TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

33 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:16

tiện, là dạng tổng hợp tất cả các dạng thông tin như văn bản, hình ảnh, âm thanh, ..... Một đoạn phim gồm các khung hình Máy quay phim.[r] (1)(2)Nội dung 1 Đa phương tiện gì? 2 Một số ví dụ đa phương tiện Ưu điểm đa phương tiện 4 Các thành phần đa phương tiện Ứng dụng đa phương tiện Nội dung 1 Đa phương tiện gì? 2 Một số ví dụ đa phương tiện Ưu điểm đa phương tiện 4 Các thành phần đa phương tiện Ứng dụng đa phương tiện (3)(4) Các thành phần đa phương tiện a Văn (text): Văn có vai trị trong đa phương tiện? (5) Các thành phần đa phương tiện a Văn (text): Một số phần mềm tạo phông chữ: FontCreator, MetaFont,… (6) Các thành phần đa phương tiện a Văn (text): Là dạng thông tin bản, quan trọng nhất biểu diễn thông tin. (7) Các thành phần đa phương tiện b Âm (sound) Âm có vai trị nào đa phương tiện?  Là thành phần điển hình đa phương tiện.? (8) Các thành phần đa phương tiện b Âm (sound) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) (9) Các thành phần đa phương tiện 1 2 (10) Các thành phần đa phương tiện Thơng tin dạng hình ảnh chia thành loại? Thông tin dạng hình ảnh chia thành loại chính: ? Ảnh tĩnh ảnh động. (11) Các thành phần đa phương tiện ? Thế ảnh tĩnh? (12) Là tranh, ảnh thể cố định một nội dung. Các thành phần đa phương tiện c Ảnh tĩnh (13) Các thành phần đa phương tiện d Ảnh động (animation) Thế ảnh động? Là kết hợp thể nhiều ảnh (14) Các thành phần đa phương tiện (15) Các thành phần đa phương tiện e Phim Là thành phần đặc biệt đa phương tiện, dạng tổng hợp tất dạng thơng tin văn bản, hình ảnh, âm thanh, Một đoạn phim gồm khung hình Máy quay phim (16) Các thành phần đa phương tiện BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện Kể tên số ứng dụng của đa phương tiện? (17)a Trong nhà trường: Ứng dụng đa phương tiện BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Trong nhà trường, đa phương tiện ứng dụng nào? ? (18)BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (19)BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (20)a Trong nhà trường: Giáo viên dùng hình ảnh, âm để mô phỏng, minh họa giảng, … BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (21)BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (22)b Trong khoa học: Trong khoa học đa phương tiện được ứng dụng nào? Các nhà khoa học dùng đa phương tiện để mơ trái đất, hình thành các sao, mơi trường sống,… BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (23)BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (24)c Trong y học: Công nghệ đồ họa đồ hoạ 3D dùng máy chụp đo cắt lớp để chẩn đoán nhiều loại bệnh khác nhau,… BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (25)BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (26)BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (27)d Trong thương mại: Đa phương tiện khiến công nghệ quảng cáo phát triển mạnh thời đại Internet. BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (28)e Trong quản lí xã hội: Quản lí đồ, quản lí đường các thành phố, quân đội, … BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (29)Bảo tàng quốc gia Hermitage Phim hoạt hình BÀI 12 THƠNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (30)f Trong nghệ thuật: Các bảo tàng nghệ thuật trực tuyến, công nghệ sản xuất phim hoạt hình phát triển. BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (31)(32)g Trong cơng nghiệp giải trí: Trị chơi trực tuyến với mơi trường đồ hoạ 3D sản xuất với quy mô lớn. BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2) Ứng dụng đa phương tiện (33)CỦNG CỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN, TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN