TỰ HỌC TIN HỌC 8 - BÀI 8. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

26 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:16

Câu 2: Đâu là cú pháp của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Tất cả đều sai.[r] (1)KIẾN THỨC BÀI CŨ Trong đó: - For, to, từ khóa - Biến đếm có kiểu liệu nguyên - Giá trị đầu nhỏ giá trị cuối giá trị nguyên For <biến đếm>:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối> do (2)QUAN SÁT VD1: Viết chương trình tính tổng số tự nhiên từ đến 100 S = + + + +100 Lặp 100 lần VD2: Viết chương trình nhập vào số gặp dừng lại Tính tổng số vừa nhập Chưa biết lặp lần Lặp với số lần biết trước, sử dụng câu lệnh lặp For…do để viết chương trình (3)BÀI 8 (4)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước 2 Lặp vô hạn lần – Lỗi lập trình cần tránh NỘI DUNG BÀI HỌC (5) Nam làm tập làm xong  Cô phải tới nhà  Tơi phải nhập liệu vào máy tính khi nhập xong BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước Các em cho thêm ví dụ hoạt động lặp với số lần (6)BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC Bạn Long gọi điện hẹn Trang tới thăm nhà cô giáo cũ vào chủ nhật tới Long định 10 phút gọi điện lần cho Trang có người thưa máy Long lặp lại hoạt động gọi điện lần? Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước Ví dụ (SGK) Chưa thể biết trước số lần Long gọi điện Điều kiện để (7)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC Nếu cộng n số tự nhiên (n = 1, 2, 3, …) Ta kết quả: T1 = T2 = + T3 = + + … tăng dần Cần cộng số tự nhiên để ta nhận tổng Tn nhỏ lớn 1000? Điều kiện kết thúc hoạt động lặp? Điều kiện: Khi tổng Tn nhỏ lớn 1000 kết thúc hoạt động lặp (8)1 Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC n Tổng Tn Điều kiện Tn ≤ 1000 1 T1 = Đúng 2 T2 = + Đúng Đúng ? Tn = + + + …+? (Sao cho Tn nhỏ lớn 1000) Sai, kết thúc việc tính tổng (9)BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC Kí hiệu S tổng cần tìm ta có thuật tốn sau: Bước 1: S  0, n  Bước 2: Nếu S≤ 1000, chuyển tới Bước 3; Ngược lại chuyển tới bước Bước 3: n n+1; S S + n quay lại bước Bước 4: In kết quả: S n số tự nhiên nhỏ cho S > 1000 Kết thúc thuật toán S1000? Sai n n+1; S S+n; Đúng Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước phụ thuộc vào dừng lại nào? • Sơ đồ (10)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (11)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC While <điều kiện> <câu lệnh>;  Trong đó:  While, do từ khóa.  Điều kiện: Thường phép so sánh.  Câu lệnh: Có thể câu lệnh đơn câu lệnh ghép (12)BTVD 1: While a <= b do a:= a+1; Trong đó:  While, do từ khóa  Điều kiện là a<=b  Câu lệnh a:=a+1 (câu lệnh đơn) 1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước (13)While a > b do begin write (‘a>b’); a:= a - 1; end; Trong đó:  While, do từ khóa  Điều kiện là a > b  Câu lệnh write (‘a>b’); a:=a-1 (câu lệnh ghép) 1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (14)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC B1: Kiểm tra điều kiện; B2: Nếu điều kiện sai, câu lệnh bị bỏ qua việc thực lệnh lặp kết thúc Nếu điều kiện đúng, thực câu lệnh quay lại bước Lưu đồ  Hoạt động: Sai Điều kiện Câu lệnh Đúng (15)BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BTVD 3: S:=0; while S<=5 do S:= S + 2; S Điều kiện S<=5 Câu lệnhS:=S + 2 Vậy S = 0 0 <=5 (Đ) <=5 (Đ) <=5 (Đ) <=5 (S) (16)CỦNG CỐ Câu 1: Trong hoạt động đây, hoạt động lặp với số lần chưa biết trước? a Tính tổng số tự nhiên từ đến 20 b Mỗi ngày học lần c Nhập số nguyên từ bàn phím đủ 50 số (17)CỦNG CỐ Câu 2: Đâu cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước? (18)CỦNG CỐ Câu 2: Hãy lỗi câu lệnh sau đây? a X:=10; while X:=10 do X:= X + 5; b X:=10; while X =10 do X = X + 5; c while a<=b; do write (‘b khong nho hon a’); Thừa dấu : Thiếu dấu : (19)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC Ví dụ (SGK): Chúng ta biết rằng, n (n>0) lớn 1/n nhỏ, ln ln lớn (20)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC Phân tích tốn: x=1/n 1 X1=1/1 Đúng 2 X2=1/2 Đúng … ……… ……… m Xm=1/m ( Đk 1/m<0.003) Sai, kết thúc trình lặp (21)Uses crt; Var x: Real; n: Integer; Const Sai_So=0.003; Begin Clrscr; x:=1; n:=1; While x >= Sai_So Begin n:=n+1; x:=1/n; End; Writeln(‘So n nho nhat de 1/n < ‘, Sai_So:6:4, ‘ la ‘,n); Readln; End. Uses crt; Var x: Real; n: Integer; Const Sai_So=0.003; Begin Clrscr; x:=1; n:=1; While x >= Sai_So Begin n:=n+1; x:=1/n; End; Writeln(‘So n nho nhat de 1/n < ‘, Sai_So:6:4, ‘ la ‘,n); Readln; End. Chương trình tính số n nhỏ để 1/n nhỏ sai số cho trước: 1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước (22)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (23)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC VD 4: Để viết chương trình tính tổng: 1 1 1 2 100 (24)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC sử dụng for…do sử dụng while…do T:=0; for i:=1 to 100 T:=T+1/i; writeln(T); T:=0; i:=1; while i<=100 begin T:=T+1/i; i:=i+1 end; (25)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (26)1 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước BÀI LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC Biến đếm i;
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC TIN HỌC 8 - BÀI 8. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC, TỰ HỌC TIN HỌC 8 - BÀI 8. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC