BÀI TẬP - LUYỆN TẬP

10 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:16

+ Kí hiệu các phép toán, các phép so sánh + Cú pháp khai báo biến, khai báo hằng..[r] (1)TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM ******************** (2)(3)(4)Bài 1: Xác định Input, Output cho toán sau? a Tính chu vi hình vng biết độ dài cạnh là x. b Tính tổng số nguyên a b (với a, b được nhập vào từ bàn phím). Bài 1: Xác định Input, Output cho tốn sau? a Tính chu vi hình vuông biết độ dài cạnh là x. b Tính tổng số nguyên a b (với a, b được nhập vào từ bàn phím). (5) a Tính chu vi hình vng biết độ dài cạnh x. - Input: độ dài cạnh x - Output: chu vi hình vng b Tính tổng số nguyên a b (với a, b nhập vào từ bàn phím) - Input: số nguyên a b - Output: Tổng số nguyên a Tính chu vi hình vng biết độ dài cạnh x. - Input: độ dài cạnh x - Output: chu vi hình vng b Tính tổng số nguyên a b (với a, b nhập vào từ bàn phím) - Input: số nguyên a b - Output: Tổng số nguyên (6)BÀI TẬP – LUYỆN TẬP Bài 2: Mô tả điều kiện NNLT Pascal? a Y số dương không vượt 100; b Nếu 1+2=3, xx+1; c Nếu 123 chia hết cho 3, xx-1; Bài 2: Mô tả điều kiện NNLT Pascal? a Y số dương không vượt 100; b Nếu 1+2=3, xx+1; c Nếu 123 chia hết cho 3, xx-1; Y<=100; If 1+2=3 then x:=x+1; (7)BÀI TẬP – LUYỆN TẬP Bài 3: Sai đâu? Sửa nào? a If a>b then max=a; b If x :=10 then x:= x + 2; c If x < then x:= x + 1; else x:= x - 1; d If x mod = then x:=x+1 Bài 3: Sai đâu? Sửa nào? a If a>b then max=a; b If x :=10 then x:= x + 2; c If x < then x:= x + 1; else x:= x - 1; d If x mod = then x:=x+1 (8)Bài 4: Sau câu lệnh, giá trị biến X bao nhiêu? a X:=5; if X mod = then X:= X+2; b X:= 6; if X< then X:= X + else X:=X*2; Bài 4: Sau câu lệnh, giá trị biến X bao nhiêu? a X:=5; if X mod = then X:= X+2; b X:= 6; if X< then X:= X + else X:=X*2; BÀI TẬP – LUYỆN TẬP 5 mod = (Đúng), X=5+2 = 7 (9)HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Xem lại nội dung tập. - Ôn lại nội dung học (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP - LUYỆN TẬP, BÀI TẬP - LUYỆN TẬP