, Orathai Wongmetha, Peih Suan Wua, Lih Shang Ke, “Influence of hydrocooling on browning and quality of litchi cultivar Feizixiao during storage”, International Journal of Refrigeration, 36, p.1173-1179, 2013 [51] Zauberman, G., Roren, R., Akerman, M., Weksler, A., Rot, I, and Fuchs, Y., “Postharvest retention of red colour of lichi fruit pericarp”, Scientia Horiculture, 47, p.89 – 97, 1991 [52] Zhaoqi Zhang Xuequn Pang, Zuoliang, Yueming Jiang, “Role of anthocyanin degradation in litchi pericarp browning”, Journal ofthe Science of Food and Agriculture, 34, p.115 122, 2001 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 86 Tr-ờng Đại học Khoa học Tự nhiên [53] ViÖn Hãa häc Wu, et al., "Lined and coated corrugated paperboard package systems for modified atmosphere packaging of fresh fruits and vegetables", US Patent 5609293, March 11, 1997 Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Trang 87 ... ? ?Nghiên cứu chế tạo màng bao gói khì biến đổi (MAP) ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục Ngạn? ?? *Nhiệm vụ luận văn đặt ra: - Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng bao gói khì biến đổi MAP - Nghiên cứu. .. 54 3.1.5 Độ thấm nước màng MAP 56 3.2 Nghiên cứu ứng dụng màng MAP để bảo quản vải thiều Lục Ngạn 57 3.2.1 Nghiên cứu màng MAP để bảo quản vải thiều Lục Ngạn 57 3.2.1.1 Hao hụt... màng MAP 1.2.1 Công nghệ chế tạo màng 1.2.2 Vật liệu để chế tạo màng MAP 11 1.3 Ứng dụng màng MAP để bảo quản rau sau thu hoạch 13 1.4 Tình hình nghiên cứu bảo quản vải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi MAP ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục Ngạn, Nghiên cứu chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi MAP ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục Ngạn

Từ khóa liên quan